Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda, Kenya og Mocambique.

DatoFOR-1999-03-26-381
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1999 924
Ikrafttredelse26.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§6, LOV-1933-05-19-3-§4, FOR-1988-04-29-312
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiskeriprod. fra Øst-Afrika

Fastsatt av Statens næringsmiddeltilsyn 26. mars 1999 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 6 første ledd, jf. § 4 åttende ledd, jf. kgl. res. 29. april 1988 nr. 312 om myndighetsoverføring til Statens næringsmiddeltilsyn m.v., jf. EØS-avtalens vedlegg I del I (Kvedtak 98/418/EF med endringer).

§ 1.For fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda, Kenya og Mocambique, skal helsesertifikatet i tillegg til det helsesertifikatet som er fastsatt i vedlegget til Kvedtak 95/328/EF, tilføyes et nytt punkt 3:
3.enhver person som har arbeidet med eller håndtert fiskeri- eller akvakulturprodukter som beskrevet ovenfor, har med tilfredsstillende resultat gjennomgått den helseovervåkning som er beskrevet i kapittel III, punkt II (B) i vedlegget til Rdir. 91/493/EØF.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre.