Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak

DatoFOR-1998-12-16-1240
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1998 1898
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2016-12-16-1658
EndrerFOR-1996-09-13-920
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§8-1, LOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort
Rettet01.05.2011 (§ 1-1 nr. 6)
KorttittelForskrift om årsregnskap for banker mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 21 (direktiv 2001/65/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657, 9 mars 2000 nr. 267, 19 des 2003 nr. 1643, 20 des 2005 nr. 1597, 21 feb 2006 nr. 232, 30 mars 2007 nr. 370, 29 juni 2007 nr. 876, 13 nov 2008 nr. 1210, 12 des 2008 nr. 1323, 30 jan 2009 nr. 89, 18 des 2009 nr. 1688, 18 des 2009 nr. 1726, 25 feb 2011 nr. 198, 23 juni 2011 nr. 634, 20 des 2011 nr. 1422, 17 jan 2013 nr. 44, 19 des 2013 nr. 1680, 22 aug 2014 nr. 1098, 3 nov 2014 nr. 1415, 19 des 2013 nr. 1680, 16 des 2016 nr. 1658.
Rettelser: 01.05.2011 (§ 1-1 nr. 6).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder

1.banker, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-7,
2.kredittforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-8,
3.finansieringsforetak, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 2-9,
4.morselskap som nevnt i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 17-6,
5.finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i institusjoner som nevnt i punkt 1, 2 eller 3, og
6.filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og finansieringsforetak med unntak av kapittel 9 om delårsregnskap.

Regnskapslovens bestemmelser om små foretak gjelder ikke institusjoner som nevnt i første ledd. Institusjoner som nevnt skal følge regnskapslovens regler for store foretak.

0Endret ved forskrifter 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006), 30 jan 2009 nr. 89, 25 feb 2011 nr. 198 (fom regnskapsår 1 jan 2010) 23 juni 2011 nr. 634 (fom tredje kvartal 2011), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012), 16 des 2016 nr. 1658 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 1-2.Definisjoner

Som institusjon regnes i denne forskrift institusjon som nevnt i § 1-1 første ledd. Som kredittinstitusjon regnes i denne forskrift

1.banker og andre foretak hvis virksomhet består i å motta innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler fra allmennheten og å yte lån for egen regning,
2.foretak med hovedsete i annen EØS-stat som er gitt tillatelse til å drive virksomhet som kredittinstitusjon og er underlagt myndighetstilsyn i slik stat, og
3.sentralbanker og offisielle nasjonale og internasjonale institusjoner av bankmessig karakter.

Med IAS og IFRS i denne forskrift menes internasjonale regnskapsstandarder inntatt som vedlegg til forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

0Endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012).
§ 1-3.Valg av regnskapsmodell i selskapsregnskapet

Institusjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, men som ikke har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, jf. regnskapsloven § 3-9 tredje ledd annet punktum.

Institusjoner som omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4 og som har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd eller i samsvar med denne forskrift § 1-6. Tilsvarende gjelder institusjoner som er datterselskap av institusjoner nevnt i første punktum med unntak av institusjoner omfattet av første ledd.

Øvrige institusjoner skal utarbeide selskapsregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-6 eller i samsvar med ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2005 nr. 1597 (fom regnskapsår 2005). Endret ved forskrifter 30 mars 2007 nr. 370 (fom regnskapsår 2007), 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012).
§ 1-4.Valg av regnskapsmodell i konsernregnskapet

Institusjoner som ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1606/2002 artikkel 4, kan utarbeide konsernregnskap enten i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, denne forskrift § 1-6 eller i samsvar med ordinære regler i regnskapsloven og denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 1-3a).
§ 1-5.Regnskap utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21, § 8-28, § 8-30, § 9-1 og § 9-4.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2007 nr. 370 (fom regnskapsår 2007), endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 1-4), 22 aug 2014 nr. 1098 (i kraft 30 sep 2014).
§ 1-6.Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Institusjoner som benytter adgangen i § 1-3 annet eller tredje ledd til å utarbeide selskapsregnskap etter denne paragraf, skal anvende de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

Institusjoner som benytter adgangen i § 1-4 til å utarbeide konsernregnskap etter denne paragraf, skal anvende de internasjonale regnskapsstandardene som er vedtatt etter regnskapsloven § 3-9 annet ledd, med de unntak og tillegg som følger av kapittel 8A.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2007 nr. 370 (fom regnskapsår 2007), endret ved forskrifter 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 1-5).

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1.Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning

Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av institusjonens styre senest tre måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 2-2.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 8 i denne forskrift i særlige unntakstilfeller er uforenlig med plikten til å gi et rettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2a første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2005 nr. 1597 (fom regnskapsår 2005), endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-1a).
§ 2-3.Årsberetningens innhold

I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger i tillegg til det som følger av regnskapsloven § 3-3a:

1.Dersom institusjonens kapitaldekning er under gjeldende minimumskrav skal det gjøres oppmerksom på dette og redegjøres for tiltak som er truffet for å sikre institusjonens drift.
2.Det skal redegjøres for risiko knyttet til utlån og garantiansvar, herunder endring i kredittrisikoprofil gjennom regnskapsåret.
3.Det skal redegjøres for institusjonens samlede gjennomsnittlige årlige forventede tap på utlån og garantier gjennom en av institusjonen nærmere angitt periode og faktiske tap i regnskapsåret. Det skal redegjøres for betydningen av fremtidige endringer i kredittrisiko.

Kravet i regnskapsloven § 3-3a syvende ledd nr. 3 gjelder når styrets handlingsplikt utløses i henhold til banksikringsloven § 3-4.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004), 20 des 2005 nr. 1597 (fom regnskapsår 2005), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-2).
§ 2-4.Konsernregnskap

Reglene om konsernregnskap i regnskapsloven og denne forskrift gjelder tilsvarende for gjensidige foretak som gjennom samarbeidsavtaler har dannet konsernenheter basert på felles vedtektsfestede selskapsorganer. Slikt konsernregnskap skal omfatte de samarbeidende selskapene samt deres datterselskaper.

0Endret ved forskrifter 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005 og 2006), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-3), 16 des 2016 nr. 1658 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-5.Begrensninger i unntak fra konsernregnskapsplikten

Unntaket fra konsernregnskapsplikten etter regnskapsloven § 3-7 gjelder bare der institusjonens morselskap er institusjon som nevnt i § 1-1 første ledd. Hvis institusjonens morselskap også eier datterselskap som reguleres av forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak og/eller forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak, skal morselskapet i underkonsernet likevel utarbeide konsernregnskap.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller tillate andre unntak fra konsernregnskapsplikten i samsvar med regnskapsloven § 3-7.

0Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-4), 16 des 2016 nr. 1658 (med virkning fra regnskapsåret 2016).
§ 2-6.utelatelse av datterselskap fra konsolidering

Dersom datterselskap som er en kredittinstitusjon skal utelates fra konsolidering etter regnskapsloven § 3-8 første ledd og institusjonen har ervervet aksjene eller andelene etter en finansiell bistandstransaksjon for å reorganisere eller redde selskapet, skal årsregnskapet til datterselskapet legges ved institusjonens årsregnskap.

0Endret ved forskrifter 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005 og 2006), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-5).
§ 2-7.Unntak fra konsernregnskapsplikten for finansstiftelser

Plikten i regnskapsloven § 3-2 tredje ledd til å utarbeide konsernregnskap gjelder ikke for finansstiftelser som kun har som formål å forvalte eierinteresser i kun ett datterselskap.

0Opphevet ved forskrift 30 mars 2007 nr. 370. Tilføyd igjen ved forskrift 20 des 2011 nr. 1422 (fom regnskapsår 2011), endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-6).
§ 2-8.Presentasjonsvaluta

Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

0Tilføyd ved forskrift 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005), endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012, tidligere § 2-7).
§ 2-9.Offentlighet
(1) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på institusjonens hjemmeside på Internett. Institusjonen skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge institusjonen å opprette hjemmeside på Internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.
(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske institusjoner. jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.
0Tilføyd ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår 2013).

Kapittel 3. Vurderingsregler

§ 3-1.Utlån og garantier

Tap på utlån og garantier skal vurderes i samsvar med regler fastsatt av departementet.

§ 3-2.Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Finansielle instrumenter og varederivater som nevnt i regnskapsloven § 5-8 første ledd, skal vurderes til virkelig verdi dersom instrumentene

1.er klassifisert som omløpsmiddel,
2.inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg og
3.omsettes i et aktivt og likvid marked.

Finansielle eiendeler som selskapet har regnskapsført i henhold til første ledd, kan bare omklassifiseres til investeringer som holdes til forfall, jf. tredje ledd, dersom kriteriet i IAS 39.50B er oppfylt. Virkelig verdi på tidspunktet for omklassifisering skal anses som ny amortisert kost for de omklassifiserte finansielle eiendelene i samsvar med IAS 39.50C. IAS 39.103G om virkningstidspunkt gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005), 13 nov 2008 nr. 1210, 12 des 2008 nr. 1323, 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009.
§ 3-3.Gjeld

Denne forskrift § 3-2 gjelder tilsvarende for gjeld. For gjeld som ikke behandles etter første punktum, gjelder vurderingsreglene i regnskapsloven kapittel 5 tilsvarende, med unntak av § 5-8 og § 5-13 tredje ledd.

Unntaket fra kravene til resultatføring av urealisert tap etter regnskapsloven § 5-13 annet ledd gjelder annen langsiktig og kortsiktig gjeld som nevnt i denne forskrift § 4-2 hovedpostene 14, 15, 16, 17.3 og 20.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 20 des 2011 nr. 1422 (fom regnskapsår 2011).
§ 3-4.Investeringer som holdes til forfall

Investeringer som holdes til forfall skal innregnes og måles i henhold til IAS 39.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2008 nr. 1323.
§ 3-5.Ytelser til ansatte
(1) Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.
0Tilføye ved forskrift 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsåret 2015).

Kapittel 4. Resultatregnskap og balanse

§ 4-1.Resultatregnskap

Regnskapsloven § 6-1 gjelder ikke. Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan: 

1 Renteinntekter og lignende inntekter
1.1 Renter og lignende inntekter av gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker
1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder
1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter

Sum renteinntekter og lignende inntekter 

2 Rentekostnader og lignende kostnader
2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner
2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder
2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer
2.4 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital
2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader

Sum rentekostnader og lignende kostnader 

I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 

3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning
3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning
3.2 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper
3.3 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 

4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
4.1 Garantiprovisjon
4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 

5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester
5.1 Garantiprovisjon
5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 

6 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler
6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning
6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 

7 Andre driftsinntekter
7.1 Driftsinntekter faste eiendommer
7.2 Andre driftsinntekter

Sum andre driftsinntekter 

8 Lønn og generelle administrasjonskostnader
8.1 Lønn m.v.
8.1.1 Lønn
8.1.2 Pensjoner
8.1.3 Sosiale kostnader
8.2 Administrasjonskostnader

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 

9 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
9.1 Ordinære avskrivninger
9.2 Nedskrivninger

Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

10 Andre driftskostnader
10.1 Driftskostnader faste eiendommer
10.2 Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader 

11 Tap på utlån, garantier m.v.
11.1 Tap på utlån
11.2 Tap på garantier m.v.
11.3 Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

Sum tap på utlån, garantier m.v. 

12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler
12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning
12.2 Gevinst/tap

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 

13 Skatt på ordinært resultat 

II Resultat av ordinær drift etter skatt 

14 Ekstraordinære inntekter 
15 Ekstraordinære kostnader 
16 Skatt på ekstraordinært resultat 

III Resultat for regnskapsåret 

17 Overføringer og disponeringer
17.1 Overføringer
17.1.1 Mottatt konsernbidrag
17.1.2 Overført fra fond for vurderingsforskjeller
17.1.3 Overført fra sparebankens fond
17.1.4 Overført fra gavefond
17.1.5 Overført fra utjevningsfond
17.1.6 Overført fra annen egenkapital

Sum overføringer 

17.2 Disponeringer
17.2.1 Utbytte på aksjer/utbytte på grunnfondsbevis
17.2.2 Avgitt konsernbidrag
17.2.3 Overført til fond for vurderingsforskjeller
17.2.4 Overført til sparebankens fond
17.2.5 Overført til gavefond og/eller gaver
17.2.6 Overført til utjevningsfond
17.2.7 Overført til annen egenkapital

Sum disponeringer

0Endret ved forskrift 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999).
§ 4-2.Balanse

Regnskapsloven § 6-2 gjelder ikke. Balansen skal ha følgende oppstillingsplan: 

EIENDELER 

1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 
2 Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker 
3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist
3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist
3.3 Nedskrivninger på individuelle utlån
3.4 Nedskrivninger på grupper av utlån

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 

4 Utlån til og fordringer på kunder
4.1 Factoring
4.1.1 Fordringer factoring
4.1.2 Utlån factoring
4.2 Leiefinansieringsavtaler (finansiell leasing)
4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter
4.4 Byggelån
4.5 Nedbetalingslån
4.6 Andre utlån
4.7 Nedskrivninger på individuelle utlån
4.8 Nedskrivninger på grupper av utlån

Sum netto utlån og fordringer på kunder 

5 Overtatte eiendeler 
6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning
6.1 Utstedt av det offentlige
6.1.1 Sertifikater og obligasjoner
6.1.2 Andre rentebærende verdipapirer
6.2 Utstedt av andre
6.2.1 Sertifikater og obligasjoner
6.2.2 Andre rentebærende verdipapirer
6.2.3 Egne obligasjoner, sertifikater m.m.

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 

7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning
7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
7.2 Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m.v.
7.3 Andre verdipapirer

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 

8 Eierinteresser i tilknyttede selskaper
8.1 Eierinteresser i kredittinstitusjoner
8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper 

9 Eierinteresser i konsernselskaper
9.1 Eierinteresser i kredittinstitusjoner
9.2 Eierinteresser i andre konsernselskaper

Sum eierinteresser i konsernselskaper 

10 Immaterielle eiendeler
10.1 Goodwill
10.2 Utsatt skattefordel
10.3 Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 

11 Varige driftsmidler
11.1 Maskiner, inventar og transportmidler
11.2 Bygninger og andre faste eiendommer
11.3 Andre varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler 

12 Andre eiendeler
12.1 Finansielle derivater
12.2 Andre eiendeler

Sum andre eiendeler 

13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter
13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter
13.2 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader
13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser
13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 

SUM EIENDELER 

GJELD OG EGENKAPITAL 

GJELD 

14 Gjeld til kredittinstitusjoner
14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist
14.2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 

15 Innskudd fra og gjeld til kunder
15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid
15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 

16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak
16.2 - Egne ikke-amortiserte sertifikater
16.3 Obligasjonsgjeld
16.4 - Egne ikke-amortiserte obligasjoner
16.5 Andre langsiktige låneopptak

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 

17 Annen gjeld
17.1 Finansielle derivater
17.2 Margintrekk og annen mellomregning med kunder
17.3 Annen gjeld

Sum annen gjeld 

18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 
19 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser
19.1 Pensjonsforpliktelser
19.2 Utsatt skatt
19.3 Spesifiserte avsetninger på garantiansvar
19.4 Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar
19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 

20 Ansvarlig lånekapital
20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital
20.2 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter
20.3 Annen ansvarlig lånekapital
20.4 Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales

Sum ansvarlig lånekapital 

SUM GJELD 

EGENKAPITAL 

21 Innskutt egenkapital
21.1 Selskapskapital
21.1.1 Preferanseaksjekapital
21.1.2 Aksjekapital/grunnfondsbeviskapital
21.1.3 Beholdning av egne aksjer/grunnfondsbevis
21.2 Overkursfond

Sum innskutt egenkapital 

22 Opptjent egenkapital
22.1 Fond for vurderingsforskjeller
22.2 Sparebankens fond
22.3 Gavefond
22.4 Utjevningsfond
22.5 Annen egenkapital
22.6 Fond for verdiendringer

Sum opptjent egenkapital 

SUM EGENKAPITAL 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 

POSTER UTENOM BALANSEN 

23 Betingede forpliktelser 
24 Forpliktelser
0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006).
§ 4-3.Oppdeling eller sammenslåing av poster

Oppdeling av poster etter regnskapsloven § 6-3 første ledd skal foretas for hovedposter og underposter. Det kan ikke tilføyes nye hovedposter eller foretas endringer av rekkefølgen av hovedpostene.

Sammenslåing av poster etter regnskapsloven § 6-3 annet ledd kan bare foretas for underposter innenfor samme hovedpost. Poster under egenkapital kan ikke slås sammen.

§ 4-4.Konsernregnskapets oppstillingsplan

§§ 4-1 og 4-2 gjelder så langt de passer på konsernregnskapets oppstillingsplan.

§ 4-5.Nettoføring

Nettoføring av en eiendelspost og en gjeldspost er ikke tillatt med mindre det foreligger en juridisk rett til å motregne postene.

Nettoføring av inntekter og kostnader er ikke tillatt med mindre annet følger av regnskapsloven eller denne forskrift.

Kapittel 5. Nærmere om postene i resultatregnskapet

§ 5-1.Renteinntekter og lignende inntekter - Resultatpost 1

Under resultatpost 1 føres alle inntekter fra eiendeler ført under post 1, 2, 3, 4 og 6 for eiendeler i balansen med mindre annet følger av denne forskrift. Inntektene skal omfatte periodiserte inntekter for fordringer ervervet til en pris over/under innløsingsverdien. Rentelignende inntekter i forbindelse med dekkede termintransaksjoner fordelt over transaksjonens reelle løpetid og rentelignende provisjoner utregnet på grunnlag av fordringens varighet eller størrelse føres også her.

Renteinntekter og lignende inntekter av tilgodehavender hos sentralbanker føres under resultatpost 1.2.

§ 5-2.Rentekostnader og lignende kostnader - Resultatpost 2

Under resultatpost 2 føres alle kostnader i forbindelse med forpliktelsene ført under gjeldspostene 14, 15, 16 og 20, med mindre annet følger av denne forskrift. Kostnadene omfatter periodiserte kostnader for gjeld utstedt til en pris under/over innløsningsverdien. Rentelignende kostnader i forbindelse med dekkede termintransaksjoner fordelt over transaksjonens reelle løpetid og rentelignende provisjoner utregnet på grunnlag av gjeldens varighet eller størrelse føres også her. Det samme gjelder kostnader knyttet til Forretningsbankenes sikringsfond eller Sparebankenes sikringsfond.

§ 5-3.Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester - Resultatpost 4

Under resultatpost 4.2 føres gebyrer og provisjonsinntekter ved blant annet handel med verdipapirer og valuta, forsikringstjenester, mottatte formidlingsprovisjoner i forbindelse med forvaltning av lån for andre långiveres regning og formidling av lån, gebyrer ved betalingsformidling og depot- og forvaltningsgebyrer.

§ 5-4.Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester - Resultatpost 5

Under resultatpost 5 føres gebyrer og provisjonskostnader ved blant annet handel med verdipapirer og valuta, provisjonskostnader ved lån som er formidlet og gebyr for betalingsformidling.

§ 5-5.Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler - Resultatpost 6

Resultatpost 6 omfatter gevinst/tap på transaksjoner med verdipapirer som er omløpsmidler og verdiendringer av disse. Post 6.3 omfatter gevinst/tap ved valutahandel og verdireguleringer.

§ 5-6.Andre driftsinntekter - Resultatpost 7

Resultatpost 7 omfatter driftsinntekter fra faste eiendommer som institusjonen eier og gevinst ved salg av varige driftsmidler.

§ 5-7.Tap på utlån, garantier m.v. - Resultatpost 11

Resultatpost 11 omfatter innbetalinger på tidligere konstaterte tap.

§ 5-8.Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler - Resultatpost 12

Resultatpost 12 omfatter nedskrivninger og reversering av nedskrivning på anleggsmidler ført under eiendelspostene 6 til 9, samt gevinst og tap ved salg av slike anleggsmidler.

0Endret ved forskrift 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999).

Kapittel 6. Nærmere om poster i balansen m.v.

§ 6-1.Kontanter og fordringer på sentralbanker - Eiendelspost 1

Eiendelspost 1 omfatter tilgodehavende som til enhver tid fritt kan disponeres og som er plassert hos sentralbanker i den eller de stater der institusjonen er etablert, herunder eventuelle fordringer på statlig postgiro i de land institusjonen er etablert.

§ 6-2.Gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker - Eiendelspost 2

Eiendelspost 2 omfatter gjeldsbrev som kan refinansieres i sentralbanker. Refinansieringsordningen skal være fastsatt i lov eller forskrift i vedkommende land og kravet på refinansiering må være ubetinget.

§ 6-3.Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner - Eiendelspost 3

Eiendelspost 3 omfatter fordringer på sentralbanker som ikke føres under eiendelspost 1.

§ 6-4.Utlån til og fordringer på kunder - Eiendelspost 4

Eiendelspost 4 omfatter utlån til og fordringer på kunder som ikke er kredittinstitusjoner. Denne posten omfatter også omsetningsgjeldsbrev.

Utøvelse av factoringvirksomheten hvor institusjonen overtar kredittrisiko ved den finansierte kundefordringen, skal behandles som anskaffelse av fordring.

Utøvelse av factoringvirksomhet hvor institusjonen ikke overtar kredittrisiko ved den finansierte kundefordringen, skal behandles som utlån.

§ 6-5.Overtatte eiendeler - Eiendelspost 5

Eiendelspost 5 omfatter eiendeler som er overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjementer og hvor institusjonen ikke tar sikte på å beholde eiendelen som et anleggsmiddel.

§ 6-6.Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning - Eiendelspost 6

Eiendelspost 6 omfatter sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utstedt av offentlig forvaltning (stats- og kommuneforvaltning) når de ikke skal føres under eiendelspost 2. Verdipapirer utstedt av offentlig næringsvirksomhet inngår under eiendelspost 6.2.

Verdipapirer med variabel rente knyttet til bestemte referansesatser, for eksempel interbankrenten eller euromarkedsrenten, skal anses som obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning.

Under eiendelspost 6.2.3 føres bare egne verdipapirer som er gjenkjøpt som ledd i ordinære markedsoperasjoner.

§ 6-7.Gjeld til kredittinstitusjoner - Gjeldspost 14

Gjeldspost 14 omfatter enhver form for gjeld til kredittinstitusjoner som ikke skal føres under gjeldspost 16 eller 20.

§ 6-8.Innskudd fra og gjeld til kunder - Gjeldspost 15

Gjeldspost 15 omfatter enhver form for gjeld til kunder som ikke skal føres under gjeldspost 14, 16 eller 20. Posten omfatter omsetningsgjeldsbrev.

§ 6-9.Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer - Gjeldspost 16

Gjeldspost 16 omfatter all gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer som ikke er ansvarlig lånekapital. Omsetningsgjeldsbrev skal føres under gjeldspost 15.

Obligasjoner skal ved utstedelse oppføres til pålydende med tillegg av overkurs eller eventuelt fradrag av underkurs.

§ 6-10.Annen gjeld - Gjeldspost 17

Gjeldspost 17 omfatter skattetrekk, skyldig merverdi- og investeringsavgift, ilignet skatt, og betalbar, ikke ilignet skatt.

§ 6-11.Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter - Gjeldspost 18

Gjeldspost 18 omfatter skyldig lønn og arbeidsgiveravgift.

§ 6-12.Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser - Gjeldspost 19

Gjeldspost 19 omfatter avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser som på balansedagen anses å være sannsynlige eller sikre, men hvor det foreligger en usikkerhet med hensyn på beløpets størrelse eller forfallstidspunkt.

§ 6-13.Innskutt egenkapital - Egenkapitalpost 21

Egne aksjer/grunnfondsbevis føres på egenkapitalpost 21.1.3 til pålydende verdi.

§ 6-14.Betingede forpliktelser - Utenom balansen: post 23

Alle garantier som institusjonen har avgitt og eiendeler som er stilt som sikkerhet på vegne av tredjemann, skal føres under post 23. Posten omfatter også ugjenkallelige rembursbrev og solidaransvar. Det samme gjelder endossementsforpliktelser i forbindelse med rediskonterte veksler og aksepter med unntak av egenaksepter.

§ 6-15.Forpliktelser - Utenom balansen: post 24

Alle ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidig tap/kostnader skal føres under post 24.

Dersom institusjonen har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overdratte eiendelene til institusjonen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp føres opp under denne posten.

Kapittel 7. Særlige regler om balanseføring

§ 7-1.Forvaltning av eiendeler

Finansielle instrumenter som institusjonen forvalter i eget navn, men på vegne av en annen, skal balanseføres dersom institusjonen er formell rettighetshaver til de finansielle instrumentene. Dersom det foreligger en særlig ordning som gjør at disse instrumentene holdes utenom den formuesmasse som skal fordeles i tilfelle avvikling av institusjonen, kan instrumentene føres opp utenom balansen.

Eiendeler som forvaltes i tredjemanns navn og på vegne av tredjemann, skal ikke balanseføres.

§ 7-2.Salgs- og gjenkjøpstransaksjoner

Dersom institusjonen har avhendet eiendeler hvor erverver er forpliktet til å tilbakeføre de overdratte eiendelene til institusjonen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal de overdratte eiendelene fortsatt stå i institusjonens balanse. Overdragelsessummen som institusjonen har mottatt skal føres opp som gjeld til erververen.

Dersom institusjonen har ervervet eiendeler med plikt til å tilbakeføre de overtatte eiendelene til avhenderen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal eiendelene ikke balanseføres. Overdragelsessummen betalt av institusjonen skal føres opp som fordring på avhenderen.

Dersom institusjonen har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overdratte eiendelene til institusjonen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal de overdratte eiendelene ikke balanseføres. Institusjonen skal under post 24 utenom balansen føre opp et beløp som tilsvarer den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp.

Dersom institusjonen har ervervet eiendeler med rett, men ikke plikt, til å tilbakeføre de overtatte eiendelene til avhenderen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal de overtatte eiendelene balanseføres.

Valutatermintransaksjoner, opsjoner og emisjoner der utstederen forplikter seg til å kjøpe tilbake alle eller en del av obligasjonene før forfall, samt andre tilsvarende transaksjoner skal ikke anses som salgs- og gjenkjøpstransaksjoner i henhold til første til fjerde ledd.

§ 7-3.Etableringsgebyrer

Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunden ved låneopptak og som ikke skal tilbakebetales, skal balanseføres og periodiseres over lånets løpetid, såfremt disse inntektene overstiger de direkte kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet. Inntektsføringen skal gjennomføres planmessig over utlånets løpetid som en justering av de løpende renteinntektene.

Kapittel 8. Noteopplysninger

§ 8-1.Alminnelig opplysningsplikt

Regnskapsloven kap 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av bestemmelsene i dette kapittel. Opplysninger som nevnt i dette kapittel kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme institusjonens eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i §§ 8-20 og 8-28.

0Endret ved forskrifter 30 mars 2007 nr. 370 (fom regnskapsår 2007), 30 jan 2009 nr. 89.
§ 8-1a.Rettvisende bilde

Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskrift ikke er tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.

Dersom institusjonen er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

Ethvert fravik som nevnt i § 2-1a i denne forskrift skal angis. Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 20 des 2005 nr. 1597 (fom regnskapsår 2005), endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1422 (fom regnskapsår 2011).
§ 8-2.Regnskapsprinsipper

Opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper etter regnskapsloven § 7-2 skal minst omfatte følgende opplysninger:

1.Prinsippene for beregning av virkelig verdi, herunder om beregningen bygger på observerbare markedsverdier eller om virkelig verdi er beregnet på annen måte. Det skal opplyses om usikkerheter i beregningene.
2.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av sikringsvurdering og eventuell porteføljevurdering og kriteriene som er lagt til grunn for slik vurdering. Bruk av sikringsvurdering og porteføljevurdering skal begrunnes.
3.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av finansielle derivater, herunder kriteriene for klassifikasjon.
4.Prinsippene for verdsettelse av utlån, herunder prinsippene for nedskrivning av individuelle utlån og grupper av utlån, kriterier for inndeling i grupper, samt behandling av etableringsgebyrer.
5.Prinsippene for resultatføring av renteinntekter.
6.Prinsippene for periodisering av provisjoner og gebyrer.
7.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer ført under eiendelspost 6.
8.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning som er ført under eiendelspost 7.
9.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av gjeld.
10.Prinsippene for klassifikasjon av finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, jf. § 3-2, herunder kriteriene for klassifikasjon av finansielle instrumenter i handelsportefølje.
11.Prinsippene for omregning av utenlandsk valuta.
12.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av leasingavtaler.
13.Prinsippene for regnskapsmessig behandling av factoringavtaler.

Dersom adgangen til å omklassifisere i § 3-2 annet ledd er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006), 13 nov 2008 nr. 1210.
§ 8-3.Endringer i egenkapitalen

Regnskapsloven § 7-25 gjelder ikke. Det skal opplyses om endringer i egenkapital i løpet av regnskapsåret. Det skal gis opplysning om innholdet i hver enkelt endring. Opplysningene kan i stedet gis i oppstillingen av endringer i egenkapitalen.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005).
§ 8-4.Finansiell risiko 

Likviditetsrisiko

Opplysninger om finansiell markedsrisiko som nevnt i regnskapsloven § 7-5 annet ledd skal minst omfatte opplysninger som nevnt i denne paragraf femte til sjuende ledd. Regnskapsloven § 7-19 og § 7-21 første ledd gjelder ikke.

Det skal gis opplysninger om avtalt restløpetid for hver av hovedpostene i balansen samt ikke-balanseførte finansielle instrumenter. Poster uten avtalt restløpetid kan vises samlet. Summen av eiendeler, summen av gjeld og selskapskapital og nettosummen av alle poster i og utenom balansen skal fremkomme for de enkelte intervallene. Restløpetiden skal inndeles etter følgende intervaller; inntil 1 måned, fra 1 måned til 3 måneder, fra 3 måneder til 1 år, fra 1 år til 5 år, over 5 år, poster uten løpetid og totalt for alle intervaller inklusive poster uten løpetid.

Det skal opplyses om hvor mye av hver enkelt post innenfor hvert enkelt intervall som lyder på utenlandsk valuta.

Hvis enkelte av eiendels- eller gjeldspostene skal tilbakebetales i rater, skal restløpetiden være tiden fra balansedagen til det mest sannsynlige forfallstidspunkt for hvert enkelt avdrag. Det skal opplyses innenfor hvilke intervall kassekreditt er klassifisert. 

Renterisiko

Det skal opplyses om tidsrommet fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser for hver av hovedpostene i balansen samt ikke-balanseførte finansielle instrumenter. Summen av eiendeler, summen av gjeld og selskapskapital og nettosummen av alle poster i og utenom balansen skal fremkomme for de enkelte intervallene. Renteendringstidspunktene skal inndeles etter følgende intervaller; inntil 1 måned, fra 1 måned til 3 måneder, fra 3 måneder til 1 år, fra 1 år til 5 år, over 5 år, poster uten renteeksponering og totalt for alle intervaller inklusive poster uten renteeksponering.

Institusjonen skal gi kvantitativ informasjon om rentefølsomhet per årsslutt. Dersom denne informasjonen ikke gjenspeiler rentefølsomheten gjennom året, skal rentefølsomheten gjennom året kvantifiseres. Informasjonen skal presenteres fordelt på handelsportefølje og på øvrige finansielle instrumenter. Det skal gis opplysninger om beregningskrav. 

Valutarisiko

Det skal gis opplysninger om valutaposisjoner for de viktigste valutaene. Nettoposisjonen per valuta omregnet til norske kroner skal spesifiseres på hovedgrupper av finansielle eiendeler, gjeld og derivater. Opplysninger om valutaposisjoner må kombineres med kvalitativ vurdering av valutarisiko for finansielle instrumenter.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004).
§ 8-5.Finansielle derivater

Det skal gis opplysninger om formålet med institusjonens bruk av finansielle derivater.

Det skal gis opplysninger om egenskaper ved, samt nominelt beløp og virkelig verdi per årsslutt for henholdsvis renterelaterte derivater, valutarelaterte derivater, egenkapitalrelaterte derivater samt andre finansielle derivater, herunder råvarederivater. Opplysningene skal omfatte vesentlige betingelser og forhold som kan påvirke beløpsstørrelse, tidfesting og usikkerhet ved fremtidige kontantstrømmer. Dersom nominelt beløp ikke er representativt for aktiviteten gjennom året skal gjennomsnittlig nominelt beløp for året oppgis. Opplysningene skal gis fordelt på finansielle derivater klassifisert som omløpsmidler i handelsporteføljen og andre finansielle derivater. Virkningen av motregning, jf. verdipapirhandelloven kapittel 14, skal fremkomme. Det skal redegjøres for definisjon av nominelt beløp. Regnskapsloven § 7-5 første ledd og § 7-17 annet ledd gjelder ikke.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004), 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007).
§ 8-6.Utlån

Det skal gis opplysninger om utlån i henhold til IFRS 7 om:

a)kredittrisiko (7.34-38)
b)virkelig verdi (7.25-30)
c)resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt nedskrivning for tap (7.20d)
d)spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivninger på utlån (7.16).
0Tilføyd ved forskrift 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2005), endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009, tidligere § 8-6a).
§ 8-7.Overtatte eiendeler

Det skal gis opplysninger om arten og omfanget av overtatte eiendeler. Vesentlige endringer i løpet av året skal kommenteres.

§ 8-8.Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer

Regnskapsloven § 7-20 gjelder ikke.

Eiendelspost 6 skal spesifiseres på verdipapirer som vurderes etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, etter regnskapsloven § 5-2 om omløpsmidler og etter regnskapsloven § 5-3 om anleggsmidler.

For finansielle instrumenter ført under eiendelspost 6 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, skal det gis opplysning som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. I tillegg skal det gis opplysninger om andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

For verdipapirer ført under eiendelspost 6 som er omløpsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-2, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost og virkelig verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

For verdipapirer ført under eiendelspost 6 som er anleggsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-3, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost, virkelig verdi og om den samlede forskjellen mellom balanseført verdi og pålydende verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Verdipapirenes balanseførte verdi skal spesifiseres etter vesentlige valutaer. Det skal gis opplysninger om gjennomsnittlig effektiv rente og hvordan denne er beregnet.

For verdipapirer ført under eiendelspost 6 som er anleggsmidler skal beholdningsendringer gjennom regnskapsåret spesifiseres. Spesifikasjonen skal som et minimum vise:

-inngående balanse,
-tilgang og avgang,
-reklassifiseringer (brutto),
-årets periodiserte over-/underkurs,
-nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivning, og
-utgående balanse.

Balanseført verdi av institusjonens beholdning av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer skal spesifiseres etter debitorkategorier.

Det skal opplyses om pålydende verdi på egne obligasjoner ført under eiendelspost 6.2.3.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004).
§ 8-9.Ansvarlig lånekapital i andre foretak

Det skal gis opplysninger om institusjonens ansvarlige lånekapital i andre foretak og om hvordan den fordeler seg mellom eiendelspost 3, eiendelspost 4 og eiendelspost 6.

§ 8-10.Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Eiendelspost 7 skal spesifiseres på verdipapirer som vurderes etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, etter regnskapsloven § 5-2 om omløpsmidler og etter regnskapsloven § 5-3 om anleggsmidler.

For finansielle instrumenter ført under eiendelspost 7 som er vurdert etter regnskapsloven § 5-8, jf. denne forskrift § 3-2, skal det gis opplysning som nevnt i regnskapsloven § 7-17 første ledd. For verdipapirer ført under eiendelspost 7 som er omløpsmidler og som er vurdert etter regnskapsloven § 5-2, skal det opplyses om balanseført verdi, anskaffelseskost og virkelig verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.

For verdipapirer ført under eiendelspost 7 som er anleggsmidler og som vurderes etter regnskapsloven § 5-3, skal det gis opplysninger om balanseført verdi og anskaffelseskost. Det skal opplyses om virkelig verdi der slik verdi kan fastsettes. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses. Beholdningsendringer gjennom regnskapsåret skal spesifiseres. Spesifikasjonen skal som et minimum vise:

-inngående balanse,
-tilgang og avgang,
-reklassifiseringer (brutto),
-nedskrivning i regnskapsåret/reversering av tidligere års nedskrivning, og
-utgående balanse.

Regnskapsloven § 7-18 gjelder ikke. Aksjer, grunnfondsbevis og andeler i andre selskaper ført under eiendelspost 7 skal spesifiseres etter selskap. Norske selskaper skal angis med organisasjonsnummer. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90% av institusjonens beholdning av henholdsvis aksjer, grunnfondsbevis og andeler. Det skal opplyses om balanseført verdi, virkelig verdi der slik verdi kan fastsettes, eierandel og antall aksjer i hvert selskap. Aksjer i finansinstitusjoner skal spesifiseres.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1643 (i kraft 1 jan 2004), 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012).
§ 8-11.Eierinteresser i datterselskap og tilknyttet selskap m.v.

Dersom datterselskap er utelatt fra konsolidering i samsvar med § 2-5 første ledd skal det i tillegg til opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-15 fjerde ledd opplyses om arten av og vilkårene for den finansielle bistandstransaksjonen.

I tillegg til opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-16 skal det for eiendelspost 8 og 9 opplyses hvor stor andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer.

§ 8-12.Mellomværende med foretak i samme konsern m.v.

Opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-22 første ledd skal angis for hver av eiendelspostene 3, 4 og 6 og gjeldspostene 14, 15, 16 og 20. Ansvarlig lånekapital i tilknyttede selskap og foretak i samme konsern skal angis særskilt.

§ 8-13.Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Det skal gis opplysninger som nevnt i regnskapsloven §§ 7-12 til 7-14 for hver post under varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, unntatt utsatt skattefordel.

For fast eiendom av vesentlig verdi for institusjonen skal det opplyses om eiendomstype, geografisk beliggenhet, areal fordelt på egen utnyttelse og utleiedel. Balanseført verdi på bygninger og fast eiendom som institusjonen eier og bruker til egen virksomhet skal angis.

§ 8-14.Andre eiendeler

Eiendelspost 12 spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 8-15.Forvaltning av finansielle instrumenter

Det skal opplyses om balanseført verdi av finansielle instrumenter som institusjonen forvalter i eget navn, men på vegne av en annen, og som institusjonen er formell rettighetshaver til, jf. § 7-1. Opplysningene skal gis fordelt på hver enkelt eiendels- og gjeldspost.

§ 8-16.Salgs- og gjenkjøpsavtaler

Dersom institusjonen har avhendet eiendeler hvor erverver er forpliktet til å tilbakeføre de overdratte eiendelene til institusjonen til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal det opplyses om verdien av de overdratte eiendelene.

§ 8-17.Gjeld

Regnskapsloven § 7-21 annet og tredje ledd gjelder ikke.

For hver post ført under gjeldspostene 14, 15 og 16 skal det opplyses om særlige vilkår og gjennomsnittlig rente, herunder hvordan gjennomsnittlig rente er beregnet.

Hver post ført under gjeldspostene 14, 15 og 16 skal spesifiseres på de vesentligste valutaer.

Det skal opplyses om eiendeler institusjonen har stilt som sikkerhet for egen gjeld. Totalbeløpet for de berørte eiendeler skal fremgå for hver enkelt gjeldspost.

Gjeldspost 17.3 og 19.5 spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

0Endret ved forskrift 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999).
§ 8-18.Ansvarlig lån (gjeld)

Det skal gis følgende opplysninger når det gjelder ansvarlig lånekapital:

1.For hvert lån som overstiger 10% av totalbeløpet for den ansvarlige lånekapital:
a)lånets størrelse, den valuta det er oppgitt i, rentesats og forfall, eller opplysning om at det er en evigvarende ansvarlig lånekapital,
b)om det er forhold som eventuelt krever en hurtigere tilbakebetaling og
c)vilkårene for den ansvarlige lånekapital, eventuelle bestemmelser om at den ansvarlige lånekapital kan konverteres til egenkapital eller til en annen form for gjeld, samt vilkårene i disse bestemmelsene.
2.For annen ansvarlig lånekapital skal det gis en summarisk oversikt over betingelsene.

Kostnader i forbindelse med institusjonens ansvarlige lånekapital i løpet av regnskapsåret skal angis.

Dersom institusjonen har opptatt ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta, skal det opplyses om valutakursgevinst eller valutakurstap og eventuell sikringsforretning knyttet til slik lånekapital.

0Endret ved forskrift 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999).
§ 8-19.Lån med resultatavhengig rente

Har institusjonen lån med en rente som helt eller delvis avhenger av det utbytte/den rente som utdeles til aksjeeierne/grunnfondsbeviseierne eller av institusjonens resultat, skal det for hvert slikt lån oppgis utestående lånebeløp og i hovedtrekk de vilkår som gjelder.

§ 8-20.Egenkapital

Regnskapsloven § 7-26 gjelder tilsvarende for institusjoner som har utstedt grunnfondsbevis.

Opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-26 tredje ledd skal omfatte grunnfondsbevis eller aksjer som innehas av medlem av forstanderskap, representantskap og kontrollkomite.

Regnskapsloven § 7-27 første ledd gjelder ikke. I tillegg til opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-27 skal institusjoner som er morselskap opplyse om datterselskapers beholdning av aksjer og grunnfondsbevis utstedt av morselskapet.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006).
§ 8-21.Kapitaldekning

Det skal opplyses om institusjonens kapitaldekning. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Ansvarlig kapital, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 (beregningsforskriften), skal spesifiseres på egenkapital (ren kjernekapital), annen godkjent kjernekapital, ansvarlig lånekapital, annen tilleggskapital, samt på fradrag og tillegg.

Institusjonen skal offentliggjøre beregningsgrunnlaget, jf. forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 (kapitalkravsforskriften), for kredittrisiko fordelt på engasjementkategori, hvor verdipapiriseringer angis separat, samt for markedsrisiko og operasjonell risiko.

0Endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012), 22 aug 2014 nr. 1098 (i kraft 30 sep 2014).
§ 8-22.Poster utenom balansen

Regnskapsloven §§ 7-28 og 7-29 gjelder ikke. Arten og omfanget av alle betingede forpliktelser av betydning i forhold til institusjonens samlede virksomhet skal angis. Det skal opplyses særskilt dersom slike betingede forpliktelser er sikret ved pant.

Det skal angis hvordan institusjonenes samlede garantiansvar fordeler seg på lånegarantier, betalingsgarantier, kontraktsgarantier, garanti overfor Forretningsbankenes sikringsfond/Sparebankenes sikringsfond og annet garantiansvar. Den del av det totale garantiansvar som er kontragarantert av finansinstitusjoner, skal også fremgå. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

Institusjonen skal opplyse om eiendeler den har stilt som sikkerhet for betingede forpliktelser og/eller for tredjemanns gjeld.

Arten og omfanget av enhver form for forpliktelse av betydning i forhold til institusjonens samlede virksomhet skal angis. Det skal opplyses særskilt dersom slike forpliktelser er sikret ved pant.

§ 8-23.Fordeling av inntekter på geografiske områder

Regnskapsloven § 7-8 gjelder ikke. Resultatpostene 1, 3, 4, 6 og 7 skal spesifiseres etter geografisk område dersom disse områdene skiller seg betydelig fra hverandre i karakter.

§ 8-24.Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Det skal opplyses om forvaltnings- og administrasjonstjenester som institusjonen yter for tredjemann, dersom omfanget er betydelig i forhold til institusjonens virksomhet.

§ 8-25.Provisjoner og gebyrer

Provisjoner og gebyrer av henholdsvis kredittformidling, verdipapiromsetning, verdipapirforvaltning, betalingsformidling, forsikringstjenester, eiendomsomsetning og -bestyrelse og annen virksomhet skal angis hver for seg. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 8-26.Andre driftsinntekter

Resultatpost 7.2 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

§ 8-27.Lønn og generelle administrasjonskostnader

Regnskapsloven § 7-11 første og annet punktum gjelder ikke. Det skal opplyses om periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån til ansatte.

§ 8-28.Ytelser og lån til ledende personer m.v.

Kravene i regnskapsloven § 7-32 annet ledd til opplysninger om lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for aksjeeiere og nærstående til aksjeeiere gjelder ikke.

Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b niende ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle vilkår som gjelder for ansatte.

0Endret ved forskrifter 28 mai 1999 nr. 657 (i kraft 1 juli 1999), 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006), 20 des 2011 nr. 1422 (fom regnskapsår 2011).
§ 8-29.Andre driftskostnader

Regnskapsloven § 7-8b gjelder ikke. Resultatpost 10.2 spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

0Endret ved forskrift 21 feb 2006 nr. 232 (fom regnskapsår 2006).
§ 8-30.Nøkkeltall

Det skal opplyses om resultat etter skatt som prosent av forvaltningskapitalen.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2014 nr. 1098 (i kraft 30 sep 2014).

Kapittel 8A. Forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009)
§ 8A-1.Forholdet til regnskapsloven og årsregnskapsforskriftens regler

Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd gjelder tilsvarende, men slik at bestemmelsene i regnskapsloven kapittel 7 likevel gjelder.

Følgende bestemmelser i denne forskrift gjelder: § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 8A-2, § 8A-3, § 8A-4, § 9-1, § 9-3 fjerde ledd og § 9-4.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 44 (fom regnskapsår 2012).
§ 8A-2.Egenkapitaloppstilling

Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om oppstilling av endringer i egenkapital kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 2-1 første punktum. Ved fravik skal det gis opplysninger i samsvar med § 8-3 i denne forskrift, jf. § 8A-5 annet ledd.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009), 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 8A-3.Sammenligningstall ved endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil

Årsregnskapet kan avvike fra bestemmelsene i IAS 1 om krav til oppstilling av finansiell stilling ved begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden.

0Tilføyd ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene).
§ 8A-4.Innregning og måling

Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om innregning og måling kan fravikes i samsvar med følgende bestemmelser i forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder; § 3-1 og § 3-2 nr. 1, nr. 8 og nr. 9.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), endret ved forskrift 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene. Tidligere § 8A-3).
§ 8A-5.Noteopplysninger

Regnskapsloven kapittel 7 om noteopplysninger gjelder med de unntak og tillegg som følger av annet til femte ledd.

Følgende bestemmelser i kapittel 8 i denne forskrift gjelder; § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21 og § 8-28.

Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger etter § 8A-3 som er benyttet.

Krav etter internasjonale regnskapsstandarder om opplysninger i noter kan fravikes. Det skal likevel gis opplysninger i henhold til:

a)IAS 1.117–133
b)IAS 17
c)IAS 37
d)IFRS 7
e)Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 1 til 3 og nr. 6 til 13.

Ved fravikelse etter fjerde ledd første punktum skal det gis opplysninger i henhold til krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant for anvendte måle- og innregnings- og presentasjonsregler.

For hver klasse av eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi skal det gis opplysninger i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-3 første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89 (fom regnskapsår 2009), endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009), 3 nov 2014 nr. 1415 (i kraft straks, med virkning for regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere. For regnskapsår påbegynt før 1 jan 2016 kan årsregnskap utarbeides etter reglene som var ikraft før disse endringene. Tidligere § 8A-4).

Kapittel 9. Delårsregnskap

§ 9-1.Plikt til å utarbeide delårsregnskap

Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal. Institusjoner hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal. For morselskap består delårsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap.

0Endret ved forskrift 30 jan 2009 nr. 89.
§ 9-2.Omfanget av delårsregnskapet

Delårsregnskapet skal omfatte resultatregnskap, balanse og poster utenom balansen, og minst angi hovedpostene i oppstillingsplanene, jf. §§ 4-1 og 4-2, unntatt overføringer og disponeringer.

Det skal gis resultattall for den regnskapsperioden det rapporteres for, akkumulerte resultattall for inneværende regnskapsår, resultattall fra tilsvarende periode i foregående regnskapsår, akkumulerte resultattall fra tilsvarende periode i foregående regnskapsår og resultattall fra foregående årsregnskap.

Det skal gis balansetall ved utløpet av den regnskapsperioden det rapporteres for, balansetall fra utløpet av den tilsvarende periode i foregående regnskapsår og balansetall fra foregående årsregnskap.

0Endret ved forskrifter 9 mars 2000 nr. 267 (i kraft 10 mars 2000), 18 des 2009 nr. 1688 (fom regnskapsår 2009).
§ 9-3.Tilleggsopplysninger

Det skal gis opplysninger om endringer i regnskapsprinsipper og virkningen av disse. Endring i konsernsammensetning skal opplyses. Omfanget av opplysningene må være slik at regnskapsbrukerne får full nytte av sammenligningstallene. Dersom det for enkelte poster i delårsregnskapet er benyttet andre prinsipper for periodisering av inntekter og kostnader gjennom året, enn de som er benyttet i årsregnskapet, skal dette opplyses.

Det skal gis en redegjørelse for utviklingen i institusjonens resultat og finansielle stilling, herunder vesentlige hendelser som er inntruffet både i delårsperioden og inneværende regnskapsår. Endring i kredittrisikoprofil i perioden skal kommenteres.

Det skal gis opplysninger om samlede misligholdte utlån og samlede tapsutsatte utlån for øvrig. Opplysningene skal gis før og etter foretatte nedskrivninger. Det skal gis en spesifikasjon av periodens endringer i nedskrivning på utlån.

Det skal gis opplysninger om institusjonens kapitaldekning.

0Endret ved forskrift 20 des 2011 nr. 1422 (fom regnskapsår 2011).
§ 9-4.Offentlighet m.v.

Delårsregnskapet skal vedtas av institusjonenes styre innen 45 dager etter regnskapsperiodens slutt, og uten unødig opphold offentliggjøres på institusjonens hjemmeside på Internett. Institusjonen skal sørge for at delårsregnskapet forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge institusjonen å opprette hjemmeside på Internett. Det skal gis opplysninger om hvilke deler av delårsregnskapet som er revidert.

0Endret ved forskrifter 23 juni 2011 nr. 634 (fom delårsregnskapet for tredje kvartal 2011), 19 des 2013 nr. 1680 (fom regnskapsår påbegynt 1 jan 2014 eller senere).

Kapittel 10. Avsluttende bestemmelser

§ 10-1.Dispensasjon

Finanstilsynet kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10-2.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift fastsatt av Finanstilsynet 13. september 1996 nr. 920 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10-3.(Opphevet ved forskrift 18 des 2009 nr. 1688 fom regnskapsår 2009.)