Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania.

DatoFOR-1999-03-01-275
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 827
Ikrafttredelse01.03.1999
Sist endretFOR-2004-01-15-292
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om lungesyke, spansk storfe

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mars 1999 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 90/208/EØF). Endret 15 jan 2004 nr. 292 (bl.a hjemmel).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av ondartet lungesyke hos storfe (Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)) i forbindelse med innførsel av levende storfe fra Spania.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder forbud mot innførsel av levende storfe fra Spania.

§ 3.Definisjoner

Storfe: Individer av storfe (Bos-spp.), vannbøffel (Bubalus bubalus) og bison (Bison bison).

§ 4.Forbud mot innførsel

Det er forbudt å innføre levende storfe fra følgende områder i Spania:

a)I provinsen Segovia: Kommunen Escalona del Prado og kommunene som grenser opp til denne.
b)I provinsen Madrid: Kommunen Guadalix de la Sierra og kommunene som grenser opp til denne.
§ 5.Tilleggskrav til helsesertifikat

Ved innførsel av levende storfe fra Spania utenom de områder som går frem av vedlegget til denne forskriften, skal det fremgå av det medfølgende helsesertifikatet, jf. forskrifter om handel med levende storfe,1 at dyrene kommer fra besetning hvor alle dyr som er eldre enn 12 måneder har blitt testet serologisk for ondartet lungesyke hos storfe i løpet av de siste 12 måneder uten noen reaksjon, og at dyrene som importeres har blitt testet serologisk for ondartet lungesyke hos storfe uten noen reaksjon i løpet av de siste 30 dager før opplasting for eksport. Kravet er oppfylt om det av helsesertifikatet går frem: «Levende storfe i samsvar med Kbesl. 90/208/EØF.»

1Forskrift 31. desember 1998 nr. 1476 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.
§ 6.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 292.
§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.