Forskrift om beregning og innbetaling av produktavgift

DatoFOR-1998-12-11-1390
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1998 2150
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2013-12-20-1665 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1997-11-18-1169
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§23-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om produktavgift til folketrygden

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 11. desember 1998 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-5 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 mars 2001 nr. 241, 29 juni 2004 nr. 1103, 16 juni 2006 nr. 917, 20 des 2013 nr. 1665.

§ 1.Beregning

Det skal svares produktavgift for all fangst som foretas eller bearbeides av norskregistrert fartøy, uavhengig av fiskeslag mv. og hvilke farvann fangsten har foregått i. Som fangst regnes også leieinntekter og andre inntekter som inngår i lottberegningen.

Produktavgift av egen fangst beregnes av brutto salgsbeløp. Fradrag gis bare for:

a)Særskilt avgift som betales til salgslaget i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 9.
b)10 prosent av brutto salgsbeløp når et fartøy selv bearbeider fangsten. Fiskeri- og kystdepartementet fastsetter hva som defineres som bearbeidet fangst.
c)Toll som betales i tilknytning til leveranser i utlandet kan trekkes fra i beregningsgrunnlaget for produktavgift.

Produktavgift av fangst overtatt fra annet fartøy for bearbeiding ombord beregnes av differansen mellom 90 prosent av brutto salgsbeløp etter bearbeidingen og kostpris ved overtakelsen. Produksjonsfartøy skal ikke svare produktavgift. Med produksjonsfartøy menes fartøy som ikke har drevet egen fangstvirksomhet innenfor det aktuelle kalenderår.

Ved omsetning gjennom salgslag innberetter fisker brutto salgsbeløp til salgslaget. Salgslaget reduserer så beregningsgrunnlaget for produktavgift i henhold til punkt (a), (b) og (c), etter å ha innhentet nødvendig dokumentasjon. Ved beregning av produktavgift kan avgiftsbeløpet i hvert enkelt tilfelle avrundes ned til nærmeste hele krone.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2004 nr. 1103, 16 juni 2006 nr. 917 (fra 1 juli 2006), 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2.Innkreving

Salgslaget innkrever produktavgift på det tidspunkt kjøperen gir selgeren avregning for levering. Ved fastsettelsen av avgiftssats skal leveringstidspunktet legges til grunn.

Ved salg fra fryselager er det omsetningstidspunktet (levering) som skal legges til grunn for hvilken produktavgiftssats som skal benyttes, ikke landingstidspunktet. Leveringstidspunktet er det tidspunkt kjøperen gir selgeren avregning for levert fangst.

Dette gjelder også ved overtakelse av egen fangst der tidspunktet for overtakelse ikke samsvarer med landingstidspunktet.

0Endret ved forskrifter 13 mars 2001 nr. 241, 29 juni 2004 nr. 1103.
§ 3.Oppgjør til Arbeids- og velferdsdirektoratet

Innkrevet produktavgift skal innbetales uoppkrevet fra salgslagene til Arbeids- og velferdsdirektoratet annen hver måned. Samtidig skal det utarbeides og innsendes terminoppgave som viser grunnlaget for beregnet og innkrevet produktavgift.

Ved tillatt egenovertakelse av fangsten skal laget være ansvarlig for innbetaling av produktavgift, uavhengig av oppgjør fra fisker.

0Endret ved forskrift 16 juni 2006 nr. 917 (fra 1 juli 2006).
§ 4.Oppgjør til Fiskeridirektoratet

Ved all fangst og bearbeiding der omsetningen ikke foregår gjennom salgslag (jf råfiskloven), skal den avgiftspliktige innbetale produktavgiften til Fiskeridirektoratet som videreformidler mottatt beløp til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tilsvarende innbetaling av produktavgift skal også foretas til Fiskeridirektoratet for leieinntekter og andre inntekter som nevnt i § 1. 1. ledd.

Ved innbetaling av produktavgift til Fiskeridirektoratet skal kopi av turoppgjør og salgsfaktura vedlegges.

0Endret ved forskrift 16 juni 2006 nr. 917 (fra 1 juli 2006).
§ 5.Utenlandske statsborgere som mannskap på norskregistrerte fartøyer

Det skal innbetales full produktavgift for all fangst, selv om fartøyet er helt eller delvis bemannet med utenlandsk mannskap. For mannskap fra land som Norge ikke har inngått sosialkonvensjon med, vil imidlertid innbetalt avgift bli refundert etter søknad. En slik søknad sendes Fiskeridirektoratet/Subsidiekontrollen, som behandler søknaden etter nærmere retningslinjer.

§ 6.Forfall, renter mv

Oppgjørsperiodene og forfallsdatoer er:

januar - februar 25. mars
mars - april 25. mai
mai - juni 25. juli
juli - august 25. september
september - oktober 25. november
november - desember 25. januar

Ved fangst der omsetningen ikke foregår gjennom salgslag, er forfallsdatoen for innbetaling av produktavgift til Fiskeridirektoratet 25 dager etter at det er foretatt oppgjør med eget mannskap.

Faller forfallsdag på lørdag eller helligdag forskyves forfallsdagen til nærmeste påfølgende hverdag.

Av for sent innbetalt produktavgift svares forsinkelsesrente fra forfallsdag, jf lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling mm.

§ 7.Kontroll

Fiskeridirektoratet fører kontroll med at rett produktavgift er beregnet og innbetalt. Fiskeridirektoratet skal ha adgang til terminoppgaver som nevnt i § 3 og de dokumenter som danner grunnlag for terminoppgavene.

Fiskeridirektoratet kan til enhver tid foreta kontroll hos den som fisker, produserer, lagrer, transporterer og omsetter fangst. Den som kontrolleres skal på forlangende utlevere eller sende inn regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller og andre dokumenter som er av betydning for kontroll med at rett produktavgift er beregnet og innbetalt.

Fiskeri- og kystdepartementet gis en årsrapport om kontrollvirksomheten.

0Endret ved forskrift 16 juni 2006 nr. 917 (fra 1 juli 2006).
§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 1999. Med virkning fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 18. november 1997 nr. 1169 om beregning og innbetaling av produktavgift i fiske-, småhvalfangst- og selfangstnæringen.