Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

DatoFOR-1999-02-08-196
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 517
Ikrafttredelse08.02.1999
Sist endretFOR-2017-04-06-454
EndrerFOR-1993-12-01-1076
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-18-109-§1, LOV-1993-06-18-109-§3, LOV-1993-06-18-109-§4, LOV-1993-06-18-109-§5, LOV-1993-06-18-109-§6, LOV-1993-06-18-109-§11, LOV-1993-06-18-109-§12, LOV-1993-06-18-109-§13, LOV-1993-06-18-109-§14, LOV-1956-12-07-1-§3, LOV-1956-12-07-1-§4
Kunngjort
Rettet01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 8. februar 1999 med hjemmel i lov av 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 1 annet ledd, § 3, § 4 første ledd nr. 5, § 12 første ledd, § 13, § 14 og § 16 tredje ledd, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 3 annet ledd og § 4 første ledd nr. 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012).
Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377, 30 juni 2006 nr. 871, 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1687, 18 des 2009 nr. 1726, 24 feb 2010 nr. 240, 9 jan 2012 nr. 61, 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr. 25, 30 juni 2015 nr. 822, 6 april 2017 nr. 454.
Rettelser: 14.09.2010 (EØS-henvisningsfeltet), 01.11.2013 (EØS-henvisningsfeltet).

I

Kapittel 1. Autorisasjon

§ 1-1.Utdanningskrav for autorisasjon

Det kreves at søker har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en annen høyere grad enn bachelorgrad. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt, avgift og rettslære. Dokumentasjon for utdanningen skal vise hvordan kravet til profileringsemner er oppfylt.

Mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner, oppfyller utdanningskravet uten hinder av kravene i første ledd.

Dersom utdanningen som nevnt i første og andre ledd er avsluttet for mer enn tre år siden, må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i § 4-1 for siste treårsperiode.

0Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr. 25 (i kraft 1 juli 2014).
§ 1-2.Praksiskrav for autorisasjon

Autorisert regnskapsfører skal ha minst to års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap.

Med relevant regnskapspraksis menes regnskapsføring etter bokførings- og regnskapslovgivningen, herunder utføring av oppdragsgivers plikter og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift. Praksisen skal omfatte utarbeidelse av minst ett årsregnskap etter regnskapsloven og ligningspapirer etter ligningsloven.

Revisjonspraksis hos statsautorisert eller registrert revisor eller godkjent revisjonsselskap, som foretar revisjon av årsregnskap etter revisorloven, likestilles med relevant regnskapspraksis.

Finanstilsynet kan godkjenne inntil ett års praksis fra ligningskontroll av næringsdrivende, herunder kontroll av hvorvidt de næringsdrivende oppfyller lov og forskrift på regnskaps- og skatteområdet. Det samme gjelder å forelese på universitet og høyskole i emner som nevnt i § 1-1 første ledd.

Ett års praksis kan ikke utgjøre mindre enn 1 600 timer. Praksisen må være opparbeidet de siste fem årene. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller godkjenne eldre praksis.

0Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 29 nov 2012 nr. 1136 (i kraft straks og 1 jan 2014).
§ 1-3.Unntak fra kravet til daglig leder som autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsførerselskap kan ha daglig leder som ikke er autorisert regnskapsfører dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.selskapet skal ikke drive annen virksomhet enn regnskapsføring,
2.selskapet skal ha minst 20 årsverk,
3.selskapet skal ha en faglig leder for regnskapsførervirksomheten som er autorisert regnskapsfører,
4.faglig leder skal være ansatt i selskapet,
5.minst ett av styremedlemmene skal være autorisert regnskapsfører, og
6.selskapet skal ha skriftlige retningslinjer for faglig leders oppgaver og rapportering m.m. til daglig leder.

Selskap som benytter seg av unntaket i første ledd, eller får dispensasjon etter fjerde ledd, skal gi melding til Finanstilsynet om hvem som er faglig leder og om bytte av slik faglig leder.

Boligbyggelag opprettet i medhold av lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag kan gis autorisasjon som regnskapsførerselskap så fremt laget oppfyller vilkårene i denne paragraf første ledd nr. 3, 4 og 6. Tilsvarende gjelder for advokatfirma hvor det drives virksomhet i medhold av bevilling gitt etter domstolloven § 220. Bestemmelsen i annet ledd gjelder tilsvarende i disse tilfeller.

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet til at daglig leder skal være autorisert regnskapsfører.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 24 feb 2010 nr. 240.
§ 1-4.Autorisasjon av regnskapsfører i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet)

Autorisasjon som regnskapsfører gis til søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-stater dersom søker:

1.har kvalifikasjonsbevis fra annen medlemsstat hvor yrket er lovregulert, og kvalifikasjonsbeviset viser at søker har et kvalifikasjonsnivå, slik dette er beskrevet i yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 11, som minst tilsvarer et nivå som er rett under det nivået som er angitt i § 1-1, eller
2.har vært regnskapsfører i en periode på minst to år, i løpet av de siste ti årene, i en medlemsstat der regnskapsføreryrket ikke er lovregulert. Kvalifikasjonsbevis utstedt av myndighet i medlemsstaten som viser hvilket yrkeskvalifikasjonsnivå søkeren er på, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 11, og som bekrefter at vedkommende er egnet som regnskapsfører, må være vedlagt søknaden. Kravet om to års yrkesutøvelse gjelder ikke dersom det fremlegges kvalifikasjonsbevis som viser at søker har en lovregulert utdanning som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) på de kvalifikasjonsnivåer som er beskrevet i artikkel 11 bokstav b), c), d) eller e),
3.oppfyller vilkårene i regnskapsførerloven § 4 første ledd nr. 2-5.

Finanstilsynet kan kreve at søker gjennomfører en egnethetsprøve dersom:

a)kvalifikasjonsbeviset viser at opplæringsperioden har vært minst ett år kortere enn det som kreves i § 1-1,
b)utdanningen som søkeren har gjennomgått, ikke i det vesentligste dekker de emnene enn de som følger av § 1-1, eller
c)søkers virksomhet i Norge kan omfatte tjenester som ikke tilbys i hjemstaten.

Egnethetsprøve er bestått eksamen i finansregnskap, skatte-/avgiftsrett og rettslære ved norsk høyskole eller universitet, tilsvarende kravene som fremgår av anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning som nevnt i § 1-1 første ledd. Før Finanstilsynet krever egnethetsprøve skal det vurderes om søker må anses å ha en yrkeserfaring som helt eller delvis vil avhjelpe ulikhetene i utdanningen.

Regnskapsfører skal ha språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av virksomheten før slike språkkunnskaper er dokumentert.

Dersom Finanstilsynet ikke har ferdigbehandlet søknaden innen fire måneder etter at nødvendig dokumentasjon er fremlagt, skal søknaden ansees som avslått.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 24 feb 2010 nr. 240, 29 nov 2012 nr. 1136, 14 jan 2014 nr. 25, 30 juni 2015 nr. 822.
§ 1-5.Adgang til midlertidig og i enkeltstående tilfeller å yte regnskapsførertjenster i Norge i medhold av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet)

Tjenesteytere som er lovlig etablert i en annen EØS-stat, og som flytter til Norge kan midlertidig og i enkeltstående tilfeller utøve tjenester som omtalt i regnskapsførerloven § 2 første ledd i Norge uten autorisasjon fra Finanstilsynet. Tilsvarende gjelder for tjenesteytere som er etablert i en annen EØS-stat hvor regnskapsførervirksomhet ikke er lovregulert dersom vedkommende har utøvd yrket i minst to av de siste 10 år i denne staten, jf. yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 5 nr. 1 bokstav b). Vilkåret om to års yrkesutøvelse kommer ikke til anvendelse når utdanningen som fører frem til yrket er lovregulert.

Før tjenesteyter starter midlertidig virksomhet skal tjenesteyter gi melding og dokumentasjon til Finanstilsynet i samsvar med yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 7.

Tjenesteyter skal utøve sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Tjenesteyter skal benytte yrkestittelen i etableringslandet i sin virksomhet i Norge.

Tjenesteyter skal ha språkkunnskaper som er nødvendig for å kunne utøve virksomhet i Norge. Finanstilsynet kan kreve dokumentasjon for tilstrekkelige språkkunnskaper og kan nekte start av den midlertidige virksomheten før slike språkkunnskaper er dokumentert.

0Tilføyd ved forskrift 24 feb 2010 nr. 240.
§ 1-6.Saksbehandlingsregler til utfylling av tjenesteloven

For søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon av regnskapsførerselskap skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være tre måneder.

Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for søknad om autorisasjon som regnskapsfører og autorisasjon som regnskapsførerselskap.

0Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871. Tilføyd igjen ved forskrift 18 des 2009 nr. 1687 (i kraft 28 des 2009), endret ved forskrift 24 feb 2010 nr. 240 (tidligere § 1-5).

Kapittel 2. Regnskapsførerregisteret

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2-1.Opplysninger om autoriserte regnskapsførere

Regnskapsførerregisteret skal inneholde følgende opplysninger om autoriserte regnskapsførere:

1.navn registrert i Folkeregisteret
2.adresse registrert i Folkeregisteret
3.fødselsnummer
4.dato for autorisasjon og sletting av autorisasjon
5.opplysning om autorisasjonen er tilbakekalt eller suspendert.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2-2.Opplysninger om autoriserte regnskapsførerselskap

Regnskapsførerregisteret skal inneholde følgende opplysninger om autoriserte regnskapsførerselskap:

1.selskapets navn registrert i Enhetsregisteret
2.selskapets forretningsadresse registrert i Enhetsregisteret
3.organisasjonsnummer
4.dato for autorisasjon og sletting av autorisasjon
5.opplysning om autorisasjonen er tilbakekalt eller suspendert
6.opplysning om navn og fødselsnummer på daglig leder, eventuelt faglig leder.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2-3.Opplysninger fra Regnskapsførerregisteret

Enhver har rett til å få opplysninger fra Regnskapsførerregisteret. For andre enn offentlige myndigheter gjelder dette likevel ikke opplysninger om fødselsnummer som nevnt i § 2-1 nr. 3 og § 2-2 nr. 6.

Retten til å få utlevert opplysninger gjelder ikke opplysninger om regnskapsfører som er død. Finanstilsynet kan gjøre unntak fra dette.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2-4.Sletting av opplysninger i Regnskapsførerregisteret

Opplysninger i Regnskapsførerregisteret skal slettes 10 år etter at regnskapsfører er død, regnskapsførerselskapet er oppløst eller autorisasjonen er tilbakekalt.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2-5.(Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871.)

Kapittel 3. Utøvelse av regnskapsførervirksomhet

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-1.Opplysnings- og meldeplikt og plikt til å frasi seg oppdrag

Regnskapsfører skal se til at det blir sendt melding til Enhetsregisteret når regnskapsfører påtar seg oppdrag og ved opphør av oppdraget.

Regnskapsfører plikter å gi opplysninger til ny regnskapsfører om forhold som tilsier at ny regnskapsfører ikke bør påta seg oppdraget dersom ny regnskapsfører spør om dette.

Hvis oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter etter oppdragsavtalen, slik at regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering, plikter regnskapsfører å frasi seg oppdraget.

0Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001, tidligere § 3-2), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-2.Dokumentasjon av oppdrag

Regnskapsfører skal kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver. Kopi av brev og annen korrespondanse med oppdragsgiver hvor regnskapsfører har påpekt feil og mangler skal kunne fremlegges.

Dokumentasjon som nevnt i første ledd, første punktum skal oppbevares i fem år etter utløpet av regnskapsåret. Dokumentasjon som nevnt i første ledd, annet punktum skal oppbevares i 10 år etter utløpet av regnskapsåret. Regnskapsførervirksomhetens eksemplarer av periodiske regnskaper og avstemmingsdokumentasjon trenger ikke oppbevares lenger enn to år etter utløpet av regnskapsåret.

Dokumentasjonen skal oppbevares i samsvar med forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 7-1 og § 7-2.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), endret ved forskrift 6 april 2017 nr. 454 (med virkning fra og med regnskapsåret 2017).

Kapittel 4. Etterutdanning

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 4-1.Krav til etterutdanning

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår. Etterutdanningen skal minst omfatte:

1.21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
2.21 timer skatterett/avgiftsrett
3.14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
4.7 timer rettslære.

Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

En undervisningstime tilsvarer minst 45 minutter.

Regnskapsfører skal gjennomføre etterutdanningen ved å:

1.delta på etterutdanningskurs arrangert av profesjonelle arrangører,
2.bestå eksamen på universitet eller høyskole der ett studiepoeng tilsvarer fire timer etterutdanning. Tilsvarende gjelder dersom regnskapsfører kan dokumentere å ha deltatt på minst 75 % av undervisningsopplegget til slik eksamen.

Å forelese på kurs eller å undervise i fag som nevnt i fjerde ledd gir uttelling på lik linje som deltakelse.

Ved avvikling av fødselspermisjon utover seks måneder, forlenges fristen i første ledd med ett år. Finanstilsynet kan i andre særlige tilfeller gi utsettelse av etterutdanningen etter søknad eller godta at denne reduseres.

0Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4-2.Dokumentasjon av etterutdanning

Regnskapsfører må ved kursbevis eller tilsvarende dokumentasjon kunne fremvise en samlet oppstilling over hvordan etterutdanningskravet er oppfylt. Dokumentasjonen skal minst angi:

1.navn på den som arrangerer kurset
2.emneområde
3.kort beskrivelse av kursets innhold
4.kursdato og varighet.

Regnskapsfører må oppbevare dokumentasjon som viser at kravet til nødvendig etterutdanning er oppfylt for de seks foregående kalenderår.

Oppfylling av etterutdanningskravet må kunne dokumenteres fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon.

0Endret ved forskrifter 21 mars 2001 nr. 377 (i kraft 1 mai 2001), 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 29 nov 2012 nr. 1136.
§ 4-3.(Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871.)

Kapittel 5. Unntak fra autorisasjonsplikten

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5-1.Konsern og samarbeidende foretak

I konsernforhold kan regnskapsføring for øvrige konsernselskap utøves av ett av konsernselskapene uavhengig av bestemmelsen i regnskapsførerloven § 1 første ledd. Tilsvarende gjelder foretak hvor eierforholdene er av vesentlig samme karakter som et konsernforhold.

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse for samarbeidende foretak hvor felles regnskapsføring fremstår som en naturlig del av samarbeidet. Ved vurderingen skal det legges vekt på samarbeidets varighet, karakter og omfang. Regnskapsføringen må utgjøre en mindre del av samarbeidet.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).

Kapittel 6. Overgangsregler

0Overskriften endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006).
§ 6-1.Overgangsregler

Utdanningskravet som beskrevet i § 1-1 kommer første gang til anvendelse på søkere som starter sin utdanning høstsemesteret 2006. Søkere som kan dokumentere å ha avlagt eksamener eller å ha vært tatt opp på og startet studier vårsemesteret 2006 eller før, kan innen 31. desember 2012 autoriseres etter de krav som gjaldt etter bestemmelsen før forskrift 30. juni 2006 nr. 871 trådte i kraft.

Tidligere autoriserte regnskapsførere som er frivillig utmeldt av Regnskapsførerregisteret før 1. juli 2006, kan innen 31. desember 2009 oppnå ny autorisasjon som regnskapsfører i samsvar med kravene i tidligere § 1-5 slik denne lød før ikrafttredelse av forskrift 30. juni 2006 nr. 871.

Fristen for å dokumentere etterutdanning som nevnt i § 4-2, jf. § 4-1 første og annet ledd, er 1. januar 2010 for regnskapsførere autorisert før 1. januar 2007. Bestemmelsen i § 4-1 siste ledd kommer tilsvarende til anvendelse.

Regnskapslag som har nyttet unntaket i § 6-1 eller § 6-2, slik disse lød før ikrafttredelse av forskrift 30. juni 2006 nr. 871, kan fortsette virksomheten uten autorisert regnskapsfører til og med 31. desember 2007. Denne bestemmelse gjelder tilsvarende for næringsdrivende som etter bransjemessig sedvane har drevet regnskapsførervirksomhet i medhold av tidligere § 6-4, dog slik at advokater som driver slik regnskapsføring må avvikle regnskapsføringen innen 31. desember 2009. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller etter søknad forlenge fristen for å avvikle virksomheten for advokater.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 871 (i kraft 1 juli 2006), 31 des 2007 nr. 1812, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6-2 - § 6-4.(Opphevet 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871)

Kapittel 7.

0Kapitlet opphevet 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 871.

II

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. desember 1993 nr. 1076 om autorisasjon av regnskapsførere mv med hjemmel i lov om autorisasjon av regnskapførere.