Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

DatoFOR-1998-09-16-936
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1998 1379
Ikrafttredelse16.09.1998
Sist endretFOR-2013-06-24-758
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§3, LOV-1814-05-17-§75, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om statens kunsterstipend m m

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 16. september 1998 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 3 og Stortingets budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 sep 1999 nr. 1049, 15 juni 2001 nr. 706, 7 jan 2002 nr. 14, 5 juli 2007 nr. 971, 6 juli 2009 nr. 1020, 27 april 2012 nr. 367, 24 juni 2013 nr. 758.

Del I. Generelt

1. Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere omfatter garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for eldre fortjente kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere. Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte kunstner.

Det tildeles ikke nye garantiinntekter eller stipend for eldre fortjente kunstnere.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2007 nr. 971, 27 april 2012 nr. 367, 24 juni 2013 nr. 758.

2. Bevilgning og fordeling

Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Departementet fastsetter, etter samråd med Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, heretter kalt Utvalget, og forhandlingsberettigede organisasjoner, fordelingen av midlene mellom de ulike kunstnergruppene (kvotefordelingen).

Størrelsen på arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere og stipend for eldre fortjente kunstnere samt maksimumsbeløp for garantiinntekt fastsettes av Stortinget i de årlige budsjettvedtak, likevel slik at garantiinntektens maksimumsbeløp reguleres med samme prosentmessige økning som gis på laveste lønnstrinn på hovedlønnstabellen (tabell A) for arbeidstakere i staten. For øvrige stipend fastsetter departementet et maksimumsbeløp for stipendene. Stipendkomiteene innstiller til de ulike stipendtypene etter skjønn og innenfor fastsatt maksimumsgrense.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

Del II. Fellesbestemmelser

3. Formål med ordningene

Stipend- og garantiinntektsordningen skal bidra til at målene i den statlige kunstnerpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

4. Målgruppe

Statens stipend for kunstnere kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Stipendene gjelder ikke kunstnere i en grunnutdanningsfase.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

5. Kriterier for tildeling

Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet.

Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner, eller religiøs eller politisk oppfatning. Alder skal/kan tas hensyn til bare i de tilfeller der departementet har fastsatt at det er/kan være kriterium for tildeling.

Som hovedregel kan ikke samme kunstner få tildelt mer enn ett statlig stipend samme år. Mottakere av garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan likevel få tildelt diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere og utstillingsstipend.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2007 nr. 971, 27 april 2012 nr. 367, 24 juni 2013 nr. 758.

6. Kunngjøring, søknadsfrist

Stipend kunngjøres i Norsk lysingsblad og på Kulturrådets nettsider, med henvisningsannonse i dagspressen.

Søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Søknader som er levert etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.

0Endret ved forskrift 15 juni 2001 nr. 706 (i kraft 29 juni 2001), 24 juni 2013 nr. 758.

7. Krav til søknadens innhold og form

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Søknaden må være fullstendig utfylt med fyllestgjørende begrunnelse.

For billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer som søker stipend, kan det settes som vilkår at søkeren sender inn arbeider til stipendutstillinger eller samtykker til andre former for offentliggjøring av innsendt materiale. Opplysning om slike vilkår skal fremgå av utlysningstekst og søknadsskjema.

0Endret ved forskrifter 15 juni 2001 nr. 706 (i kraft 29 juni 2001), 6 juli 2009 nr. 1020, 24 juni 2013 nr. 758.

8. Søknadsbehandling, innstilling og tildeling

Utvalget tildeler stipend etter innstilling fra sakkyndige komiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Utvalgets sekretariat mottar og registrerer søknader, forbereder de saker som skal opp på Utvalgets møter og iverksetter Utvalgets vedtak.

Arbeidet skal følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling, herunder habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt. 

8.1 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Utvalget består av fem medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av departementet. Departementet velger leder og nestleder. To av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes etter felles innstilling fra mer enn halvparten av de kunstnerorganisasjonene som overfor Utvalget innstiller til stipend. Dersom det ikke innkommer et felles forslag innen to måneder før Utvalgets funksjonstid utløper, kan departementet etter beste skjønn selv finne fram til kandidatene.

Utvalgets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for fire år.

For gyldig vedtak kreves at fire av fem medlemmer er til stede, av disse begge kunstnerrepresentantene eller deres varamedlemmer. Av statens representanter må lederen eller nestlederen møte.

Lederen, eventuelt nestlederen hvis lederen har forfall, har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Utvalget skal veilede stipendkomiteene om prinsippene for forsvarlig saksbehandling og så langt det er mulig føre tilsyn med at prinsippene følges. Utvalget kan utarbeide utfyllende retningslinjer for stipendkomiteenes arbeid.

Utvalget skal tildele stipend etter innstilling fra sakkyndige stipendkomiteer. Utvalget skal påse at lovanvendelse og saksbehandling er korrekt.

Standardbegrunnelse vil bli gitt til søkere som får avslag.

Utvalget skal føre protokoll fra sine møter.

Utskrift av protokoll og oversikt over tildelingene sendes til departementet til orientering. 

8.2 Sakkyndige stipendkomiteer 

8.2.1 Generelt

Stipendkomiteene er faglige sakkyndige organer for Utvalget. De innstiller til stipend samt innstiller til Utvalget om fortsatt opprettholdelse eller bortfall av garantiinntekten. Stipendkomiteene avgir uttalelse til Utvalget ved søknader om omdisponering av allerede tildelte stipend og avgir også uttalelse til Utvalget i klagesaker.

Stipendkomiteer oppnevnes for et tidsrom på inntil tre år av kunstnerorganisasjonenes generalforsamlinger, årsmøter eller annen innretning som organisasjonene anser som høyeste fungerende myndighet i slike saker.

For kunstnergrupper der det ikke utpeker seg noen representativ organisasjon med nødvendig sakkyndighet, kan den innstillende komité oppnevnes av departementet eller den departementet delegerer til. Det samme gjelder hvis en kunstnerorganisasjon ikke oppnevner sakkyndig komite innen fastsatt frist, eller hvis innstillingen ikke avgis i samsvar med vedtektene og de retningslinjene som gjelder for stipendkomiteens arbeid.

Stipendkomiteene skal bestå av minst tre medlemmer, eventuelt med varamedlemmer.

Stipendkomiteene er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer eller deres varamedlemmer deltar. Varamedlemmer har bare stemmerett hvis de erstatter et av medlemmene. 

8.2.2 Innstillingskriterier

Stipendkomiteene skal innstille søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer. 

8.2.3 Saksbehandlingen

Stipendkomiteene avgir skriftlige innstillinger til Utvalget. Det skal gis en kortfattet begrunnelse for innstillingene for hver person, der de momenter som har vært utslagsgivende, presiseres.

Stipendkomiteene skal føre protokoll fra sine innstillingsmøter.

Utskrift av protokollen sendes Utvalget sammen med innstillingene.

Stipendkomiteenes innstillinger skal være konfidensielle inntil Utvalget har truffet avgjørelse om tildeling, og denne avgjørelse er offentliggjort. Innstillingen forblir konfidensiell når det gjelder reservekandidater.

0Endret ved forskrifter 8 sep 1999 nr. 1049, 5 juli 2007 nr. 971, 24 juni 2013 nr. 758.

9. Klageadgang

Utvalgets vedtak kan påklages til departementet. Klagen skal sendes til Utvalget.

Det er ikke adgang til å klage over det faglige kunstneriske skjønn, jf. forskrift 20. november 1987 nr. 924.

Utvalget behandler klagen og kan omgjøre sitt vedtak. Dersom Utvalget opprettholder det opprinnelige vedtaket, sendes Utvalgets anbefaling til departementet.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2007 nr. 971, 24 juni 2013 nr. 758.

10. Krav til rapportering og oppfølging

Personer som er tildelt garantiinntekt eller kunstnerstipend har plikt til å sende rapport om bruken av stipendet/garantiinntekten til Utvalget. Rapportering skal skje på fastsatt skjema og til fastsatt tidspunkt.

Sekretariatet for Utvalget foretar en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapportene, det vil si en kontroll av at mottatte rapportskjemaer er utfylt og signert. Videre gjennomgår sekretariatet rapportene for å vurdere om bruken av stipendet/garantiinntekten er gjennomført etter forutsetningen for tildelingen. Sekretariatets kontroll baserer seg på de opplysninger som er gitt av stipend/garantiinntektsmottakeren.

11. Konsekvenser ved misvisende informasjon eller manglende overholdelse av betingelser

Dersom rapporteringsplikten ikke overholdes, stanses utbetaling av stipend/garantiinntekt inntil rapporteringsplikten er overholdt. Garantiinntektsinnehavere og stipendiater som unnlater å sende inn rapport, kan etter beslutning i Utvalget tape retten til å opprettholde stipend og garantiinntekt.

Dersom oppgitt informasjon er misvisende eller betingelsene for å motta stipend eller garantiinntekt ikke overholdes, kan hele eller deler av stipendet/garantiinntekten kreves tilbakebetalt. Slike forhold vil også kunne få betydning for eventuell tildeling av nye stipend.

Rapporteringsplikten gjelder ikke for stipend for eldre fortjente kunstnere.

I henhold til Stortingets bevilgningsreglement § 10 har tilskuddsforvalteren adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

12. Utsettelse/endret bruk av stipend

Stipendmottakere kan i særskilte tilfeller søke om utsettelse/endret bruk av stipend. Søknaden sendes Utvalget.

Del III. Særlige bestemmelser om de enkelte stipend og om garantiinntekt

13. Arbeidsstipend 

13.1 Formål

Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Arbeidsstipend skal også kunne gis til omskolering til annen kunstnerisk virksomhet. 

13.2 Varighet

Arbeidsstipend tildeles for fra ett til fem år. Ved fastsettelse av stipendets varighet skal det hovedsakelig legges vekt på søkers begrunnelse i søknaden. 

13.3 Fornyelse av stipend

Dersom det er særskilte grunner for at kunstneren bør få fornyet sitt arbeidsstipend, kan dette vurderes etter særskilt begrunnelse fra søker og stipendkomité. Slik fornyelse behandles av Utvalget. 

13.4 Andre arbeidsforhold

Kunstnere som mottar arbeidsstipend, kan ikke være tilsatt i varig arbeidsforhold hvis stillingen overstiger 50%. Kunstner som tildeles arbeidsstipend, kan om nødvendig fortsette i full stilling i åtte måneder regnet fra 1. januar i tildelingsåret. Kunstnere som tildeles arbeidsstipend, og som ved tildelingen er beskjeftiget i varig arbeidsforhold i mer enn 50% av full stilling, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver om reduksjon av stillingen. Stipendmottaker har plikt til å informere om at eventuelle arbeidsforhold er i overensstemmelse med retningslinjene. 

13.5 Krav til rapportering

Arbeidsstipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema. Unnlater kunstneren å gjøre dette, vil stipendet bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden. For siste året i en stipendperiode og for arbeidsstipend tildelt for ett år, skal arbeidsstipendiaten sende en kortfattet rapport om hvorledes stipendet er benyttet senest tre måneder etter at stipendperioden er utløpt. Rapporten gis på fastsatt skjema. 

13.6 Permisjon ved fødsel, adopsjon og sykdom

Arbeidsstipendiater har rett til permisjon fra stipendet i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon, men med den begrensning at permisjon ikke gis for mer enn 59 uker. Permisjonens varighet må være overensstemmende med det valg som er meldt folketrygden/annen arbeidsgiver og kan ikke senere endres.

Arbeidsstipendiater har, med de begrensninger som følger av folketrygdloven, også rett til permisjon ved sykdom.

Søknad om permisjon eller melding om sykdom skal sendes sekretariatet for Utvalget. 

13.7 Utbetaling

Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

14. Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere 

14.1 Formål

Arbeidsstipendet skal gi yngre/nyetablerte kunstnere i etableringsfasen anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner. 

14.2 Varighet

Arbeidsstipendene blir tildelt for fra ett til tre år. Ved tildelingen skal det legges vekt på det kunstneriske nivået og planen for hva stipendtiden skal brukes til. 

14.3 Fornyelse av stipend

En kunstner som har fått stipend for ett eller to år, kan søke om forlengelse inntil i alt tre år. Søknad om forlengelse vil bli vurdert på lik linje med andre søknader og i konkurranse med dem. 

14.4 Målgruppe/vilkår for tildeling

Ordningen er opprettet for kunstnere som er i en etableringsfase og som ikke er over 35 år det året søknaden sendes inn. Det kan gjøres unntak i særskilte tilfeller.

Søkere må kunne dokumentere et godt kunstnerisk nivå. 

14.5 Andre arbeidsforhold

Punkt 13.4 gjelder tilsvarende. 

14.6 Krav til rapportering

Punkt 13.5 gjelder tilsvarende. 

14.7 Permisjoner ved fødsel/adopsjon

Punkt 13.6 gjelder tilsvarende. 

14.8 Utbetaling

Punkt 13.7 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

15. Diversestipend 

15.1 Formål/målgruppe

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan bl.a. gis støtte til etablering, kurs, reiser, studier, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand osv. Det gis ikke støtte til ordinær utdanning, prosjekter eller utgifter man har hatt før tildelingsåret. 

15.2 Utbetaling

Hele stipendet utbetales under ett direkte til kunstneren så raskt som mulig etter tilsagn om stipend. Det trekkes ikke skatt av stipendet, men det er oppgavepliktig.

0Endret ved forskrift 5 juli 2007 nr. 971.

16. Diversestipend for nyutdannede kunstnere 

16.1 Formål/målgruppe

Diversestipend for nyutdannede kunstnere skal bidra til å lette overgangen til yrkeslivet for kunstnere som har gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå. Kunstnere med høyeste grad innenfor sitt fagområde skal prioriteres.

Bestemmelsen i punkt 15.1, Formål/målgruppe gjelder tilsvarende. 

16.2 Vilkår for tildeling

Det kan bare søkes på diversestipend for nyutdannede én gang. Ved avslag på innsendt søknad etter avsluttet bacheloreksamen, kan det likevel søkes på nytt etter avsluttet mastereksamen.

Søknaden må være innsendt innen 15. oktober det året utdanningen er avsluttet eller innen nærmeste søknadsfrist dersom utdanningen avsluttes senere på året. Det kan også etter søknad gis utsettelse til påfølgende søknadsfrist. Masterstudenter som har påbegynt sitt siste studieår, kan velge å søke om stipendet før utdanningen er avsluttet, men må i så fall dokumentere avsluttet grad for å få stipendet utbetalt.

Kandidater som har mottatt stipend basert på gjennomført kunstutdanning, kan ikke senere tildeles diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Bestemmelsen i punkt 15.2, Utbetaling, gjelder tilsvarende.

0Opphevet ved forskrift 5 juli 2007 nr. 971. Tilføyd igjen ved forskrift 27 april 2012 nr. 367.

17. ---

0Opphevet ved forskrift 5 juli 2007 nr. 971.

18. ---

0Opphevet ved forskrift 5 juli 2007 nr. 971.

19. ---

0Opphevet ved forskrift 5 juli 2007 nr. 971.

20. Garantiinntekt 

20.1 Formål

Garantiinntekten skal gi kunstnerne økonomisk trygghet og mulighet til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. 

20.2 Utfasing av garantiinntekt

Stortinget har vedtatt at garantiinntektsordningen skal utfases fra og med 2013. Alle ledige hjemler skal omdannes til stipend. Kunstnere som er tildelt garantiinntekt før 2013 vil beholde denne så lenge de oppfyller kravene. Fra 1. januar 2015 kan innehavere av garantiinntekt som er under 57 år få garantiinntekten omdannet til stipend, dersom de ønsker det. Fra samme dato kan innehavere garantiinntekt som er 57 år eller eldre få garantiinntekten omdannet til seniorstipend, dersom de ønsker det. 

20.3 Garantiinntektens størrelse

Garantiinntektens maksimumsbeløp reguleres med samme prosentvise økning som gis på laveste lønnstrinn på hovedlønnstabellen (tabell A) for arbeidstakere i staten. 

20.4 Beregning av garantiinntekt til utbetaling

Maksimumsbeløpet utbetales de kunstnere som er tildelt garantiinntekt og som ikke har egeninntekt som overstiger fribeløpet, se annet ledd. For kunstnere som har hatt høyere egeninntekt, reduseres utbetalingen av garantiinntekt med 65 prosent av den del av egeninntekten som overstiger fribeløpet.

Fribeløpet tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden.

Egeninntekten fastsettes på bakgrunn av alminnelig inntekt (nettoinntekt) to år før garantiinntektsåret. Egeninntekt er kunstnerens alminnelige inntekt (nettoinntekt) ved skatteligningen, med fradrag av utbetalt garantiinntekt eller statens arbeidsstipend i vedkommende inntektsår.

Ved overgang fra fast lønnet stilling til garantiinntekt eller hvis alminnelig inntekt (nettoinntekten) i garantiinntektsåret reduseres med 40% eller mer i forhold til inntekten to år før garantiinntektsåret, kan egeninntekten justeres i forhold til dette. Justering skal også skje om kunstneren i garantiinntektsåret går inn i fast lønnet stilling.

Kunstneren skal straks underrette sekretariatet for Utvalget om overgang til fast stilling.

Ved opphør av stilling eller overgang til lavere stillingsprosent kreves dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Ved forventet endring i inntekt (40% eller mer) foretas justert beregning av egeninntekt ut fra det kunstneren selv oppgir som forventet egeninntekt. Kunstneren må begrunne hvorfor inntekten var ekstraordinært høy i inntektsåret. Det foretas et etteroppgjør når utbetalingsårets ligningsresultat er kjent (to år senere). Regelen om forventet inntekt kan maksimalt benyttes to år etter hverandre og ikke senere enn det året man fyller 64 år.

Utbetaling skal heller ikke skje dersom en kunstner går over i fast lønnet stilling med en årslønn som overstiger det dobbelte av garantiinntektens maksimumsbeløp. 

20.5 Varighet

En kunstner som er tildelt statens garantiinntekt for kunstnere, beholder retten til denne inntekten til og med den måneden vedkommende fyller 67 år, med mindre retten til garantiinntekt tapes etter reglene i punkt 10 og 11. Garantiinntekt kommer til utbetaling også under sykdom som berettiger til sykepenger. Staten har til gjengjeld rett til overfor trygdemyndighetene å kreve sykepengene utbetalt direkte til seg. Blir kunstnere berettiget til annen stønad fra folketrygden som er ment helt eller delvis å erstatte garantiinntekten, faller garantiinntekten bort i samme utstrekning for den perioden stønaden gjelder. 

20.6 Betingelse for å motta garantiinntekt, krav til rapportering

For å beholde rett til å motta garantiinntekt, må kunstneren være yrkesaktiv som kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen av garantiinntekt til en kunstner, og senere hvert tredje år, foretas en vurdering av om vedkommende fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner. Slik vurdering kan også ellers skje når det finnes særlig grunn til det. Vurderingen foretas av Utvalget etter innstilling fra sakkyndige komiteer som nevnt i punkt 8.2.

Finner Utvalget at en kunstner ikke lenger er yrkesaktiv som kunstner, faller retten til garantiinntekt bort. Det samme gjelder dersom en yrkesaktiv kunstner ikke lenger har slik tilknytning til Norge at det er naturlig å oppebære garantiinntekt. Hvis Utvalget finner at særlige grunner tilsier det, kan det treffe beslutning om å utsette avgjørelsen i maksimalt to år.

En kunstner som er tildelt garantiinntekt, plikter på anmodning fra Utvalget å sende inn årlig rapport på fastsatt skjema og innen fastsatt frist. Unnlater en kunstner uten gyldig grunn å sende inn slike opplysninger innen fastsatt frist, vil vedkommendes garantiinntekt bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden. Opplysningene i rapporten brukes som grunnlag for beregning av garantiinntekten i påfølgende år og som vurdering av yrkesaktivitet. Om en kunstner etter det som er sagt ovenfor, helt unnlater å sende inn rapport, kan Utvalget treffe beslutning om at retten til garantiinntekt tapes uten å foreta vurdering av den kunstneriske aktiviteten. 

20.7 Utbetaling

Garantiinntekten er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

0Endret ved forskrifter 7 jan 2002 nr. 14, 24 juni 2013 nr. 758.

21. Stipend for eldre fortjente kunstnere 

21.1 Formål/målgruppe

Stipend for eldre fortjente kunstnere skal være en påskjønnelse for mangeårig og verdifull innsats. 

21.2 Varighet

Stipend for eldre fortjente kunstnere varer livet ut hvis det ikke sies opp av stipendiaten. 

21.3 Utfasing av stipend for eldre fortjente kunstnere

Ordningen med stipend for eldre, fortjente kunstnere avvikles fra og med 2013. Ingen nye stipender vil bli tildelt etter dette, men kunstnere som har blitt tildelt stipendet før 2013, beholder dette. 

21.4 Utbetaling

Stipendet utbetales i halvårlige rater. Det trekkes skatt av stipendet.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2007 nr. 971, 24 juni 2013 nr. 758.

22. Stipend for etablerte kunstnere 

22.1 Formål

Stipend for etablerte kunstnere skal gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. 

22.2 Betingelse for tildeling

Stipend for etablerte kunstnere kan tildeles yrkesaktiv kunstner som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats.

Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten, jf. for øvrig punkt 5 i Del II Fellesbestemmelser. 

22.3 Stipendets størrelse

Stipendets størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling. 

22.4 Varighet og fornyelse av stipend

Stipend for etablerte kunstnere tildeles for ti år. Stipendet kan fornyes for ytterligere ti år etter søknad. Slik fornyelse behandles av Utvalget etter innstilling fra stipendkomiteene. Vedtak om fornyelse skal foreligge senest 8 måneder før opprinnelig stipendperiode utløper.

Stipendet bortfaller dersom mottaker fyller 67 år i løpet av stipendperioden. Stipendet opphører fra og med måneden etter fylte 67 år. 

22.5 Andre arbeidsforhold

Punkt 13.4 gjelder tilsvarende. 

22.6 Betingelser for å motta stipend og krav til rapportering

For å beholde retten til å motta stipendet, må kunstneren være yrkesaktiv som kunstner. Når det er gått fem år fra tildelingen eller fornyelsen av stipendet, foretas en vurdering av om mottakeren fortsatt kan anses som yrkesaktiv kunstner. Slik vurdering kan også ellers skje når det finnes særlig grunn til det. Vurderingen foretas av Utvalget etter innstilling fra sakkyndige komiteer som nevnt i punkt 8.2.

Finner Utvalget at en kunstner ikke lenger er yrkesaktiv som kunstner, faller retten til stipend bort. Det samme gjelder dersom en yrkesaktiv kunstner ikke lenger har slik tilknytning til Norge at det er naturlig å oppebære stipendet. I år fem av stipendperioden foretas en inntektsvurdering av mottakeren. Dersom stipendmottakeren har hatt en gjennomsnittlig netto årsinntekt (alminnelig inntekt) på over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden de første fire årene av stipendperioden, faller stipendet bort fra og med år seks. Ved eventuell fornyelse av stipendet, foretas tilsvarende inntektsvurdering i år 10 og år 15.

Stipendiater plikter å sende årlig rapport som redegjør for den kunstneriske aktiviteten og inntekten i stipendåret. Opplysningene gis på fastsatt skjema.

Unnlater en kunstner uten gyldig grunn å sende inn slike opplysninger innen fastsatt frist, vil vedkommendes stipend bli holdt tilbake inntil forholdet er brakt i orden. 

22.7 Permisjoner ved fødsel/adopsjon

Punkt 13.6 gjelder tilsvarende. 

22.8 Utbetaling

Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Tilføyd ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

23. Stipend for seniorkunstnere 

23.1 Formål

Stipend for seniorkunstnere skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse. 

23.2 Betingelse for tildeling

Stipend for seniorkunstnere kan tildeles yrkesaktiv kunstner som gjennom mange års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats. Stipendet kan tildeles kunstnere som er 57 år eller eldre i tildelingsåret.

Ved tildeling skal det bare legges vekt på søkerens kunstneriske innsats, dens omfang og den kunstneriske kvaliteten, jf. for øvrig punkt 5 i Del II Fellesbestemmelser. 

23.3 Stipendets størrelse

Stipendets størrelse skal tilsvare størrelsen på garantiinntekten og fastsettes hvert år i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling. 

23.4 Varighet

Stipend for seniorkunstnere tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år. Stipendet opphører fra og med måneden etter fylte 67 år. 

23.5 Andre arbeidsforhold

Punkt 13.4 gjelder tilsvarende. 

23.6 Betingelser for å motta stipend og krav til rapportering

Punkt 22.6 gjelder tilsvarende, så langt det passer. 

23.7 Utbetaling

Stipendet er å regne som skattepliktig arbeidsinntekt og blir utbetalt i månedlige rater. Staten betaler arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Tilføyd ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758.

24. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 24 juni 2013 nr. 758 (tidligere punkt 22).