Forskrift om overgangsregler til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

DatoFOR-1998-12-16-1242
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1998 1965
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-3
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsregler, årsregnskap

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 16. desember 1998 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-3 (nå § 10-3) siste ledd.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for virksomheter nevnt i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper § 1-1 første og annet ledd.

Reglene i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1236 om overgangsregler til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) gjelder med mindre annet følger av denne forskrift. Bestemmelser i forskrift om overgangsregler til regnskapsloven om små foretak får ikke anvendelse.

Livsforsikring
§ 2.Inngående balanse

Forskrift om overgangsregler til regnskapsloven § 4 gjelder ikke.

Virkningen av prinsippendring som følge av balanseføring av selskapets utsatte skattefordel skal føres direkte mot annen egenkapital i inngående balanse pr. 1. januar 1999.

Virkning av andre prinsippendringer enn de som følger av denne forskrift § 3 annet ledd og § 4 skal resultatføres, og dersom de er vesentlige klassifiseres som ekstraordinære poster, 1. januar 1999.

§ 3.Finansielle omløpsmidler/kursreguleringsfond

Finansielle omløpsmidler som nevnt i forskrift om årsregnskap for forsikringsselskap § 3-6 skal vurderes til virkelig verdi i inngående balanse pr. 1. januar 1999.

Virkningen av prinsippendringen i samsvar med første ledd skal føres mot kursreguleringsfond i inngående balanse pr. 1. januar 1999.

Det skal ikke beregnes utsatt skatt/utsatt skattefordel på grunnlag av balanseføring etter første og annet ledd.

§ 4.Bygninger og andre faste eiendommer

Bygninger og andre faste eiendommer skal vurderes til virkelig verdi, jf. forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper § 3-14, pr. 1. januar 1999. Virkningen av prinsippendringen skal resultatføres som ekstraordinær post 1. januar 1999.

§ 5.Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

Forskrift om overgangsregler til regnskapsloven § 6 gjelder ikke.

Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet skal vurderes etter egenkapitalmetoden, jf. forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper § 3-15 og § 3-16, pr. 1. januar 1999. Virkningen av prinsippendringen skal resultatføres som ekstraordinær post 1. januar 1999.

Felles
§ 6.Noteopplysninger

Det skal opplyses om anvendte regnskapsprinsipper og virkningen av den enkelte endring av regnskapsprinsipp i samsvar med forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper § 5-3 og § 5-4, første ledd.

§ 7.Sammenligningstall

Forskrift om overgangsregler til regnskapsloven § 5 gjelder ikke.

Livsforsikringsselskap skal ikke omarbeide resultatregnskapet, balansen og kontantstrømanalysen for 1998.

Livsforsikringsselskap kan utarbeide proformatall for 1998.

§ 8.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.