Forskrift om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser.

DatoFOR-1998-11-02-1050
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1998 1648
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1997-09-05-959, FOR-1997-10-16-1112
Kunngjort
KorttittelForskrift om innmelding av flybillettpriser

Fastsatt av Konkurransetilsynet 2. november 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1, jf. kgl. res. av 5. september 1997 nr. 959 og forskrift av 16. oktober 1997 nr. 1112 om delegering av fullmakt til å treffe vedtak til utfylling og gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XIII kapittel VI punkt 65 (Rfo (EØF) nr. 2409/92).

§ 1.Innmelding av billettpriser
a)Flyselskap som trafikkerer innenriksruter skal melde inn billettpriser uten særskilt fastsatte begrensninger senest samtidig med at prisene gjøres gjeldende. Meldingene sendes Konkurransetilsynet med kopi til Samferdselsdepartementet.
b)Flyselskap som trafikkerer ruter mellom Norge og andre land som er part i EØS-avtalen, skal melde inn billettpriser uten særskilt fastsatte begrensninger på ruter mellom Norge og andre EØS-land senest samtidig med at prisene gjøres gjeldende. Meldingene sendes Konkurransetilsynet.
c)Billettpriser med særskilt fastsatte begrensninger som gjelder innenriksruter og ruter mellom Norge og andre EØS-land, skal bare meldes inn til Konkurransetilsynet etter krav fra Konkurransetilsynet.
d)Billettpriser på ruter som trafikkeres i henhold til bestemmelser om forpliktelse til offentlig tjenesteyting eller på annen måte er regulert av samferdselsmyndighetene, skal ikke meldes inn etter bestemmelsene i denne forskriften.

Konkurransetilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføring og utfylling av denne forskrift og kan gjøre unntak fra den.

§ 2.Definisjoner
a)Med «flyselskap» menes et lufttransportforetak som har gyldig lisens.1
b)Med «gyldig lisens» menes et dokument utstedt av en stat som er part i EØS-avtalen til et foretak som gir foretaket tillatelse til mot vederlag å drive lufttransport av passasjerer, post og/eller frakt som angitt i lisensen slik det er definert i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 8.2
c)Med «billettpriser uten særskilt fastsatte begrensninger» menes den laveste fullt fleksible billettpris (grunntakst) slik de er definert i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 6.3
d)Med «gjøres gjeldende» menes her salgstidspunktet.
1Jf. Rfo (EØF) 2409/92 av 23. juli 1992, artikkel 2 bokstav g.
2Jf. Rfo (EØF) 2407/92 av 23. juli 1992, artikkel 2 bokstav c.
3Jf. Rfo (EØF) 2409/92 av 23. juli 1992, artikkel 2 bokstav k.
§ 3.Sanksjoner

Overtredelse av denne forskrift § 1 straffes med bøter eller fengsel i tre måneder.1

1Jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 14-29.
§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.