Forskrift om forbud mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania

DatoFOR-1999-03-26-376
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1999 922
Ikrafttredelse26.03.1999
Sist endretFOR-2012-02-27-187
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot sjødyr fra Albania

Hjemmel: Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn (nå Mattilsynet) 26. mars 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12 og § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (vedtak 2004/225/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 187.

§ 1.Det er forbudt å importere følgende produkter med opprinnelse i eller som kommer fra Albania:
1.toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler i enhver form,
2.levende fisk og skalldyr fraktet i vann.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrift 27 feb 2012 nr. 187.