Forskrift om økning i tariffmessig toll - beskyttelsestoll - på landbruksvarer

DatoFOR-1998-12-17-1448
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1998 2275
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§10-6, FOR-2007-12-21-1708
Kunngjort
Rettet15.09.2009 (hjemmel)
KorttittelForskr. om beskyttelsestoll, landbruksvarer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 17. desember 1998 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 6 og kgl. res. av 30. juni 1995 nr. 600.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 10-6. Delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.
Rettelser: 01.01.2009 (hjemmel), 15.09.2009 (hjemmel).

§ 1.Formål

Formålet med beskyttelsestollen er å gi norske jordbruksråvarer eller bearbeidede produkter av disse, en prispreferanse i forhold til tilsvarende importert vare i de tilfeller der den ordinære tollavgiften er for lav til å sikre dette.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder ileggelse av volumbasert beskyttelsestoll utover ordinær tollavgift ved innførsel av landbruksvarer som er merket SSG i den norske bindingslisten i Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organisation WTO), jf. Bindingsliste XIV Norge, Seksjon 1 - A Tollsatser. Volumbasert beskyttelsestoll ilegges i samsvar med reglene i WTO-avtalen, jf. WTO landbruksavtalen Artikkel 5.

Beskyttelsestoll etter denne forskriften skal ikke ilegges for varer som importeres fra EF der tollnivået er fastsatt i samsvar med handelsavtaler mellom EF og Norge. Beskyttelsestoll skal heller ikke ilegges for varer som importeres fra land hvor tollnivået er fastsatt i samsvar med protokoll A i bilaterale frihandelsavtaler inngått mellom EFTA og hvert av disse landene.

§ 3.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet gis myndighet til å fastsette beskyttelsestoll etter denne forskrift.

Landbruksdirektoratet kan kreve informasjon om forhold som er av betydning for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1)Beskyttelsestoll: Økning i tariffmessig toll.
2)Volumbasert beskyttelsestoll: Beskyttelsestoll ilagt på grunnlag av innført totalmengde av et produkt.
3)Ordinær tollavgift: Den maksimale WTO-bundne tollavgift, jf. § 10.
4)Historisk import: Gjennomsnittlig import av et produkt i de siste tre år, slik den framkommer i Statistisk sentralbyrås importstatistikk.
5)Årets import: Importvolumet for et produkt i inneværende kalenderår som er registrert i tollvesenets elektroniske tollekspedisjonssystem (TVINN), herunder import som skjer etter WTO-avtalens bestemmelser om eksisterende og ny markedsadgang.
6)Historisk konsum: Gjennomsnittlig konsum av et produkt i de siste tre år det foreligger opplysninger for.
7)Markedsadgang: Historisk import av et produkt i prosent av historisk konsum av det samme produktet.
8)Utløsningsnivå: Årets import i prosent av historisk import.
9)Konsumendring: Differansen mellom konsum i det seneste året det foreligger opplysninger for, og konsumet i året forut for dette.
§ 5.Vilkår for ileggelse av volumbasert beskyttelsestoll

Volumbasert beskyttelsestoll kan innføres når:

1)årets import er 125 prosent eller mer av historisk import, eller
2)årets import er 110 prosent eller mer av historisk import, og markedsadgangen for et produkt er større enn 10 prosent men mindre enn eller lik 30 prosent, eller
3)årets import er 105 prosent eller mer av historisk import, og markedsadgangen for et produkt er større enn 30 prosent.

Volumbasert beskyttelsestoll kan i tillegg innføres når årets import overstiger volumendring i innenlandsk konsum summert med ett av utløsningsnivåene (respektive 125, 110, 105 prosent eller mer, gitt forutsetninger om markedsadgang) nevnt i første ledd multiplisert med historisk import. Dette gjelder likevel ikke dersom årets import er mindre enn 105 prosent av historisk import.

§ 6.Nivå og varighet

Volumbasert beskyttelsestoll kan ikke overstige en tredjedel av den ordinære tollavgiften som gjelder for det året tiltaket ble truffet for.

Beskyttelsestollen for et produkt kan maksimalt ilegges for resten av det kalenderåret beskyttelsestollen blir iverksatt.

§ 7.Unntak

Beskyttelsestoll skal ikke ilegges import som skjer etter bestemmelsene i WTO-avtalen om ny eller eksisterende markedsadgang, jf. Bindingsliste XIV Norge Seksjon 1 - B Importkvoter. Denne importen skal imidlertid medregnes i importert mengde i året.

Enhver forsendelse som er underveis i henhold til kontrakt som kan dokumenteres inngått før volumbasert beskyttelsestoll ble kunngjort, skal være fritatt for beskyttelsestoll.

En forsendelse som blir fritatt for beskyttelsestoll etter andre ledd skal medregnes i importert mengde av det aktuelle produktet i det påfølgende år og vil bli lagt til for utløsning av volumbasert ekstratoll i dette året.

For å få fritak etter andre ledd må importøren framlegge tillatelse til fritak fra økning i tariffmessig toll. Søknad om fritak sendes Landbruksdirektoratet som skal utstede tillatelse på bakgrunn av framlagt dokumentasjon.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Særskilte bestemmelser for lett bedervelige og sesongbetonte varer

For lett bedervelige og sesongbetonte varer, fastsettes beskyttelsestoll slik at det tas hensyn til produktenes særlige egenskaper.

§ 9.Kunngjøring

Når det fattes vedtak om beskyttelsestoll skal Landbruksdirektoratet umiddelbart kunngjøre dette gjennom rundskriv. Rundskrivet skal inneholde opplysninger om størrelsen på beskyttelsestollen og perioden vedtaket gjelder for.

Det skal gå minst 2 virkedager fra vedtaket om iverksettelse av beskyttelsestoll fattes og til det blir iverksatt.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Overgangsbestemmelse

I 1999 skal ordinær tollavgift, jf. §4 nr. 3, ved beregning av beskyttelsestoll være den maksimale WTO-bundne tollavgift for år 2000.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1999.