Forskrift om bruk av bokføringsregler i lov om regnskapsplikt m.v. og enkelte andre lover.

DatoFOR-1998-12-16-1235
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1998 1893
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2001-06-06-593 fra 01.07.2001
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-2, LOV-1969-06-19-66-§75, LOV-1969-06-19-67-§7, LOV-1980-06-13-24-§5-1, LOV-1980-06-13-24-§5-2, LOV-1952-11-21-2-§12, LOV-1999-03-26-14-§14-5
Kunngjort
KorttittelForskrift om bruk av gammel regnskapslov

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-2 (nå § 10-2), lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 75, lov av 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v. § 7 siste ledd, lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-1 og § 5-2, lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 12 og lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 14-5. Endret 15 jan 2001 nr. 29 (bl.a. hjemmel), 6 juni 2001 nr. 593.

§ 1.Regnskapspliktige som var regnskapspliktige etter lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven av 1977) og som i medhold av regnskapsloven § 9-2 benytter reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i regnskapsloven av 1977 med tilhørende forskrifter, skal også følge bokføringsregler som pr. 31. desember 1998 eller senere er gitt i eller i medhold av lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov av 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer og lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven), lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt og lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Regnskapspliktige som ikke var regnskapspliktige etter regnskapsloven av 1977, men som var regnskapspliktige eller noteringspliktige etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov av 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v., lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven), lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt eller lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) kan inntil videre velge å ikke ta i bruk reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i lov av 17. juli 1998 nr. 56 kapittel 2. Regnskapspliktige som benytter seg av valgmuligheten etter første punktum skal følge reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i nevnte lover med forskrifter.

Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land, kan inntil videre følge reglene i forskrift av 29. januar 1988 nr. 117 om regnskapsføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport.

0Endret ved forskrift 15 jan 2001 nr. 29, 6 juni 2001 nr. 593 (i kraft 1 juli 2001).
§ 2.Regnskapspliktige som nevnt i § 1 skal i salgsdokument som utstedes til registrert næringsdrivende angi vederlag uten avgift og selve avgiftsbeløpet.
§ 3.Regnskapspliktige skal benytte de samme regler for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger gjennom hele regnskapsåret. Dersom valgretten i regnskapsloven § 9-2, jf. denne forskrift § 1 ikke benyttes for regnskapsåret 1999, kan den heller ikke benyttes for påfølgende regnskapsår.
0Endret ved forskrift 15 jan 2001 nr. 29.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.