Forskrift om aspirantordning for kunstnere i etableringsfasen

DatoFOR-1998-10-01-1031
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1998 1613
Ikrafttredelse01.10.1998
Sist endretFOR-2001-06-15-707 fra 29 juni 2001
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om aspirantordning for kunstnere

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 1. oktober 1998 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak for 1998.
Endringer: Endret ved forskrift 15 juni 2001 nr. 707. 

Aspirantordningen for kunstnere i etableringsfasen forvaltes av Norsk kulturråd.

§ 1.Aspirantordningen

Profesjonelle kunstneriske virksomheter av skapende, utøvende eller formidlende karakter innen alle kunstformer kan etter søknad få tilskudd til å tilsette kunstnere som er i etableringsfasen, i aspirantstillinger med inntil tre års varighet. Tilskuddet skal brukes til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Andre utgifter som virksomheten eventuelt får i tilknytning til aspirantstillingen, må den dekke selv. Dersom virksomheten etter tariffavtaler er forpliktet til å gi aspiranten høyere lønn, må den dekke mellomlegget selv.

De økonomiske rammene for ordningen fastsetter Stortinget hvert år gjennom budsjettbehandlingen.

§ 2.Formål

Formålet med tilskuddet er å skape tidsbegrensede aspirantstillinger som skal gi kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og etablere seg i det yrket hun eller han har valgt. Stillingene skal gi aspirantene mulighet til å bedre sin egen kompetanse, og til å arbeide med kunstneriske oppgaver sammen med andre ved virksomhetene.

§ 3.Kriterier for tildelingen av tilskudd

Norsk kulturråd prioriterer og tildeler ledige midler etter en faglig kunstnerisk vurdering av de innkomne søknadene. Det skal vurderes i hvilken grad en aspirantstilling hos virksomheten kan bidra til å fremme formålet med ordningen. Kulturrådet foretar en vurdering særlig basert på følgende kriterier:

a)hvilke arbeidsoppgaver virksomheten kan tilby aspiranten
b)den kunstneriske kvaliteten på virksomhetens arbeid
c)arbeidsmarkedet for den aktuelle kunstart
d)geografisk fordeling
e)kvalifikasjonene til den eller de aspiranter det søkes tilskudd for.
§ 4.Tilsetting av aspirant

En virksomhet som har fått tilsagn om tilskudd, skal selv tilsette en aspirant i samsvar med disse forskriftene. Virksomheten har selv arbeidsgiveransvaret for den aspiranten som tilsettes. Ved tilsettingen av aspirant skal det inngås skriftlig arbeidsavtale som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven § 55A. Om det er mulig, bør avtalen utarbeides i samarbeid med den aktuelle arbeidstaker- eller kunstnerorganisasjon. Virksomheten har ansvar for at aspiranten får nødvendig faglig veiledning.

Tilskuddet skal brukes til nytilsetting i full stilling. For at en tilsetting skal regnes som ny, må det ikke på forhånd eksistere et arbeidsforhold mellom kunstneren og virksomheten. Kunstneren regnes likevel som nytilsatt når:

a)kunstneren har hatt en arbeidstid som ikke er over 50 prosent av normal arbeidstid
b)kunstneren i en midlertidig stilling ikke har vært ansatt i mer enn et halvt år.
§ 5.Vilkår for å bli tilsatt som aspirant

For å bli ansatt i aspirantstilling, må kunstneren i hovedsak bo i Norge og høyst tre år tidligere ha fullført utdanning fra norsk høyskole i kunstfag eller likeverdig utenlandsk skole. Som likeverdig regnes de skolene som er godkjent for kunstfagstipend av Statens lånekasse. Det kan gjøres unntak frå treårsregelen, for eksempel på grunn av verneplikt, sivilarbeid, barneomsorg, langvarig sykdom eller liknende.

For læresteder der utdanningen er delt opp i en grunnutdanning og en utdanning på høyere nivå, hovedfag, diplom, eller lignende, kreves det som en hovedregel at kunstneren har fullført høyere nivå.

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet til utdanning, for eksempel for kunstgrener der det ikke finnes utdanning i Norge. I disse tilfellene må det ikke ha gått mer enn tre år fra det tidspunktet den som skal tilsettes, debuterte kunstnerisk, og søkeren må kunne dokumentere et godt kunstnerisk nivå.

§ 6.Kunngjøring av aspirantordningen

Norsk kulturråd kunngjør aspirantordningen en gang i året i Norsk lysningsblad og et utvalg av landets aviser. Kunngjøringen skal rette seg mot profesjonelle kunstneriske virksomheter og mot kunstnere i etableringsfasen, og den skal inneholde opplysninger om:

a)formålet med ordningen
b)hvilke virksomheter som kan søke om tilskudd
c)hvordan man søker om tilskudd
d)hvilke opplysninger virksomheten må gi i søknaden
e)søknadsfrist.

Kunngjøringen må også gi informasjon om at det kan bli stilt vilkår overfor virksomheten, og iverksatt tiltak for å kontrollere om tilskuddet er brukt i samsvar med formålet.

§ 7.Søknad om tilskudd

Søknader om tilskudd for tilsetting av aspirant sendes Norsk kulturråd. Søknaden skal være undertegnet og inneholde:

a)presentasjon av virksomheten
b)stillingsbeskrivelse og arbeidsoppgaver for aspirantstillingen
c)navnet og kvalifikasjonene til den kunstneren virksomheten søker om tilskudd for
d)årsrapport for virksomheten fra siste år
e)organisasjonsnummer, dersom det foreligger
f)bankkontonummer for utbetaling av tilskudd.

En virksomhet kan også søke om tilskudd til å ansette en kunstner som ikke er navngitt på søknadstidspunktet. I stedet for navnet og kvalifikasjonene på en bestemt kunstner må virksomheten da oppgi hvilke kvalifikasjoner kunstneren skal ha, og den må redegjøre for hvordan den vil gå fram for å få tilsatt en kunstner med disse kvalifikasjonene.

Norsk kulturråd fastsetter fristen for å søke om tilskudd. Søknader som er poststemplet eller levert etter utløpet av fristen, vurderes ikke uten at særlige hensyn tilsier det.

0Endret ved forskrift 15 juni 2001 nr. 707 (i kraft 29 juni 2001).
§ 8.Søknadsbehandling

Norsk kulturråd avgjør hvilke virksomheter som skal få tilskudd på bakgrunn av en skriftlig innstilling. Norsk kulturråd avgjør om innstillingen skal avgis av administrasjonen ved Norsk kulturråd eller av et utvalg som er oppnevnt av Norsk kulturråd.

Innstillingen skal omfatte de virksomhetene administrasjonen mener bør få tilskudd innenfor den ramme bevilgningen setter. I tillegg skal det, i den utstrekning det finnes kvalifiserte virksomheter, føres opp et antall reservekandidater som svarer til en tredjedel av de innstilte virksomhetene. Reservekandidatene føres opp i prioritert rekkefølge. Det skal gis en begrunnelse for innstillingene der de momenter som har vært utslagsgivende presiseres.

§ 9.Rutiner for utbetaling

Norsk kulturråd betaler ut tilskuddene til virksomhetene i halvårlige terminer.

Første termin betales ut når Norsk kulturråd har mottatt en skriftlig melding som viser at virksomheten har tilsatt den kunstneren som er forutsatt i tilsagnet. Gjelder tilskuddet en ikke navngitt kunstner, må meldingen vise at virksomheten har tilsatt en kunstner med de kvalifikasjonene som ble forutsatt i tilsagnet.

Senere terminer betales ut etter anmodning fra virksomheten. Sammen med anmodningen må virksomheten sende en attestert og signert rapport som viser hvor mye virksomheten har betalt og hvor mye den eventuelt skylder i lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift for aspiranten den siste terminen. Eventuelt overskytende kommer til fradrag i den neste terminen.

§ 10.Bortfall av tilskudd

Dersom virksomhetene ikke får tilsatt den kunstneren det er søkt tilskudd for, bortfaller tilskuddet. Det samme gjelder når tilsagnet gjelder for en ikke navngitt kunstner, og virksomheten ikke har tilsatt en kunstner med de kvalifikasjonene som er forutsatt i tilsagnet innen den fristen som er gitt i tilsagnsbrevet. Norsk kulturråd kan i begge disse tilfellene tildele de ledige midlene på nytt etter en ny vurdering av de innkomne søknadene. Den virksomheten som først fikk tilsagnet, kan be om å bli tatt med i denne vurderingen for å tilsette en annen kunstner.

Dersom aspiranten slutter i stillingen før tilskuddsperioden er over, kan virksomheten be om Norsk kulturråds samtykke til å tilsette en annen kunstner i stillingen. Dersom Norsk kulturråd ikke gir slikt samtykke eller virksomheten av andre grunner ikke tilsetter en annen kunstner, bortfaller tilskuddet for den gjenstående del av tilskuddsperioden.

§ 11.Tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd som ikke er brukt til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift for en aspirant når tilskuddsperioden er over, skal tilskuddsmottakeren betale tilbake til Norsk kulturråd.

§ 12.Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker

Når stønadsperioden er over, skal tilskuddsmottakeren sende Norsk kulturråd en attestert og signert rapport som viser hvordan tilskuddet og aspirantstillingen er brukt. Rapporten må i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 9 tredje ledd andre punktum, gi opplysninger om hvilket arbeid aspiranten har utført.

§ 13.Klageadgang

Norsk kulturråds vedtak kan påklages til Kulturdepartementet. Klagen skal sendes Norsk kulturråd. Kulturdepartementet kan ifølge Kronprinsregentens resolusjon av 20. november 1987 nr. 924 ikke overprøve Norsk kulturråds vedtak når det gjelder det faglige kunstneriske skjønn.

§ 14.Kontroll

Norsk kulturråd, Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan ifølge Stortingets bevilgningsreglement § 17 kontrollere at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.

Norsk kulturråd skal kontrollere at mottatte rapporter er signert og attestert, og at midlene er nyttet i samsvar med forutsetningene.

Norsk kulturråd kan foreta stikkprøvekontroll for å prøve de dataene som ligger til grunn for de innsendte rapportene.

§ 15.Reaksjonsformer

Dersom det viser seg at en tilskuddsmottaker har gitt uriktige opplysninger eller at tilskuddet ikke er benyttet i samsvar med forutsetningene, kan Kulturdepartementet eller Norsk kulturråd kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.