Forskrift om tilskudd til informasjonsvirksomhet i politiske partier.

DatoFOR-1999-02-08-199
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1999 524
Ikrafttredelse08.02.1999
Sist endretFOR-2005-01-18-31
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§75, Stortingets budsjettvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd til partiinformasjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet, 8. februar 1999 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. Grunnloven § 75 bokstav d. Endret 25 mars 2002 nr. 376, 18 jan 2005 nr. 31.

Kap. 1. Generelt

§ 1-1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder fordeling av tilskudd over Kultur- og kirkedepartementets budsjett Kap 335, Post 76 «Tilskudd til ymse publikasjoner» til informasjonsvirksomhet i politiske partier representert på Stortinget og til distribusjon av publikasjoner tilknyttet disse partiene.

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).
§ 1-2.Formål

Støtteordningen skal bidra til politisk meningsbryting og debatt i samfunnet.

§ 1-3.Budsjett

For hvert tilskuddsår legger Kultur- og kirkedepartementet i St.prp.nr.1 fram forslag til prosentvis fordeling av bevilgningen på henholdsvis tilskudd til informasjonsvirksomhet og distribusjonstilskudd til politiske partiers publikasjoner.

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).

Kap. 2. Tilskudd til informasjonsvirksomhet

§ 2-1.Vilkår

Politiske partier ytes et årlig tilskudd til informasjonsvirksomhet.

Partiet må være representert på Stortinget. Partiet må dessuten ha stilt lister i minst halvparten av valgdistriktene og fått minst 2,5% av stemmene ved siste stortingsvalg.

§ 2-2.Tilskuddsberegning

Tilskuddet ytes i form av:

1.et grunntilskudd, som skal være like stort for alle partiene i støtteordningen. Størrelsen på grunntilskuddet fastsettes av Kultur- og kirkedepartementet for hvert enkelt tilskuddsår.
2.et variabelt tilskudd, som fordeles forholdsvis etter antall stemmer ved siste stortingsvalg.
0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).
§ 2-3.Overgangsordning

Parti som har mottatt tilskudd til informasjonsvirksomhet og som mister retten til dette, skal i en overgangsperiode ytes tilskudd etter følgende retningslinjer:

a)Det første året i overgangsordning får partiet et tilskudd som tilsvarer 2/3 av tilskuddet det mottok siste år det var tilskuddsberettiget.
b)Det andre året i overgangsordning får partiet et tilskudd som tilsvarer 1/2 av tilskuddet det mottok siste år det var tilskuddsberettiget.
c)Det tredje året i overgangsordning får partiet et tilskudd som tilsvarer 1/3 av tilskuddet det mottok siste år det var tilskuddsberettiget.

Kap. 3. Tilskudd til distribusjon av politiske partiers publikasjoner

§ 3-1.Vilkår

Publikasjoner tilknyttet politiske partier representert på Stortinget ytes et årlig distribusjonstilskudd.

Landsstyret eller tilsvarende organ i et politisk parti som oppfyller vilkårene i § 2-1 i denne forskriften må bekrefte at publikasjonen er tilknyttet partiet. Det gis bare tilskudd til én tilknyttet publikasjon pr. politisk parti.

Publikasjonen må i gjennomsnitt ha hatt en størrelse på 12 sider i A4-format i året før tilskuddsåret.

Publikasjonen kan ikke motta tilskudd fra andre pressestøtteordninger på Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).
§ 3-2.Tilskuddsberegning

Tilskuddet fordeles på publikasjonene i ordningen i henhold til antall eksemplarer distribuert via Posten eller annet uavhengig distribusjonsselskap i året før tilskuddsåret.

§ 3-3.Overgangsordning

Publikasjon som har mottatt distribusjonstilskudd og som mister retten til dette, skal i en overgangsperiode ytes tilskudd etter følgende retningslinjer:

a)Det første året i overgangsordning får publikasjonen et tilskudd som tilsvarer 2/3 av tilskuddet den mottok siste år den var tilskuddsberettiget.
b)Det andre året i overgangsordning får publikasjonen et tilskudd som tilsvarer 1/2 av tilskuddet den mottok siste år den var tilskuddsberettiget.
c)Det tredje året i overgangsordning får publikasjonen et tilskudd som tilsvarer 1/3 av tilskuddet den mottok siste år den var tilskuddsberettiget.

Kap. 4. Søknadsbehandling og kontroll

§ 4-1.Søknad, dokumentasjon

Tilskudd til distribusjon av politiske partiers publikasjoner tildeles etter søknad på eget søknadsskjema. Tilskudd til informasjonsvirksomhet i de politiske partiene tildeles uten særskilt søknad.

En publikasjon som søker om tilskudd etter forskriftens kapittel 3, må i søknaden framlegge en oppgave bekreftet av Posten eller av annet uavhengig distribusjonsselskap over antall distribuerte eksemplarer i året før tilskuddsåret. Publikasjonen må også bekrefte at den i året før tilskuddsåret i gjennomsnitt hadde en størrelse på minst 12 sider i A4-format. Søknaden skal undertegnes av publikasjonens redaktør og revisor.

Ved første gangs søknad, eller etter anmodning fra Medietilsynet, må publikasjonen framlegge bekreftelse fra landsstyret eller tilsvarende organ i et politisk parti som oppfyller vilkårene i § 2-1 i denne forskriften, om at publikasjonen er tilknyttet partiet.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 4-2.Forvaltning og klage

Støtteordningen forvaltes av Medietilsynet.

Enkeltvedtak fattet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002), 18 jan 2005 nr. 31.
§ 4-3.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften skal normalt utbetales kvartalsvis.

Tilskuddet gjelder for ett kalenderår (tilskuddsåret) og opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er til stede, jf. dog § 3-3.

§ 4-4.Oppfølging, kontroll

Medietilsynet, Kultur- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at en publikasjon som mottar tilskudd etter denne forskriften har oppgitt korrekt grunnlag for beregning av tilskudd og med at vilkårene for tilskudd for øvrig er oppfylt.

Unnlatelse av å meddele opplysninger nevnt i § 4-1 eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at publikasjonen fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom.

0Endret ved forskrifter 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002), 18 jan 2005 nr. 31.
§ 4-5.Nærmere bestemmelser

Medietilsynet fastsetter retningslinjer om opplagsfastsettelse, utbetaling av tilskudd og hvilke oppgaver publikasjonene skal sende inn, om attestasjon og kontroll av skjemaer og om regnskapsføring.

0Endret ved forskrift 18 jan 2005 nr. 31.
§ 4-6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om tilskudd til informasjonsvirksomhet i de politiske partiene representert på Stortinget fra og med 1999.

Fra samme tid oppheves Retningslinjer for tilskudd til visse publikasjoner fastsatt av Kulturdepartementet 15. august 1995.