Forskrift om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området

DatoFOR-1998-11-30-1102
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1998 1719
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§7
Kunngjort
KorttittelForskrift om utveksling av opplysninger med EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 30. november 1998 med hjemmel i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 7 første ledd.
EØS-henvisninger: Rdir. 95/26/EF. Gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 30 juni 2010 nr. 1042, 7 des 2011 nr. 1205.

I

§ 1.(Utlevering av opplysninger til tilsynsmyndigheter i land utenfor EØS-området)

Finanstilsynets taushetsplikt etter finanstilsynsloven § 7 og forvaltningsloven gjelder ikke overfor tilsynsmyndigheter i land utenfor EØS-området som fører tilsyn som nevnt i finanstilsynsloven § 1 første ledd nr. 1–6, 9 eller nr. 13, eller med forvaltningsselskap for verdipapirfond.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 30 juni 2010 nr. 1042 (i kraft 1 juli 2010), 7 des 2011 nr. 1205.
§ 2.(Vilkår for utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra et annet land i eller utenfor EØS)

Ved utlevering av opplysninger til tilsynsmyndigheter som nevnt i finanstilsynsloven § 7 eller denne forskrift § 1 skal Finanstilsynet stille følgende vilkår:

1.Opplysningene kan bare brukes til å utføre tilsynsoppgaver som nevnt i finanstilsynsloven § 1 første ledd nr. 1–6, 9 eller nr. 13, eller med forvaltningsselskap for verdipapirfond.
2.Opplysningene skal være undergitt taushetsplikt hos mottager. Opplysningene kan bare formidles videre med samtykke fra Finanstilsynet og bare for de formål samtykket omfatter.
0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 30 juni 2010 nr. 1042 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.(Videreformidling av opplysninger som er mottatt fra en tilsynsmyndighet i et annet land i eller utenfor EØS)

Opplysninger som Finanstilsynet har mottatt fra utenlandske tilsynsmyndigheter kan bare formidles videre med samtykke fra vedkommende myndighet og bare for de formål samtykket omfatter.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999.