Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

DatoFOR-1998-12-31-1477
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1998 2464
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2017-05-09-589
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
Rettet22.09.2015 (EØS-henvisningsfeltet).
KorttittelForskrift om handel med dyresæd mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 31. desember 1998 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 15, § 19, § 23 tredje ledd og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 2004/211/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/1009), vedtak 2008/636/EF, beslutning 2010/471/EU (som endret ved beslutning (EU) 2015/261), vedtak 2010/472/EU (som endret ved beslutning 2012/411/EU, beslutning 2013/470/EU, beslutning 2014/802/EU og beslutning (EU) 2016/2002), del 4.1 nr. 9 og del 8.1 nr. 15 (direktiv 92/65/EØF som endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), forordning (EU) nr. 176/2010 og forordning (EU) nr. 846/2014), del 4.2 nr. 69 (vedtak 2004/205/EF) og del 4.2 nr. 93 og innledende del nr. 7 (beslutning 2010/470/EU som endret ved beslutning 2013/470/EU, beslutning 2014/802/EU, beslutning (EU) 2015/261 og beslutning (EU) 2016/2002).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 86, 9 juni 2004 nr. 831, 14 feb 2007 nr. 165, 2 okt 2008 nr. 1082, 22 okt 2008 nr. 1135, 11 sep 2009 nr. 1198, 25 juni 2010 nr. 1053, 1 juli 2010 nr. 1074, 25 aug 2010 nr. 1217, 7 okt 2010 nr. 1327, 20 des 2010 nr. 1751, 6 mai 2011 nr. 464, 2 juli 2011 nr. 759, 8 aug 2011 nr. 812, 19 sep 2011 nr. 938, 20 okt 2011 nr. 1049, 4 okt 2012 nr. 942, 19 des 2012 nr. 1348, 26 april 2013 nr. 417, 23 okt 2014 nr. 1320, 24 okt 2014 nr. 1334, 26 feb 2015 nr. 157, 22 juni 2015 nr. 763, 30 juni 2015 nr. 812, 8 feb 2016 nr. 121, 9 mai 2017 nr. 589.
Endres ved forskrift 9 mai 2017 nr. 589 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: 01.08.2011 (forordning 176/2010 vedlegget), 22.09.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre dyrehelsen ved å forebygge spredning av smittsomme sykdommer i forbindelse med import og eksport av sæd, eggceller og embryo.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for import og eksport innenfor EØS samt import fra tredjestater av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit, eggceller og embryo fra dyr av svinefamilien og sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Driftsenhet: En virksomhet hvor det jevnlig holdes, oppdrettes eller omsettes dyr.
b)Embryo: Det første trinn i utviklingen av et individ etter befruktning av egg, mens det er egnet for overføring til mottakerdyr.
c)Tredjestat: Land som verken er medlem av Den Europeiske Union (EU) eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med sæd, egg og embryoer.
0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082, 2 juli 2011 nr. 759.

Kapittel II Betingelser for import og eksport innenfor EØS

0Hele kapittel II gitt på nytt ved forskrift 2 juli 2011 nr. 759.
§ 4.Autorisert stasjonsveterinær

Den som har veterinærautorisasjon gitt av Mattilsynet i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 9 jf. § 4 er autorisert til å arbeide som stasjonsveterinær på sædstasjoner og sædlagre omfattet av dette kapitelet.

Den som eier eller driver en sædstasjon eller et sædlager skal holde Mattilsynet orientert om hvem som er stasjonsveterinæren ved virksomheten.

0Endret ved forskrift 26 feb 2015 nr. 157.
§ 5.Betingelser for import og eksport av sæd fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU etter 31. august 2010 eller i Norge etter 1. juli 2011

Import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU etter 31. august 2010 eller i Norge etter 1. juli 2011, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent av kompetent myndighet i vedkommende EØS-stat i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel I, tildelt et veterinærregistreringsnummer og oppført på en liste som er offentliggjort av vedkommende myndighet. Alternativt kan sæd fra sau og geit være oppsamlet, behandlet og lagret på en driftsenhet som oppfyller kravene i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.
b)Sæden skal være oppsamlet fra dyr som oppfyller vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel II.
c)Sæden skal være oppsamlet, behandlet, konservert, lagret og transportert i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel III.
d)Sæden skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 12 bokstav a eller bokstav c.
0Endret ved forskrifter 26 feb 2015 nr. 157, 8 feb 2016 nr. 121.
§ 5a.Betingelser for import og eksport av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU etter 30. september 2014 eller i Norge etter 25. februar 2015

Import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU etter 30. september 2014 eller i Norge etter 25. februar 2015, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret på en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent av kompetent myndighet i vedkommende EØS-stat i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel I, tildelt et veterinærregistreringsnummer og oppført på en liste som er offentliggjort av vedkommende myndighet.
b)Sæden skal være oppsamlet fra dyr som oppfyller vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel II.
c)Sæden skal være oppsamlet, behandlet, konservert, lagret og transportert i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel III.
d)Sæden skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 10 bokstav a eller bokstav d.
0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 6.Betingelser for import og eksport av sæd fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011

Import og eksport av sæd fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og som følger av helsesertifikatet i bokstav c.
b)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret etter 1. mai 2004 dersom den stammer fra land som fra da av ble EØS-stater.
c)Sæden skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 12 bokstav b eller bokstav c.
0Endret ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 6a.Betingelser for import og eksport av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. oktober 2014 eller i Norge før 26. februar 2015

Import og eksport av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014 eller i Norge mellom 1. juli 2011 og 26. februar 2015, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i EU og Norge i det aktuelle tidsrommet og som følger av helsesertifikatet i bokstav b.
b)Sæden skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 10 bokstav b eller bokstav d.

Import og eksport av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og som følger av helsesertifikatet i bokstav c.
b)Sæden skal være oppsamlet, behandlet og lagret etter 1. mai 2004 dersom den stammer fra land som fra da av ble EØS-stater.
c)Sæden skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 10 bokstav c eller bokstav d.
0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 7.Betingelser for import og eksport av egg og embryoer fra svin, sau og geit, som er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010

Import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra svin, sau og geit, som er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Eggene eller embryoene skal være innsamlet fra donordyr som oppfyller vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel IV.
b)Eggene eller embryoene skal være innsamlet av en embryooppsamlingsgruppe eller produsert av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av kompetent myndighet i vedkommende EØS-stat i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel I, tildelt et veterinærregistreringsnummer og oppført på en liste som er offentliggjort av vedkommende myndighet.
c)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og konservert i et egnet laboratorium og lagret og transportert i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel III.
d)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 13 bokstav a eller § 14 bokstav a.
0Endret ved forskrift 26 feb 2015 nr. 157.
§ 7a.Betingelser for import og eksport av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet eller produsert etter 30. september 2014

Import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet eller produsert etter 30. september 2014 er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Eggene eller embryoene skal være innsamlet fra donordyr som oppfyller vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel IV.
b)Eggene eller embryoene skal være innsamlet av en embryooppsamlingsgruppe eller produsert av en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av kompetent myndighet i vedkommende EØS-stat i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel I, tildelt et veterinærregistreringsnummer og oppført på en liste som er offentliggjort av vedkommende myndighet.
c)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og konservert i et egnet laboratorium og lagret og transportert i henhold til vilkårene i vedlegg Q, jf. direktiv 92/65/EØF vedlegg D kapittel III.
d)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 11 bokstav a.
0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 8.Betingelser for import og eksport av egg og embryoer fra svin, sau og geit, som er oppsamlet eller produsert før 1. september 2010

Import og eksport av egg og embryoer fra svin, sau og geit, som er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og som følger av helsesertifikatet i bokstav c.
b)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og lagret etter 1. mai 2004 dersom de stammer fra land som fra da av ble EØS-stater.
c)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 13 bokstav b eller § 14 bokstav b.
0Endret ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 8a.Betingelser for import og eksport av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet eller produsert før 1. oktober 2014

Import og eksport av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i dette tidsrommet og som følger av helsesertifikatet i bokstav b.
b)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 11 bokstav b.

Import og eksport av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010, er kun tillatt på følgende betingelser:

a)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og lagret i henhold til de vilkårene som gjaldt i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og som følger av helsesertifikatet i bokstav c.
b)Eggene eller embryoene skal være oppsamlet, behandlet og lagret etter 1. mai 2004 dersom de stammer fra land som fra da av ble EØS-stater.
c)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med kravene i § 11 bokstav c.
0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 9.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 26 feb 2015 nr. 157.
§ 10.Krav til helsesertifikat for sæd fra dyr av hestefamilien

Ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien skal forsendelsen følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med modellen vist i:

a)vedlegg A del A, dersom sæden er oppsamlet i EU etter 30. september 2014 eller i Norge etter 25. februar 2015 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
b)vedlegg A del B, dersom sæden er oppsamlet, behandlet og lagret i EU mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014 eller i Norge mellom 1. juli 2011 og 26. februar 2015 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
c)vedlegg A del C, dersom sæden er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, eller
d)vedlegg A del D, dersom sæden er sendt fra et godkjent sædlager.
0Endret ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 11.Krav til helsesertifikat for egg og embryoer fra dyr av hestefamilien

Ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien skal forsendelsen følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med modellen vist i:

a)vedlegg B del A dersom eggene eller embryoene er oppsamlet eller produsert etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra,
b)vedlegg B del B, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra, eller
c)vedlegg B del C, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.
0Endret ved forskrift 8 feb 2016 nr. 121.
§ 12.Krav til helsesertifikat for sæd fra sau og geit

Ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit skal forsendelsen følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med modellen vist i:

a)vedlegg C del A, dersom sæden er oppsamlet i EU etter 31. august 2010 eller i Norge etter 1. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra,
b)vedlegg C del B, dersom sæden er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra, eller
c)vedlegg C del C, dersom sæden er sendt fra et godkjent sædlager.
§ 13.Krav til helsesertifikat for egg og embryoer fra sau og geit

Ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit skal forsendelsen følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med modellen vist i:

a)vedlegg D del A, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra, eller
b)vedlegg D del B, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.
§ 14.Krav til helsesertifikat for egg og embryoer fra svin

Ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra svin skal forsendelsen følges av et helsesertifikat i overensstemmelse med modellen vist i:

a)vedlegg E del A, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra, eller
b)vedlegg E del B, dersom eggene eller embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.

Henvisningen i helsesertifikatmodellene til de særlige betingelsene for Aujeszkys sykdom i kommisjonsvedtak 2008/185/EF gjelder også for Norge, jf. ESA-vedtak 160/10/COL.

Kapittel III. Betingelser for import fra tredjestater

0Overskriften tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 1053.
§ 15.Betingelser for import av sæd fra dyr av hestefamilien

Import fra tredjestater av sæd fra dyr av hestefamilien er kun tillatt dersom følgende betingelser er oppfylt:

a)Sæden skal komme fra en tredjestat eller et område av en tredjestat, samt fra en kategori av dyr av hestefamilien, som det i henhold til vedlegg F er tillatt å importere fra.
b)Sæden skal komme fra en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent av vedkommende tredjestats kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen og publisert på Mattilsynets internettside.
c)Sæden skal følges av et helsesertifikat som er utarbeidet etter en av følgende modeller vist i vedlegg G del 2 og utfylt i overensstemmelse med forklaringen i vedlegg G del 1:
1.Modell 1 i avsnitt A, dersom sæden er oppsamlet etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra.
2.Modell 2 i avsnitt B, dersom sæden er oppsamlet, behandlet og lagret mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra.
3.Modell 3 i avsnitt C, dersom sæden er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra.
4.Modell 4 i avsnitt D, dersom sæden er sendt fra et godkjent sædlager.
d)Sæden skal oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene som er fastsatt i den respektive helsesertifikatmodellen omhandlet i bokstav c.
0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082, 25 juni 2010 nr. 1053, 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 10), 8 feb 2016 nr. 121.
§ 16.Betingelser for import av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien

Import fra tredjestater av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien er kun tillatt dersom følgende betingelser er oppfylt:

a)Eggene eller embryoene skal komme fra en tredjestat eller et område av en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg F.
b)Eggene eller embryoene skal komme fra en embryooppsamlingsgruppe eller en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av vedkommende tredjestats kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen og publisert på Mattilsynets internettside.
c)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat som er utarbeidet etter en av følgende modeller vist i vedlegg H del 2 og utfylt i overensstemmelse med forklaringen i vedlegg H del 1:
1.Modell 1 i avsnitt A dersom eggene eller embryoene er oppsamlet eller produsert etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente embryoinnsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.
2.Modell 2 i avsnitt B dersom eggene eller embryoene er oppsamlet, behandlet og lagret mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014, og sendt etter 31. august 2010 fra den godkjente embryoinnsamlings- eller embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra.
d)Eggene eller embryoene skal oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene som er fastsatt i den respektive helsesertifikatmodellen omhandlet i bokstav c.
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 1053, 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 11), 8 feb 2016 nr. 121.
§ 17.Transport av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien

Forsendelser fra tredjestater av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien skal ikke transporteres i samme beholder som forsendelser av sæd, egg og embryoer som ikke er beregnet for import til EØS eller har dårligere helsestatus.

Under transporten til EØS skal forsendelser fra tredjestater av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien lagres i lukkede og forseglede beholdere og plomben skal ikke brytes under transporten.

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327. Endret ved forskrift 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 11a).
§ 18.Betingelser for import av sæd fra sau og geit

Import fra tredjestater av sæd fra sau og geit er kun tillatt dersom følgende betingelser er oppfylt:

a)Sæden skal fra en tredjestat eller et område av en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg I.
b)Sæden skal komme fra en sædstasjon eller et sædlager som er godkjent av vedkommende tredjestats kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen og publisert på Mattilsynets internettside.
c)Sæden skal følges av et helsesertifikat som er utarbeidet etter en av følgende modeller vist i vedlegg J og utfylt i overensstemmelse med forklaringen i vedlegg J del 3:
1.Standardsertifikat i vedlegg J del 1, dersom sæden er oppsamlet og sendt fra en godkjent sædstasjon.
2.Standardsertifikat i vedlegg J del 2, dersom sæden er sendt fra et godkjent sædlager.
d)Sæden skal oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene som er fastsatt i den respektive helsesertifikatmodellen omhandlet i bokstav c.
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 1053, 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 12), 24 okt 2014 nr. 1334.
§ 19.Betingelser for import av egg og embryoer fra sau og geit

Import fra tredjestater av egg og embryoer fra sau og geit er kun tillatt dersom følgende betingelser er oppfylt:

a)Eggene eller embryoene skal komme fra en tredjestat eller et område av en tredjestat som er oppført på listen i vedlegg K.
b)Eggene eller embryoene skal komme fra en embryooppsamlingsgruppe eller en embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av vedkommende tredjestats kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen og publisert på Mattilsynets internettside.
c)Eggene eller embryoene skal følges av et helsesertifikat som er utarbeidet etter modellen vist i vedlegg L del 1 og utfylt i overensstemmelse med forklaringen i vedlegg L del 2.
d)Eggene eller embryoene skal oppfylle de dyrehelsemessige betingelsene som er fastsatt i helsesertifikatmodellen omhandlet i bokstav c.
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 1053, 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 13), 24 okt 2014 nr. 1334.
§ 20.Transport av sæd, egg og embryoer fra sau og geit

Forsendelser fra tredjestater av sæd, egg og embryoer fra sau og geit skal ikke transporteres i samme beholder som forsendelser av sæd, egg og embryoer som ikke er beregnet for import til EØS eller har dårligere helsestatus.

Under transporten til EØS skal forsendelser fra tredjestater av sæd, egg og embryoer fra sau og geit lagres i lukkede og forseglede beholdere og plomben skal ikke brytes under transporten.

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327. Endret ved forskrift 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 13a).
§ 21.Betingelser for import av egg og embryoer fra dyr av svinefamilien

Egg og embryoer fra dyr av svinefamilien kan kun importeres fra tredjestat som det er tillatt å importere rånesæd fra, jf. forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.

Eggene eller embryoene skal komme fra embryooppsamlingsgruppe eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av vedkommende lands kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen.

Eggene eller embryoene skal oppfylle minst de dyrehelsemessige betingelsene for import og eksport av egg og embryoer fra dyr av svinefamilien innenfor EØS. Jf. kapittel II.

Eggene og embryoene skal følges av helsesertifikat undertegnet av kompetent myndighet i eksportlandet. Helsesertifikatet skal være i overensstemmelse med en modell utarbeidet eller godkjent av det sentrale Mattilsynet.

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082. Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 1053, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 14).

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 1053 (tidligere kapittel III).
§ 22.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23 for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

Godkjente stasjoner og grupper tildeles et veterinærregistreringsnummer.

Ved import og eksport av sæd, egg og embryoer kommer gjeldende bestemmelser om tilsyn og kontroll til anvendelse.1

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 11), 25 juni 2010 nr. 1053, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 15).
1Jf. forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater, forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og forskrift 3. mars 2010 nr. 307 om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll.
§ 23.Utgifter

Alle utgifter forbundet med import og eksport av sæd, egg og embryoer er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 12), 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 16).
§ 24.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 86, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 13), 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 17).
§ 25.Sikkerhetsbestemmelser

Mattilsynet kan på kort varsel og uten erstatning for importør eller eksportør stoppe import eller eksport av sæd, egg eller embryoer dersom spesielle forhold vedrørende avsenderlandets dyrehelsesituasjon eller andre forhold skulle tilsi det.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 14), 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 18).
§ 26.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 86, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 15), 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 19).
§ 27.Ikrafttredelse og overgangsordninger

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1999.

Til og med 31. desember 2014 tillates import og eksport innenfor EØS av avlsmateriale fra sau og geit som er oppsamlet, bearbeidet og lagret før 31. desember 2013, når det følges av helsesertifikat i samsvar med

a)modellen vist i vedlegg M for sæd
b)modellen vist i vedlegg N for egg og embryo.

Til og med 31. desember 2014 tillates import fra tredjestater av avlsmateriale fra sau og geit som er oppsamlet, bearbeidet og lagret før 31. desember 2013, når det følges av helsesertifikat i samsvar med

a)modellen vist i vedlegg O for sæd
b)modellen vist i vedlegg P for egg og embryo.

Til og med 31. desember 2017 tillates import fra tredjestater av sæd fra sau og geit, som ledsages av helsesertifikat etter modellen vist i vedlegg R, forutsatt at helsesertifikatet er utstedt senest 30. november 2017.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 831, 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere § 16), 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759 (tidligere § 20), 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), 24 okt 2014 nr. 1334, 9 mai 2017 nr. 589.

Vedlegg A. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien

0Vedlegg A tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831, endret ved forskrifter 14 feb 2007 nr. 165, 2 juli 2011 nr. 759, 8 feb 2016 nr. 121.

Del A: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet i EU etter 30. september 2014 eller i Norge etter 25. februar 2015 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

Trykk her for å lese del A: pdf.gif

Del B: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014 eller i Norge mellom 1. juli 2011 og 26. februar 2015 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

Trykk her for å lese del B: pdf.gif

Del C: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

Trykk her for å lese del C: pdf.gif

Del D: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra dyr av hestefamilien som er sendt fra et godkjent sædlager

Trykk her for å lese del D: pdf.gif

Vedlegg B. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien

0Vedlegg B tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831, endret ved forskrifter 14 feb 2007 nr. 165, 2 juli 2011 nr. 759, 8 feb 2016 nr. 121.

Del A: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet eller produsert etter 30. september 2014 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del A: pdf.gif

Del B: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret mellom 31. august 2010 og 1. oktober 2014 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del B: pdf.gif

Del C: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien som er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra

Trykk her for å lese del C: pdf.gif

Vedlegg C. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit

0Vedlegg C tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831, endret ved forskrifter 2 juli 2011 nr. 759, 24 okt 2014 nr. 1334, 8 feb 2016 nr. 121, 9 mai 2017 nr. 589.

Del A: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit som er oppsamlet i EU etter 31. august 2010 eller i Norge etter 1. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra: 

Trykk her for å lese del A: pdf.gif

Del B: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret i EU før 1. september 2010 eller i Norge før 2. juli 2011, men sendt etter disse datoene fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

Trykk her for å lese del B: pdf.gif

Del C: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit som er sendt fra et godkjent sædlager 

Trykk her for å lese del C: pdf.gif

Vedlegg D. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit

0Tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831, endret ved forskrifter 2 juli 2011 nr. 759, 24 okt 2014 nr. 1334, 22 juni 2015 nr. 763.

Del A: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del A: pdf.gif

Del B: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del B: pdf.gif

Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra svin

0Vedlegg E tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082. Endret ved forskrift 2 juli 2011 nr. 759.

Del A: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra svin som er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del A: pdf.gif

Del B: Helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra svin som er oppsamlet, behandlet og lagret før 1. september 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese del B: pdf.gif

Vedlegg F. Liste over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra import av sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

For å lese vedlegget se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 22 okt 2008 nr. 1135, 11 sep 2009 nr. 1198, 1 juli 2010 nr. 1074, 25 aug 2010 nr. 1217, 20 des 2010 nr. 1751, 6 mai 2011 nr. 464, 2 juli 2011 nr. 759, 19 sep 2011 nr. 938, 20 okt 2011 nr. 1049, 4 okt 2012 nr. 942, 26 april 2013 nr. 417, 23 okt 2014 nr. 1320, 30 juni 2015 nr. 812.

Vedlegg G. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import fra tredjestater av sæd fra dyr av hestefamilien 

For å lese vedlegg G se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 7 okt 2010 nr. 1327, 8 feb 2016 nr. 121.

Vedlegg H. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import fra tredjestater av egg og embryoer fra dyr av hestefamilien 

For å lese vedlegg H se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 831, endret ved forskrifter 2 okt 2008 nr. 1082 (tidligere vedlegg E), 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759, 8 feb 2016 nr. 121.

Vedlegg I. Liste over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra import av sæd fra sau og geit er tillatt 

For å lese vedlegg I se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 7 okt 2010 nr. 1327, 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg J. Helsesertifikatmodeller til bruk ved import fra tredjestater av sæd fra sau og geit

0Vedlegg J tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 7 okt 2010 nr. 1327, 24 okt 2014 nr. 1334.

Del 1. Modell for helsesertifikat som skal følge med ved import fra tredjestater av sæd fra sau og geit som sendes fra godkjent sædstasjon

For å lese vedlegg J del 1 se her: pdf.gif

0Del 1 tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1334. Endres ved forskrift 9 mai 2017 nr. 589 (i kraft 1 juli 2017).

Del 2. Modell for helsesertifikat som skal følge med ved import fra tredjestater av sæd fra sau og geit som sendes fra godkjent sædlager 

For å lese vedlegg J del 2 se her: pdf.gif

0Del 2 tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrift 24 okt 2014 nr. 1334.

Del 3. Forklaring til utfylling av helsesertifikat 

For å lese vedlegg J del 3 se her: pdf.gif

0Del 3 tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg K. Liste over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra import av egg og embryoer fra sau og geit er tillatt 

For å lese vedlegg K se her: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759, 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg L. Helsesertifikatmodell til bruk ved import fra tredjestater av egg og embryoer fra sau og geit

0Vedlegg L tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1082, endret ved forskrifter 7 okt 2010 nr. 1327, 2 juli 2011 nr. 759, 24 okt 2014 nr. 1334.

Del 1. Modell for helsesertifikat som skal følge med ved import fra tredjestater av egg og embryoer fra sau og geit 

For å lese vedlegg L del 1 se her: pdf.gif  

0Del 1 tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrifter 24 okt 2014 nr. 1334, 22 juni 2015 nr. 763.

Del 2. Forklaring til utfylling av helsesertifikat

For å lese vedlegg L del 2 se her: pdf.gif  

0Del 2 tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013).

Vedlegg M. Overgangsordning - modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av sæd fra sau og geit som er oppsamlet i EU etter 31. august 2010 eller i Norge etter 1. juli 2011 og sendt fra den godkjente sædstasjonen som sæden stammer fra 

Trykk her for å lese vedlegg M: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327, endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), 24 okt 2014 nr. 1334 (tidligere vedlegg C del A).

Vedlegg N. Overgangsordning - modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31. august 2010 og sendt fra den godkjente embryooppsamlingsgruppen eller den godkjente embryoproduksjonsgruppen som eggene eller embryoene stammer fra 

Trykk her for å lese vedlegg N: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327, endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), 24 okt 2014 nr. 1334 (tidligere vedlegg D del A).

Vedlegg O. Overgangsordning - modell for helsesertifikat til bruk ved import fra tredjestater av sæd fra sau og geit som sendes fra godkjent sædstasjon 

Trykk her for å lese vedlegg O: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327. Endret ved forskrifter 2 juli 2011 nr. 759, 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), 24 okt 2014 nr. 1334 (tidligere vedlegg J del 1).

Vedlegg P. Overgangsordning - modell for helsesertifikat som skal følge med ved import fra tredjestater av egg og embryoer fra sau og geit 

Trykk her for å lese vedlegg P: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 7 okt 2010 nr. 1327. Endret ved forskrift 2 juli 2011 nr. 759, 19 des 2012 nr. 1348 (i kraft 1 jan 2013), 24 okt 2014 nr. 1334 (tidligere vedlegg L del 1).

Vedlegg Q. Transformasjon av vedlegg D til direktiv 92/65/EØF som endret ved forordning (EU) nr. 176/2010 og forordning (EU) nr. 846/2014 

Trykk her for å lese vedlegg Q: pdf.gif  

0Tilføyd ved forskrift 26 feb 2015 nr. 157.

Vedlegg R. Overgangsordning - Modell for helsesertifikat som skal følge med ved import fra tredjestater av sæd fra sau og geit som sendes fra godkjent sædstasjon: 

Trykk her for å lese vedlegg R: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 9 mai 2017 nr. 589.