Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe

DatoFOR-1998-12-31-1486
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1998 2514
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endretFOR-2014-09-17-1294
EndrerFOR-1994-06-23-693
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
KorttittelForskrift om handel med embryo av storfe

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 31. desember 1998 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 15 og § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 89/556/EØF, vedtak 2004/52/EF, vedtak 2004/205/EF, vedtak 2006/60/EF, vedtak 2008/155/EF, vedtak 2006/168/EF (som endret ved forordning (EF) nr. 1792/2006, vedtak 2009/873/EF, beslutning 2012/414/EU, forordning (EU) nr. 519/2013 og beslutning 2013/309/EU), forordning (EF) nr. 657/2006 og direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 61, 9 juni 2004 nr. 897, 22 mai 2007 nr. 531, 9 mai 2008 nr. 551, 13 feb 2009 nr. 169, 8 okt 2009 nr. 1257, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 19 des 2012 nr. 1349, 13 aug 2013 nr. 976, 17 sep 2014 nr. 1294.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer ved import og eksport av embryo av storfe.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder import og eksport innenfor EØS og import fra tredjeland eller regioner av tredjeland, av ferske og dypfryste embryo av storfe.

Forskriften gjelder ikke import av embryo som har vært gjenstand for nucleusoverføring.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 897, 8 okt 2009 nr. 1257.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med;

Embryo: det første trinn i utviklingen av et storfeindivid etter befruktning av eggceller, mens det er egnet for overføring til et mottakerdyr.

Embryo-innsamlingsgruppe: offisielt godkjent teknikergruppe, som er under tilsyn av en gruppeveterinær, og som er bemyndiget til å samle inn, behandle og oppbevare embryo.

Storfe: individer av storfe (Bos spp.), bison (Bison bison) og vannbøffel (Bubalus bubalus).

Embryo-produksjonsgruppe: offisielt godkjent teknikergruppe, som er under tilsyn av en gruppeveterinær og som er bemyndiget til å utføre in vitro befruktning.

Gruppeveterinær: den veterinæren som er ansvarlig for tilsynet med en embryo-innsamlingsgruppe.

Embryoforsendelse: en mengde embryo som er innsamlet samtidig fra et enkelt donordyr, og som omfattes av ett helsesertifikat.

Oksestasjon: offentlig godkjent og overvåket driftsenhet for produksjon av storfesæd til bruk ved inseminasjon.

Driftsenhet: en landbruksvirksomhet hvor det jevnlig holdes eller oppdrettes avls-, produksjons- eller slaktedyr, eller en offentlig godkjent virksomhet for ervervsmessig omsetning av dyr.

Besetning: alle dyr med slik kontakt at smitte kan overføres (smittemessig kontakt) innenfor samme driftsenhet.

Offentlig veterinær: veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent sentral myndighet i det aktuelle land.

Offentlig godkjent laboratorium: et laboratorium som er godkjent av sentral kompetent myndighet i avsenderlandet til å utføre de diagnostiske tester som er angitt i denne forskriften.

Epizootifri sone: et område med en diameter på 20 km der det offisielt i løpet av de siste 30 dager før avsendelse ikke har opptrådt kvegpest (Rinderpest) og munn- og klauvsjuke.

Tredjeland: land som verken er medlem i Den Europeiske Union eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel med fersk og dypfryst embryo.

Region: et område av et land som er minst 2.000 km², som er under offentlig veterinærkontroll.

Besetning offisielt fri for tuberkulose: besetning som tilfredsstiller kravene i Rdir. 64/432/EØF annex A, del I.

Besetning offisielt fri for brucellose: besetning som tilfredsstiller kravene i Rdir. 64/432/EØF annex A, del II.

Besetning fri for smittsom leukose: besetning som tilfredsstiller kravene i Rdir. 64/432/EØF annex G, del I.

Kapittel II. Betingelser for import og eksport innenfor EØS

0Overskriften endret ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.
§ 4.Generelt

Innenfor EØS er det bare tillatt å importere og eksportere embryo av storfe som er innsamlet og produsert av embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper som er godkjent av kompetent myndighet i avsenderlandet, og som utøver virksomheten i samsvar med de krav som er nedfelt i denne forskriften. Gruppene og deres veterinære registreringsnumre skal stå oppført på en liste som er offentliggjort av kompetent myndighet i vedkommende land.

Embryo som importeres eller eksporteres innenfor EØS skal være innsamlet, behandlet og oppbevart:

1.etter 1. januar 1991, hvis de stammer fra land som var EØS-stater før 1. mai 2004.
2.etter 1. mai 2004, hvis de stammer fra land som ble EØS-stater fra 1. mai 2004.
0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 897, 13 feb 2009 nr. 169, 25 juni 2010 nr. 1053.
§ 5.Betingelser for godkjenning av embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgruppe

For å bli godkjent skal hver embryoinnsamlingsgruppe oppfylle følgende betingelser:

1)innsamling, behandling og oppbevaring av embryo skal foretas av en gruppeveterinær eller på dennes ansvar av en eller flere kompetente teknikere, som er tilstrekkelig opplært i hygienemetoder og -teknikker
2)gruppen skal være under tilsyn av offentlig veterinær
3)gruppen skal ha tilgang på permanent eller mobilt laboratorium hvor embryo kan undersøkes, behandles og pakkes. Laboratoriet skal bestå av minst en arbeidsbenk, et mikroskop og kjøleutstyr
4)gruppen skal ved permanent laboratorium ha tilgang til:
a)lokale, hvor embryo kan håndteres. Dette skal grense opp til, men være atskilt fra det området som benyttes til håndtering av donorene under innsamling
b)lokale eller område, som er utstyrt for rengjøring og sterilisering av de instrumenter og det utstyr som brukes til innsamling og håndtering av embryo
c)hvis det skal foretas mikromanipulering av embryo, som innebærer penetrering av zona pellucida, skal dette gjøres i laminar flow-fasiliteter som rengjøres og desinfiseres forskriftsmessig mellom hver batch
5)den skal, når det dreier seg om et mobilt laboratorium, ha tilgang til en spesielt utstyrt del av kjøretøyet bestående av to atskilte deler, herav
a)en til undersøkelse og håndtering av embryo, en såkalt ren avdeling, og
b)en til oppbevaring av utstyr og materialer, som brukes i kontakten med donorene.

Et mobilt laboratorium skal alltid ha kontakt med et permanent installert laboratorium for å sikre sterilisering av utstyr og forsyning med væsker og andre produkter nødvendig for innsamling og håndtering av embryo.

For å bli godkjent som embryoproduksjonsgruppe må følgende bestemmelser i tillegg være oppfylt:

1)personalet skal være opplært i relevant sjukdomskontroll og laboratoriemetoder, spesielt i fremgangsmåter for arbeid under sterile forhold
2)personalet må ha tilgang på permanent laboratorium som skal:
a)ha tilfredsstillende utstyr og fasiliteter, herunder særskilt lokale til uttak av oocytter fra ovarier og særskilte lokaler eller områder for behandling av oocytter og embryo og for oppbevaring av embryo
b)ha laminar flow-fasiliteter hvor alle oocytter, sæd og embryo skal behandles; sentrifugering av sæd kan imidlertid foretas utenfor laminar flow-fasilitetene, forutsatt at de hygieniske forhold er sikret
3)hvis oocytter og annet vev innsamles på slakteri, skal slakteriet ha passende utstyr til rådighet for hygienisk og risikofri innsamling og transport av ovarier og annet vev til behandlingslaboratorium.
§ 6.Krav til innsamling, fremstilling og behandling

Embryoene skal være innsamlet, fremstilt og behandlet i overensstemmelse med følgende krav:

1)Embryo skal samles inn og behandles av en godkjent embryoinnsamlingsgruppe. Embryo må ikke komme i kontakt med andre sendinger av embryo enn de som oppfyller kravene i denne forskriften.
2)Embryo skal samles inn på et sted som er atskilt fra andre deler av lokalene eller driftsenheten. Stedet skal være godt vedlikeholdt og lett å rengjøre og desinfisere.
3)Embryo skal undersøkes, vaskes, behandles og anbringes i merkede og sterile beholdere i et permanent eller mobilt laboratorium. Laboratoriet skal ikke befinne seg i et område underlagt offentlige restriksjoner på grunn av smittsom dyresjukdom eller karantenebestemmelser.
4)Alt utstyr som kommer i kontakt med embryo eller donordyr under innsamling og behandling, skal enten være engangsutstyr eller være sterilisert eller desinfisert før bruk.
5)Animalske produkter som anvendes under innsamlingen av embryo og i transportmedier, skal tas fra kilder som ikke utgjør noen helsefare, eller før bruk behandles på slik måte at risikoen fjernes. Alle medier og oppløsninger skal steriliseres etter godkjente metoder ifølge håndboken for IETS (International Embryo Transfer Society). Antibiotika kan tilsettes mediet i henhold til IETS håndboken.
6)Oppbevarings- og transportbeholdere skal desinfiseres eller steriliseres før påfyllingen starter.
7)Kjølemediet må ikke tidligere ha vært brukt til produkter av animalsk opprinnelse.
8)Hver enkelt embryobeholder, samt beholderen hvor embryoene oppbevares og transporteres, skal være tydelig kodemerket slik at innsamlingsdato og donoroksens og donorkuas rase og identitet, samt innsamlingsgruppens registreringsnummer umiddelbart kan fastslås.
9)Hvert embryo skal vaskes minst ti ganger i et embryonæringssubstrat, som hver gang skiftes ut og som skal inneholde trypsin i overensstemmelse med internasjonalt godkjente prosedyrer, (med mindre det treffes annen beslutning i henhold til punkt 13). Ved vask skal den overførte væsken fortynnes 100 ganger, og det skal hver gang anvendes en steril mikropipette til å overføre embryo.
10)Hele embryoets overflate skal etter siste vask undersøkes i et mikroskop ved en forstørrelse på minst 50X for å fastslå om zona pellucida er intakt og fri for vedhengende materiale. Mikromanipuleringer som innebærer penetrering av zona pellucida, skal etter siste vask og undersøkelse utføres i fasiliteter som er godkjent til dette formål. Mikromanipuleringer må kun foretas på embryo hvor zona pellucida er intakt.
11)Hver gruppe embryo tatt ut i samme operasjon fra en donor og som har oppnådd et tilfredsstillende resultat i undersøkelsen i punkt nr. 10), skal anbringes i en steril beholder som er merket i overensstemmelse med punkt 8). Beholderen skal straks forsegles.
12)Hvert embryo skal om nødvendig snarest fryses ned og oppbevares på et sted som er under tilsyn av gruppeveterinæren og som jevnlig inspiseres av offentlig veterinær.
13)Ved vasking av embryo skal det benyttes godkjente skylle- og vaskevæsker, vaskemetoder og eventuelt enzymatiske behandlinger, samt oppbevaringsforhold som er godkjent til transport.
14)Hver embryoinnsamlingsgruppe skal rutinemessig sende inn prøver av skyllevæsker, vaskevæsker, skadde embryo, ufruktbare egg osv. i forbindelse med gruppens virksomhet med henblikk på offentlig undersøkelse for bakterie- og virusforurensinger. Hvis de gjeldende normer ikke er oppfylte, skal den kompetente myndighet som har godkjent embryoinnsamlingsgruppen, trekke godkjenningen tilbake.
15)Hver innsamlingsgruppe skal føre en fortegnelse over sitt embryoinnsamlingsarbeide. Fortegnelsen skal oppbevares i tolv måneder etter innsamling, med angivelse av:
a)donordyrenes rase, alder og identitet
b)stedet for innsamling, behandling og oppbevaring av embryo
c)embryoenes identitet, sammen med nærmere opplysninger om deres bestemmelsessted dersom dette er kjent
d)detaljer om mikromanipuleringsmetoder, som innebærer penetrering av zona pellucida eller andre metoder som in vitro befruktning og/eller in vitro dyrking, som ble foretatt på embryo. Embryo som er befruktet in vitro, kan identifiseres på grunnlag av en batch, men skal omfatte detaljer om dato og sted for innsamling av ovarier og/eller oocytter. Det skal også være mulig å identifisere donordyrenes opprinnelsesbesetning.

Bestemmelsene i 1. ledd punkt 1) til og med 15) skal så langt de passer, gjelde ved innsamling, behandling, oppbevaring og transport av ovarier, oocytter og annet vev til bruk ved in vitro befruktning og/eller in vitro dyrking. Dessuten gjelder følgende tilleggskrav:

1)ovarier og annet vev kan kun innsamles på offentlig godkjent slakteri, under tilsyn av offentlig veterinær som har ansvar for å foreta ante- og post mortem inspeksjon av donordyrene.
2)materiale og utstyr som kommer i direkte berøring med ovarier og annet vev skal steriliseres før bruk, og etter sterilisering bare benyttes til dette formål. Utstyr til håndtering av oocytter fra donordyr som stammer fra forskjellige dyrehold, skal holdes adskilt.
3)ovarier og annet vev må ikke føres inn i behandlingslaboratoriet før post mortem-undersøkelsen av alle donordyr fra samme dyrehold er avsluttet. Hvis det blir oppdaget relevant sykdom i dyreholdet eller hos noe dyr som er slaktet på vedkommende slakteri den dagen, må alt vev som stammer fra disse dyrene oppspores og destrueres.
4)prosedyren for vask og undersøkelse som er nedfelt under 1. ledd punkt 9) og 10) skal utføres etter at dyrkningsprosedyren er fullført.
5)mikromanipuleringer som innebærer penetrering av zona pellucida, skal utføres i henhold til 1. ledd punkt 10) etter at prosedyren under 2. ledd punkt 4) er utført.
6)embryo som oppbevares i samme ampulle/strå, skal stamme fra samme dyrehold.
§ 7.Oppbevaring og transport

Hver embryoinnsamlings- eller produksjonsgruppe skal sørge for at embryoene oppbevares ved passende temperatur på sted som er godkjent av den kompetente myndighet i avsenderlandet.

For å bli godkjent skal disse stedene:

1)omfatte minst et låsbart rom som utelukkende er beregnet på oppbevaring av embryo
2)være lette å rengjøre og desinfisere
3)ha permanente protokoller over alle inngående og utgående embryo. Embryoenes endelige bestemmelsessted skal anføres i protokollen
4)være inspisert av offentlig veterinær.

Den kompetente myndigheten kan tillate at sæd som oppfyller vilkårene for import og eksport av oksesæd, oppbevares på de godkjente oppbevaringsstedene.

Embryo som skal importeres eller eksporteres, skal transporteres under tilfredsstillende hygieniske vilkår i forseglete beholdere fra de godkjente oppbevaringsstedene til sine bestemmelsessteder.

Beholderne skal være merket på en slik måte at det er i overensstemmelse med nummeret på helsesertifikatet.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
§ 8.Krav til donor av embryo

Donordyr skal oppfylle følgende krav:

1)De må ha oppholdt seg innenfor EØS eller i et tredjeland eller region av tredjeland i minst de seks foregående måneder.
2)De må ha oppholdt seg i opprinnelsesbesetningen i minst 30 dager før innsamlingen finner sted.
3)De må komme fra besetninger som er:
a)offisielt fri for tuberkulose
b)offisielt fri for brucellose eller fri for brucellose
c)fri for smittsom leukose eller hvor det er bekreftet at det ikke er forekommet kliniske tilfelle av smittsom leukose de siste 3 år.
4)I løpet av det siste året må de ikke ha oppholdt seg i besetninger hvor det har forekommet kliniske symptomer på IBR/IPV.

Donordyr skal på innsamlingsdagen:

1)Oppholde seg på en driftsenhet som ikke er pålagt veterinære restriksjoner eller karantenebestemmelser.
2)Ikke vise kliniske symptomer på sykdom.

Ovenstående krav skal også gjelde for levende dyr som skal være oocytdonordyr ved uttak av egg eller ved ovarieektomi.

Donorer av ovarier eller annet vev som skal samles inn på slakteri, må ikke være fra dyr som slaktes i forbindelse med et sykdomsbekjempelsesprogram eller som kommer fra driftsenheter som er pålagt restriksjoner på grunn av dyresykdom.

Ovarier og annet vev må ikke samles på slakterier som ligger i områder som er pålagt restriksjoner eller karantenebestemmelser.

§ 9.Krav til donor av sæd

Embryoene må være resultat av kunstig inseminering eller in vitro befruktning, med sæd fra en okse som står på en godkjent seminstasjon eller sæd som er importert i henhold til gjeldende forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import og eksport av oksesæd.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
§ 10.Helsesertifikat

Med hver embryoforsendelse skal det følge et helsesertifikat.

Ved import fra eller eksport til land i EØS skal helsesertifikatet være utstedt av en offentlig veterinær i avsenderlandet på et formular som er utarbeidet av kompetent myndighet i avsenderlandet etter modellen vist i vedlegg B.

Helsesertifikater skal være skrevet på minst ett av de offisielle språkene i avsenderlandet og ett av de offisielle språkene i mottakerlandet.

Helsesertifikater skal foreligge i original, følge med forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet, bestå av ett ark og være utstedt til én enkelt mottaker.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 61, 9 juni 2004 nr. 897, 13 feb 2009 nr. 169.

Kapittel III. Betingelser for import fra tredjeland

0Kapittel III opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.
§ 11.Godkjente tredjeland

Embryo kan kun importeres dersom de er innsamlet eller produsert i tredjeland eller region av tredjeland oppført på listen i vedlegg A.

0Opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.
§ 12.Godkjente innsamlings- og produksjonsgrupper

Embryo kan kun importeres fra embryoinnsamlingsgruppe eller embryoproduksjonsgruppe som er godkjent av vedkommende lands kompetente myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen.

0Opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169. Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 1053.
§ 13.In vivo befruktede embryo

Embryo som er befruktet in vivo kan importeres dersom betingelsene fastsatt i helsesertifikatmodellen i vedlegg C er oppfylt og hver embryoforsendelse følges av et slikt helsesertifikat i utfylt stand.

0Opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.
§ 14.In vitro produserte embryo

Embryo som er produsert ved in vitro befruktning med sæd som oppfyller de dyrehelsemessige betingelsene for import og eksport av oksesæd, kan importeres dersom betingelsene i vedlegg D er oppfylt og hver embryoforsendelse følges av et slikt helsesertifikat i utfylt stand.

Embryo som er produsert ved in vitro befruktning med sæd som er produsert på godkjent seminstasjon eller oppbevart på sædlager i tredjeland som det er tillatt å importere oksesæd fra, kan importeres dersom betingelsene fastsatt i vedlegg E er oppfylt og hver embryoforsendelse følges av et slikt helsesertifikat i utfylt stand.

0Opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.
§ 15.Restriksjoner på omsetning av importerte embryo

In vitro produserte embryo som omhandlet i § 14 annet ledd skal ikke importeres eller eksporteres innenfor EØS, men utelukkende implanteres i kyr eller kviger som holdes i den EØS-bestemmelsesstaten som er angitt i helsesertifikatet som fulgte med embryoforsendelsen.

0Opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 16.Godkjenning, tilsyn og vedtak

Mattilsynet kan godkjenne embryoinnsamlingsgrupper, embryoproduksjonsgrupper og oppbevaringssteder for embryo i Norge. Godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper tildeles et veterinært registreringsnummer.

Mattilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom embryoinnsamlingsgruppen, embryoproduksjonsgruppen eller oppbevaringsstedet ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning eller virksomheten foregår i strid med denne forskriften.

Godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper skal varsle Mattilsynet ved vesentlige endringer i gruppens sammensetning. Ved utskifting av gruppeveterinær eller vesentlige endringer av gruppens sammensetning, laboratorier eller utstyr må gruppen søke om ny godkjenning.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften etterleves og kan fatte de vedtak som er nødvendige for å sikre dette.

Ved import og eksport av embryo kommer gjeldende bestemmelser om tilsyn og kontroll til anvendelse.1

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
1Jf. forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS, forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland og forskrift 20. januar 2000 nr. 47 om gebyr ved tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.
§ 17.Utgifter

Alle utgifter i forbindelse med import og eksport av ferske og dypfryste embryo er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
§ 18.Sikkerhetsbestemmelser

Mattilsynet kan på kort varsel og uten erstatning for importøren, stoppe import eller eksport av ferske og dypfryste embryo dersom spesielle forhold vedrørende avsenderlandets zoosanitære situasjon eller andre forhold skulle tilsi dette.

0Endret ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897.
§ 19.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 61.
§ 20.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 61.
§ 21.Ikrafttredelse og overgangsordninger

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1999.

Fra samme dato oppheves forskrift 23. juni 1994 nr. 693 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferske og dypfrosne embryo av storfe innenfor EØS.

Til og med 1. september 2013 kan storfeembryoer omhandlet i § 13, § 14 første ledd og § 14 annet ledd importeres dersom vilkårene i de respektive helsesertifikatmodellene i vedlegg F del 1, del 2 og del 3 er oppfylt og forsendelsene følges av slike helsesertifikater som er utstedt før 1. august 2013.

0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 897, 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), 13 aug 2013 nr. 976.

Vedlegg A. Liste over tredjeland og regioner i tredjeland hvorfra embryo kan importeres

ISO-kodeLandRelevant helsesertifikatmodell
ARArgentinaVedlegg CVedlegg DVedlegg E
AUAustraliaVedlegg CVedlegg DVedlegg E
CACanadaVedlegg CVedlegg DVedlegg E
CHSveits*Vedlegg CVedlegg DVedlegg E
ILIsraelVedlegg CVedlegg DVedlegg E
MKMakedonia**Vedlegg CVedlegg DVedlegg E
NZNew Zealand***Vedlegg CVedlegg DVedlegg E
USAmerikas forente staterVedlegg CVedlegg DVedlegg E
0Endret ved forskrifter 9 juni 2004 nr. 897, 13 feb 2009 nr. 169, 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), 17 sep 2014 nr. 1294.
*Sertifikater i samsvar med ekvivalensavtalen mellom Sveits og Norge 11. november 2010 nr. 49 om veterinære tiltak ved handel med levende dyr, sæd, ova, embryo og animalske produkter.
**Midlertidig ISO-kode som ikke har betydning for den endelige koden som vil bli fastsatt etter forhandlinger i FN.
***Jf. likevel særskilte sertifikatkrav fastsatt i relevante avtaler mellom EU og tredjeland.

Vedlegg B. Modell for helsesertifikat som skal følge med embryo av storfe som importeres fra eller eksporteres til land i EØS

pdf.gif

0Vedlegg B tilføyd ved forskrift 9 juni 2004 nr. 897. Endret ved forskrift 22 mai 2007 nr. 531.

Vedlegg C. Modell for helsesertifikat som skal følge med in vivo befruktede embryo ved import fra tredjeland

pdf.gif

0Vedlegg C opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169. Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), 13 aug 2013 nr. 976.

Vedlegg D. Modell for helsesertifikat som skal følge med in vitro befruktede embryo ved import fra tredjeland, jf. § 14 første ledd

pdf.gif

0Vedlegg D opphevet og gitt på nytt ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169. Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), 13 aug 2013 nr. 976.

Vedlegg E. Modell for helsesertifikat som skal følge med in vitro befruktede embryo ved import fra tredjeland, jf. § 14 annet ledd

pdf.gif

0Vedlegg E tilføyd ved forskrift 13 feb 2009 nr. 169. Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), 13 aug 2013 nr. 976.

Vedlegg F 

Del 1. Overgangsordning: Modell for helsesertifikat som kan brukes ved import av vivo befruktede embryo fra tredjeland til og med 1. september 2013 

pdf.gif  

Del 2. Overgangsordning: Modell for helsesertifikat som kan brukes ved import av in vitro befruktede embryo fra tredjeland, jf. § 14 første ledd, til og med 1. september 2013 

pdf.gif  

Del 3. Overgangsordning: Modell for helsesertifikat som kan brukes ved import av in vitro befruktede embryo fra tredjeland, jf. § 14 annet ledd, til og med 1. september 2013 

pdf.gif  

0Vedlegg F tilføyd ved forskrift 19 des 2012 nr. 1349 (i kraft 1 jan 2013), endret ved forskrift 13 aug 2013 nr. 976 (i kraft 1 aug 2013).