Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

DatoFOR-1999-01-13-67
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 112
Ikrafttredelse13.01.1999
Sist endretFOR-2015-01-14-34
EndrerFOR-1995-01-01-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-130-§3, LOV-1992-12-04-130-§5, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om godkjente hestedyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. januar 1999 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3 og § 5 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 96/510/EF endret ved vedtak 2004/186/EF), del 2.1 nr. 4 (direktiv 90/427/EØF endret ved direktiv 2008/73/EF igjen endret ved vedtak 2009/436/EF), del 2.2 nr. 22 (vedtak 92/353 EØF), del 2.2 nr. 23 (vedtak 92/354/EØF), del 2.2 nr. 25 (vedtak 96/78 EF) og del 2.2 nr. 26 (vedtak 96/79/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 juni 2001 nr. 687, 9 jan 2004 nr. 101, 15 nov 2004 nr. 1467, 7 aug 2009 nr. 1033, 25 juni 2010 nr. 1053, 3 sep 2010 nr. 1255, 8 aug 2011 nr. 812, 14 jan 2015 nr. 34.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre forsvarlig avl på dyr av hestefamilien, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo, identifisering og registrering av avls- og konkurransedyr.

Formålet med kravet om identifikasjonsdokument (pass) er i tillegg å sikre god dyre- og folkehelse.

0Endret ved forskrifter 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009), 3 sep 2010 nr. 1255.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle dyr av hestefamilien som skal nyttes til avl og/eller konkurranse.

Forskriften gjelder ikke innførsel av dyr, sæd, egg eller embryo fra tredjeland til tekniske eller vitenskapelige forsøk som foretas under kontroll av myndighetene.

0Endret ved forskrift 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009).
§ 3.Definisjoner

Dyr av hestefamilien: Hest eller esel brukt som husdyr eller krysningsavkom av slike dyr.

Registrert dyr av hestefamilien: Dyr av hestefamilien som er oppført eller som har rett til å bli oppført i et dyreregister (stambok) omhandlet i § 5, og som er identifisert ved identifikasjonsdokument omhandlet i § 6.

Dyreregister (stambok): En bok, en database, kartotek eller annen databærer som blir ført av en instans som er offentlig godkjent eller autorisert i et land i EØS, eller av et offentlig kontor i det aktuelle land, og hvor dyr av hestefamilien føres opp eller registreres med angivelse av alle kjente forfedre.

Tredjeland: Et land som ikke er medlem av EØS.

Instans: Alle organisasjoner, avlsorganisasjoner, avlslag, private foretak eller offentlig myndighet som er godkjent til å føre stambok eller register for berørte raser av dyr av hestefamilien.

§ 4.Offentlig godkjenning

For å bli offentlig godkjent må instanser med hovedkontor i Norge, som fører eller oppretter dyreregister, søke Mattilsynet om dette. For å få godkjenning må instansen oppfylle vilkårene i vedlegg 1.

Mattilsynet kan avslå godkjenning av en instans, dersom det allerede finnes en instans for den aktuelle rasen og Mattilsynet finner at godkjenning av en ny instans vil utgjøre en fare for bevaring av rasen eller skade en eksisterende instans. Det samme gjelder dersom godkjenning av en ny instans skader gjennomføringen av avlsprogrammet til den eksisterende instans.

Mattilsynet kan også avslå godkjenning av en instans dersom dyr av denne rasen kan innføres eller registreres i et spesielt avsnitt av et register (stambok) som føres av en instans som for dette avsnittets vedkommende, overholder de prinsipper som i samsvar med vedlegg 1 pkt. 3 bokstav b er gitt av den instans som fører det opprinnelige register (stambok) for rasen.

Mattilsynet kan tilbakekalle godkjenning dersom vilkårene for godkjenningen ikke blir overholdt.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 101.
§ 5.Godkjenning og registrering av dyr

For å bli godkjent som registrert dyr av hestefamilien, må hest oppfylle de krav som fremgår av vedlegg 2. Innføring og registrering i stambok skal skje i henhold til vedlegg 2.

Ved handel innenfor EØS med dyr av hestefamilien som er registrert i avsenderlandet, skal dyrene, med mindre annet er avtalt mellom de berørte instanser, registreres eller føres opp i det relevante registeret (stamboken) i mottakerlandet under samme navn (og med sitt livsvarige identitetsnummer gitt ved førstegangsregistrering), med angivelse av fødselslandets nasjonalitetsmerke i henhold til internasjonale avtaler.

Dersom instansens vedtekter tillater det, kan et annet navn, også et midlertidig navn, tilføyes før eller etter dyrets opprinnelige navn, forutsatt at dyrets opprinnelige navn beholdes i parentes i hele dyrets levetid, og at fødselslandet oppgis ved dets nasjonalitetsmerke i henhold til internasjonale avtaler.

0Endret ved forskrift 15 juni 2001 nr. 687.
§ 6.Identifikasjonsdokument (pass)

Registrerte dyr av hestefamilien skal ved forflytning innenfor EØS følges av et identifikasjonsdokument (pass) i samsvar med forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien.

Registrerte dyr av hestefamilien skal ved innførsel fra tredjeland følges av et avstamnings- og avlssertifikat som svarer til identifikasjonsdokumentet (passet) som kreves ved forflytning av registrerte dyr av hestefamilien innenfor EØS eller av andre dokumenter som inneholder de samme opplysninger og av vedkommende lands myndighet er påført følgende attestasjon: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i vedtak 96/510/EF.»

0Endret ved forskrifter 15 nov 2004 nr. 1467, 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009), 3 sep 2010 nr. 1255.
§ 7.Dokumentasjon mv. ved inn- og utførsel av sæd, egg og embryo

Sæd, egg og embryo fra registrert dyr av hestefamilien skal ved innførsel fra eller utførsel til annen EØS-stat eller ved innførsel fra tredjeland følges av avstamnings- og avlssertifikat i henhold til respektiv modell vist i vedlegg 3 (3a–3c) utstedt av vedkommende lands myndighet. Istedenfor å bruke sertifikat som vist i vedlegg 3 (3a–3c), kan de samme opplysninger tas med i andre dokumenter som følger med sæden, eggene eller embryoene. I slike tilfeller skal myndighetene ha bekreftet at opplysningene er inntatt i de aktuelle dokumentene. Myndighetene i tredjeland skal ha brukt formulering a), og myndighetene i EØS-land skal ha brukt formulering b):

a)for sæd, egg og embryo fra tredjeland: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i vedtak 96/510/EF.»
b)for henholdsvis sæd, egg og embryo som innføres fra eller utføres til annen EØS-stat: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i den aktuelle delen av vedtak 96/79/EF.»

Sæd som innføres fra tredjeland skal stamme fra dyr som har gjennomgått kontroll og individgransking og fått vurdert avlsverdi. Dersom sæden kommer fra et dyr som ikke har vært gjenstand for kontroll av ytelsesevne og vurdering av avlsverdi, kan den bare innføres i de mengder som er nødvendig for at godkjente instanser skal kunne gjennomføre offisielle tester.

0Endret ved forskrifter 15 nov 2004 nr. 1467, 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009, tidligere § 8), 3 sep 2010 nr. 1255, 14 jan 2015 nr. 34.
§ 8.Krav til registerføring

Dyr som innføres fra annen EØS-stat skal være innført eller registrert i dyreregister ført av instans som er godkjent og oppført på liste som er offentliggjort av kompetent myndighet i vedkommende land. Sæd, egg og embryo som kommer fra annen EØS-stat skal stamme fra dyr nevnt i første punktum.

Dyr som kommer fra tredjeland, skal være innført eller registrert i dyreregister ført av instans som er godkjent av vedkommende lands kompetent myndighet og oppført på en liste som er offentliggjort av Europakommisjonen. Sæd, egg og embryo som kommer fra tredjeland skal stamme fra dyr nevnt i første punktum.

0Endret ved forskrifter 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009, tidligere § 7), 25 juni 2010 nr. 1053.
§ 8A.Krav til drektighetssertifikat ved innførsel fra tredjeland

Registrert dyr av hestefamilien som er drektig skal ved innførsel fra tredjeland følges av drektighetssertifikat i overensstemmelse med modellen vist i vedlegg 4. Istedenfor å bruke sertifikat som vist i vedlegg 4, kan de samme opplysninger tas med i andre dokumenter som følger dyret. I slike tilfeller skal myndighetene ved følgende formulering bekrefte at de fastsatte opplysningene er tatt med i de aktuelle dokumentene: «Undertegnede bekrefter at disse dokumenter inneholder de opplysninger som er nevnt i vedtak 96/510/EF».

0Tilføyd ved forskrift 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009). Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1255.
§ 9 - § 17.(Opphevet ved forskrift 14 jan 2015 nr. 34.)
§ 18.Sykdom

Det er forbudt å bruke hingst som lider av smittsom sykdom til avl.

§ 18a.Dyrevelferd ved avl

Det er i henhold til lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 25 forbudt å drive avl av hestedyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg.

0Tilføyd ved forskrift 14 jan 2015 nr. 34.
§ 19.Utgifter

Det offentlige svarer ikke for omkostninger i samband med innføring eller registrering i dyreregister og utfylling av avstamningssertifikater og identifikasjonsdokument (pass). Det kan ikke pålegges særavgifter for innføring eller registrering i dyreregister av godkjente avlsdyr/registrerte dyr av hestefamilien som allerede er innført eller registrert i et dyreregister som blir ført av godkjent instans i et annet land i EØS.

0Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1255.
§ 20.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften, med unntak av § 5.

Registrert dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra registrert dyr av hestefamilien som innføres fra eller utføres til annen EØS-stat eller innføres fra tredjeland, skal gjennomgå kontroll i henhold til forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater eller forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland. Denne kontrollen omfatter også den avlsmessige dokumentasjonen som skal følge dyrene, sæden, eggene eller embryoene. All nødvendig dokumentasjon må derfor foreligge på inn- eller utførselstidspunktet.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 101, 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009), 14 jan 2015 nr. 34.
§ 21.Straff

Forsettlig overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til husdyravlsloven § 8 og matloven § 28. Uaktsom overtredelse er også straffbart etter matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 101.
§ 22.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 101.
§ 23.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 13. januar 1999. Fra samme tid oppheves forskrift av 1. januar 1995 nr. 1 om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 101 (tidligere § 24).

Vedlegg 1. Vilkår for offentlig godkjenning av instanser som fører eller oppretter dyreregister (stambøker) over registrerte dyr av hestefamilien

For å få offentlig godkjenning, må instanser som fører eller oppretter dyreregister (stambøker):

1)ha status som juridisk person,
2)dokumentere overfor Mattilsynet:
a)kvaliteten av sin virksomhet,
b)at de prinsipper som er gitt av den instans som fører den opprinnelige stambok for rasen (hvis det dreier seg om en instans som ikke fører den opprinnelige stambok for rasen), overholdes,
c)evne til å utøve den nødvendige kontrollen med føring av stamboken,
d)at de har tilstrekkelig mange dyr til å kunne gjennomføre et forbedrings- eller avlsprogram eller i gitt tilfelle å kunne sikre bevaring av rasen når det blir sett som nødvendig,
e)at de er i stand til å framskaffe og utnytte de opplysninger om dyrenes prestasjoner som er nødvendige for gjennomføring av avlsprogrammet for bedring eller bevaring av populasjonen,
3)ha etablert:
a)et system for utlevering av opplysninger (om f.eks. ytelser), som kan benyttes til å bedømme dyr av hestefamilien med henblikk på rasens forbedring, avl eller rasens bevaring,
b)når det dreier seg om en instans som fører den opprinnelige stambok for rasen:
-et registreringssystem for avstamning, en definisjon av rasens (eller rasenes) karakteristika eller av den populasjon som omfattes av stamboken,
-et basissystem for identifikasjon av dyrene,
-avlsmål gjennom en avlsplan,
-en inndeling av stamboken i flere avsnitt, dersom det er ulike vilkår for inntak av dyr i stamboken, eller dersom det er ulike framgangsmåter ved klassifisering av dyr som blir innført i stamboken,
-et system for oppføring av foreldre og besteforeldre fra en eller flere andre stambøker dersom dette er nødvendig,
4)ha en forretningsorden som bl.a. fastslår at det ikke må forekomme forskjellsbehandling av oppdretterne. Dersom det innenfor EØS finnes flere instanser for samme rase, som dekker hele dette området, kan det i en instans′ vedtekter fastsettes at dyrene skal være født på et bestemt område for å kunne innføres i stamboken på grunnlag av fødselsattesten. Denne begrensning gjelder ikke for innføring til avl.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 101, 14 jan 2015 nr. 34.

Vedlegg 2. Krav til hest ved innføring i dyreregister (stambok)

I. Hovedavsnitt i dyreregisteret

1.For å kunne føres opp i hovedavsnittet i sin rases stambok må registrerte dyr av hestefamilien
-stamme fra foreldre som er ført opp i hovedavsnittet i en stambok for samme rase og ha en avstamning som er fastsatt i samsvar med stambokens regler,
-være identifisert som føll sammen med moren i samsvar med stambokens regler, som minst bør kreve en springseddel som dokumentasjon på farskapet.
2.Som unntak fra nr. 1 første strekpunkt, kan et dyr føres opp i hovedavsnittet for å delta i et krysningsprogram instansen har godkjent i samsvar med stambokens regler. I krysningsprogrammet bør det angis hvilke raser som kan delta. 

II. Oppdeling av hovedregister

1.Stambokens hovedavsnitt kan inndeles i flere klasser etter dyrenes prestasjoner i samsvar med nr. 3 bokstav b) femte strekpunkt i vedlegg 1 i denne forskriften. Bare dyr av hestefamilien som oppfyller kriteriene fastsatt i I. Hovedavsnitt i dyreregisteret, kan føres opp i en av disse klassene.
2.Dersom en stamboks hovedavsnitt omfatter flere klasser, skal et dyr fra en annen stambok føres opp i den klassen i stamboken det oppfyller kriteriene for. 

III. Innføring av tilleggsavsnitt i stamboken

1.En instans som fører stambok, kan beslutte at et dyr som ikke oppfyller kriteriene fastsatt i I. Hovedavsnitt i dyreregisteret, kan føres opp i et tilleggsavsnitt i stamboken. Dyret må oppfylle følgende krav:
-være identifisert i samsvar med stambokens regler,
-være bedømt som rasetypisk,
-oppfylle kriteriene for minsteprestasjoner fastsatt i stambokens regler.
2.Instansen bør fastsette regler som åpner mulighet for å føre opp slike dyrs avkom i hovedavsnittet.

Vedlegg 3. Avstamnings- og avlssertifikater for sæd, egg og embryo fra registrert dyr av hestefamilien

0Overskriften endret ved forskrifter 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009), 3 sep 2010 nr. 1255 (tidligere vedlegg 4).

Vedlegg 3a

Trykk her for å se vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2004 nr. 1467. Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1255 (tidligere vedlegg 4a).

Vedlegg 3b

Trykk her for å se vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2004 nr. 1467. Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1255 (tidligere vedlegg 4b).

Vedlegg 3c

Trykk her for å se vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 15 nov 2004 nr. 1467. Endret ved forskrift 3 sep 2010 nr. 1255 (tidligere vedlegg 4c).

Vedlegg 4. Drektighetssertifikat

Trykk her for å se vedlegget: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 7 aug 2009 nr. 1033 (i kraft 1 okt 2009). Endret ved forskrifter 3 sep 2010 nr. 1255 (tidligere vedlegg 5), 14 jan 2015 nr. 34.