Forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

DatoFOR-1999-04-16-525
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 1299
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endretFOR-2003-11-06-1318
EndrerFOR-1992-05-14-354, FOR-1989-01-18-334
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1990-09-07-730, FOR-2002-05-22-564
Kunngjort
KorttittelForskrift om antennelighet av madrasser o.l.

Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 16. april 1999 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. Kronprinsreg. res. av 7. september 1990 nr. 7, samt notifisert i følge Rdir. 83/189/EØF med referanse til EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIX punkt 1. Endret 30 juni 2003 nr. 888, 6 nov 2003 nr. 1318.

§ 1.Formål

Denne forskriften har til formål å forebygge helseskader forårsaket av at madrasser og stoppede møbler antennes av ulmende sigarett.

§ 2.Definisjoner
-Med stopp menes dun/fjær, fiber, skum, gummi, tekstil, hamp/jute og lignende.
-Med madrass menes et stoppet produkt beregnet til å sove på. Overmadrasser og stoppede sengebunner defineres som madrasser.
-Med stoppede møbler menes sittemøbler og kombinerte sitte- og liggemøbler som er stoppet. I tillegg menes også stoppede deler beregnet til å sette sammen til et møbel.
-Med omsetning menes salg, utlån og utleie samt utveksling ved gave og gevinst og lignende.
-Med anerkjente normer menes veiledning, standard mv. som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent.
§ 3.Virkeområde

Denne forskriften omfatter både tilvirkning og innførsel for salg, samt annen omsetning av madrasser og stoppede møbler i næringsøyemed.

Forskriften omfatter ikke:

-Madrasser og stoppede møbler som omfattes av annen lov/forskrift der det stilles krav vedrørende antennelighet.
-Brukte madrasser og stoppede møbler.
-Restaurering/omtrekking og annen tilvirkning av møbler i håndverksbedrift.
-Seng og sengegavl.
-Møbler med sete som ikke er stoppet og som ikke er i direkte kontakt med stoppede deler i rygg eller armlener.
-Pianostoler.
-Møbler kun beregnet for utendørs bruk.
§ 4.Hvem forskriften retter seg mot

Den som tilvirker for salg, innfører for salg eller på annen måte omsetter madrasser eller stoppede møbler i næringsøyemed, skal sørge for at krav om sikkerhetsnivå i denne forskriften overholdes.

§ 5.Krav om sikkerhetsnivå

Madrasser og stoppede møbler skal motstå antennelse av ulmende sigarett i overensstemmelse med spesifikke kriterier gitt i anerkjente normer.

§ 6.Krav om dokumentasjon

Den som forskriften retter seg mot, skal kunne dokumentere at krav om sikkerhetsnivå i forskriften er overholdt.

§ 7.Dispensasjon

I særskilte tilfeller kan tilsynsmyndigheten1 gjøre unntak fra denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 888, 6 nov 2003 nr. 1318.
1Tilsynsmyndigheten vil være Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
§ 8.Tilsyn

Tilsynsmyndigheten1 eller den som bemyndiges fører tilsyn med overholdelse av krav fastsatt i denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 888, 6 nov 2003 nr. 1318.
1Tilsynsmyndigheten vil være Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
§ 9.Klage

Vedtak truffet av tilsynsmyndigheten1 eller av den som bemyndiges kan påklages til departementet.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2003 nr. 888, 6 nov 2003 nr. 1318.
1Tilsynsmyndigheten vil være Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
§ 10.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelser i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir overholdt, kan det fastsettes tvangsmulkt etter reglene i lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 13.

§ 11.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 12, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 12.Ikrafttredelse. Opphevelse av andre forskrifter

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 1999. Fra samme dato oppheves forskrift av 14. mai 1992 nr. 354 om brennbarhet av madrasser og forskrift av 18. januar 1989 nr. 334 om brennbarhet av stoppede møbler.