Forskrift om verdipapirforetaks plikt til å gi melding til børsen om handel i ikke-børsnoterte opsjoner og terminer som gjelder kjøp eller salg av finansielle instrumenter børsnotert i Norge.

DatoFOR-1999-01-20-26
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 68
Ikrafttredelse01.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79-§9-4, FOR-1997-06-19-614
Kunngjort
KorttittelForskrift om verdipapirforetaks meldeplikt

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 20. januar 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 9-4 første ledd, siste punktum, jf. kgl. res. 19. juni 1997 nr. 614.

§ 1.Meldeplikt

Verdipapirforetak som medvirker ved utstedelse, omsetning, stengning eller innløsning av ikke-børsnoterte opsjoner eller terminer som gjelder kjøp eller salg av finansielle instrumenter som er børsnotert i Norge skal gi melding om dette til børsen.

§ 2.Meldingens innhold

Meldingen etter § 1 skal inneholde følgende opplysninger:

a)om avtalen gjelder opsjoner eller terminer
b)om handelen foretas for verdipapirforetakets egen regning
c)om det er en kjøps- eller salgsopsjon og om opsjonen er europeisk eller amerikansk
d)om den meldepliktige transaksjon gjelder utstedelse, omsetning, stengning eller innløsning
e)angivelse av det underliggende finansielle instrument
f)antall underliggende finansielle instrument
g)opsjonspremie
h)innløsningskurs og om denne er fast eller variabel
i)børskurs på det underliggende finansielle instrument på utstedelsestidspunktet
j)utstedelsestidspunktet
k)bortfallsdag
l)om det benyttes oppgjørssentral (clearing)
m)om eventuell båndleggelse av underliggende finansielle instrumenter i de tilfellene opsjonen eller terminen ikke cleares i oppgjørssentral.

Børsen kan fastsette nærmere krav til hvilke opplysninger om kontrakten som skal gis, herunder hvilke opplysninger som skal gis ved henholdsvis utstedelse, omsetning, stengning eller innløsning av kontrakten.

§ 3.Tidspunkt og fremgangsmåte for oppfyllelse av meldeplikten

Meldingen etter § 1 skal sendes straks etter at henholdsvis utstedelse, omsetning, stengning eller innløsning av kontrakten har funnet sted.

Meldingen skal gis i rapporteringsskjema fastsatt av børsen.

Meldingen skal sendes på telefaks eller på annen måte fastsatt av børsen.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mars 1999.