Forskrift om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

DatoFOR-1998-10-28-999
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1998 1571
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2014-03-28-354
EndrerFOR-1992-06-05-431
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-12-14-61-§2, LOV-1973-12-14-61-§10, FOR-1985-09-20-1711
Kunngjort
KorttittelForskrift om statsgaranti for lønnskrav

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 28. oktober 1998 med hjemmel i lov av 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 2 og § 10, jf. delegeringsvedtak 20. september 1985 nr. 1711.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 24 (direktiv 2008/94/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 7 des 1998 nr. 1292, 29 des 1999 nr. 1536, 27 juni 2002 nr. 774, 19 feb 2003 nr. 205, 15 mars 2006 nr. 339, 30 juni 2006 nr. 790, 18 des 2006 nr. 1494, 20 des 2007 nr. 1671, 14 aug 2009 nr. 1075, 5 feb 2013 nr. 141, 28 mars 2014 nr. 354.

Kap. 1. Arbeidsforhold som omfattes av garantien

§ 1-1.Virkeområde
1)Garantien omfatter lønn m.v. til arbeidstakere som har utført arbeid i annens tjeneste i et arbeidsforhold hvor det skal betales arbeidsgiveravgift til folketrygden.
2)Selv om det ikke skal betales arbeidsgiveravgift omfatter garantien også:
a)lønn m.v. til arbeidstakere på norske fiske- og fangstfartøyer. Mannskap som eier eller har part i vedkommende båt eller eier redskap av større verdi, regnes ikke som arbeidstakere.
b)lønn mv. til arbeidstaker som har utført arbeid i Norge for arbeidsgiver hjemmehørende i annet EØS-land, dersom det i sistnevnte land er oppstått en situasjon som nevnt i artikkel 2 (1) i direktiv 2008/94/EF. Dekning av lønn mv. skjer i henhold til norsk regelverk.
c)lønn m.v. til arbeidstakere som har utført arbeid i et annet EØS-land for arbeidsgiver som bare kan begjæres konkurs i Norge, i den utstrekning arbeidstakerne ikke får lønnsgarantidekning i det land de er trygdet eller har utført arbeidet.
0Endret ved forskrifter 15 mars 2006 nr. 339, 5 feb 2013 nr. 141.
§ 1-2.Virksomhetsoverdragelse
1)Hvis virksomheten er overdratt til ny innehaver (jf. arbeidsmiljøloven kap. 16), kan arbeidstakeren likevel få lønnsgarantidekning på vanlige vilkår frem til overdragelsestidspunktet.
2)Ved utbetaling over lønnsgarantien trer staten inn i arbeidstakernes krav mot den tidligere innehaveren og dennes bo, jf. lønnsgarantiloven § 6. Staten kan også rette regresskrav mot den nye arbeidsgiveren, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Fremsettelse av slikt regresskrav kan påklages etter forvaltningslovens regler.
0Endret ved forskrifter 29 des 1999 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2000), 5 feb 2013 nr. 141.
§ 1-3.Insolvent dødsbo, avvikling av insolvent selskap etter aksjeloven og banker og forsikringsselskaper under offentlig administrasjon

Bestemmelsen i forskriften her gjelder tilsvarende ved skifte av insolvent dødsbo, avvikling av insolvent selskap etter aksjeloven § 16-15 og allmennaksjeloven § 16-15 og for banker og forsikringsselskaper under offentlig administrasjon. Reglene i forskriften her som gjelder bostyrer får tilsvarende anvendelse for administrasjonsstyret i banker og forsikringsselskaper under offentlig administrasjon.

0Endret ved forskrift 7 des 1998 nr. 1292.

Kap. 2. Særregler for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer, skip, borefartøyer og flyttbare innretninger i sjøen

§ 2-1.Fritak for vilkåret om konkurs
1)Arbeids- og velferdsetaten kan frita arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer, skip, borefartøyer og flyttbare innretninger i sjøen for vilkåret om konkursåpning hos arbeidsgiver, jf lønnsgarantiloven § 1 første ledd. Vilkårene for et slikt fritak er:
a)at begjæring om åpning av konkurs er avvist av tingretten fordi arbeidstakers krav anses betryggende sikret ved sjøpant, jf sjøloven av 24 juni 1994 nr 39 kap II, og
b)at sjøpantet ikke kan realiseres etter norsk lov, og
c)at arbeidstaker kan sannsynliggjøre at arbeidsgiveres virksomhet er insolvent og endelig opphørt.
2)Dersom det blir gitt slikt fritak får dekningsloven § 9-3 anvendelse så langt den passer. Som fristdag regnes den dag tingretten mottok begjæring om åpning av konkurs som nevnt i nr 1 a). Søknad om lønnsgarantidekning må sendes til Arbeids- og velferdsetaten uten ugrunnet opphold etter at det foreligger en rettskraftig avgjørelse.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 2-2.Fritidsgodtgjøring og fri reise med underhold

På vanlige vilkår for lønnsgarantidekning, men etter de særlige begrensningsregler nevnt i denne bestemmelsen, dekker garantien også:

a)fritidsgodtgjøring etter de samme regler som for feriepenger (jf dekningsloven § 9-3 første ledd nr 2)
b)krav i medhold av sjømannsloven på fri reise med underhold, eller tilsvarende krav som har grunnlag i tariffavtale eller annen skriftlig avtale. Kravets forfallstid må ikke ligge lenger tilbake enn fire måneder før fristdagen. Kravet omfattes ikke av beløpsbegrensningen i lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd.

Kap. 3. Fremgangsmåten ved søknad om lønnsgarantidekning

§ 3-1.Søknadsblankett og adressat

Arbeidstaker skal søke om lønnsgarantidekning på søknadsblankett fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten. Blanketten skal sendes til bostyrer. Dersom bostyrer fritar arbeidstaker fra vilkåret om bruk av søknadsblankett, jf § 5-4 nr 3, må arbeidstaker likevel skriftlig bekrefte kravet.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-2.Søknadens innhold
1)Det er et vilkår for lønnsgarantidekning at arbeidstaker har gitt de opplysninger og de vedlegg som kreves i søknadsblanketten.
2)Det skal søkes om brutto lønnskrav. Dersom det er foretatt skattetrekk eller det av andre grunner bare gjenstår et nettokrav, er det netto lønnskrav det skal søkes om.
3)Andre inntekter som er kommet i stedet for inntekt hos konkursskyldneren i søknadsperioden skal oppgis i søknaden. Det samme gjelder dagpenger under arbeidsledighet og andre ytelser fra folketrygden.
4)Arbeidstaker må selv sannsynliggjøre eksistensen av og størrelsen på sitt lønnskrav.
5)For arbeidstakere på skip hvor det er utferdiget hyreoppgjørsskjema for kravet, skal skjemaet eller en kopi av det vedlegges søknaden.
0Endret ved forskrift 29 des 1999 nr. 1536 (i kraft 1 jan 2000).
§ 3-3.(Opphevet ved forskrift 28 mars 2014 nr. 354.)
§ 3-4.Søknadsfrister
1)Det er et vilkår for lønnsgarantidekning at arbeidstaker skriftlig har meldt sitt krav i boet innen den frist tingretten har satt for anmeldelse av fordringer.
2)Krav skal likevel tas under behandling dersom det skriftlig er meldt for bostyrer før bobehandlingen er avsluttet.
3)Er bobehandlingen avsluttet, skal søknaden likevel tas under behandling etter reglene for konkurssaker, dersom den er mottatt av bostyrer eller Arbeids- og velferdsetaten innen 6 måneder etter konkursåpning.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).

Kap. 4. Arbeids- og velferdsetatens oppgaver

0Overskriften endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 4-1.Avgjørelsesmyndighet og plikter
1)Arbeids- og velferdsetaten behandler og avgjør søknader om lønnsgarantidekning.
2)Arbeids- og velferdsetaten skal gi veiledning ved henvendelser om lønnsgarantispørsmål.
3)Arbeids- og velferdsetaten skal bistå tingrett og bostyrer ved avklaring av spørsmål som har betydning for rask behandling av lønnsgarantikrav.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 4-2.Utbetaling
1)Arbeids- og velferdsetaten skal foreta utbetaling av godkjente krav til bostyrer så snart som mulig. Bostyrer får overført det samlede beløp til fordeling.
2)Utbetaling skal foretas til boets konto. I tilfeller hvor bokonto etter samtykke fra tingretten ikke er opprettet, jf konkursloven § 86, eller hvor bokonto er avsluttet før utbetaling finner sted, kan utbetaling foretas til klientkonto.
3)Arbeids- og velferdsetaten kan i spesielle tilfeller foreta utbetaling direkte til søkeren.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 4-3.Regress

Arbeids- og velferdsetaten sørger for anmeldelse og eventuell innkreving av statens regresskrav, jf lønnsgarantiloven § 6, og overføring av de innbetalte beløp til den særlige inntektskonto for slike beløp i statsregnskapet.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).

Kap. 5. Bostyrers oppgaver

§ 5-1.Bistand i lønnsgarantisaker

Bostyrer skal bistå Arbeids- og velferdsetaten og arbeidstakerne ved behandling av saker etter lønnsgarantiloven. Av hensyn til behovet for rask dekning skal behandlingen påskyndes.

0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-2.Bostyrers veiledningsplikt
1)Bostyrer skal snarest mulig etter konkursåpning gi alle arbeidstakerne som kan ha et krav mot virksomheten orientering om lønnsgarantiordningen. Det skal gis veiledning ved utfylling av søknadsblanketter og fremsettelse av søknader. Til arbeidstakere som ikke sysselsettes av boet, skal bostyrer gi særlig veiledning om plikten til å melde seg hos Arbeids- og velferdsetaten som arbeidssøker, jf § 3-3. Veiledningsplikten gjelder også etter at boet er innstilt etter konkursloven § 135, jf også § 5-4 nr 4 i forskriften her.
2)Bostyrer skal gi melding til Arbeids- og velferdsetaten i det distriktet virksomheten holder til om konkursen og om hvilke arbeidstakere som omfattes av den, jf konkursloven § 78 tredje ledd.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-3.Dekning fra boet

Så snart som mulig under bobehandlingen bør det klarlegges om lønnskravene kan dekkes av boet og utbetales raskt uten bruk av lønnsgarantiordningen, jf konkursloven §§ 127 og 132 fjerde ledd.

§ 5-4.Bostyrers plikter i forbindelse med kontroll og oversendelse av krav
1)Bostyrer skal
a)motta og kontrollere arbeidstakernes søknader, og sørge for at feil og mangler blir rettet,
b)sørge for at de fremsatte lønnskrav m.v. formelt blir registrert som krav i boet,
c)på vegne av arbeidstakerne snarest mulig sende kontrollerte og forfalte krav på lønnsgarantidekning til Arbeids- og velferdsetaten i samsvar med bestemmelsene nedenfor. Søknadsblanketter som er utfylt av arbeidstakerne oversendes bare hvis Arbeids- og velferdsetaten av kontrollmessige grunner ber om det.
2)Bostyrer skal overføre forfalte og kontrollerte krav til samleliste fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten. Samlelisten oversendes Arbeids- og velferdsetaten sammen med utfylt oversendelsesblankett for bostyrere, fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten. Bostyrer skal gi påtegning om sin innstilling eller om resultatet av prøvelse av fordringen.
3)I boer hvor de nødvendige opplysninger for vurdering av arbeidstakernes krav kan innhentes på annen betryggende måte, kan bostyrer frita arbeidstakerne fra å fremsette søknadene på fastsatt blankett (se §§ 3-1 og 3-2). Arbeids- og velferdsetaten kan omgjøre bostyrers beslutning og sette som vilkår for lønnsgarantidekning at arbeidstakerne fyller ut blanketter i samsvar med bestemmelsene foran.
4)Dersom bobehandlingen er avsluttet, jf konkursloven § 137, skal bostyrer likevel behandle søknader om lønnsgarantidekning i samsvar med bestemmelsene foran. Søknader som er mottatt etter fristen i § 3-4 nr 3 oversendes uten videre behandling til Arbeids- og velferdsetaten. Etter anmodning fra Arbeids- og velferdsetaten, skal bostyreren medvirke til ferdigbehandling av garantisakene. For bostyrers godtgjøring gjelder kap 7 tilsvarende.
0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-5.Bostyrers plikter i forbindelse med utbetalingen
1)Bostyrer skal omgående foreta utbetaling av de tilkjente garantibeløp. Inntil slik utbetaling kan skje, oppbevares pengene på boets konto eller på konto i samsvar med § 4-2 nr 2.
2)Bostyrer skal gjennomføre trekk i garantibeløp, herunder sende inn lønns- og trekkoppgaver, i forbindelse med de utbetalinger som blir foretatt, jf lønnsgarantiloven § 5 og regler for skattetrekk i garantibeløp. Ved utbetalingen skal innvilget bruttobeløp, skattetrekk og andre fradrag fremgå skriftlig. Etter krav fra arbeidstaker skal bostyrer gi nærmere skriftlig redegjørelse for beregningen.
3)Bostyrer skal påse at det samlede utbetalte garantibeløp blir anmeldt i boet som statens regresskrav, jf lønnsgarantiloven § 6.
4)Foreligger det krav som etter sin art er sjøpantberettiget, skal bostyrer straks etter konkursåpning undersøke om sjøpanteretten er eller kan gjøres gjeldende, eventuelt om tredjemann har påtatt seg ansvaret for hyrekravene. Er sjøpanteretten ikke gjort gjeldende, skal Arbeids- og velferdsetaten straks underrettes om dette.
5)Arbeids- og velferdsetaten kan, når det finnes hensiktsmessig, pålegge bostyrer å medvirke til at sjøpanteretten blir gjort gjeldende. Godtgjøring for dette arbeidet fastsettes i samsvar med § 7-3.
0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-6.Avsluttende behandling
1)Når boet dekker statens regresskrav for utbetalte lønnsgarantibeløp, skal bostyrer sørge for at beløpet overføres til Arbeids- og velferdsetaten.
2)I alle bo hvor det er sendt søknad om lønnsgarantidekning, skal bostyrer sende boets foreløpige innberetninger, sluttredegjørelse og -regnskap, forslag til salærfastsettelse og forslag til utlodningsliste til Arbeids- og velferdsetaten, samtidig med at disse dokumentene sendes tingretten. Når rettsbøker som ikke skal forkynnes for Arbeids- og velferdsetaten foreligger, skal bostyrer straks sende kopi av disse til Arbeids- og velferdsetaten.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).

Kap. 6. Tingrettens oppgaver

§ 6-1.Tingrettens oppgaver
1)Tingretten fører tilsyn med at bostyrer utfører sine oppgaver i forbindelse med behandling av lønnsgarantisaker i samsvar med forskriften her.
2)Dersom boet ikke har bostyrer, eller denne av særlige grunner ikke kan utføre oppgaver som nevnt i denne forskrift, sørger tingretten for at disse blir utført.
3)Tingretten skal fastsette bostyrers salær i forbindelse med lønnsgarantisakene i samsvar med kap 7 i forskriften her.
0Endret ved forskrift 19 feb 2003 nr. 205.

Kap. 7. Omkostninger - Godtgjøring

§ 7-1.Ansvar for omkostningene ved bobehandlingen
1)Dersom en arbeidstaker er fritatt fra garantistillelse etter konkursloven § 67, dekker lønnsgarantiordningen det ansvar rekvirenten ellers ville ha hatt etter konkursloven § 73 og tilhørende forskrift. For øvrig gjelder konkursloven § 157 annet ledd tilsvarende.
2)Bostyrer sørger for at det blir sendt avregning til Arbeids- og velferdsetaten ved innstillingen av boet.
3)Dersom boet er uten midler, kan Arbeids- og velferdsetaten etter anmodning fra bostyrer, utbetale rekvirentens ansvarsbeløp. Når staten dekker beløp som nevnt trer den inn i kravet mot boets masse.
0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 7-2.Godtgjøring for merarbeid og utgifter ved behandlingen av lønnsgarantisakene
1)Godtgjøring for behandling av lønnsgarantisaker fastsettes av tingretten og dekkes av konkursboet som massekrav (jf dekningsloven § 9-2 første ledd nr 3). Godtgjøringen fastsettes normalt sammen med bostyrers godtgjøring for bobehandlingen for øvrig.
2)Innstilles boet eller er boet innstilt etter konkursloven § 135, skal lønnsgarantien dekke den del av godtgjøringen for behandling av lønnsgarantisaker som ikke blir dekket av bomassen. Tilsvarende gjelder der tingretten finner det klart at boet må innstilles dersom det belastes de nødvendige kostnadene ved behandling av lønnsgarantisaker. Lønnsgarantien dekker bare godtgjøring for merarbeid som skyldes behandlingen av lønnsgarantisakene, og ikke arbeid som likevel måtte gjøres som ledd i bobehandlingen. Beløp som skal dekkes etter dette punkt må fremgå særskilt. Før godtgjøring fastsettes av tingretten, skal forslaget forelegges Arbeids- og velferdsetaten, som skal gis anledning til å uttale seg. Reglene i konkursloven § 157 om fastsetting av bostyrers godtgjøring, gjelder tilsvarende. Arbeids- og velferdsetaten skal underrettes i henhold til tvisteloven § 19-5 om kjennelser som pålegger lønnsgarantiordningen å dekke slik godtgjøring.
3)Godtgjøring for arbeid som utføres etter at bostyrer har oversendt tingretten et forslag om innstilling av bobehandlingen, fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten. Godtgjøringen dekkes av lønnsgarantien etter innsendt arbeidsoppgave og utbetales etter at tingretten har avsagt kjennelse om innstilling av bobehandlingen. I utlodningsbo blir godtgjøring for arbeid som er utført etter at bobehandlingen er avsluttet, fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten etter innsendt arbeidsoppgave.
4)Gebyrer, porto o.l. som påløper i forbindelse med utbetalingen av lønnsgarantimidlene, dekkes av lønnsgarantiordningen i den utstrekning boet ikke har midler til å dekke disse utgiftene. Beløpene skal fremgå av boregnskapet og bostyrer sørger for at det sendes avregning til Arbeids- og velferdsetaten etter innstillingen av boet.
0Endret ved forskrifter 19 feb 2003 nr. 205, 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007), 20 des 2007 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2008).
§ 7-3.Bostyrers godtgjøring for bistand ved sjøpant
1)Bostyrers bistand med å gjøre sjøpanterett gjeldende, jf § 5-5 nr 4 og 5, godtgjøres på lik linje med merarbeidet med lønnsgarantisakene.
2)Godtgjørelsen fastsettes av Arbeids- og velferdsetaten og dekkes over lønnsgarantiordningen etter innsendt arbeidsoppgave. Oppgjør kan skje ved avslutningen av arbeidsoppdraget.
0Endret ved forskrift 18 des 2006 nr. 1494 (i kraft 1 jan 2007).
§ 7-4.Omkostninger i forbindelse med konkursbegjæring
1)Omkostningene som en arbeidstaker eller en arbeidstakerorganisasjon har hatt i forbindelse med konkursbegjæringen kan dekkes av lønnsgarantiordningen før avslutningen av bobehandlingen.
2)Når staten dekker krav etter nr 1, trer staten inn i kravet mot boets masse, jf lønnsgarantiloven § 6 og dekningsloven § 9-2 nr 2.

Kap. 8. Ikrafttreden og overgangsregler

§ 8-1.Ikrafttreden og overgangsregler
1)Forskriften her trer i kraft 1. januar 1999. Samtidig oppheves forskrift av 5. juni 1992 nr. 431 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
2)Forskriften her gjelder i alle saker hvor følgende inntraff etter forskriftens ikrafttredelse:
a)begjæring om konkurs kom inn til tingretten,
b)dødsfallet, ved offentlig skifte av insolvent dødsbo,
c)kjennelse ble avsagt om tvangsavvikling av insolvent selskap i medhold av aksjeloven § 16-15 og allmennaksjeloven § 16-15,
d)vedtak ble truffet om offentlig administrasjon av banker og forsikringsselskaper.
3)For tilfeller hvor den nye forskriften ikke får anvendelse, gjelder de hittil gjeldende forskrifter.
0Endret ved forskrifter 7 des 1998 nr. 1292, 19 feb 2003 nr. 205.