Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp

DatoFOR-1999-02-10-206
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 1999 555
Ikrafttredelse10.02.1999
Sist endretFOR-2016-05-12-489 fra 13.05.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, LOV-2002-06-14-20-§43
Kunngjort
KorttittelForskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) og Kommunal- og regionaldepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 10. februar 1999 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 og lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII (direktiv 94/63/EF). EØS-avtalen vedlegg XX kap. III nr. 21au (direktiv 2009/126/EF som endret ved direktiv 2014/99/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 584, 21 des 2011 nr. 1477, 27 juli 2011 nr. 804 (som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132 og 27 mars 2012 nr. 268), 15 mars 2013 nr. 284, 19 des 2013 nr. 1757, 12 mai 2016 nr. 489.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med forskriften er å redusere utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin, og under påfylling av motorkjøretøy på bensinstasjon.

For dette formål bestemmer forskriften hvordan anlegg og kjøretøy som brukes til lagring, lasting og transport av bensin fra en terminal til en annen eller fra en terminal til en bensinstasjon skal konstrueres og drives, og stiller krav til gjenvinning av bensindamp fra bensinpumper.

0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1477, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012).
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)bensin: alle petroleumsderivater med eller uten tilsetninger som har et damptrykk etter Reid-metoden på 27,6 kilopascal eller mer og er beregnet på bruk som drivstoff for motorvogner, unntatt flytende petroleumsgass (LPG),
b)bensindamp: alle gassformige forbindelser som fordamper fra bensin,
c)lagringsanlegg: alle faste tanker som brukes til lagring av bensin på en terminal,
d)terminal: alle anlegg som brukes til lagring og lasting av bensin på tankkjøretøyer, transporttanker på jernbane, herunder alle lagringsenheter på anlegget,
e)transporttank: alle typer tanker nevnt i forskrift av 20. desember 1996 nr. 1339 om transport av farlig gods på veg og jernbane og som brukes til transport av bensin fra en terminal til en annen eller fra en terminal til en bensinstasjon,
f)tankkjøretøy: kjøretøy for transport av væsker, gasser, pudderformige eller granulerte stoffer i et eller flere faste tanker,
g)bensinstasjon: alle anlegg der bensin fylles på motorvogners drivstofftanker fra faste lagringstanker,
h)eksisterende lagringsanlegg, terminaler, transporttanker: i drift før 10. februar 1999 eller individuell bygge- eller driftstillatelse etter krav i nasjonal lovgivning gitt før 10. februar 1999,
i)nye lagringsanlegg, terminaler, transporttanker: det som ikke omfattes av bokstav h),
j)eksisterende bensinstasjon: bygget eller som har individuell bygge- eller driftstillatelse gitt før 1. januar 2012,
k)ny bensinstasjon: bygget eller som har individuell bygge- eller driftstillatelse gitt fra og med 1. januar 2012,
l)gjennomstrømningsmengde: den største samlede årlige mengde bensin som i de tre foregående år er overført fra et lagringsanlegg på en terminal eller en bensinstasjon til transporttanker. I § 7 skal gjennomstrømningsmengde regnes som samlet årlig mengde bensin overført fra transporttank til bensinstasjon.
m)dampgjenvinningsanlegg: anlegg for gjenvinning av bensin fra damp,
n)mellomlagring av damp: mellomlagring av damp i en tank med fast tak ved en terminal for senere overføring til en annen terminal med tanke på gjenvinning. Overføring av damp fra et lagringsanlegg til et annet på samme terminal skal ikke anses som mellomlagring av damp i henhold til dette direktiv,
o)lasteanlegg: alle anlegg på en terminal der det kan lastes bensin på transporttanker. Lasteanlegg for tankkjøretøyer omfatter én eller flere lasteinnretninger,
p)lasteinnretning: alle innretninger på en terminal der det kan lastes bensin på ett tankkjøretøy av gangen.
q)fase II-bensindampgjenvinningssystem: utstyr som gjenvinner bensindamp som fortrenges fra kjøretøyets bensintank under fylling av bensin på bensinstasjon, og som overfører slik bensindamp til en lagringstank på bensinstasjonen eller tilbake til bensinpumpen for videresalg,
r)bensindampgjenvinningseffektivitet: mengden av bensindamp, uttrykt i prosent, som blir gjenvunnet av fase II-bensindampgjenvinningssystemet sammenlignet med mengden som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren,
s)damp/bensin-forhold: forholdet mellom bensindamp som går gjennom fase II-bensindampgjenvinningssystemet og volumet av bensin som blir fylt, ved en atmosfæres trykk.
0Endret ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012).
§ 3.Lagringsanlegg på terminaler
1.Lagringsanlegg skal konstrueres og drives i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan opprettholde eller pålegge strengere tiltak der det på grunn av spesielle forhold er nødvendig med slike tiltak for å beskytte menneskers helse, miljøet eller forebygge fare for brann eller eksplosjon.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan etter søknad godkjenne andre tekniske tiltak for reduksjon av bensindamp enn de som er fastsatt i vedlegg I. Det må da godtgjøres at slike tiltak er egnet til å redusere det samlede årlige tap av bensin i forbindelse med lasting og lagring ved hvert enkelt lagringsanlegg på terminaler til maksimalt 0,01 vektprosent av gjennomstrømningsmengden. Søknad om godkjenning sendes Miljødirektoratet.

2.Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse
a)straks for nye anlegg og eksisterende anlegg der gjennomstrømningsmengden som overføres på en terminal er større enn 50.000 tonn per år,
b)innen 31. desember 2001 for eksisterende anlegg der gjennomstrømningsmengden som overføres på en terminal er større enn 25.000 tonn per år,
c)innen 31. desember 2004 for øvrige eksisterende lagringsanlegg på terminaler.
0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Lasting og lossing av bensin til transporttanker på terminaler
1.Utstyr for lasting og lossing skal konstrueres og brukes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan opprettholde eller pålegge strengere tiltak der det på grunn av spesielle forhold er nødvendig med slike tiltak for å beskytte menneskers helse, miljøet eller forebygge fare for brann eller eksplosjon.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan etter søknad godkjenne andre tekniske tiltak for reduksjon av bensindamp enn dem som er fastsatt i vedlegg II. Det må da godtgjøres at slike alternative tiltak er egnet til å redusere det samlede årlige tap av bensin i forbindelse med lasting og lossing av transporttanker på terminaler til maksimalt 0,005 vektprosent av gjennomstrømningsmengden. Søknad om godkjenning sendes Miljødirektoratet.

Alle terminaler med lasteanlegg for tankkjøretøyer skal være utstyrt med minst én lasteinnretning som oppfyller spesifikasjonene for bunnfyllingsutstyr fastsatt i vedlegg IV.

1., 2., 3. og 4. ledd gjelder ikke for eksisterende terminaler med en gjennomstrømningsmengde mindre enn 10.000 tonn per år.

2.Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse
a)straks for nye terminaler for lasting av tankkjøretøyer og/eller transporttanker på jernbane og/eller for eksisterende terminaler for lasting av tankkjøretøyer og transporttanker på jernbane der gjennomstrømningsmengden er større enn 150.000 tonn per år,
b)innen 31. desember 2001 for eksisterende terminaler for lasting av tankkjøretøyer og/eller transporttanker på jernbane der gjennomstrømningsmengden er større enn 25.000 tonn per år,
c)innen 31. desember 2004 for øvrige eksisterende terminaler for lasting av tankkjøretøyer og/eller transporttanker på jernbane.
3.Innen 31. desember 2004 skal kravene til bunnfyllingsutstyr fastsatt i vedlegg IV gjelde for lasteinnretninger for tankkjøretøyer ved alle terminaler, unntatt terminaler som omfattes av punkt 1, 5. ledd.
0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Transporttanker
1.Transporttanker skal konstrueres og brukes i samsvar med følgende bestemmelser:
a)Transporttanker skal konstrueres og brukes slik at gjenværende bensindamp beholdes i tanken etter lossing av bensin.
b)Transporttanker som leverer bensin til bensinstasjoner og terminaler, skal konstrueres og brukes slik at de kan motta og oppbevare bensindampen fra disse anleggene. Denne bestemmelsen får anvendelse på transporttanker på jernbane bare dersom de leverer bensin til bensinstasjoner eller terminaler med anlegg for mellomlagring av bensindamp.
c)Bortsett fra utslipp gjennom overtrykksventilene skal bensindampen nevnt i bokstav a) og b) oppbevares i transporttanken til den på nytt lastes på en terminal.

Dersom transporttanken brukes til andre produkter enn bensin, og dampgjenvinning eller mellomlagring av bensindamp ikke er mulig, er utslipp tillatt i områder der det er sannsynlig at utslippene ikke bidrar vesentlig til problemer for helse og miljø eller representerer en fare for brann eller eksplosjon.

d)Tankkjøretøy skal gjennomgå en periodisk trykkprøve for å kontrollere at de er tette mot lekkasje av damp. På alle transporttanker skal det foretas periodisk kontroll av trykk-/vakuumventilene.
2.Bestemmelsene i nr. 1 bokstav a), b) og c) får likevel ikke anvendelse på utslipp som stammer fra måling med peilepinne når det gjelder
a)eksisterende transporttanker
b)nye transporttanker som tas i bruk innen 31. desember 1999.
3.Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse
a)straks for nye tankkjøretøy og transporttanker på jernbane og for eksisterende transporttanker på jernbaner dersom de lastes ved en terminal der § 4 nr. 1 får anvendelse. Tankkjøretøyene må være i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV,
b)for eksisterende tankkjøretøy når de er utstyrt for bunnfylling. Spesifikasjonene i vedlegg IV må følges.
§ 6.Lasting av bensin til lagringsanlegg ved bensinstasjoner
1.Lastings- og lagringsutstyr skal konstrueres og brukes i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III. Lasting skal ikke igangsettes før kravene i vedlegg III er oppfylt.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan opprettholde eller pålegge strengere tiltak der det på grunn av spesielle forhold er nødvendig med slike tiltak for å beskytte menneskers helse, miljøet eller forebygge fare for brann eller eksplosjon.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan etter søknad godkjenne at det iverksettes andre tekniske tiltak for reduksjon av bensindamp enn dem som er fastsatt i første ledd. Det må da godtgjøres at slike tiltak er egnet til å redusere det samlede årlige tap av bensin i forbindelse med lasting av lagringsanlegg på bensinstasjoner til maksimalt 0,01 vektprosent av gjennomstrømningsmengden. Søknad om godkjenning sendes Miljødirektoratet.

1. og 2. ledd får ikke anvendelse på bensinstasjoner med en gjennomstrømningsmengde mindre enn 100 m³ per år.

2.Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse
a)straks for nye bensinstasjoner, eksisterende bensinstasjoner med en gjennomstrømningsmengde større enn 1000 m³ per år og eksisterende bensinstasjoner uansett gjennomstrømningsmengde som er en del av bygninger brukt som permanent bolig eller arbeidsplass,
b)innen 31. desember 2001 på eksisterende bensinstasjoner med en gjennomstrømningsmengde større enn 500 m³ per år,
c)innen 31. desember 2004 på øvrige bensinstasjoner.
3.Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan ved enkeltvedtak eller forskrift, bestemme at kravene i nr. 1 likevel ikke skal gjelde for bensinstasjoner som har en gjennomstrømningsmengde mindre enn 500 m³ per år, og som er plassert i et område der det er sannsynlig at utslippene ikke bidrar vesentlig til problemer for helse og miljø eller representerer en fare for brann eller eksplosjon.
0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Bensinpumper
1.Bensinpumper på bensinstasjoner skal være utstyrt med fase II bensindampgjenvinningssystem i samsvar med bestemmelsene i vedlegg V.
2.Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse
a)for nye bensinstasjoner med faktisk eller planlagt gjennomstrømningsmengde større enn 500 m³ per år eller som er en del av bygninger brukt som permanent bolig eller arbeidsplass og med faktisk eller planlagt gjennomstrømningsmengde større enn 100 m³ per år,
b)for eksisterende bensinstasjoner som gjennomgår vesentlige endring av eller utskiftning av tanker, rørledninger eller pumper og som har faktisk eller planlagt gjennomstrømningsmengde større enn 500 m³ per år eller som er en del av bygninger brukt som permanent bolig eller arbeidsplass og med faktisk eller planlagt gjennomstrømningsmengde større enn 100 m³ per år,
c)innen 31. desember 2018 for eksisterende bensinstasjoner med en gjennomstrømningsmengde større enn 3000 m³ per år.
3.Bensinstasjoner som omfattes av kravene i nr. 1 skal informere kundene om bensindampgjenvinningssystemet gjennom bruk av skilt, klistremerke eller lignende på eller ved bensinpumpen.
0Tilføyd ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012).
§ 8.Unntak

I særlige tilfeller og forutsatt at det ikke strider mot Rådsdirektiv 94/63/EF eller internasjonale avtaler som Norge har inngått, kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Justis- og politidepartementet bemyndiger gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften innenfor sine ansvarsområder. Søknad om unntak skal sendes Miljødirektoratet.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 7), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Tilsyn

Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Justis- og politidepartementet bemyndiger fører innenfor sine ansvarsområder tilsyn med forskriften.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 8), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 10.Klage

Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Miljødirektoratet. Justis- og politidepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

0Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 584, 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 9), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 11.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Miljødirektoratet eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger fastsette tvangsmulkt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall § 73.

0Endret ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 10), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12.Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften, kommer lov om vern mot forurensninger og om avfall kapittel 10 og lov om brannfarlige varer, samt væsker og gasser under trykk kapittel 7 til anvendelse, med mindre forholdet går inn under strengere straffebestemmelser.

0Endret ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 11).
§ 13.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012, tidligere § 12).

Vedlegg I. Bestemmelser om lagringsanlegg på terminaler

1.Tankenes yttervegger og tak over bakkenivå skal være malt i en farge eller farger med en gjennomsnittlig strålevarmerefleksjon, vektet etter areal, på 70 % eller høyere. Hvis en tank er malt i mer enn én farge, skal tankens tak være malt i den farge som har den høyeste strålevarmerefleksjon av de fargene som er benyttet. Dette arbeidet må være slik planlagt at det inngår i de alminnelige vedlikeholdsrutinene for tankene over en periode på tre år. Miljødirektoratet kan, i medhold av § 7, gjøre unntak i det enkelte tilfelle, blant annet når det er påkrevd for beskyttelse av visse naturskjønne områder utpekt av nasjonale myndigheter.

Denne bestemmelse får ikke anvendelse på tanker som er tilknyttet et dampgjenvinningsanlegg som er i samsvar med kravene i vedlegg II nr. 2.

2.Tanker med utvendige flytetak skal være utstyrt med en primærtetning til å dekke åpningen mellom tankveggen og flytetaket og med en sekundærtetning montert over primærtetningen. Tetningene skal være slik konstruert at de tillater en samlet retur av bensindamp på 95% eller mer i forhold til en sammenlignbar tank med fast tak uten noe dampreturutstyr (dvs. en tank med fast tak utstyrt med bare en overtrykks- og vakuumventil).
3.Alle nye lagringsanlegg på terminaler der gjenvinning av bensindamp er påkrevd i henhold til § 4 (se vedlegg II), må være enten
a)tanker med fast tak tilknyttet dampgjenvinningsanlegget, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II, eller
b)konstruert med et flytetak, utvendig eller innvendig, utstyrt med primær- og sekundærtetninger for å oppfylle driftskravene i nr. 2.
4.Eksisterende tanker med fast tak skal enten
a)være tilknyttet et dampgjenvinningsanlegg, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II, eller
b)være utstyrt med et innvendig flytetak utstyrt med en primærtetning som bør være slik konstruert at de tillater en samlet retur av bensindamp på 90% eller mer i forhold til en sammenlignbar tank med fast tak uten noe dampreturutstyr.
5.Bestemmelsene om retur av bensindamp nevnt i nr. 3 og 4 får ikke anvendelse på tanker med fast tak på terminaler der mellomlagring av bensindamp er tillatt i henhold til vedlegg II nr. 1.
0Endret ved forskrifter 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 12 mai 2016 nr. 489 (i kraft 13 mai 2016).

Vedlegg II. Bestemmelser om laste- og losseanlegg på terminaler

1.Ved lasting av transporttanker, skal bensindamp returneres til et gjenvinningsanlegg for gjenvinning på terminalen via en tett slange.

Denne bestemmelse får ikke anvendelse på transporttanker med toppfylling så lenge denne lastemetoden er tillatt.

Ved terminaler med en gjennomstrømningsmengde mindre enn 25.000 tonn per år kan umiddelbar gjenvinning av damp på terminalen erstattes av mellomlagring av bensindamp.

2.Den gjennomsnittlige bensindampkonsentrasjonen i utslippene fra gjenvinningsanlegg, korrigert for fortynning under behandlingen, må ikke overstige 35 g/normalkubikkmeter (Nm³ ) per time over en løpende 12 måneders periode. Gjenvinningsanlegget skal til enhver tid drives slik at utslippet minimaliseres uten urimelige kostnader.

Måling av utslippene skal utføres minst én gang årlig.

Utslippene skal måles med flammeionisasjonsdetektor eller ved infrarød absorpsjon med normal gjennomstrømningsmengde over minst 7 timer.

Målingene kan være kontinuerlige eller stikkprøvemålinger. Dersom det benyttes stikkprøvemålinger, skal det foretas minst fire målinger per time.

Måleresultatene skal logges over minimum 7 timer og registreres av skriver.

De samlede målefeil som skyldes utstyret, kalibreringsgassen og metoden som er brukt, må ikke overskride 10% av den målte verdi.

Utstyret som brukes, må kunne måle konsentrasjoner på minst 3 g/Nm³.

Nøyaktigheten skal være på minst 95% av den målte verdi.

3.Koplingsslanger og rør skal kontrolleres jevnlig for lekkasjer.
4.Lastingen skal stanses ved lekkasje fra dampreturen på lasteinnretningen eller kjøretøyet. Dette gjelder kun når kjøretøyet er godkjent i samsvar med denne forskrift. Det nødvendige utstyr for slik avstenging skal monteres på lasteinnretningen.
5.Når toppfylling av transporttanker er tillatt, må lastearmens munning holdes nær bunnen av tanken for å unngå plaskfylling.
0Endret ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012).

Vedlegg III. Bestemmelser om laste- og lagringsanlegg på bensinstasjoner og terminaler der bensindamp blir mellomlagret

Ved lasting av bensin på bensinstasjoner og i tanker med fast tak for mellomlagring av damp, må dampen returneres til transporttanken gjennom en tett slange. Lasting får ikke utføres før innretningene er på plass og fungerer korrekt.

Vedlegg IV. Spesifikasjoner for bunnfylling, dampretur og overfyllingsvern for europeiske tankkjøretøyer

1. Koplinger
1.1. Væskekoplingen på lastearmen skal være en hunnkopling som passer til et firetommers (101,6 mm) API-overgangsstykke på kjøretøyet i henhold til
- API recommended practice 1004 seventh edition, November 1988

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of Adapter used for Bottom Loading).

1.2. Dampreturkoplingen på lasteinnretningens dampreturslange skal være en hunnkopling med kam og not som passer til et firetommers (101,6 mm) API-overgangsstykke på kjøretøyet, i henhold til
- API recommended practice 1004 seventh edition, November 1988

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2 - Vapour Recovery Adapter).

2. Lastevilkår
2.1. Som beregningsgrunnlag skal det benyttes en fyllehastighet på 2.500 liter per minutt for hver lastearm.

Det kan benyttes en tretommers koblingsenhet for væske. Som beregningsgrunnlag skal det da benyttes en maksimal fyllehastighet på 1.800 liter per minutt for hver lastearm.

2.2. Ved høyeste gjennomstrømningsmengde på terminalen må lasteinnretningens dampretursystem, inklusiv gjenvinningsanlegget, ikke skape et høyere mottrykk enn 55 millibar. Dette mottrykket skal måles ved tilkoblingsenheten på lasteinnretningen.
2.3. Alle kjøretøyer godkjent for bunnfylling skal være utstyrt med en merkeplate som angir det høyeste tillatte antall lastearmer som kan brukes samtidig. Lekkasje fra tankrommenes trykk-/vakuumventiler ved et mottrykk på 55 millibar som angitt i punkt 2.2. må ikke forekomme.
3. Kopling av kjøretøyets jording og overfyllingskontroll

Lasteinnretningen skal være utstyrt med en kontrollenhet for overfyllingsvern som ved tilkopling til kjøretøyet skal gi et funksjonssikkert startsignal for lasting, forutsatt at ingen av tankrommenes overfyllingsfølere registrerer et høyt nivå.

3.1. Kjøretøyet skal tilkoples lasteinnretningens kontrollenhet via en tipolet standard elektrisk kopling. Hannkoplingen skal plasseres på kjøretøyet og hunnkoplingen festes til en kabel tilkoplet lasteinnretningens kontrollenhet.
3.2. Følerne for høyt nivå plassert på kjøretøyet skal være enten toleders termistorfølere, toleders optiske følere eller femleders optiske følere. Andre systemer kan benyttes under forutsetning av at de er funksjonssikre.
3.3. Minst en lasteinnretning skal utstyres med et overfyllingsvern for både toleder- og femledersystemer som beskrevet i punkt 3.2. (Lasteinnretningens kontrollenhet skal være kompatibel med termistorer som har en negativ temperaturkoeffisient.)

Det er også tillatt å benytte lasteinnretninger med kontrollenheter som bare er tilpasset toleders termistorfølere med en positiv temperaturkoeffisient. I slike tilfeller må minst en lasteinnretning ha en kontrollenhet som er tilpasset optiske sensorer.

3.4. Kjøretøyet skal forbindes med lasteinnretningen via følernes felles returledning. Denne skal koples til leder nr. 10 på hannkoplingen på chassiet. Leder nr. 10 på hunnkoplingen skal koples til kontrollenheten, som igjen skal tilkoples lasteinnretningens jording.
3.5. Alle kjøretøyer godkjent for bunnfylling skal være utstyrt med en merkeplate (se punkt 2.3) som angir hvilken type føler som er montert (det vil si toleders eller femleders følere).
4. Plasseringen av tilkoplingene
4.1. Lasteinnretningens laste- og dampreturutstyr skal være konstruert på grunnlag av kjøretøyets område for tilkoplinger.
4.1.1. Høyden på væskekoplingenes midtlinje skal være høyst 1,4 meter (tom) og minst 0,5 meter (full) med en ønskelig høyde på mellom 0,7 og 1 meter.
4.1.2. Koplingenes horisontale innbyrdes avstand skal ikke være mindre enn 0,25 meter (minste ønskelige avstand er 0,3 meter).
4.1.3. Alle væskekoplinger skal plasseres innenfor et område som ikke overstiger 2,8 meter i lengde.
4.1.4. Dampreturkoplingen bør plasseres fortrinnsvis til høyre for væskekoplingene og i en høyde på høyst 1,5 meter (tom) og minst 0,5 meter (full).
4.2. Jordings-/overfyllingskoplingen skal plasseres til høyre for væske- og dampreturkoplingene og i en høyde på høyst 1,5 meter (tom) og minst 0,5 meter (full).
4.3. Nevnte koplingssystem skal plasseres på bare én side av kjøretøyet.
5. Forriglingsutstyr
5.1. Jording/overfyllingskontroll

Lasting skal ikke tillates med mindre den kombinerte jordings/overfyllingskontrollenheten har gitt signal for dette.

Ved overfylling eller tap av kjøretøyets jording skal lasteinnretningens stengeventil lukkes automatisk.

5.2. Dampreturkontroll

Lasting skal ikke tillates med mindre dampreturslangen er tilkoplet kjøretøyet og dampen uhindret kan passere fra kjøretøyet til anleggets retursystem.

Vedlegg V. Bestemmelser om bensinpumper 

Minstekrav til gjenvinning av bensindamp og periodisk kontroll

1.Fase II-bensindampgjenvinningssystemet skal minimum ta opp 85 % av bensindampen. Dette skal være attestert av fabrikanten av systemet i henhold til NS-EN 16321-1:2013.
2.Gjenvunnet bensindamp som overføres til en lagringstank på bensinstasjon skal ha et damp/bensin-forhold som skal være likt eller større enn 0,95 og mindre eller lik 1,05.
3.For å sikre effektiviteten på opptaket av bensindamp gjennom fase II-bensindampgjenvinningssystemet, skal systemet testes minimum en gang i året i henhold til NS-EN 16321-2:2013.
4.Dersom det er etablert et automatisk overvåkingssystem skal effektiviteten på opptaket av bensindamp testes minst hvert tredje år. Overvåkingssystem skal automatisk kunne avdekke feil i både fase II-bensindampgjenvinningssystemet og overvåkingssystemet, angi feil til operatør av bensinstasjon og automatisk stoppe strømmen av bensin fra den aktuelle bensinpumpen hvis feilen ikke blir korrigert innen 7 dager.
0Tilføyd ved forskrift 27 juli 2011 nr. 804 som endret ved forskrifter 22 nov 2011 nr. 1132, 21 des 2011 nr. 1477 og 27 mars 2012 nr. 268 (i kraft 1 april 2012), endret ved forskrift 12 mai 2016 nr. 489 (i kraft 13 mai 2016).