Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland

DatoFOR-1998-12-23-1471
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1998 2406
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2017-02-20-204 fra 23.02.2017
EndrerFOR-1953-10-20-2, FOR-1972-04-24-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
KorttittelImportkontrollforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 23. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 23 og § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 89/662/EØF, forordning (EF) nr. 599/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 15 jan 2004 nr. 207, 6 sep 2005 nr. 1011, 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1355, 30 april 2008 nr. 432, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 15 juli 2010 nr. 1125, 30 mars 2011 nr. 339, 14 feb 2013 nr. 197, 3 april 2014 nr. 389, 2 sep 2014 nr. 1142, 12 feb 2016 nr. 150, 17 jan 2017 nr. 40, 20 feb 2017 nr. 204.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å sikre tilsyn og kontroll med næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse som innføres, for å beskytte menneskers og dyrs helse, sikre at krav i særskilt forskrift er oppfylt og at krav til redelighet og kvalitet er ivaretatt.

0Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for tilsyn og kontroll med import av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse. Den gjelder også for fersk, iset og kjølt fisk som er fanget av fiske- eller fabrikkfartøy fra tredjeland, og som landes direkte. Denne forskrift gjelder ikke import av animalske næringsmidler og animalske produkter som kommer direkte til Norge fra tredjeland eller som kommer til Norge fra tredjeland via EØS, men som ikke har vært gjenstand for kontroll på grensekontrollstasjon der. Forskriften gjelder heller ikke for:

1.kontroll med hensyn på plantehelse1
2.avlsmateriale og animalsk avfall
3.import til privat bruk i egen husholdning.

Forskriften gjelder også tilsyn og kontroll med eksport av animalske næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse. Forskriften gjelder uten hensyn til den kontroll som er pålagt og gjennomføres av toll- og avgiftsmessige hensyn.

0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 6 sep 2005 nr. 1011.
1Jf. forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.næringsmiddel: enhver mat eller drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, med unntak av legemidler og tobakk
2.animalske næringsmidler: honning, egg, eggprodukt, melk, melkeprodukt, fisk, fiskevarer, ferskt kjøtt, kvernet eller tilberedt kjøtt, fjørfekjøtt, viltkjøtt, kjøttprodukt og andre animalske næringsmidler i samsvar med definisjoner gitt i særskilt forskrift.1
3.andre produkter av animalsk opprinnelse: produkter som helt eller delvis stammer fra dyr eller bier og som ikke er næringsmidler, og som er omfattet av særskilt forskrift2
4.særskilt forskrift: forskrift som fastsetter helse-, kvalitets- og/eller redelighetskrav ved produksjon og omsetning av de varer som er nevnt i nr. 1, 2 og 3
5.---
6.virksomhet: bedrift som produserer, oppbevarer, omsetter eller foredler varer som er nevnt i nr. 1, 2 og 3
7.---
8.---
9.---
10.vareparti: avgrenset mengde varer av samme type, som stammer fra samme avsender, som sendes samtidig med samme transportmiddel med samme rute, som er bestemt til samme mottaker og som omfattes av samme veterinærsertifikat eller annen pålagt dokumentasjon
11.---
12.første mottaker: den første virksomhet eller person som etter import direkte mottar eller foretar en fullstendig oppdeling av et vareparti.
0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 15 jan 2004 nr. 207, 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1355, 30 april 2008 nr. 432 (fotnote), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
1Forskrift 8. juli 2003 nr. 931 om honning, forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum, forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
2Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum, forskrift 21. februar 2001 nr. 170 om import av brukt bimateriell, forskrift 26. mars 1999 nr. 416 om fiskemel, fiskeolje mv. og forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer.

Kapittel II. Generelle bestemmelser ved eksport

§ 4.Krav ved eksport

Animalske næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse, som skal eksporteres til andre land innen EØS, skal være fremstilt, kontrollert, merket og utstyrt med dokumentasjon i henhold til krav nedfelt i særskilt forskrift.1 Hvert enkelt vareparti med individuelt bestemmelsessted skal ha egen dokumentasjon. Virksomheter som skal eksportere varer etter dette ledd skal gjennomføre egenkontroll/internkontroll for å sikre at krav nedfelt i særskilt forskrift er oppfylt.

Når det i særskilt forskrift stilles krav om bruk av hygiene- eller helsesertifikater i forbindelse med eksport til andre land innen EØS, skal slike sertifikater utformes på grunnlag av den harmoniserte sertifikatmodellen i vedlegg II til denne forskriften. Del I av sertifikatmodellen kan fylles ut av avsender. Utfylling kan skje elektronisk i det integrerte elektroniske veterinærinformasjonssystemet (TRACES).

0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 30 nov 2005 nr. 1355.
1Jf. § 3 nr. 4.
§ 5.Kontroll med eksportbedrifter

Tilsynsmyndigheten1 skal kontrollere at eksportvirksomheter oppfyller de krav som stilles i § 4 eller i særskilt forskrift.

1Jf. §§ 25, 26, 27.

Kapittel III. Generelle bestemmelser ved import

§ 6.Registrering

Importør av varene skal være registrert hos tilsynsmyndigheten før varepartiet føres inn i landet. Registreringen skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og inneholde navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer, organisasjons- eller fødselsnummer på importør av varene og varegruppe angitt med minimum de fire første sifre for varegruppen i henhold til inndeling i norsk tolltariff. Registreringen foretas for den enkelte varegruppe og gjelder for to år etter siste registrerte import, jf. § 7.

0Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165.
§ 7.Melding om import

Ved import av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland skal importør eller dennes representant sende melding til tilsynsmyndigheten på første mottakssted. Meldingen skal være kommet frem til tilsynsmyndigheten senest 24 timer før varenes ankomst til første mottaker. Meldingen skal gis på den måten som er angitt av tilsynsmyndigheten og minst inneholde følgende opplysninger:

1.importørens navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer,
2.ankomsttid og navn, adresse og organisasjons- eller fødselsnummer på første mottaker av varene,
3.avsenders navn og avsenderland,
4.varepartiets produksjonsland,
5.mengde varer og
6.varegruppe med angivelse av tolltariffens varenummer (åtte sifre) i henhold til inndeling i norsk tolltariff.

Importøren skal forsikre seg om at den som oppgis som første mottaker er innforstått med dette.

Med mindre annet er særskilt bestemt i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften), forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan, forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko eller forskrift 2. september 2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko, gjelder kravet til melding etter første ledd ikke ved import av frisk frukt og grønnsaker nevnt i vedlegg I til denne forskriften.

Mattilsynet kan ved forskrift gi fritak fra meldeplikten etter første ledd for enkelte varegrupper når dette anses hensiktsmessig.

Tilsynsmyndigheten kan for enkelte varepartier gi tillatelse til kortere meldingsfrist enn fastsatt i første ledd, forutsatt at dette ikke er til hinder for utøvelse av tilsyn.

Ved manglende melding i henhold til bestemmelsene i eller gitt i medhold av denne paragraf skal varene ikke tollekspederes før slik melding er gitt eller tilsynsmyndighetene gir tillatelse til utlevering.

0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 6 sep 2005 nr. 1011, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010), 15 juli 2010 nr. 1125, 30 mars 2011 nr. 339, 14 feb 2013 nr. 197 (i kraft 18 feb 2013), 2 sep 2014 nr. 1142 (i kraft 3 sep 2014), 12 feb 2016 nr. 150, 20 feb 2017 nr. 204 (i kraft 23 feb 2017).
§ 8.(Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165)
§ 9.Virksomhetens egne kontrolltiltak

Første mottaker skal føre register over mottatte varepartier og gjennomføre den kontroll som er nødvendig for å sikre at varepartiet er i samsvar med de krav som er stilt i særskilt forskrift før det distribueres videre. Av registeret skal det fremgå avsenders navn og avsenderland, varepartiets produksjonsland, mengde varer, varegruppe med angivelse av tolltariffens varenummer (åtte sifre) i henhold til inndeling i norsk tolltariff og dato for mottak.

Ved import av animalske næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse, skal i tillegg kontrolleres at:

1.partiet følges av handelsdokument, veterinærsertifikat eller annen pålagt dokumentasjon
2.det er samsvar mellom dokumentasjonen i nr. 1 og vedkommende vareparti og
3.varene er forskriftsmessig stempelmerket.

I virksomheter som har tilknyttet tilsynsveterinær, skal denne foreta kontrollen etter andre ledd nr. 2 og 3. I andre virksomheter skal virksomheten selv foreta denne kontrollen.

Register over mottatte leveranser skal oppbevares i to år. Det samme gjelder de handelsdokumenter eller veterinærsertifikater som har fulgt med varene.

0Endret ved forskrift 6 sep 2005 nr. 1011.
§ 10.Virksomhetenes plikter ved mangler

Dersom kontrollen etter § 9 avdekker mangler ved varen, handelsdokument, merking eller annen pålagt dokumentasjon i medhold av gjeldende bestemmelser, plikter virksomheten å underrette tilsynsmyndigheten om dette.

Varepartiet skal i slike tilfeller ikke anvendes eller overdras, uten tillatelse fra tilsynsmyndigheten.

Kapittel IV. Import av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse som ankommer fra land innen EØS

§ 11.(Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165)
§ 12.Offentlig kontroll

Tilsynsmyndigheten kan til en hver tid foreta kontroll med importerte varer, varer som søkes importert og transportmidler som frakter varer som faller inn under denne forskrift. Ved mistanke om overtredelse av gjeldende regler kan det foretas kontroll under transporten, herunder kontroll av transportmidlene. Den enkelte virksomhet skal legge forholdene til rette for gjennomføring av kontrollen.

0Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165.
§ 13.Særskilte tiltak

Dersom det ved kontroll påvises at importerte varer eller varer som søkes importert, utgjør fare for menneskers eller dyrs helse eller det oppdages varer som ikke tilfredsstiller bestemmelser fastsatt i særskilt forskrift, kan tilsynsmyndigheten forby import eller omsetning. Ved mistanke om forhold som nevnt i første punktum, kan senere forsendelser kontrolleres før varene kan tollekspederes. Tilsynsmyndigheten kan også pålegge destruksjon av varene.

Dersom det godtgjøres at varene ikke utgjør noen fare for menneskers eller dyrs helse, kan de tillates anvendt til andre formål enn konsum eller returnert til avsender.

Dersom det er mangler ved handelsdokument, merking eller annen pålagt dokumentasjon, kan det dersom varenes opprinnelse kan dokumenteres, gis en frist til å rette dette.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 207.
§ 14.Kostnader

Kostnadene ved pålegg etter § 13 er det offentlige uvedkommende.

Kapittel V.

0Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165

Kapittel VI. Import av ikke-animalske næringsmidler som ankommer fra land utenfor EØS

§ 21.(Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165)
§ 22.Offentlig kontroll

Tilsynsmyndigheten kan til enhver tid foreta kontroll med importerte varer og varer som søkes importert, og kan ta ut de prøver som vurderes som nødvendige.

Tilsynsmyndigheten skal varsle både importør og tollvesen dersom kontroll vil bli foretatt før varen tollekspederes. Når tollvesenet har mottatt varsel om kontroll, skal varene ikke tollekspederes før den varslede kontroll er gjennomført.

Virksomheten skal legge forholdene til rette for gjennomføring av kontrollen.

0Endret ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165.
§ 23.Varer som ikke oppfyller krav som er oppstilt i særskilt forskrift

Dersom det ved kontroll påvises at varer som søkes importert, utgjør fare for menneskers eller dyrs helse eller ikke tilfredsstiller bestemmelser som er fastsatt i særskilt forskrift, kan tilsynsmyndigheten forby import eller omsetning. Tilsynsmyndigheten kan også pålegge destruksjon av varene. Tilsynsmyndigheten skal stemple de handelsdokumenter som følger med varepartiet med et stempel som viser at varene er forbudt å importere.

Dersom det godtgjøres at varene ikke utgjør noen fare for menneskers helse eller dyrs helse, kan de tillates anvendt til andre formål enn konsum eller returnert til avsender.

Dersom det er mangler ved handelsdokument, merking eller annen pålagt dokumentasjon, kan det, dersom varenes opprinnelse kan dokumenteres, gis en frist til å rette dette.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 207.
§ 24.Kostnader

Kostnadene ved pålegg etter § 23 er det offentlige uvedkommende.

Kapittel VII. Administrative bestemmelser

§ 25.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 15 jan 2004 nr. 207.
§ 26.(Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165)
§ 27.(Opphevet ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165)
§ 28.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 18 okt 1999 nr. 1165, 15 jan 2004 nr. 207.
§ 29.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 207.
§ 30.(Opphevet ved forskrift 6 sep 2005 nr. 1011.)
§ 31.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.

Samtidig oppheves følgende forskrifter:

1.forskrift 20. oktober 1953 nr. 2 om importert eddik og eddikessens.
2.forskrift 24. april 1972 nr. 1 om import av vegetabilske konserver.

Vedlegg I. Næringsmidler med meldingsfritak

Tollposisjon/varenummer:Beskrivelse:
07.01.9011*Nypoteter (15. mai–15. juli)
07.01.9018*Poteter, ellers (ikke skrelte eller avskallede) (15. mai–15. juli)
07.01.9022*Nypoteter (16. juli–14. mai)
07.01.9028*Poteter, ellers (ikke skrelte eller avskallede) (16. juli–14. mai)
07.02Tomater - Hele posisjonen
07.03Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag - Hele posisjonen
07.04Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål - Hele posisjonen
07.05Salat og sikori - Hele posisjonen
07.06Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter, knollselleri, reddiker og liknende spiselige røtter - Hele posisjonen
07.07Agurker - Hele posisjonen
07.08Belgfrukter, med eller uten belg - Hele posisjonen
07.09Andre grønnsaker, unntatt:
07.09.9930 - sukkermais, til dyrefôr
08.03**Bananer og kokebananer (pisanger)
08.04**Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavaer, mangoer og mangostan, unntatt:
08.04.2090 - fikener, ellers
08.05**Sitrusfrukter, unntatt:
08.05.1010 - appelsiner, til dyrefôr
08.05.2110 - mandariner (herunder tangeriner og satsumas), til dyrefôr
08.05.2210 - klementiner, til dyrefôr
08.05.2910 - andre (wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter), til dyrefôr
08.05.4010 - grapefrukt, herunder pomelos, til dyrefôr
08.05.5010 - sitroner og limefrukter, til dyrefôr
08.05.9010 - andre sitrusfrukter, til dyrefôr
08.06Vindruer, unntatt:
08.06.2000 - tørkede vindruer
08.07Meloner (herunder vannmeloner) og papayas - Hele posisjonen
08.08Epler, pærer og kveder - Hele posisjonen
08.09Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpefrukter - Hele posisjonen
08.10Andre frukter - Hele posisjonen
12.14.9011Kålrot, hel
12.14.9019Kålrot, ellers
*forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere kan kreve melding med bakgrunn i hensyn som ligger utenfor denne forskriftens virkeområde.
**meldingsfritaket gjelder kun friske produkter og ikke tørkede.
0Tilføyd ved forskrift 18 okt 1999 nr. 1165 (tidligere vedlegg A og B opphevet), endret ved forskrifter 6 sep 2005 nr. 1011, 3 april 2014 nr. 389, 17 jan 2017 nr. 40.

Vedlegg II. Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området med tilhørende veiledning for utfylling av sertifikatet 

Se her for å lese vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 30 nov 2005 nr. 1355.