Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

DatoFOR-1999-03-11-302
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1999 863
Ikrafttredelse01.04.1999
Sist endretFOR-2016-12-07-1457 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50-§10-6, FOR-1990-12-07-959-§9-1
Kunngjort
Rettet26.04.2017 (§ 1-3 definisjonen av plusskunde)
KorttittelForskrift om kontroll av nettvirksomhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 11. mars 1999 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286, 13 des 2000 nr. 1255, 16 okt 2001 nr. 1394, 17 des 2001 nr. 1486, 11 okt 2002 nr. 1123, 16 des 2002 nr. 1611, 12 des 2003 nr. 1502, 5 des 2005 nr. 1470, 18 okt 2006 nr. 1171, 14 des 2006 nr. 1413, 7 des 2007 nr. 1423, 15 des 2008 nr. 1358, 5 juni 2009 nr. 616, 10 nov 2009 nr. 1365, 15 juni 2010 nr. 984, 15 des 2008 nr. 1358, 5 juni 2009 nr. 616, 4 des 2012 nr. 1137 som endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1250, 16 des 2013 nr. 1576, 10 des 2014 nr. 1554, 4 des 2012 nr. 1137, 16 des 2013 nr. 1576, 10 des 2014 nr. 1554, 1 juli 2015 nr. 850, 4 des 2015 nr. 1408, 1 juli 2015 nr. 850, 29 april 2016 nr. 456, 7 des 2016 nr. 1457.
Rettelser: 26.01.2010 (hjemmel), 24.08.2016 (§ 9-2 første ledd, tabellhodet), 26.04.2017 (§ 1-3 definisjonen av plusskunde).

Del I. Generelle bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Denne forskriften skal legge grunnlag for et effektivt kraftmarked og kontroll av nettvirksomheten som et naturlig monopol. Forskriften skal sikre at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder økonomiske vilkår ved salg av nettjenester samt rapportering av økonomiske og tekniske data ved kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet og øvrig virksomhet for rapporteringspliktige selskaper.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Anleggsbidrag: Beregnet investeringstilskudd ved tilknytning av en ny kunde eller ved forsterkning av nettet til en eksisterende kunde. 

Avkastning: Driftsresultat sett i forhold til avkastningsgrunnlaget. Driftsresultatet er gitt ved årlig inntektsramme for eget nett fratrukket kostnader i eget nett. 

Avkastningsgrunnlag: Gjennomsnittet av inngående og utgående saldo for investert nettkapital, tillagt 1 prosent for netto arbeidskapital. Investert nettkapital er gitt ved førstegangs historisk anskaffelseskostnad. Andel av felles driftsmidler er inkludert. 

Distribusjonsnett: Overføringsnett med nominell spenning opp til og med 22 kV, med mindre annet er bestemt. 

Fellesnett: Nettområde med minimum felles tariff, måling og avregning. Et fellesnett består av anlegg fra flere nettselskap, og ansvarlig for fellesnettet benevnes operatør. 

Konsesjonær: Innehaver av omsetningskonsesjon. 

Kundegruppe: En avgrenset gruppe av sluttbrukere, avgrenset ut i fra likheter i brukstid, leveringskvalitet og forbruksnivå. 

Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. 

Marginale tapskostnader: Endring i tapskostnader i nettet ved en marginal endring i innmating eller uttak. 

Marginal tapsprosent: Prosentvis endring i nettap ved en marginal endring i innmating eller uttak. 

Nettselskap: Konsesjonær som eier overføringsnett eller har ansvar for nettjenester. 

Nettjenester: Omfatter en eller flere av følgende:

a)overføring av kraft, herunder drift, vedlikehold og investering i nettanlegg
b)tariffering
c)måling, avregning og kundehåndtering
d)tilsyn og sikkerhet
e)driftskoordinering
f)pålagte beredskapstiltak
g)pålagt energiutredning. 

Plusskunde: Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. 

Regionalnett: Overføringsnett mellom sentralnett og distribusjonsnett. 

Sentralnett: Anlegg i overføringsnettet på spenningsnivå 132 kV eller høyere og som er definert som anlegg i sentralnettet. 

Tariffer: Med tariffer forstås alle priser og annen økonomisk godtgjørelse som konsesjonæren fastsetter for tilknytning til og bruk av elektriske nettanlegg. 

Tilknytningspunkt: Punkt i overføringsnettet der det foregår innmating eller uttak av kraft eller utveksling mellom nettselskap. 

Utkoblbart forbruk: Forbruk som kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet. 

Øvrig virksomhet: All virksomhet som ikke omfattes av kraftproduksjon, kraftomsetning, nettvirksomhet eller televirksomhet; herunder fjernvarme, veilys, installasjon, kabel-tv, enøk-virksomhet, utleie og salg av konsulenttjenester.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003), 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006), 29 april 2016 nr. 456 (i kraft 1 jan 2017).
§ 1-4.Betaling og ansvar for nettjenester

Enhver betaling som avkreves en kunde som følge av vilkår satt av nettselskapet, og hvor nettselskapet kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon, er å regne som faktisk inntekt for nettvirksomheten, jf. § 7-4. Dette gjelder ikke anleggsbidrag etter § 17-5.

Kunden kan faktureres for merkostnader forbundet med endring av eksisterende anlegg, eller når han etterspør kvalitet eller tjenester som normalt ikke kan forventes levert. Det skal foreligge dokumentasjon for kundens bestilling av tjenesten. Inntekter som følge av levering av slike tjenester kan holdes utenfor faktisk inntekt. Inntekter og kostnader forbundet med dette skal fremkomme i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Nettselskapet kan la andre utføre nettjenester såfremt inntekter og kostnader forbundet med dette fremkommer i nettselskapets rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat under virksomhetsområdene distribusjonsnett, regionalnett eller sentralnett. Nettselskapet skal fremstå utad som ansvarlig for oppgavene eller tjenestene.

0Tilføyd ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).

Del II. Økonomisk og teknisk rapportering

Kapittel 2. Rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat

§ 2-1.Rapporteringsplikt

Alle konsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat.

§ 2-2.Frist for innlevering

Rapportering skal innleveres til Norges vassdrags- og energidirektorat i henhold til bestemmelser for innlevering til sentralt regnskapsregister som er fastsatt i eller i medhold av regnskapsloven. Ved overtredelse av frist for innlevering eller vesentlige mangler ved rapporteringen gjelder bestemmelsen i lov 29. juni 1990 nr. 50 (energiloven) § 10-3 tilsvarende.

Rapportering etter første ledd kan etter søknad utsettes i inntil fire uker dersom det ikke hindrer gjennomføringen av denne forskriften. Utsatt frist kan ikke settes senere enn 1. august.

Søknad om utsatt frist sendes Norges vassdrags- og energidirektorat innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent. Bekreftelse av datoen for godkjenningen skal legges ved.

0Endret ved forskrifter 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2008), 15 juni 2010 nr. 984 (i kraft 1 juli 2010), 16 des 2013 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2014).
§ 2-3.Programvare

Programvare utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat skal benyttes ved innlevering av økonomisk og teknisk rapportering.

§ 2-4.Regnskapsprinsipper

Regnskapet skal avlegges i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Norges vassdrags- og energidirektorat kan fastsette krav til ytterligere spesifikasjoner.

§ 2-5.Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning skal sendes Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med rapporteringen eller så snart de foreligger ferdig trykket.

§ 2-6.Segmentinformasjon for nettvirksomheten

Konsesjonærens årsregnskap skal inneholde separat regnskapsinformasjon for nettvirksomheten. Det skal som et minimum opplyses om årlig inntektsramme, jf. § 8-6, inngående og utgående saldo for mer- og mindreinntekt, eventuell innhenting og avskrivning av mindreinntekt eller tilbakeføring av merinntekt i perioden, driftsresultat, avkastningsgrunnlag og avkastning.

0Endret ved forskrifter 16 des 2002 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2003), 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 2-7.Revisors rolle

Konsesjonærens revisor skal kontrollere og attestere på at rapporteringen er gjort i samsvar med reglene i denne forskrift.

§ 2-8.Kryssubsidiering

Nettselskapet skal ikke belaste nettvirksomheten med kostnader som er knyttet til konkurranseutsatt virksomhet. Flytting av inntekter som knytter seg til nettvirksomheten over på konkurranseutsatte virksomhetsområder er ikke tillatt.

Overføring av midler, herunder finans- og realkapital som stilles til rådighet, fra nettselskaper til andre juridiske personer, skal skje til markedsvilkår.

Ved interne transaksjoner mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder skal faktiske kostnader fordeles direkte på det virksomhetsområdet ytelsen er utført. Kostnadene skal fordeles forholdsmessig ut fra den reelle bruken av ressurser.

Ved utnyttelse av felles anleggsmidler mellom andre virksomhetsområder og nettvirksomheten skal kostnader, avskrivninger og balanseverdier fordeles forholdsmessig mellom virksomhetsområdene ut fra den reelle bruken av anleggsmidlene.

Interne transaksjoner mellom nettvirksomheten og øvrige virksomhetsområder skal kunne dokumenteres med skriftlige avtaler. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi pålegg om at en bestemt metode for kostnadsberegning eller -fordeling skal benyttes.

Transaksjoner mellom nettselskapet og andre selskaper i samme konsern skal skje til markedsvilkår. Avtaler mellom selskaper i samme konsern skal foreligge skriftlig.

Enhver anskaffelse fra andre selskaper i samme konsern, hvor kostnadene ved anskaffelsen belastes nettvirksomheten, skal så langt som mulig være basert på konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av slike kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Syvende ledd omfatter ikke anskaffelser av administrative tjenester og eiendomstjenester. Syvende ledd omfatter ikke kontrakter med en anslått verdi under 100 000 kroner eksl. mva.

0Endret ved forskrifter 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007), 10 des 2014 nr. 1554 (i kraft 1 jan 2015), 1 juli 2015 nr. 850, 1 juli 2015 nr. 850 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 3. Regnskapets oppbygging og tilleggsopplysninger

§ 3-1.Virksomhetsområder

Rapporteringen skal gjøres på egne virksomhetsområder som skal inndeles i:

a)kraftomsetning
b)kraftproduksjon
c)sentralnett
d)regionalnett
e)distribusjonsnett
f)tele
g)øvrig virksomhet.

Konsesjonæren skal skille konkurranseutsatte forretningsområder og nettvirksomhet i selvstendige virksomhetsområder med separate budsjetter og regnskaper. Konsesjonæren plikter å henføre inntekter og kostnader til virksomhetsområdene slik at driftsresultatet for virksomhetsområdene gir et mest mulig korrekt bilde av årets drift. Rapporteringen skal følge kalenderåret. Regnskapet skal avstemmes mot årsregnskapet per regnskapspost.

0Endret ved forskrift 16 des 2002 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2003).
§ 3-2.Fellesvirksomhet, interne transaksjoner og avstemming mot årsregnskapet
a)Fellesvirksomhet

Kostnader, inntekter og driftsmidler skal i størst mulig grad henføres direkte på virksomhetsområdene. Alle felleskostnader og felles driftsmidler skal fordeles ut i fra en vurdering av virksomhetsområdets ressursbruk. Prinsipper og fordelingsnøkler anvendt ved fordelingen skal gjøres rede for og skal kunne dokumenteres.

b)Interne transaksjoner

Interne transaksjoner skal ikke påvirke årsresultatet.

c)Avstemming mot årsregnskapet

Det skal foretas avstemming mot årsregnskapet og redegjøres for årsaker til eventuelle avvik mellom årsregnskapet og rapporteringen.

§ 3-3.Regnskapsmessig behandling av eierandeler

Konsesjonær plikter å rapportere til Norges vassdrags- og energidirektorat selv om eier(e) også er rapporteringspliktig. Konsesjonær som har eierandeler i rapporteringspliktige selskap skal ikke innarbeide disse eierandelene under virksomhetsområdene.

Det skal opplyses om navn på alle selskaper konsesjonæren har eierandeler i, størrelsen på eierandelene samt etter hvilke prinsipper eierandelene er innarbeidet i årsregnskapet.

§ 3-4.Fellesnett

Operatør av fellesnett skal utarbeide eget resultatregnskap for fellesnettet og resultatregnskap skal gå i økonomisk balanse.

§ 3-5.Anleggsregister

Konsesjonæren skal ha et anleggsregister som omfatter alle anleggsmidlene. Anleggsregisteret skal gi en oversikt over brutto førstegangs historisk anskaffelseskostnad, anskaffelsestidspunkt, avskrivningsplan, akkumulerte av- og nedskrivninger, netto bokført verdi, investeringstilskudd og lignende.

0Endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 3-6.Tilleggsopplysninger
a)Det skal gis detaljert informasjon om kraftomsetning.
b)Det skal gis utførlige opplysninger om prinsipper for regnskapsmessig behandling av aktivering, kostnadsføring og vedlikehold.
c)Det skal gis utførlige opplysninger om prinsipper for behandling av anleggsbidrag, tilskudd med videre.
d)Det skal gis detaljert informasjon om anlegg eller rettigheter som kan brukes i nettvirksomheten så vel som konkurranseutsatt virksomhet.
e)Alle former for godtgjørelse som virksomhet av kommersiell karakter betaler for bruk av anlegg eller rettigheter knyttet til konsesjonærens nettvirksomhet skal spesifiseres.
f)I rapporteringen skal samlet kraftsalg inklusiv tap samsvare med samlet krafttilgang.
g)Nettanlegg skal rapporteres i fysiske størrelser, eksempelvis antall km linje, antall transformatorer, antall km jordkabel med videre.
h)Konsesjonærer med kraftproduksjon skal spesifisere produksjon pr. kraftstasjon.
0Endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 4. Resultatregnskap

§ 4-1.Generelt om resultatregnskap

Konsesjonæren skal rapportere fullstendig resultatregnskap i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. For virksomhetsområdene i henhold til § 3-1 første ledd skal det rapporteres driftsinntekter, driftskostnader og driftsresultat.

0Endret ved forskrift 16 des 2002 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2003).
§ 4-2.Energisalg

Energisalg til sluttbrukere skal rapporteres for virksomhetsområdet kraftomsetning. Salg av egenprodusert kraft skal også vises under virksomhetsområdet kraftproduksjon.

§ 4-3.Energikjøp

Energikjøp for videresalg skal rapporteres for virksomhetsområdet kraftomsetning. Energikjøp knyttet til forbruk i egne produksjonsanlegg skal føres under virksomhetsområdet kraftproduksjon.

§ 4-4.Salg av nettjenester

Inntekter fra salg av nettjenester samt beregningsgrunnlag skal rapporteres for virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Kraftleverandør som fakturerer nettjenester på vegne av nettselskap skal ikke rapportere dette som inntekter fra salg av nettjenester.

§ 4-5.Kjøp av nettjenester

Kjøp av nettjenester skal rapporteres for virksomhetsområdene kraftproduksjon, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett.

§ 4-6.Kjøp av systemtjenester

Nettselskapers kjøp og salg av systemtjenester skal rapporteres for virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Med systemtjenester menes tjenester som er påkrevd for at den overførte effekten skal ha den nødvendige kvalitet, som regulerstyrke, reserver og reaktiv effekt.

0Endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 4-7.Nettap

Nettap skal rapporteres for virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. For nettap i fellesnett skal hvert av de deltakende nettselskapene rapportere nettapet i sitt anlegg, jf. kapittel 12.

0Endret ved forskrifter 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4-8.Inntekter og kostnader ved kundehåndtering, måling og avregning

Inntekter og kostnader ved kundehåndtering, måling og avregning skal spesifiseres for nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.

§ 4-9.Gevinst eller tap ved avgang av anlegg

Gevinst eller tap ved avgang av anleggsmidler skal rapporteres for hvert virksomhetsområde i henhold til § 3-1 første ledd.

0Endret ved forskrift 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2013).

Kapittel 5. Balanse

§ 5-1.Generelt om balansen

Konsesjonæren skal rapportere fullstendig balanse i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Varige driftsmidler, kundefordringer, lagerbeholdning og leverandørgjeld skal fordeles på virksomhetsområdene i henhold til § 3-1 første ledd. Mer- og mindreinntekt skal fordeles på sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Øvrige eiendeler og gjeld skal ikke fordeles på virksomhetsområdene.

0Endret ved forskrift 16 des 2002 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2003).
§ 5-2.Bokførte verdier

Bokført verdi for driftsmidler fremkommer som brutto førstegangs historisk anskaffelseskostnad fratrukket akkumulerte avskrivninger, nedskrivninger og eventuelle tilskudd. Anlegg under utførelse inngår ikke i anskaffelseskostnad før anlegget er aktivert. Inngående saldo i regnskapsåret skal være i overensstemmelse med utgående saldo i forutgående regnskapsår.

0Endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-3.Anleggsmidler

Anleggsmidler skal rapporteres til bokført verdi. Dersom bokførte verdier i årsregnskapet ikke er i overensstemmelse med de verdier som er rapportert for virksomhetsområdene, skal det gjøres rede for differansene.

Kraftstasjoner, vassdragsreguleringsanlegg med nødvendig eiendom og rettigheter for kraftproduksjon skal rapporteres under virksomhetsområdet kraftproduksjon.

Fjernvarmeanlegg med nødvendig eiendom og rettigheter skal rapporteres under virksomhetsområde øvrig virksomhet.

Sentral-, regional- og distribusjonsnettsanlegg med nødvendig eiendom og rettigheter skal rapporteres på de respektive virksomhetsområder.

Kundespesifikke anlegg skal rapporteres under virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett eller distribusjonsnett.

Øvrige driftsmidler skal rapporteres under det virksomhetsområdet hvor de anvendes. Dersom direkte henføring på virksomhetsområdene ikke er mulig skal disse driftsmidlene fordeles. Fordelingen skal gjenspeile den relative bruk av ressurser for de aktuelle virksomhetsområdene.

§ 5-4.Avskrivninger

Brutto førstegangs historisk anskaffelseskostnad skal avskrives lineært. Avskrivninger skal rapporteres separat for virksomhetsområdene.

0Endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 5-5 - § 5-6.(Opphevet fra 1 jan 2007, jf. forskrift 18 okt 2006 nr. 1171.)

Del III. Avbruddsrapportering

Kapittel 6.

0(Opphevet ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470, i kraft 1 jan 2006.)

Del IV. Inntekter for nettvirksomheten

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere del III), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 7. Generelt om inntekter for nettvirksomheten

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 6), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002). Hele kapitlet gitt på nytt ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 7-1.Inntekter ved salg av nettjenester

Nettvirksomhetens tillatte inntekter ved salg av nettjenester er årlig inntektsramme for nettvirksomheten jf. § 7-2, tillagt kostnader som kan dekkes inn som et tillegg jf. § 7-3, fratrukket avbruddskostnader, jf. § 9-1. Fra avbruddskostnadene skal det trekkes fra beløp som omfattes av individuelle avtaler, jf. § 9-3.

§ 7-2.Årlig inntektsramme

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter ved enkeltvedtak årlig inntektsramme for nettvirksomheten etter utgangen av det enkelte år, jf. kapittel 8.

For fastsettelse av årlig inntektsramme for systemansvarlig gjelder særskilte bestemmelser, jf. kapittel 11.

Årlig inntektsramme fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

0Endret ved forskrift 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2008).
§ 7-3.Kostnader som kan dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme

Følgende kostnader skal dekkes inn som et tillegg til årlig inntektsramme:

a)Kostnader ved kjøp av nettjenester fra andre nettselskaper, og kostnader ved leie av andre nettselskap sine anlegg med inntektsramme.
b)Innbetalt eiendomsskatt.
c)Endringer i avskrivninger og i avkastning som følge av endret avkastningsgrunnlag i forhold til verdiene som inngår i kostnadsgrunnlaget, jf. § 8-1. Dersom endringene er negative skal de trekkes fra årlig inntektsramme.
d)Kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter som på forhånd er godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat. Tillegget kan ikke overstige 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag i det aktuelle år.
0Endret ved forskrift 15 des 2008 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2009), 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2013).
§ 7-4.Generelt om nettvirksomhetens inntekter og forholdet til tariffer

Tariffene skal beregnes slik at nettvirksomhetens faktiske inntekt over tid ikke overstiger tillatt inntekt jf. § 7-1.

§ 7-5.Tariffering og håndtering av mer- eller mindreinntekt

Norges vassdrags- og energidirektorat fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten.

Merinntekt er en positiv differanse mellom faktiske inntekter fratrukket tillatte inntekter. Mindreinntekt er en negativ differanse mellom faktiske inntekter fratrukket tillatte inntekter.

Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene.

Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til den antatte saldo for mer- eller mindreinntekt med sikte på å styre denne saldoen mot null over tid. Ved beregningen av tariffene skal det tas hensyn til antatte avbruddskostnader. Nettselskapet skal utarbeide og kunne fremlegge en begrunnet og dokumenterbar plan for dette som er vedtatt av selskapets styre. Dersom selskapet ikke har styre, skal planen vedtas av selskapets øverste myndighet. Selskapet skal kunne fremlegge dokumentasjon på at de har tatt hensyn til saldo for mer- eller mindreinntekt når de fastsatte tariffene i hvert enkelt år.

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. For Statnett SF sitt sentralnett gjelder kravet om avskrivning for mindreinntekt som overstiger 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. Det kan i særlige tilfeller søkes om fritak fra hele eller deler av avskrivningsplikten. Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved enkeltvedtak i særlige tilfeller redusere akkumulert mindreinntekt som ikke overstiger de fastsatte grensene i første ledd.

Mer- eller mindreinntekt skal beregnes for sentral-, regional- og distribusjonsnett.

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av sammenslåing av nettselskap, skal NVE fastsette nærmere krav for håndtering av denne.

0Endret ved forskrifter 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2013), 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2015), 4 des 2015 nr. 1408 (fom rapportering for regnskapsåret 2015), 4 des 2015 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7-6.Meravkastning og mindreavkastning

Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved enkeltvedtak fastsette mer- eller mindreavkastning for nettvirksomheten. Meravkastning er urimelig høy avkastning, jf. energilovforskriften § 4-4 bokstav b. Mindreavkastning er negativ differanse mellom nettselskapets avkastning fratrukket den minimumsavkastning som fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat. Minimumsavkastningen er 0 prosent beregnet over de siste 5 år.

Nettselskapets avkastning beregnes som driftsresultatet sett i forhold til avkastningsgrunnlaget. Driftsresultatet er gitt ved tillatt inntekt for eget nett fratrukket samlede kostnader i eget nett.

Eventuell mer- eller mindreavkastning håndteres på samme måte som mer- eller mindreinntekt, jf. § 7-5.

0Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2014).
§ 7-7.Fordeling av tillatt inntekt for eget nett på nettnivåer

Nettvirksomheten plikter å se til at fordelingen av tillatt inntekt for eget nett på sentral-, regional- og distribusjonsnett skjer etter objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Nettselskapet skal kunne dokumentere fordelingen.

Kapittel 8. Fastsettelse av inntektsrammer

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 7), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002). Hele kapitlet gitt på nytt ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 8-1.Kostnadsgrunnlag

Kostnadsgrunnlaget for det aktuelle år fastsettes med utgangspunkt i følgende innrapporterte verdier for regnskapsåret to år tilbake i tid:

a)drifts- og vedlikeholdskostnader,
b)avskrivninger på investert nettkapital,
c)bokført verdi på nettkapital per 31. desember, tillagt 1 prosent for netto arbeidskapital,
d)nettap i MWh,
e)utbetaling ved svært langvarige avbrudd, jf. § 9A-2, og
f)KILE-beløp, jf. § 9-1.

Verdiene i første ledd bokstav a), e) og f) skal inflasjonsjusteres.

Inflasjonsjusterte pensjonskostnader skal inngå i kostnadsgrunnlaget som et gjennomsnitt av regnskapsårene to til syv år tilbake i tid. For kostnadsgrunnlagene 2016–2019 skal inflasjonsjusterte pensjonskostnader for 2010–2013 som inngår ved beregning av gjennomsnittet etter første punktum, inngå ved beregningen som et gjennomsnitt av regnskapsførte pensjonskostnader for 2007–2013.

Kostnader som er pådratt som følge av overtredelse av lov eller pålegg gitt i medhold av lov skal ikke inngå i kostnadsgrunnlaget.

0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8-2.Kostnadsnorm

Norges vassdrags- og energidirektorat skal årlig fastsette en kostnadsnorm for det enkelte selskap. Kostnadsnormen fastsettes på bakgrunn av sammenlignende effektivitetsanalyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes rammebetingelser. I særlige tilfeller kan kostnadsnormen fastsettes etter individuelle vurderinger.

Ved fastsettelse av kostnadsnormen skal det i størst mulig utstrekning tas hensyn til relevante samfunnsøkonomiske kostnader i tillegg til selskapets egne kostnader.

§ 8-3.Referanserente

Norges vassdrags- og energidirektorat skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved: 

sf-19990311-0302-01-01.jpg 

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av de største bankene i Norge. Kraftobligasjonene skal tilhøre kraftselskaper med en rating på minimum BBB+

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper.

0Endret ved forskrifter 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2013), 10 des 2014 nr. 1554 (i kraft straks med virkning fra 1 jan 2014).
§ 8-4.Referansepris på kraft

Norges vassdrags- og energidirektorat skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en årlig referansepris på kraft.

Den årlige referanseprisen er en volumveid månedspris tillagt et påslag på 11 NOK/MWh. Månedspris er gjennomsnittlig aktuell lokal områdepris fra markedsplasskonsesjonæren.

Som grunnlag for vekt benyttes månedlig brutto forbruk for alminnelig forsyning slik den fremkommer i Statistisk Sentralbyrås tabell 08583 Elektrisitetsbalanse.

0Endret ved forskrift 7 des 2016 nr. 1457 (i kraft 1 jan 2017).
§ 8-5.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 15 des 2008 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8-6.Fastsettelse av årlig inntektsramme for eget nett

Ved fastsettelse av årlig inntektsramme skal 40 prosent av kostnadsgrunnlaget inngå i beregningen, når det er tatt hensyn til:

a)Fastsatt referanserente jf. § 8-3 og
b)referanseprisen på kraft jf. § 8-4.

Ved fastsettelsen av årlig inntektsramme skal 60 prosent av kostnadsnormen inngå i beregningen.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad eller på eget tiltak i særlige tilfeller fastsette inntektsrammen på annet grunnlag enn det som fremkommer av første eller annet ledd.

0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1408.
§ 8-7.Renteberegning av mer- og mindreinntekt

Det skal årlig beregnes renter på mer- og mindreinntekt av gjennomsnittet av inngående saldo og utgående saldo før tillegg av årets renter. Årets renter skal legges til ved beregning av utgående saldo for mer- og mindreinntekt.

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng skal legges til grunn ved beregning av rente på mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. For Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for mindreinntekt og merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. For overskytende merinntekt på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett skal NVEs referanserente benyttes.

I forbindelse med vedtak om mindreinntekt som oppstår som følge av sammenslåing av nettselskap, skal NVEs referanserente legges til grunn ved beregning av rente på denne delen av mindreinntektssaldoen.

0Endret ved forskrifter 4 des 2012 nr. 1137 som endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1250 (i kraft 1 jan 2013), 16 des 2013 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2014), 4 des 2015 nr. 1408 (med virkning første gang for akkumulert mer- eller mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt inntekt for 2015).

Kapittel 9. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE)

0Tilføyd ved forskrift 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001). Hele kapitlet gitt på nytt ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007). Hele kapitlet endret ved forskrift 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2009).
§ 9-1.Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi

Årlig inntektsramme skal kvalitetsjusteres som følge av avbruddskostnader for tilknyttede sluttbrukere. Dette gjelder avbruddskostnader for avbrudd som skyldes feil eller planlagte utkoblinger i høyspenningsanlegg eller feil i fordelingstransformator, avbrudd hvor feil i lavspenningsanlegg medfører utkobling i høyspenningsanlegg samt avbrudd ved samtidig utkobling av alle lavspenningskurser på samme fordelingstransformator, rapportert i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Nettselskapenes totale avbruddskostnader fremkommer ved å summere kostnadene for alle avbrudd innenfor året. Kostnad for ett enkelt avbrudd fremkommer av § 9-2.

Avbruddskostnader som følge av systemvernutløsning som kompenseres økonomisk etter vedtak av systemansvarlig, jf. forskrift 7. mai 2002 nr. 448 om systemansvaret i kraftsystemet, inngår ikke i KILE-ordningen.

0Endret ved forskrifter 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2014), 16 des 2013 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9-2.Avbruddskostnader

Spesifikke avbruddskostnader, kP,ref, angitt i 2012-kroner per kW for hver kundegruppe beregnes for et ikke varslet avbrudd på referansetidspunktet på bakgrunn av følgende kostnadsfunksjoner, der t er avbruddets varighet: 

KundegruppeKostnadsfunksjon for kP,ref (t = avbruddsvarighet angitt i timer)
< 1 min≥ 1 min og < 1timer≥ 1 timer og < 4 timer≥ 4 timer og < 8 timer≥ 8 timer
Jordbruk5+14,3*t5+14,3*t19+15,6*(t-1)66+14,3*(t-4)66+14,3*(t-4)
Husholdning1,1+9,8*t1,1+9,8*t1,1+9,8*t1,1+9,8*t1,1+9,8*t
Industri3434+84,7 * t118+82,3*(t-1)365+55,6*(t-4)588+36,5*(t-8)
Handel og tjenester1628 + 168,3*t196+91,1*(t-1)469+141,3 *(t-4)1034+102,4*(t-8)
Offentlig virksomhet760+113,2*t173+27,9*(t-1)257+51,8*(t-4)464+17,6*(t-8)
Industri med eldrevne prosesser49+2,8*t49+2,8*t49+2,8*t91+2,8*t91+2,8*t

Referansetidspunktene for de respektive kundegruppene er: 

JordbrukHusholdningIndustriHandel og tjenesterOffentlig virksomhetIndustri med eldrevne prosesser
Torsdag i januar kl. 06:00Hverdag i januar kl. 16:00Hverdag i januar kl. 10:00Hverdag i januar kl. 10:00Hverdag i januar kl. 10:00Hverdag i januar kl. 10:00

Kostnaden (Kj ) for et vilkårlig avbrudd på tidspunkt j, skal beregnes som:

Kj = kP,ref · fK,m · fK,d · fK,h · Pref

der

Kj= kostnad i kr for avbrudd på tidspunkt j
der
Pref= avbrutt effekt i rapporteringspunktet dersom tilsvarende avbrudd hadde skjedd på referansetidspunktet (kWh/h), se annet ledd
kP,ref= spesifikk avbruddskostnad (i kr/kW) på referansetidspunktet for en gitt varighet, se første ledd
fK,m= korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i måned m, se fjerde ledd
fK,d= korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) på dag d, se femte ledd
fK,h= korreksjonsfaktor for avbruddskostnad (i kr) i time h, se sjette ledd.

Korreksjonsfaktoren fK,m er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for ulike måneder:

MånedJordbrukHusholdningIndustriHandel og tjenesterOffentlig virksomhetIndustri med eldrevne prosesser
Januar1,001,001,001,001,001,00
Februar1,101,001,001,001,001,00
Mars1,100,900,871,000,671,00
April1,100,900,871,000,671,00
Mai0,900,900,871,000,671,00
Juni0,900,800,861,020,511,00
Juli0,900,800,861,020,511,00
August0,900,800,861,020,511,00
September1,001,000,881,060,581,00
Oktober1,001,000,881,060,581,00
November1,101,000,881,060,581,00
Desember1,101,001,001,001,001,00

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes.

Korreksjonsfaktoren fK,d er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for ulike ukedager: 

UkedagJordbrukHusholdningIndustriHandel og tjenesterOffentlig virksomhetIndustri med eldrevne prosesser
Hverdag1,001,001,001,001,001,00
Lørdag1,101,100,130,450,301,00
Søn-/helligdager1,101,100,140,110,291,00

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes.

Korreksjonsfaktoren fK,h er gitt ved følgende verdier for ulike kundegrupper for ulike klokkeslett: 

KlokkeslettJordbrukHusholdningIndustriHandel og tjenesterOffentlig virksomhetIndustri med eldrevne prosesser
0000–06000,800,900,120,110,431,00
0600–08001,001,001,001,001,001,00
0800–12000,901,001,001,001,001,00
1200–16000,701,001,001,001,001,00
1600–18001,001,101,001,001,001,00
1800–20001,001,100,140,300,311,00
2000–24000,801,100,140,290,311,00

Når avbruddets varighet berører mer enn én av tidsperiodene gitt i kolonne 1, skal et vektet gjennomsnitt av korreksjonsfaktorene benyttes.

Den totale kostnaden for et avbrudd på et vilkårlig tidspunkt j, skal multipliseres med følgende faktor for den respektive kundegruppe dersom avbruddet er varslet: 

KundegruppeVarslet avbrudd
– spesifikk avbruddskostnad multipliseres med faktor:
Jordbruk0,80
Husholdning0,90
Industri0,50
Handel og tjenester0,70
Offentlig virksomhet0,82
Industri med eldrevne prosesser1,00

De totale avbruddskostnadene skal justeres årlig for den generelle pris- og kostnadsutviklingen i samfunnet ved bruk av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Avbruddskostnaden ved serier av avbrudd under én og samme driftsforstyrrelse beregnes som summen av kostnaden for avbruddene hver for seg, begrenset oppad til kostnaden ved ett sammenhengende avbrudd.

Dersom nettselskap har inngått avtale om individuelle avbruddssatser for utbetaling til sluttbruker i henhold til § 9-3, skal avbruddssatsen settes lik den avtalte satsen for avbrutt effekt eller ikke levert energi som berører denne sluttbrukeren.

0Endret ved forskrift 16 des 2013 nr. 1576 (i kraft 1 jan 2015).
§ 9-3.Individuelle avtaler om direkte utbetaling

Konsesjonær kan inngå avtale med sluttbruker om utbetaling av avbruddskostnader for avbrudd som omfattes av § 9-1. For at en slik avtale skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt:

a)Avtalen skal være skriftlig og inngått før avbrudd finner sted.
b)Det skal avtales en avbruddssats i kr per kW eller kr per kWh for ulike avbruddsvarigheter for henholdsvis varslet og ikke varslet avbrudd. Avbruddssatsen skal beregnes på bakgrunn av informasjon om sluttbrukerens forventede kostnader ved ulike avbruddsvarigheter og ulike tidspunkt avbruddet inntreffer. Det skal fremgå hvilke forutsetninger beregningen av satsene bygger på.
c)Sluttbruker må ha et forventet årlig energiuttak større enn 400 000 kWh.

Ved avbrudd skal konsesjonæren betale sluttbrukeren et beløp som tilsvarer den avtalte sats multiplisert med beregnet mengde avbrutt effekt eller ikke levert energi.

Dersom vilkårene i første ledd ikke er oppfylt, kommer § 9-2, første til niende ledd til anvendelse.

Kapittel 9A. Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved svært langvarige avbrudd

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 som endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-1.Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved svært langvarige avbrudd

Nettvirksomhetens inntektsramme blir årlig justert for utvikling i leveringskvalitet ved at kostnader ved svært langvarige avbrudd inngår i effektivitetsanalysene, jf. § 8-2.

Kostnader ved svært langvarige avbrudd er de kostnader nettvirksomheten har ved utbetalinger etter § 9A-2. Kostnadene inngår i kostnadsgrunnlaget, jf. § 8-1.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 som endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-2.Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få direkte utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer, og beløpets størrelse er:

a)Kr 600 for avbrudd til og med 24 timer,
b)kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer,
c)kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-3.Registrering og beregning av svært langvarige avbrudd

Varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted.

Avbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-4.Nettselskapets informasjonsplikt

Nettselskapet plikter årlig å informere sluttbrukerne om deres rett til utbetaling etter § 9A-2, og skal utarbeide et rapporteringsskjema som sluttbruker kan benytte når han fremmer slikt krav.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 som endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-5.Forholdet mellom ansvarlig og berørt konsesjonær

Berørt konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal forestå utbetaling til sluttbruker etter § 9A-2 første ledd. Berørt konsesjonær kan kreve det til sluttbruker utbetalte beløp tilbake fra ansvarlig konsesjonær.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 som endret ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 9A-6.Fravikelighet

Reglene i dette kapittelet kan fravikes ved avtale som nevnt i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 1-3.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 10. Omfordeling av årlige inntektsrammer i eget nett

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 8), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 9), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002).
§ 10-1.(Opphevet fra 1 jan 2007, jf. forskrift 18 okt 2006 nr. 1171.)
§ 10-2.Overdragelse av nettanlegg

Dersom kjøper eller selger ved overdragelse av eksisterende nettanlegg blir enige om en endring av årlig inntektsramme, skal Norges vassdrags- og energidirektorat orienteres skriftlig om de økonomiske konsekvenser for inntektsrammene senest tre uker etter at konsesjon i henhold til energilovens kapittel 3 er meddelt.

Orienteringen skal være signert av avtalepartene og være vedlagt en oversikt over endringer i avtalepartenes årlige inntektsramme, endringer i mer- og mindreinntekt og endringer i kostnadsgrunnlaget, jf. § 8-1.

På grunnlag av orienteringen fastsetter Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak ny årlig inntektsramme og ny mer- og mindreinntekt for kjøper og selger med virkning fra det år partene blir enige om, men ikke tidligere enn det år orienteringen er mottatt. Partenes samlede årlige inntektsramme endres ikke som følge av overdragelsen.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 8-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 9-2), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).
§ 10-3.Endring av bokført verdi ved overdragelse av nettanlegg

Ved omfordeling av inntektsramme etter § 10-2, skal avtalepartenes bokførte kapital justeres med driftsmiddelets bokførte verdi. Eventuell gevinst eller tap, dvs. differansen mellom salgspris og driftsmiddelets bokførte verdi, påvirker ikke nettselskapets årlige inntektsramme for eget nett.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000 tidligere § 8-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 9-3), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002).
§ 10-4.Oppkjøp og sammenslåing

Ved oppkjøp eller sammenslåing legges summen av de årlige inntektsrammene for de nettselskapene som er involvert til grunn for beregning av ny årlig inntektsramme. Oppkjøp eller sammenslåinger skal ikke medføre at den samlede årlige inntektsrammen øker.

Norges vassdrags- og energidirektorat skal informeres skriftlig om konsekvensene for de årlige inntektsrammene, mer- og mindreinntekt og kostnadsgrunnlaget av både kjøper og selger, senest tre uker etter at de nødvendige tillatelser fra myndighetene er gitt.

På grunnlag av den skriftlige orienteringen fastsetter Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak nye årlige inntektsrammer og mer- og mindreinntekt for avtalepartene med virkning fra det år partene blir enige om, men ikke tidligere enn det år orienteringen er mottatt.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 8-4), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 9-4), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).

Kapittel 11. Årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 9), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 10), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003).
§ 11-1.Generelt om den økonomiske reguleringen av systemansvarlig nettselskap

Den som er tildelt oppgaven som systemansvarlig for det norske kraftsystemet, reguleres med en samlet inntektsramme som inkluderer både kostnader knyttet til egne nettanlegg og kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 9-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 10-1), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003).
§ 11-2.Årlig inntektsramme for systemansvarlig

For fastsettelsen av årlig inntektsramme for systemansvarlig nettselskap gjelder kapittel 7, 8, 9, 10 og 12 så langt de passer.

Det gis et årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret. Kostnadsgrunnlaget knyttet til utførelsen av systemansvaret skal fastsettes med utgangspunkt i innrapporterte verdier for det aktuelle året. Ved fastsettelse av det årlige tillegget skal 40 prosent av kostnadsgrunnlaget og 60 prosent av fastsatt kostnadsnorm for utførelsen av systemansvaret inngå i beregningen. Kostnadsnormen skal i rimelig grad ta høyde for usikkerhet knyttet til hydrologiske forhold, flaskehalshåndteringen i andre land, produksjons- og forbruksstrukturen og andre forhold utenfor systemansvarliges kontroll. Kostnadsnormen for utførelsen av systemansvaret justeres årlig for endringen i konsumprisindeksen.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 9-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 10-2), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003), 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007), 15 des 2008 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2009).
§ 11-3.Endring av årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret

Dersom statlige myndigheter pålegger tiltak som medfører kostnader ut over det som med rimelighet må påregnes dekket innenfor årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret, kan Norges vassdrags- og energidirektorat ved enkeltvedtak vedta en endring i årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan etter søknad fra systemansvarlig eller på eget tiltak vedta en endring av årlig tillegg for kostnader knyttet til utøvelsen av systemansvaret i ekstraordinære tilfeller eller ved vesentlige endringer i systemdriften.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003).
§ 11-4.Rapportering

Systemansvarlig skal etter nærmere bestemmelse av Norges vassdrags- og energidirektorat rapportere om forhold som har betydning for den økonomiske reguleringen av systemansvarlig og en samfunnsmessig rasjonell utøvelse av systemansvaret.

Rapporten skal være offentlig tilgjengelig og skal evalueres av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan be om ytterligere opplysninger om forhold knyttet til den økonomiske reguleringen og en samfunnsmessig rasjonell utøvelse av systemansvaret.

0Tilføyd ved forskrift 11 okt 2002 nr. 1123 (i kraft 1 jan 2003).

Kapittel 12. Særskilte bestemmelser vedrørende fellesnett

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 10), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 11).
§ 12-1.Generelt om fellesnett

Etableringen av fellesnett skal ikke medføre at den samlede årlige inntektsrammen for egne nett for de involverte nettselskaper øker.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 10-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 11-1), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002).
§ 12-2.Operatørens ansvar

Operatør er ansvarlig for tariffering av nettjenestene, jf. del V. Operatør skal avregne kostnadene ved eksternt kjøp av nettjenester.

Operatøren skal fordele inntektene fra tariffering av fellesnettet på hvert av de involverte nettselskapene på grunnlag av objektive, dokumenterbare og ikke-diskriminerende kriterier.

Operatøren skal hvert år fordele nettap i fellesnettet. Informasjon om årlig nettap i MWh og kroner fordelt på hvert av de involverte nettselskapene skal oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat og de involverte nettselskapene.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 10-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 11-2), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007), 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2008).
§ 12-3.Inntekter fra fellesnett

Det fastsettes ikke egen inntektsramme for fellesnett. Hvert av de involverte nettselskapene skal avsette en andel av inntektsrammen for eget nett til tarifferingsgrunnlaget for fellesnettet. Inntekten som innkreves av operatøren skal føres som faktisk inntekt hos de involverte nettselskapene.

Nettselskapet skal overfor operatør av fellesnettet kunne dokumentere og redegjøre for den andelen av årlig inntektsramme for eget nett som skal tarifferes av operatør. Denne andelen av årlig inntektsramme for eget nett skal være utarbeidet på grunnlag av objektive, dokumenterbare og ikke-diskriminerende kriterier. Operatør kan kreve beregningsgrunnlaget attestert av revisor.

For mer- eller mindreinntekt som oppstår som følge av tarifferingen av fellesnettet gjelder § 7-5 tilsvarende. Mer- eller mindreinntekten skal tarifferingsmessig håndteres av operatøren. Regnskapsmessig skal mer- eller mindreinntekten håndteres av hvert av de deltakende nettselskapene.

Nettselskapet skal overfor operatør av fellesnettet kunne dokumentere og redegjøre for den andelen av årlig inntektsramme for eget nett som skal betales av operatør. Denne andelen av årlig inntektsramme for eget nett skal være utarbeidet på grunnlag av objektive, dokumenterbare og ikke-diskriminerende kriterier. Operatør kan kreve beregningsgrunnlaget attestert av revisor.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 10-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 11-3), 16 okt 2001 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2002), 16 des 2002 nr. 1611 (i kraft 1 jan 2003), 7 des 2007 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2008).

Del V. Tariffer

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere del IV), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 13. Generelt om tariffer

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 11), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 12), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 13-1.Prinsipper for utforming av punkttariffer

Alle nettselskapene er ansvarlige for at det utarbeides tariffer som er punktbaserte etter følgende prinsipper:

a)tariffene skal refereres tilknytningspunktene.
b)avtale med nettselskapet i tilknytningspunktet skal gi adgang til hele nettsystemet og kraftmarkedet.
c)nettselskapet plikter å tilby alle som etterspør nettjenester ikke-diskriminerende og objektive punkttariffer og vilkår.
d)tariffene skal utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet.
e)tariffene kan differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold.
f)tariffene skal fastsettes uavhengig av avtaler om kraftkjøp/kraftsalg.
g)tariffene skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnader innenfor tildelt inntektsramme, kostnader i overliggende nett, innbetalt eiendomsskatt og lovpålagt innbetaling til energifond.
h)Den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.
0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 10 nov 2009 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2010).
§ 13-2.Alminnelige regler for tariffering

Tariffene for uttak og innmating av kraft skal utarbeides etter følgende grunnstruktur:

a)bruksavhengige tariffledd som varierer med kundens løpende uttak eller innmating av energi.
b)andre tariffledd.
0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 13-3.Bruksavhengige tariffledd

Bruksavhengige tariffledd består av energiledd og kapasitetsledd.

Energileddet skal som hovedregel fastsettes på grunnlag av marginale tapskostnader i nettet.

Nettselskapene kan fastsette kapasitetsledd slik at det skapes balanse mellom overføringsbehov og nettkapasitet. Kapasitetsleddet kan benyttes når overføringsbehovet overstiger kapasiteten i nettet.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-3).
§ 13-4.Andre tariffledd

Andre tariffledd skal dekke nettkostnader som ikke dekkes gjennom bruksavhengige tariffledd.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-4), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-4), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 13-5.Informasjonsplikt

Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er nødvendig for at disse skal kunne beregne egne tariffer. Informasjonen skal gis innen rimelig tid før nye tariffer trer i kraft.

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Tariffer og vilkår skal finnes samlet i egen brosjyre, eller annen skriftlig informasjon, som er tilgjengelig for nettkundene.

Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene.

Nettselskapene plikter å underrette Norges vassdrags- og energidirektorat om endringer av sine tariffer innen én uke etter at disse er vedtatt.

Ved uenighet mellom nettselskap og nettkunde om tariffer og andre overføringsvilkår, plikter nettselskapet å informere kunden om at Norges vassdrags- og energidirektorat er kontrollmyndighet etter bestemmelsen i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 § 9-2 og om bestemmelsen i § 18-1 i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-5), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-5), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 mars 2006), 15 juni 2010 nr. 984 (i kraft 1 juli 2010).
§ 13-6.Nettavtale

Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 11-6), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 12-6).

Kapittel 14. Praktisk utforming av tariffer for ordinære uttak

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 12), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 13).
§ 14-1.Utforming av tariffer for ordinære uttak i sentral- og regionalnett

I sentral- og regionalnett skal energileddet fra 1. januar 2003 være referert til de enkelte tilknytningspunkter. Energileddet skal tidsdifferensieres. Tidsdifferensieringen skal som et minimum være vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Marginale tapsprosenter skal så langt som mulig beregnes med hensyn til systembelastningen i et samlet nettsystem og en produksjons- og lastsituasjon som er representativ for hvert enkelt tidsavsnitt. Når energileddet fastsettes individuelt for hvert tilknytningspunkt, skal tapsprosenten for henholdsvis uttak og innmating ha samme absoluttverdi, men motsatt fortegn.

I sentral- og regionalnett skal effektbaserte tariffledd fastsettes med utgangspunkt i kundens effektbelastning i definerte referansetimer. Referansetimene skal så langt som mulig ikke kunne forutsies av nettbrukerne. Det kan legges flere målinger til grunn. Det kan fastsettes et minimum effektgrunnlag.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet

I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at:

a)fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
b)energileddet dekker marginale tapskostnader og kan i tillegg dekke en andel av de øvrige kostnader som ikke innkreves gjennom fastleddet.

Kunder med effektavregning i distribusjonsnettet skal belastes fastledd, energiledd og effektledd. Fastleddet skal som et minimum dekke kundespesifikke kostnader. Energileddet skal som et minimum dekke marginale tapskostnader i nettet. Effektleddet skal baseres på kundens effektuttak i definerte perioder.

Det skal utarbeides separate tariffer for høyspent og lavspent uttak.

For lavspent uttak skal effektleddene være kvantumsdifferensierte. Disse tariffene skal utformes slik at alle kunder betaler samme pris for uttak opp til første trinn og lavere satser ved de senere trinn. Alternativt kan tariffene fastsettes på annen måte som gir tilsvarende virkning.

Netteier skal tilby tariffer med tidsdifferensiert energiledd til alle kunder i distribusjonsnettet som i forskrift er pålagt måleravlesning flere ganger i året.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 14-3.Fellesmåling av sluttkunder

Nettselskapene skal på forespørsel tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 12-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 13-3), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 10 nov 2009 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel 15. (Opphevet)

0Kapitlet opphevet 1 juli 2012 ved forskrift 5 juni 2009 nr. 616.

Kapittel 16. Praktisk utforming av tariffer for innmating fra produksjon

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 14), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 15).
§ 16-1.Energileddet

Energileddet for innmating skal avspeile de marginale tapskostnader i nettet ved innmating i tilknytningspunktet. § 14-1 første ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 14-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 15-1), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002).
§ 16-2.Andre tariffledd

Sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett.

Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. For kraftverk med installert ytelse mindre enn 1 MW skal avregnet mengde maksimalt være 30% av installert effekt multiplisert med 5.000 timer.

Plusskunder skal ikke tarifferes andre tariffledd for innmating.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 14-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 15-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), 29 april 2016 nr. 456 (i kraft 1 jan 2017).
§ 16-3.Inntekter fra innmating i distribusjonsnettet

Inntekt fra andre tariffledd for innmating i distribusjonsnettet skal gå til dekning av kostnader i distribusjonsnettet, og skal ikke videreføres til overliggende nett.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006).

Kapittel 17. Andre tariffbestemmelser

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 15), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 16).
§ 17-1.Produksjonsrelaterte nettanlegg

Kostnadene ved produksjonsrelaterte nettanlegg skal dekkes av produsenten og ikke inngå i tariffgrunnlaget for uttak. Med produksjonsrelaterte nettanlegg menes kraftledninger og andre nettanlegg der hovedfunksjonen er overføring av kraft fra tilknyttet produksjonsanlegg til nærmeste utvekslingspunkt i nettet.

Når det er tilknyttet uttak direkte til produksjonsrelaterte nettanlegg kan en rimelig andel av kostnadene ved disse anleggene inngå i tariffgrunnlaget for andre tariffledd for uttak.

Andre tariffledd skal likevel ikke overstige tilsvarende tariffledd referert nærmeste tilknytningspunkt mot tilgrensende ordinære nettanlegg. Uttak fra produksjonsrelaterte nettanlegg skal avregnes energiledd jf. § 14-1 og § 14-2.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-1), 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006).
§ 17-2.Ordinære uttak direkte fra kraftverk

For uttak til distribusjonsnett direkte fra felles nettanlegg tilknyttet kraftverk hvor det over året er netto innmating mot regional- eller sentralnett, skal andre tariffledd beregnes slik at hele gevinsten, sett i forhold til tariffen ved direkte tilknytning mot sentralnettet, tilfaller uttaket. Kostnader i nettanlegg som kun benyttes til uttak, skal dekkes av distribusjonsnettet. Uttak skal avregnes energiledd referert tilknytningspunktet, jf. § 14-1.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002). Endret ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006).
§ 17-3.Reaktiv effekt

Nettselskapene har enerett på salg av reaktiv effekt fra sitt nett.

Prisen på reaktiv effekt skal baseres på de kostnader uttak av reaktiv effekt fra nettet påfører nettselskapet.

Nettselskapene kan sette en grense for maksimalt tillatt uttak av reaktiv effekt. Kostnader for uttak under denne grense skal inngå i de generelle tariffene. Uttak over denne grense avregnes etter en egen tariff for reaktiv effekt.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-2), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 17-2).
§ 17-4.Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr kan benyttes ved nye tilknytninger eller ved oppdimensjonering av en eksisterende tilknytning.

Tilknytningsgebyret skal være generelt og pålegges alle nye tilknytninger i nettet.

Tilknytningsgebyret kan differensieres etter overbelastningsvern (sikringsstørrelse).

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 15-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 16-3), 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 17-3).
§ 17-4a.Tariffering av særskilte tjenester

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

0Tilføyd ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470 (i kraft 1 jan 2006).
§ 17-5.Anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget.

Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller.

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002),
§ 17-6.Tariffer ved oppkjøp og sammenslåing

Ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensende nettområder skal det innføres like tariffer. Dersom tariffene i forkant var vesentlig forskjellig, kan ulike tariffer opprettholdes i en overgangsperiode på inntil syv år.

Opprettholdes ulike tariffer etter oppkjøp eller sammenslåing, skal NVE underrettes om dette.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2001 nr. 1486 (i kraft 1 jan 2002), endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2016).
§ 17-7.Tariffering under rasjonering

Når departementet har iverksatt rasjonering i medhold av § 6-2 i energiloven, kan rasjoneringsmyndigheten fastsette særskilte tariffer som sikrer at kraftrasjonering gjennomført på en samfunnsmessig rasjonell måte, slik at energien blir best mulig utnyttet ut fra hensynet til allmenne og private interesser.

0Tilføyd ved forskrift 12 des 2003 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2004). Endret ved forskrift 15 juni 2010 nr. 984 (i kraft 1 juli 2010).

Del VI. Øvrige bestemmelser

0Endret ved forskrift 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere del V).

Kapittel 18. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere kapittel 16), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere kapittel 17).
§ 18-1.Pålegg

Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 16-1), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 17-1).
§ 18-1a.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1, § 2-2, § 2-8, § 4-1, § 5-1, § 7-1, § 7-4, § 7-5, § 7-7, § 9A-2, § 9A-4, § 11-4, og kapittel 13 til 17 kan det ilegges overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 14 des 2006 nr. 1413 (i kraft 1 jan 2007).
§ 18-2.Dispensasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift og vilkår satt i konsesjoner gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat i medhold av energiloven.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 16-2), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 17-2).
§ 18-3.(Opphevet ved forskrift 5 des 2005 nr. 1470, i kraft 1 jan 2006).
§ 18-4.Klage

Vedtak fattet av Norges vassdrags- og energidirektorat kan påklages til departementet. Klagen stiles til departementet, og sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat til forberedende klagebehandling.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 16-3), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 17-4).
§ 18-5.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. april 1999.

§ 7-5 femte ledd trer i kraft 1. januar 2015 med virkning første gang for akkumulert mindreinntekt beregnet på grunnlag av tillatt inntekt for 2015.

0Endret ved forskrifter 15 des 1999 nr. 1286 (i kraft 1 jan 2000, tidligere § 16-4), 13 des 2000 nr. 1255 (i kraft 1 jan 2001, tidligere § 17-5), 4 des 2012 nr. 1137 (i kraft 1 jan 2015).
§ 18-6.Overgangsbestemmelser

For vedtak som gjelder for reguleringsperioden 2002-2006 skal forskrift om økonomisk og teknisk rapportering slik den lød 31. desember 2006 legges til grunn.

Eventuell mer- eller mindreinntekt på grunn av KILE, jf. slik § 9-1 første ledd lød 31. desember 2006, skal avsettes eller aktiveres som mer- eller mindreinntekt i henhold til § 7-5 med virkning fra 1. januar 2007.

Ved beregning av årlig inntektsramme for 2007 og 2008 skal både kostnadsgrunnlaget og kostnadsnormen tillegges 50 prosent vekt, jf. § 8-6.

0Tilføyd ved forskrift 18 okt 2006 nr. 1171 (i kraft 1 jan 2007).