Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

DatoFOR-1999-03-11-301
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1999 853
Ikrafttredelse01.04.1999, 05.07.1999
Sist endretFOR-2015-06-12-705 fra 01.05.2017, FOR-2017-02-20-214
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6, FOR-1990-12-07-959-§9-1
Kunngjort
Rettet26.01.2010 (hjemmel)
KorttittelForskrift om kraftomsetning og nettjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 11. mars 1999 med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 jan 2001 nr. 86, 17 des 2001 nr. 1461, 12 des 2003 nr. 1502, 12 des 2005 nr. 1473, 14 des 2006 nr. 1463, 4 juli 2007 nr. 1085, 5 des 2008 nr. 1669, 23 mars 2009 nr. 536, 15 juni 2010 nr. 833, 20 des 2010 nr. 1709, 24 juni 2011 nr. 726, 28 okt 2011 nr. 1056, 20 des 2010 nr. 1709, 16 jan 2012 nr. 75, 20 des 2012 nr. 1390, 19 juni 2013 nr. 663, 12 juni 2015 nr. 705, 28 aug 2015 nr. 1001, 26 juni 2015 nr. 801 (bl.a. tittel), 10 mars 2015 nr. 301, 3 mai 2016 nr. 463, 20 feb 2017 nr. 214, 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 10 juni 2015 nr. 621, 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099, 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099 og 3 feb 2017 nr. 120.
Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099 og 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017, 1 jan 2019 og 1 juli 2021).
Endres ved forskrift 20 feb 2017 nr. 214 (i kraft 31 des 2017).
Endres ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 som endret ved forskrifter 12 juni 2015 nr. 705 og 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 jan 2019).
Rettelser: 16.01.2005 (§ 5-5 bokstav b), 26.01.2010 (hjemmel).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Forskriften skal sikre at kraftleverandører gis tilgang til overføringsnettet og legge til rette for at sluttbrukere på en enkel måte kan bytte kraftleverandør.

Reglene skal sikre en effektiv regulerkraftavregning, informasjonsutveksling ved leverandørskifte og oversendelse av avregningsdata.

Reglene stiller krav til at nettselskap som en nøytral aktør sørger for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv i samsvar med energilovens formål.

Reglene for fakturering av nettjenester og elektrisk energi har som formål å bevisstgjøre forbrukere om sitt strømforbruk.

Reglene om varedeklarasjon skal sikre at sluttbrukere av elektrisk energi blir informert om opprinnelsen til den elektriske energien, samt de miljømessige konsekvensene av produksjon av elektrisk energi.

Reglene om avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2007), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 1-2.Virkeområde

Reglene i denne forskrift gjelder ved bytte av kraftleverandør, måling, avregning, samordnet opptreden ved kraftomsetning, fakturering av nettjenester, fakturering av elektrisk energi, samt felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi.

Forskriften regulerer ikke privatrettslige rettigheter og plikter som er i overensstemmelse med reglene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2004).
§ 1-3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med: 

Anleggsovertagelse: det tidspunkt da en sluttbruker tar over et eksisterende målepunkt fra en annen sluttbruker. 

Avregningsdata for regulerkraftbalanse: Verdier for innmating og uttak per nettavregningsområde fordelt på:

1.sum per time av timemålte verdier for innmating for det enkelte produksjonsanlegg,
2.sum per time av timemålte verdier for uttak for hver balanseansvarlig fordelt på den enkelte kraftleverandør,
3.volumandel av den justerte innmatingsprofil per time for hver balanseansvarlig fordelt på den enkelte kraftleverandør,
4.estimert nettap per time for nettselskapets balanseansvarlige eventuelt anført på kraftleverandør og
5.det totale uttaket til og innmatingen per time fra tilgrensede nettavregningsområder. 

Avregningsansvarlig: den som i henhold til energiloven § 4-3 er utpekt som avregningsansvarlig. 

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter: økonomisk oppgjør mellom nettselskap og kraftleverandør i et nettområde når avregning er basert på justert innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp avviket mellom målepunktets beregnede døgnuttak brukt i balanseavregningen og døgnuttak beregnet ut fra faktiske måleravlesninger og justert innmatingsprofil. 

Balanseansvarlig: omsetningskonsesjonær som avregnes for regulerkraft i nettselskapets kraftnett. Balanseansvarlig er også sluttbrukere og nettselskaper som er ansvarlig i regulerkraftmarkedet. 

Ediel: standard for elektronisk kommunikasjon tilrettelagt for kraftbransjen. 

Felles fakturering: enhver form for samlet fakturering av nettjenester og elektrisk energi. 

Forbruker: fysisk person som får levert elektrisk energi og nettjeneste til målepunkt registrert kun på vedkommende, og som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 

Gjennomfakturering: kraftleverandør fakturerer sluttbruker for nettjenester og elektrisk energi felles ved at faktura for nettjenester sendes fra nettselskapet til sluttbrukerens kraftleverandør, som betaler på vegne av sluttbruker. Anleggsbidrag og utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd omfattes ikke av fakturering av nettjenester ved gjennomfakturering. 

Innhentingsmetode: den metode som nettselskapet bruker for å samle inn måledata, herunder om et målepunkt er fjernavlest, manuelt avlest eller ulest. Informasjonen benyttes blant annet av kraftleverandør for å vurdere om denne må skaffe til veie en måleravlesing for sluttbruker ved leverandørskifter. 

Innmating: den totale mengde kraft som blir matet inn i et kraftnett. 

Innmatingsprofil: kraftinnmatingen time for time. 

Justert innmatingsprofil: differansen mellom nettselskapets innmatingsprofil fratrukket nettap og uttak fra de målepunkt som avregnes basert på timemålte verdier. 

Kraftleverandør: omsetningskonsesjonær som selger elektrisk energi til sluttbruker. Kraftleverandør er også sluttbrukere som handler i organiserte markeder. 

Leveringsstart: det tidspunkt da en kraftleverandør eller et nettselskap starter leveransen i et målepunkt. 

Markedsplasskonsesjonær: selskap som etter konsesjon for organisert markedsplass forestår organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi, jf. energiloven § 4-5. 

Målepunkt-ID: entydig identifikasjon av et målepunkt basert på GS1-standarden Global Service Relation Number (GSRN). 

Nettavregningsområde: Et område fastsatt av avregningsansvarlig hvor uttak, innmating og utveksling av kraft med tilgrensede nettavregningsområder kan måles. 

Nettap: det timevise tap av energi i et kraftnett. 

Nettselskap: omsetningskonsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. 

Nettjenester: en eller flere av følgende:

1.overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg
2.tariffering
3.måling, avregning og kundehåndtering
4.tilsyn og sikkerhet
5.driftskoordinering
6.pålagte beredskapstiltak
7.pålagt kraftsystemplanlegging. 

Oppstart: det tidspunkt da leveringsstart finner sted i nytt målepunkt der det ikke tidligere har vært levert strøm. 

Organisert marked: marked for omsetning av elektrisk energi som er regulert gjennom energiloven § 4-5. 

Prosentfordeling: en prosentvis fordeling av den justerte innmatingsprofil på hver enkelt balanseansvarlig. 

Regulerkraftbalanse: avviket mellom innmatet/uttatt kraftvolum og kjøps-/salgsforpliktelser for hver balanseansvarlig. 

Regulerkraftmarkedet: marked for å håndtere ubalanse i det norske kraftsystemet i driftstimen. 

Sluttbruker: kjøper av elektrisk energi som ikke selger denne videre. 

Systemstøtte for Ediel: avregningsansvarlig som i henhold til sin konsesjon forestår drift og vedlikehold av og veiledning om Ediel-meldinger som inngår i denne forskrift. 

Timemåling: timevis registrering med fjernavlesning av innmating eller uttak. 

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016), 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 1-4.Elektronisk informasjonsutveksling
a.Meldingsformat

Meldinger etter denne forskrift skal oversendes i henhold til Ediel.

b.Utvekslingsprotokoll

Ediel-meldinger etter denne forskrift skal kunne sendes og mottas med utvekslingsprotokoll godkjent av Systemstøtten for Ediel.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om utvekslingsprotokoll for å sende og motta Ediel-meldinger etter denne forskrift.

c.Systemstøtten for Ediels godkjennelse

Det kreves godkjennelse av Systemstøtten for Ediel for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift. Det kan i godkjennelsen settes vilkår om bruk av bestemte utvekslingsprotokoller for å sende og motta Ediel-meldinger.

d.Systemstøtten for Ediels adresseregister

Det kreves registrering med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister for å kunne utveksle Ediel-meldinger etter denne forskrift.

Vesentlige endringer i Ediel skal forelegges Norges vassdrags- og energidirektorat i god tid før implementering. Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om endring av Ediel.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002 og 15 okt 2002), endret ved forskrifter 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 1-4a.Elektronisk distribusjon av fakturainformasjon ved gjennomfakturering

Nettselskapet skal ikke sende faktura for nettjenester direkte til sluttbruker. Nettselskapet skal oversende elektronisk faktura for nettjenester til kraftleverandør, herunder fakturagrunnlag og originalfaktura. Eventuelle purringer, betalingspåminnelser og lignende skal heller ikke sendes direkte til sluttbruker.

Elektronisk handelsformat skal være standard elektronisk format for distribusjon av faktura for nettjenester og fakturagrunnlag til kraftleverandør. Målepunkt-ID skal benyttes i oversendelsen for å identifisere sluttbrukeren.

Nettselskapet skal informere forbruker om at avtalegirofullmakt for betaling av nettleie til nettselskapet må slettes ved overgang til gjennomfakturering.

0Tilføyd ved forskrift 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016).
§ 1-5.Nettavregningsområde

Avregningsansvarlig skal etablere og oppdatere nettavregningsområder i forbindelse med regulerkraftavregning. I arbeidet med å etablere nettavregningsområder skal avregningsansvarlig konsultere systemansvarlig og nettselskaper som bidrar med nødvendige opplysninger.

Et nettavregningsområde skal til enhver tid kun tilordnes ett elspotområde.

0Tilføyd ved forskrift 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 1-6.Kvalitetssikring og migrering av data til Elhub

Ved datamigrering til Elhub skal nettselskap og kraftleverandør kvalitetssikre sine opplysninger før de overføres til avregningsansvarlig. Ved kvalitetssikring har nettselskap og kraftleverandør rett til å innhente opplysninger om navn, fødselsnummer og d-nummer fra Det sentrale folkeregister for sine kunder.

Nettselskap skal overføre kvalitetssikret porteføljeinformasjon, målepunktinformasjon, målepunktadresse, måleverdiinformasjon, opplysninger om avgiftsplikt, kundeadresse, kontaktinformasjon og kundeidentifikasjon for alle målepunkt i sitt nett til avregningsansvarlig. Avregningsansvarlig kan gi retningslinjer for nettselskapenes kvalitetssikring og overføring av denne informasjonen til avregningsansvarlig.

Kraftleverandør skal overføre kvalitetssikret porteføljeinformasjon, målepunktinformasjon, kundeadresse, kontaktinformasjon og kundeidentifikasjon for sine kunders målepunkt til avregningsansvarlig. Avregningsansvarlig kan gi retningslinjer for kraftleverandørenes kvalitetssikring og overføring av denne informasjonen til avregningsansvarlig.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak som gir nærmere bestemmelser om kvalitetssikring og overføring av informasjon etter annet og tredje ledd.

Avregningsansvarlig skal lagre opplysninger overført fra nettselskapene og kraftleverandørene etter annet og tredje ledd. Avregningsansvarlig skal lagre opplysningene frem til Elhub er satt i stabil drift.

0Tilføyd ved forskrift 28 aug 2015 nr. 1001 (i kraft 1 sep 2015).
§ 1-7.Godkjenning av nettselskap og kraftleverandører før oppstart av Elhub

Nettselskap skal være godkjent for informasjonsutveksling med Elhub av Systemstøtten for Ediel innen 1. juli 2017. Det samme gjelder for kraftleverandører som skal omsette kraft til sluttbrukere ved oppstart av Elhub.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om endring av fristen i første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2017 nr. 214 (med virkning til 31 des 2017).

Kapittel 2. Oppstart og opphør av kraftleveranse, samt skifte av kraftleverandør mv.

0Overskriften endret ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002).
§ 2-1.Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart

Kraftleverandør kan melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne av sluttbruker. Kraftleverandør skal da sende melding om leveringsstart i henhold til § 2-4.

Nettselskapet skal akseptere dato for anleggsovertakelse og oppstart maksimalt 30 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Nettselskapet skal senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til kraftleverandør som tar over leveransen og melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen i henhold til § 2-5 og § 2-6. Kraftleverandør kan etter fullmakt fra sluttbruker inngå avtale om tilknytning og bruk av nettet på vegne av sluttbruker.

Dersom sluttbruker står uten kraftleveringsavtale ved anleggsovertagelse og oppstart, skal leveranse skje gjennom nettselskapets leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3.

0Endret ved forskrifter 30 jan 2001 nr. 86 (i kraft 1 feb 2001), 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-1a.Prising av leveringspliktige kraftleveranser

I de tilfeller der kraftleveranse til sluttbruker skjer i henhold til nettselskapets leveringsplikt, jf. energiloven § 3-3, skal prisen de første seks ukene settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss maksimalt 5 øre per kWh i påslag eksklusive avgifter. Etter de første seks ukene skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2007), endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011).
§ 2-2.Rettigheter og plikter ved leverandørskifte og anleggsovertagelse

Sluttbruker har rett til å bytte kraftleverandør.

Før melding om leveringsstart sendes skal det foreligge en skriftlig kraftleveringskontrakt mellom kraftleverandør og sluttbruker. Dersom en kraftleveringskontrakt inngås på vegne av sluttbruker som ikke opptrer i næringsvirksomhet, skal kraftleverandøren og sluttbrukeren være de eneste parter i kontrakten.

Nettselskapet plikter å gjennomføre leverandørskifte eller anleggsovertagelse på dato for leveringsstart etter at melding i henhold til § 2-4 er mottatt.

Kraftleverandøren plikter ved forespørsel å forevise kraftleveringskontrakten til offentlige myndigheter. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge nettselskapet å kontrollere at gyldig kraftleveringskontrakt foreligger før leverandørskifte eller anleggsovertagelse gjennomføres.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-3.Krav til informasjon i kraftleveringskontrakt

En kraftleveringskontrakt skal minimum inneholde følgende informasjon:

a)målepunkt ID
b)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer
c)sluttbrukers navn eller firmanavn
d)hvilket produkt avtalen gjelder
e)sluttbrukers samtykke.
0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-4.Kraftleverandørs melding om leveringsstart

Kraftleverandør som skal starte leveransen, skal sende melding om leveringsstart til nettselskap. Ved leverandørskifte skal melding sendes senest seks virkedager før dato for leveringsstart. Ved anleggsovertagelse og oppstart av nytt anlegg skal melding sendes senest 30 virkedager etter dato for leveringsstart.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for leveringsstart,
c)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer,
d)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen.

Kraftleverandør kan senest én virkedag før dato for leveringsstart kansellere meldt leveringsstart ved å sende melding om kansellering. Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én virkedag.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-5.Nettselskapets melding om leveringsstart til kraftleverandør som skal ta over leveransen

Nettselskap skal senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til kraftleverandør som tar over leveransen.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer,
c)målernummer,
d)leveringsstart,
e)anleggets forventede årsvolum,
f)hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger),
g)prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg),
h)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse,
i)opplysning om forbruker er pliktig til å betale merverdiavgift og
j)komponentkode.

Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde:

k)måler-/avregningskonstant,
l)antall siffer i målerens tellerverk,
m)dato for siste avlesning og førstkommende periodiske avlesning,
n)avlesningsfrekvens og
o)innhentingsmetode.

Ved leverandørskifte, der det ikke er kommet en ny målerstand innen fristen på 20 til seks virkedager før dato for leveringsstart, skal nettselskapet senest tre virkedager før dato for leverandørskifte sende en avvisning av melding om leveringsstart, jf. § 3-3 sjette ledd, til ny kraftleverandør.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-6.Melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen

Nettselskap skal senest tre virkedager før dato for leverandørskifte sende melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen. Ved anleggsovertagelse og oppstart av nytt anlegg skal meldingen sendes senest to virkedager etter mottatt melding om leveringsstart.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn,
d)sluttbrukers postadresse og
e)sluttdato for leveranse.

Dersom kraftleverandør som overtar leveransen sender kansellering av leverandørskifte, skal nettselskapet senest innen én virkedag etter mottatt melding om kansellering, sende kansellering av melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-7.Opphør av kraftleveranse

Kraftleverandør skal sende melding til nettselskap om opphør av kraftleveranse i de tilfeller opphøret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om opphør skal sendes senest tre virkedager før kraftleveransen opphører.

Melding skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn,
d)sluttbrukers postadresse og
e)dato for kontraktsopphør.

Kraftleverandør kan senest én virkedag før dato for opphør kansellere meldt opphør ved å sende kanselleringsmelding. Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én virkedag.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002). Endret ved forskrifter 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-8.Opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft

Kraftleverandør kan sende melding til nettselskap om opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsdato og organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn og postadresse og
d)dato for kontraktsopphør.

Kraftleverandør har rett til å sende over målerstand ved kombinert opphør for manuelt avleste anlegg som avregnes etter justert innmatingsprofil i henhold til § 3-3.

Kraftleverandør kan senest én virkedag før dato for opphør kansellere meldt opphør ved å sende melding om kansellering. Denne skal bekreftes av nettselskapet innen én virkedag.

0Tilføyd ved forskrift 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-9.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008, tidligere § 2-8), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), opphevet ved forskrift 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 2-10.Melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte

Ved oppstart og anleggsovertagelse skal nettselskapet sende melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte til sluttbrukers kraftleverandør dersom sluttbruker allerede har en kraftleverandør i et annet målepunkt. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold.

Ved oppstart og anleggsovertagelse skal meldingen inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for leveringsstart,
c)sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer og
d)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2012). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 2-11.Melding om opphør til kraftleverandør ved anleggsovertagelse uten leverandørskifte

Ved opphør av kraftleveranse i forbindelse med anleggsovertagelse uten leverandørskifte skal nettselskapet i nettområdet for det målepunkt hvor kraftleveransen opphører, sende melding om opphør av kraftleveranse til kraftleverandøren som avslutter leveransen. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen og
c)sluttdato for leveranse.
0Tilføyd ved forskrift 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 3. Måleverdier

§ 3-1.Ansvar for måler og måleverdier

Nettselskap er ansvarlig for alle målere og måleverdier i sitt nettområde.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011).
§ 3-2.Målepunkt ID

Nettselskap skal benytte målepunkt ID for alle målepunkter i nettselskapets nett.

0Endret ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002).
§ 3-3.Avlesning av målepunkt

Nettselskap har ansvar for at energiforbruk/energiflyt i målepunkt blir målt og avlest.

Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Målepunkt skal avleses ved leveringsstart, opphør av kraftleveranse og ved skifte av måler.

Kraftleverandør har rett til å sende målerstand til nettselskapet ved leverandørskifte, anleggsovertagelse og oppstart. Ved leverandørskifte skal nettselskapet akseptere målerstand som er innhentet 20 til seks virkedager før dato for leverandørskifte for anlegg som er manuelt avlest. Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt målerstand ha kvalitetssikret denne. Målerstand stipuleres av nettselskapet på dato for leverandørskifte og anses som korrekt målerstand.

All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 100 000 kWh skal ha timemåling.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006 og 1 juli 2006), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-4.Måling av produksjon

For nye produksjonsanlegg eller ved utskifting av måler på eksisterende produksjonsanlegg, skal måling etableres for netto produksjon.

Dersom etablering av netto måling etter første ledd medfører en urimelig høy kostnad, kan måling etableres et annet sted.

Med netto produksjon etter første ledd menes brutto produksjon i et kraftverk, referert til generatorklemme eller tilsvarende, minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjon av elektrisk energi, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen i kraftverket og energi fra eventuell hjelpegenerator.

Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på generatorklemme, skal det trekkes i fra 2 %, eller korrigeres med en korreksjonsfaktor. Dersom innrapporterte måledata baserer seg på måling etablert på et annet sted i kraftverket, skal det korrigeres med en korreksjonsfaktor.

Korreksjonsfaktor kan utarbeides av kraftverkseier og nettselskap i fellesskap.

Korreksjonsfaktoren skal reflektere det faktiske forbruket og nettapet.

0Opphevet ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011). Tilføyd ved forskrift 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1778 (i kraft 6 juni 2016).
§ 3-5.Stipulering av målerstand og timeverdier

Dersom innhenting av målerstand i henhold til § 3-3 medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskap, kan målerstand stipuleres. I særskilte tilfeller ved leveringsstart kan målerstand stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter.

Når nettselskapet ikke kan innhente timeverdier i henhold til § 3-3 syvende ledd, stipuleres måleverdiene på bakgrunn av foregående ukes verdier, om ikke nettselskapet og sluttbrukeren blir enige om annet.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-6.Dekning av kostnader ved timemåling

Ved timemåling av energiuttak i henhold til § 3-3 syvende ledd skal kostnadene dekkes av nettselskapet.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-7.Melding med måledata for profilavregnede målepunkter

Nettselskapet skal innen tre uker etter avlesning eller stipulering i henhold til § 3-3 annet, tredje, fjerde og syvende ledd og § 3-5, sende melding som inneholder måledata til kraftleverandør som leverer kraft i målepunktet. Ved leverandørskifte skal melding som inneholder måledata sendes både til kraftleverandør som tar over leveransen og til kraftleverandør som avslutter leveransen.

Oversendelse av målerstand for profilavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)målernummer,
c)målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden,
d)avregningsperiodens start- og sluttdato,
e)forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden,
f)angivelse om avregningsdataene er målte eller stipulerte og
g)målerkonstant og antall siffer.

Uttaket mellom siste og foregående målerstand døgnfordeles etter justert innmatingsprofil. Dette regnes som målt døgnuttak og danner endelig grunnlag for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter. Oversendelse av målt døgnuttak for profilavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)målt døgnuttak i hele kWh/døgn fordelt etter justert innmatingsprofil og
c)avregningsperiodens start- og sluttdato.

Grunnlaget for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter skal alltid inneholde endelige verdier.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-8.Melding med timeverdier til kraftleverandører

Nettselskapet skal, innen tre virkedager etter avregningsukens slutt, sende melding til kraftleverandør som inneholder uttaket i kWh/h for foregående uke for hvert enkelt målepunkt som kraftleverandøren avregnes for i henhold til § 3-3 syvende ledd og § 3-4.

Oversendelse av timeverdier for timeavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)målt volum i hele kWh/h,
c)angivelse om avregningsdataene er målt eller stipulert og
d)avregningsperiodens start- og sluttdato.
0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-9.Melding om skifte av måler

Nettselskap skal innen to uker etter skifte av elektrisitetsmåler sende melding om målerbyttet til kraftleverandøren som leverer kraft til målepunktet.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for målerbyttet,
c)hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger),
d)innhentingsmetode,
e)målernummeret til ny måler og
f)målernummeret til gammel måler.

Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde:

g)måler-/avregningskonstant for ny måler og
h)antall siffer i den nye målerens telleverk.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrift 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-10.Kvalitetssikring

Nettselskapet skal kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av disse gjennom hele måleverdikjeden i sitt nett. Kvalitetssikringen skal kunne dokumenteres. Måleverdikjeden omfatter hele den måletekniske installasjonen inkludert elektrisitetsmåler, måletransformatorer og tilkoblingsledere, samt all videre registrering, håndtering, og oversendelse av måleverdier både elektronisk og manuelt til leverandør, sluttbruker og avregningsansvarlig.

Ved brudd på kommunikasjonen med timemåler til sluttbruker benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier i henhold til § 3-5, om ikke nettselskapet og sluttbrukeren blir enige om annet. Feilen som oppstår skal gjøres opp økonomisk mellom nettselskap og leverandør den første uken etter at kommunikasjonen med måleren er gjenopprettet.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 3-11.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrift 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), opphevet ved forskrift 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017). Tilføyes igjen ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).

Kapittel 4. Avanserte måle- og styringssystem

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011).
§ 4-1.Plikt til å installere AMS
0Tilføyes ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 jan 2019).
§ 4-2.Funksjonskrav

AMS skal:

a)lagre måleverdier med en registreringsfrekvens på maksimalt 60 minutter, og kunne stilles om til en registreringsfrekvens på minimum 15 minutter,
b)ha et standardisert grensesnitt som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr basert på åpne standarder,
c)kunne tilknyttes og kommunisere med andre typer målere,
d)sikre at lagrede data ikke går tapt ved spenningsavbrudd,
e)kunne bryte og begrense effektuttaket i det enkelte målepunkt, unntatt trafomålte anlegg,
f)kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne overføre styrings- og jordfeilsignal,
g)gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner og
h)registrere flyt av aktiv og reaktiv effekt i begge retninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad i særlige tilfeller gi dispensasjon fra enkelte funksjonskrav.

0Tilføyd ved forskrift 16 jan 2012 nr. 75 (i kraft 20 jan 2012).
§ 4-3.Måleverdier
0Tilføyes ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 jan 2019).
§ 4-4.Display
0Tilføyes ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 jan 2019).
§ 4-5.Krav til installering og rapportering

Nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde.

Nettselskapet skal etter 1. januar 2015 rapportere periodisk om fremdrift til Norges vassdrags- og energidirektorat frem til 2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011), endret ved forskrifter 16 jan 2012 nr. 75 (i kraft 20 jan 2012), 19 juni 2013 nr. 663 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2015 nr. 705 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 4-7).
§ 4-6.Overgangsbestemmelser

Når nettselskapet har installert AMS i henhold til § 4-5, skal sluttbruker ha tilgang til måleverdiene lokalt.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 jan 2014), endret ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 4-8).

Kapittel 5. Regulerkraftavregning

0Overskriften endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 4).
§ 5-1.Beregning av regulerkraftbalanse

Avregningsansvarlig skal beregne regulerkraftbalanse for hver balanseansvarlig.

Regulerkraftbalansen skal beregnes på grunnlag av avregningsdata fra nettselskaper, kjøps-/salgsforpliktelser i organiserte markeder og kjøps-/salgsforpliktelser utenfor organiserte markeder.

Regulerkraftbalansen skal beregnes for hver time og angis med en presisjon tilsvarende kWh/h.

Regulerkraftbalansen skal beregnes for hvert prisområde i regulerkraftmarkedet.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-1). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 5-2.Betalingsforpliktelser og tilgodehavender i regulerkraftmarkedet

Avregningsansvarlig skal beregne betalingsforpliktelser eller tilgodehavender for hver enkelt balanseansvarlig på bakgrunn av hver enkelt balanseansvarliges separate regulerkraftbalanser for kraftforbruk og kraftproduksjon. Regulerkraftubalanser ved kraftforbruk skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet. Regulerkraftubalanser ved kraftproduksjon skal avregnes etter prisene i spotmarkedet når ubalanser reduserer den totale ubalansen i systemet, mens ubalanser som øker den totale ubalansen i systemet skal avregnes etter prisene i regulerkraftmarkedet.

Kraftstasjoner med en samlet installert ytelse under 3 MW skal ved avregning behandles som forbruk etter første ledd annet punktum.

Betalingsforpliktelser eller tilgodehavender skal innen 18 kalenderdager etter hvert driftsdøgn gjøres kjent for hver enkelt balanseansvarlig.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 5 des 2008 nr. 1669 (i kraft 28 sep 2009), 23 mars 2009 nr. 536 (i kraft 28 sep 2009), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-2), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 5-3.Nettselskapets beregning av avregningsdata for regulerkraftbalanse

Nettselskapet skal beregne avregningsdata for regulerkraftbalanse for hver balanseansvarlig.

Nettselskapet har ansvar for at det totale uttaket til og innmatingen fra tilgrensende kraftnett, avregnet uttak/innmating for de enkelte balanseansvarlige i sitt nett og summen av avregnet nettap til enhver tid er i balanse. Dette skal fremgå ved rapportering av avregningsdata til avregningsansvarlig.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-3). Oppheves ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 5-4.Nettselskapets oversendelse av avregningsdata og informasjon om forbruk

Nettselskapet skal for hver balanseansvarlig i sitt nett sende melding til avregningsansvarlig som inneholder avregningsdata for regulerkraftbalanse.

Avregningsdata for regulerkraftbalanse skal oversendes innen tre virkedager etter avregningsukens slutt. Avregningsansvarlig skal deretter uten ugrunnet opphold gjøre avregningsdata for regulerkraftbalanse tilgjengelig for den enkelte balanseansvarlige.

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2008), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-4), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017). Oppheves ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 5-5.Kjøps- og salgsforpliktelser i organiserte markeder

Markedsplasskonsesjonær skal sende melding til avregningsansvarlig som inneholder oversikt over den enkelte balanseansvarliges kjøps- og salgsforpliktelser i organiserte markeder.

Kjøps- og salgsforpliktelser skal oversendes fortløpende etter hvert som de inngås, og senest 45 minutter før driftstimen.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 23 mars 2009 nr. 536 (i kraft 28 sep 2009), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-5).
§ 5-6.Kjøps- og salgsforpliktelser utenfor organiserte markeder

Balanseansvarlig skal sende melding til avregningsansvarlig som inneholder oversikt over dennes kjøps- og salgsforpliktelser utenfor organiserte markeder.

Kjøps- og salgsforpliktelser skal angis i hele kWh/h.

Kjøps- og salgsforpliktelser skal oversendes fortløpende etter hvert som de inngås, og senest 45 minutter før driftstimen.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 23 mars 2009 nr. 536 (i kraft 28 sep 2009), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-6).
§ 5-7.Avtale om regulerkraftavregning

Balanseansvarlig og avregningsansvarlig skal regulere forhold i forbindelse med avregning av regulerkraft i en egen avtale.

Håndtering av balanseansvaret kan settes bort til tredjepart som har avtale etter første ledd.

Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og energidirektorat.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-7), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 5-8.Gebyr

Avregningsansvarlig kan ta gebyr av nettselskap og balanseansvarlige for avregning av regulerkraftbalanse, samt for en bestemt andel av systemdriftskostnadene.

Systemstøtte for Ediel kan ta gebyr av nettselskap, kraftleverandører og balanseansvarlige for drift og vedlikehold av og veiledning om Ediel-meldinger som inngår i denne forskrift.

Gebyrene skal dekke kostnader ved effektiv drift.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 23 mars 2009 nr. 536 (i kraft 28 sep 2009), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-8).
§ 5-9.Bortsetting av oppgaver

Avregningsansvarlig kan overlate til tredjepart å utføre oppgaver i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning.

Følgende oppgaver kan ikke overlates til tredjepart etter første ledd:

a)inngåelse og endring av avtale jf. § 5-7 første ledd,
b)fastsetting av ekstraordinært krav til sikkerhetsstillelse fra balanseansvarlig for regulerkraftoppgjør,
c)suspensjon eller ekskludering av balanseansvarlig fra regulerkraftavregningen og handel i engrosmarkedet for kraft og
d)annen avgjørelse i forbindelse med koordinering av regulerkraftavregning som innebærer utøvelse av offentlig myndighet og er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte aktører.
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 4-9), 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017).
§ 5-10.Rapportering av avregningsdata i overgangsperiode til nordisk balanseavregning

Nettselskap skal rapportere avregningsdata for perioden fra 20. mars til 28. mai 2017 i henhold til både det eksisterende og det nye avregningssystemet knyttet til nordisk balanseavregning, slik det fremgår av dette kapittelet henholdsvis før og etter endring som trer i kraft 1. mai 2017.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om endring av datoene for overgangsperioden.

0Tilføyd ved forskrift 20 feb 2017 nr. 214 (med virkning til 31 des 2017).

Kapittel 6. Avregning basert på nettselskapets innmatingsprofil

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 5).
§ 6-1.Bruk av justert innmatingsprofil

Målepunkter som ikke timemåles skal avregnes basert på justert innmatingsprofil.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-1). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-2.Felles justert innmatingsprofil

Tilgrensende kraftnett kan samarbeide om rapportering av avregningsdata til avregningssentralen. Det kan benyttes en felles justert innmatingsprofil.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-2). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-3.Beregning av nettap

Ved beregning av timevis nettap for beregning av justert innmatingsprofil, skal det benyttes en tapsprofil som er representativ for nettet.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-3). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-4.Beregning av kraftuttak på balanseansvarlig

Nettselskapet skal beregne en prosentvis fordeling av forventet årlig kraftuttak per ikke-timemålt målepunkt. Nettselskapet skal, på bakgrunn av prosentvis fordeling per målepunkt og justert innmatingsprofil, beregne ikke-timemålt kraftuttak per døgn per målepunkt, for hver enkelt balanseansvarlig i henhold til § 5-3.

0Endret ved forskrifter 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-4), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-5.Melding med avregningsdata basert på justert innmatingsprofil

Nettselskapet skal innen tre virkedager etter avregningsukens slutt sende melding til balanseansvarlig som inneholder beregnet døgnvis kraftuttak i hele kWh for den balanseansvarliges enkelte målepunkt.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-5), 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrifter 23 sep 2016 nr. 1099 og 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 mai 2017). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrifter 23 sep 2016 nr. 1099 og 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-6.Melding med informasjon om forventet uttak per målepunkt

Nettselskapet skal minimum hvert kvartal sende melding til hver enkelt kraftleverandør om forventet årlig uttak for hvert målepunkt i kraftleverandørens portefølje som inngår i beregningsgrunnlaget for prosentfordelingen (porteføljestatus). Informasjonen skal oversendes kraftleverandør innen to uker etter kvartalsskifte.

Forventede uttak for hvert målepunkt skal oppgis i hele kWh.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-6). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-7.Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter

Nettselskapet skal gjennomføre et økonomisk oppgjør mellom balanseansvarlige i et kraftnett når avregning baseres på justert innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp avviket mellom beregnet prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen, og virkelig uttak fra målepunktene.

Nettselskapet skal føre en konto for hver balanseansvarlig. Kontoen skal oppdateres etter avlesning av målepunkt med et verdsatt avvik mellom målt kraftvolum for hvert målepunkt og hvert målepunkts andel av avregnet kraftvolum basert på justert innmatingsprofil. Avviket skal verdsettes etter områdeprisen på elspotmarkedet veid med den justerte innmatingsprofilen i perioden mellom avlesningene.

Kontoen skal gjøres opp minimum ved hvert årsskifte.

Nettselskapet skal sende meldinger til balanseansvarlige med avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter. Meldingene skal gjøre balanseansvarlige kjent med sine betalingsforpliktelser og tilgodehavender, og grunnlaget for disse, innen seks uker etter oppgjort konto.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-7). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-8.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 5-8), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013), opphevet ved forskrift 10 mars 2015 nr. 301 som endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778 og 23 sep 2016 nr. 1099 (i kraft 1 mai 2017). Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-13.Melding om avvik ved korreksjon av måleverdier for timemålte målepunkt
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-14.Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 juli 2021).
§ 6-15.Tilgang til måleverdier i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-16.Lagring av måleverdier i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-17.Behandling av kundeinformasjon i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-18.Webløsning for styring av datatilgang i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-19.Reversering av forretningsprosesser i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-20.Rapportering av statistikk fra Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-21.Sikkerhet i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 6-22.Gebyr
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).

Kapittel 7. Fakturering av forbrukere

0Overskriften endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 6), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk

Nettselskapet har ansvar for at fakturering av forbrukere foregår i henhold til regler i denne forskrift.

Nettjenester til forbrukere skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning, jf. § 3-3 tredje ledd. Faktureringsperiodene skal være av tilnærmet lik varighet. Fakturering av nettjenester til forbrukere med timemåler skal skje på grunnlag av faktisk forbruk med timesoppløsning.

Det kan faktureres på bakgrunn av stipulert forbruk dersom innhenting av målerstand medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet. Det skal opplyses på fakturaen at forbruket er stipulert.

Mellom faktureringene etter annet ledd, kan det etter anmodning fra en forbruker faktureres à konto i tillegg.

Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom forbrukerens betalingsdyktighet gjør det nødvendig.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 6-1), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016, tidligere § 7-1).
§ 7-1b.Fakturering av forbrukere for elektrisk energi

Kraftleverandøren har ansvar for at fakturering av elektrisk energi til forbrukere foregår i henhold til denne forskrift.

§ 7-1a med unntak av første og femte ledd gjelder tilsvarende for fakturering av forbrukere for fakturering av elektrisk energi.

Kraftleverandøren kan likevel fakturere forbruker forskuddsvis for elektrisk energi, begrenset til maksimalt 10 uker mellom fakturaforfall og tidspunkt for levering. Avregning mot faktisk forbruk skal skje separat for hver faktureringsperiode, innen rimelig tid etter periodens avslutning. Beregningen av volum skal baseres på historiske forbruksdata i målepunktet. For beregning av priselementer som ikke er kjent for forbruker før tidspunkt for levering, benyttes månedskontrakt på en representativ finansiell nordisk kraftbørs, referert systempris. Denne prisen skal maksimalt settes til høyeste stengningspris siste to uker for den månedskontrakten som ligger nærmest tidspunkt for levering. Vekslingskurs mellom norske kroner og euro skal maksimalt settes til Norges Banks midtkurs samme dato som valgt stengningspris.

0Tilføyd ved forskrift 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-2.Krav til utforming av faktura til forbrukere

Følgende gjelder fakturering for nettjenester:

a)Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren.
b)Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c)Fakturaen i henhold til § 7-1a annet ledd skal inneholde en grafisk sammenligning av årets forbruk i hver enkelt avregningsperiode med tilsvarende periode foregående år.
d)Fakturaen skal inneholde Enova SF sitt telefonnummer til gratis telefontjeneste for rådgivning om energisparing og energiomlegging.
e)Fakturaen skal inneholde oversiktlig informasjon om hvilke opplysninger som må oppgis for å foreta skifte av kraftleverandør, jf. § 2-4 annet ledd.
f)Fakturaen skal inneholde informasjon om at forbrukeren kan sammenlikne kraftpriser på Forbrukerrådets internettsider, og det skal opplyses om nettadressen til disse sidene.
g)Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet til å kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av fakturaen.

Følgende gjelder fakturering for elektrisk energi:

a)Fakturaen skal være oversiktlig og lett å forstå for forbrukeren.
b)Fakturaen skal inneholde informasjon om fakturagrunnlaget, herunder priser, kraftvolum og hvorvidt forbrukeren mottar leveringspliktig kraftleveranse i henhold til energiloven § 3-3. Dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag i henhold til § 7-1a tredje ledd, skal dette fremgå tydelig av fakturaen.
c)Fakturaen skal opplyse om forbrukerens anledning til å fremme innsigelser mot fakturaen, herunder forbrukerens mulighet til å kontakte Elklagenemnda. Kontaktinformasjon til Elklagenemnda skal framgå av fakturaen.
0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 6-2), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-3.Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Ved felles fakturering, herunder purring, betalingspåminnelser og lignende, av nettjenester og elektrisk energi skal fakturering av elektrisk energi skje etter både de bestemmelser som gjelder for fakturering av nettjenester og de bestemmelser som gjelder fakturering av elektrisk energi.

Ved gjennomfakturering skal både nettselskap og kraftleverandør gjøre original nettleiefaktura tilgjengelig for forbruker på sine internettsider. Nettselskapets betalingsinformasjon skal ikke være synlig på en slik nettleiefaktura. Kraftleverandør skal på forespørsel gjøre tilsvarende tilgjengelig for forbruker i papirformat.

Kraftleverandør som gjennomfakturerer er unntatt fra § 7-2 første ledd bokstav c. Kraftleverandør som gjennomfakturerer skal likevel påse at felles faktura inneholder forbruksdata som kraftleverandøren har tilgjengelig for inneværende og foregående år, presentert på en måte som er oversiktlig og lett å forstå.

Kraftleverandører som gjennomfakturerer er unntatt fra § 8-3 slik at disse kraftleverandørene kan kreve papirfakturagebyr dersom det anses som nødvendig og i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lov.

Logo og kontaktinformasjon for nettselskap og kraftleverandør skal fremgå sidestilt i fakturaen. Denne informasjonen skal plasseres øverst på fakturaens første side. For kraftleverandør som gjennomfakturerer er det likevel tilstrekkelig at det tydelig fremgår av fakturaen hvem som er selger av nettjenester og hvem som er selger av elektrisk energi. Kontaktinformasjon til nettselskap skal også tydelig fremgå av fakturaen.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrifter 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 6-3), 26 juni 2015 nr. 801 (i kraft 1 jan 2016), 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016).
§ 7-4a.Adgang til gjennomfakturering

Kraftleverandører som ønsker gjennomfakturering som faktureringsmetode overfor forbrukere, må gjennomfakturere for alle sine målepunkt tilknyttet nettselskapet. Dette gjelder kun målepunkt knyttet til forbrukere som kraftleverandøren har inngått kraftleveringsavtale med i henhold til § 2-3. Kraftleveringsavtalen skal i tillegg inneholde informasjon om at gjennomfakturering skal benyttes som faktureringsmetode.

Kraftleverandøren skal varsle eksisterende kunder om endring i kraftleveringsavtalen. Endring i kraftleveringsavtalen kan tidligst tre i kraft én måned etter at varsel er sendt forbruker.

0Tilføyd ved forskrift 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016).
§ 7-4b.Avtale om gjennomfakturering

Nettselskap som tilbyr gjennomfakturering til forbrukere skal inngå en avtale om gjennomfakturering med kraftleverandør. Nettselskapet skal tilby samme avtale til alle kraftleverandører. Nettselskap skal gi kraftleverandør fullmakt til å opptre som nettselskapets representant for mottak av betaling av nettleie.

En avtale om gjennomfakturering skal regulere følgende forhold:

a)Nettselskap kan kreve sikkerhetsstillelse av kraftleverandør. I avtalen skal da følgende klausul benyttes: Kraftleverandør skal stille med en bankgaranti som sikkerhetsstillelse. Nettselskapet skal stille krav om et garantibeløp opp mot en øvre grense på 100 % av en landsgjennomsnittlig, månedlig nettleie for hvert av sine målepunkt tilknyttet forbrukere som har inngått avtale om leveranse av kraft med kraftleverandøren. Antall forbrukere som har inngått avtale om leveranse av kraft med kraftleverandøren skal oppdateres minst hvert kvartal. Den landsgjennomsnittlige, månedlige nettleien vil fastsettes årlig av NVE.
b)Informasjonsutveksling ved gjennomfakturering skal skje ved bruk av de formater og protokoller, og innenfor de tidsrammer som er fastsatt av Systemstøtten for Ediel.
c)Kraftleverandøren skal betale nettleien innen forfall til nettselskap. Nettselskapets forfallsdato skal settes til minst 20 kalenderdager etter fakturautstedelse.
d)Forbrukerens betaling til kraftleverandør skal ha befriende virkning overfor nettselskap.
e)Kraftleverandør skal betale nettleie på vegne av forbrukere, uavhengig av om det foregår en innbetaling fra forbruker til kraftleverandør.
f)Utbetalinger tilknyttet avregning og fakturering av nettleie fra nettselskap til forbrukere skal sendes via kraftleverandør. Kraftleverandør skal utbetale tilgodebeløpet til forbrukeren senest ved sin førstkommende fakturautstedelse.
g)Nettselskap kan si opp avtale om gjennomfakturering dersom kraftleverandøren innen 9 dager etter utstedt purring fra nettselskapet ikke har betalt utestående krav.
h)Dersom kraftleverandør eller nettselskap ikke overholder gjeldende regelverk for felles fakturering, har partene adgang til å si opp avtalen om gjennomfakturering. Manglende overholdelse av gjeldende regelverk for felles fakturering skal anses som vesentlig mislighold av avtalen.
0Tilføyd ved forskrift 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016).
§ 7-5.Fakturering basert på måleverdier i Elhub
0Tilføyes ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).

Kapittel 8. Nøytralitet, informasjon, gebyrer og bortsetting av tjenester

0Overskriften endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 7).
§ 8-1.Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapet skal i enhver sammenheng opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder:

a)informasjon om kraftleverandører og kraftmarkedet,
b)håndtering av leverandørskifter,
c)nyetablering av abonnement,
d)oversendelse av måledata,
e)valg av faktureringsrutiner,
f)avregnings- og faktureringsplikt.

Nettselskapet skal håndtere informasjon på en måte som gjør at enkeltleverandører ikke kan gis konkurransefortrinn.

Nettselskapet skal informere sluttbrukere om relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling og avregning.

Nettselskapet skal på forespørsel oppgi den justerte innmatingsprofilen for siste kalenderår og hvilke kraftleverandører som er balanseansvarlige i nettselskapets kraftnett.

På forespørsel skal nettselskapet stille all pliktig informasjon etter dette kapitlet til disposisjon på et allment brukt elektronisk format, dersom informasjonen er lagret elektronisk.

Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde, herunder hvilke kraftleverandører som har valgt felles fakturering. Ved leveringsstart for leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles skriftlig i form av et brev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker den informasjon som nevnes i annet punktum, i form av et påminnelsesbrev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal informeres om endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted.

For å legge til rette for en effektiv håndtering av leverandørskifte, anleggsovertagelse og oppstart skal alle nettselskap med distribusjonsnett gjøre relevante kundedata tilgjengelige for en internettbasert søketjeneste administrert av avregningsansvarlig.

Dersom nettselskapet tilbyr felles fakturering, skal dette gjøres på like og ikke-diskriminerende vilkår.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 12 des 2005 nr. 1473 (i kraft 1 jan 2006), 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2007), 4 juli 2007 nr. 1085 (i kraft 1 jan 2008), 20 des 2010 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2011), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-1), 3 mai 2016 nr. 463 (i kraft 1 sep 2016). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 1 jan 2019).
§ 8-1a.Program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

Nettselskap som inngår i vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av energilovens § 4-6 første ledd, plikter å utarbeide et program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet som beskriver de tiltak som er truffet for å sikre at nettselskapet opptrer i henhold til nøytralitetsbestemmelsene i energiloven med tilhørende forskrifter. Nettselskapet har ansvar for å sikre at programmet etterleves, og skal utpeke en person som er ansvarlig for programmet.

I programmet skal det angis hvilke spesifikke forpliktelser arbeidstakerne har for å sikre nøytralitet, og alle arbeidstakere som er ansatt i nettselskapet skal skriftlig forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere. Konsekvensene av å bryte nøytralitetsbestemmelsen, herunder krav knyttet til taushetsplikt, skal tydeliggjøres for de ansatte. Dersom andre selskap utfører nettjenester på vegne av nettselskapet skal alle arbeidstakere som utfører disse tjenestene skriftlig forplikte seg til å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbruker.

Nettselskapet kan gjøre unntak fra kravet til skriftlighet for personer som har stillinger med liten grad av kundekontakt, dersom mulighet for diskriminerende adferd er liten. Slike unntak og bakgrunnen for disse skal fremgå av selskapets årlige rapport som beskriver programmet.

Programmet skal detaljert angi hva slags informasjon som er underlagt taushetsplikt, og hvordan denne skal behandles.

Ledelsen i nettselskapet skal aktivt, synlig, og regelmessig støtte programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet, og det skal gjennomføres regelmessig opplæring knyttet til etterlevelse av nøytralitetskravene.

En årlig rapport med beskrivelse av de tiltak som er truffet, samt resultatene av disse, skal innen tre måneder etter årsskiftet offentliggjøres på en slik måte at den er lett tilgjengelig, samt oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i enkeltvedtak stille krav til innholdet i, og omfanget av, programmet for overvåkning av nettselskapets nøytralitet.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 juli 2007), endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-1a).
§ 8-2.Historiske forbruksdata

Nettselskapet skal på forespørsel stille historiske forbruksdata til sluttbrukeres disposisjon.

Nettselskapet kan kreve dekning av kostnadene ved å stille forbruksdata til sluttbrukers disposisjon.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-2). Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 8-3.Gebyrer

Nettselskapet skal for tjenester beskrevet i disse forskrifter ikke kreve gebyrer eller betaling ut over vanlig tariff, om ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelsen.

0Endret ved forskrifter 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-3).
§ 8-4.Bortsetting av tjenester

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester beskrevet i denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002). Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-4).
§ 8-5.Varedeklarasjon

Kraftleverandøren skal informere sine sluttbrukere om opprinnelsen til leveranser av elektrisk energi i foregående år. Slik informasjon skal gis i salgsfremmende materiale og i forbindelse med fakturering, i form av en henvisning til internettsiden til Norges vassdrags- og energidirektorat, som ansvarlig for den nasjonale varedeklarasjonen.

Kraftleverandører som ønsker en individuell varedeklarasjon innenfor Norges vassdrags- og energidirektorats ordning for varedeklarasjoner, skal gjøre dette ved å legge til grunn opplysningene lagt ut på internettsiden til Norges vassdrags- og energidirektorat, samt opprinnelsesgarantier innløst i registeret til den avregningsansvarlige.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2007). Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 7-5).

Kapittel 9. Øvrige bestemmelser

0Overskriften endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere kapittel 8).
§ 9-1.Pålegg

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendig for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-1).
§ 9-1a.Rasjonering

Når departementet har iverksatt rasjonering i medhold av § 6-2 i energiloven, kan rasjoneringsmyndigheten fravike bestemmelser gitt i denne forskriften, herunder gi de pålegg som sikrer at kraftrasjonering blir gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1461 (i kraft 1 jan 2002). Endret ved forskrifter 15 juni 2010 nr. 833 (i kraft 1 juli 2010), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-1a).
§ 9-1b.Særskilte avlesnings-, fakturerings- og informasjonstiltak

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i anstrengte energisituasjoner pålegge nettselskap og kraftleverandører å innføre særskilte avlesnings-, fakturerings- og informasjonsrutiner.

Nettselskap og kraftleverandører skal kunne legge om til særskilte rutiner innen rimelig tid etter at pålegg er vedtatt etter første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2003 nr. 1502 (i kraft 1 okt 2004). Endret ved forskrifter 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-1b).
§ 9-1c.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1a, § 2-2, § 3-3, § 3-7, § 3-8, § 3-10, § 6-7, § 8-1, § 8-1a og § 8-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr.

0Endret ved forskrifter 14 des 2006 nr. 1463 (i kraft 1 jan 2007), 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-1c), 28 okt 2011 nr. 1056. Endres ved forskrift 12 juni 2015 nr. 705 som endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120 (i kraft 23 okt 2017).
§ 9-2.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-2).
§ 9-3.Klage

Vedtak fattet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til departementet. Klagen stiles til departementet, og sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat til forberedende klagebehandling.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-3).
§ 9-4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. april 1999.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2011 nr. 726 (i kraft 1 juli 2011, tidligere § 8-4), 20 des 2012 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2013), 12 juni 2015 nr. 705 (i kraft 1 juli 2015).