Forskrift om gjennomføringen av folketrygdloven § 22-18 og bidragsinnkrevingsloven § 34 om utbetalingsmåten for ytelser mv.

DatoFOR-1999-04-23-534
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1999 1306
Ikrafttredelse01.06.1999
Sist endretFOR-2006-06-30-790 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§22-18, LOV-2005-04-29-20-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om utbetalingsmåten av ytelser

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 23. april 1999 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 22-18 siste ledd og lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) § 36 bokstav d. Endret ved forskrifter 16 des 2005 nr. 1563 (hjemmel), 30 juni 2006 nr. 790 (bl.a tittel og hjemmel).

§ 1.Overføring til konto

Alle utbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten skal skje ved overføring til en bankkonto her i landet dersom mottakeren har en slik konto eller oppretter en konto etter oppfordring fra etaten. Ved en slik oppfordring må det presiseres at oppretting av en bankkonto er frivillig.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 2.Personer som ikke har bankkonto i Norge

Personer som ikke har eller oppretter bankkonto i Norge, kan selv velge hvordan utbetaling skal skje, forutsatt at det dreier seg om en utbetalingsmåte som er i vanlig bruk i slike sammenhenger. Utbetaling kontant eller pr. sjekk regnes i denne forbindelse ikke som utbetalingsmåte som er i vanlig bruk.

§ 3.Unntak for personer som har bankkonto i Norge

Personer som har en bankkonto i Norge, kan velge en annen utbetalingsmåte dersom det på grunn av forhold knyttet til disponeringen av kontoen ikke er rimelig å kreve at utbetaling skal skje til den. Slike forhold kan være begrensninger i antall uttak eller at kontoen disponeres i fellesskap med andre. Bestemmelsene i § 1 gjelder tilsvarende.

§ 4.Unntak for personer i utlandet

Dersom betalingsformidlingen i vedkommende land eller forholdene i landet for øvrig innebærer en klar risiko for at utbetalinger ikke kommer mottakeren i hende, slik at utbetaling må skje på en særlig kostnadskrevende måte, kan det bestemmes at Arbeids- og velferdsetaten skal dekke alle utgifter ved utbetalingene.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Unntak for visse typer utbetalinger

Bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven § 34 gjelder ikke ved utbetaling av underholdsbidrag til utlandet når utbetalingen skjer under ett til flere bidragsmottakere og til et mottakerorgan i utlandet i samsvar med internasjonal overenskomst som gjelder for Norge.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. juni 1999. Når det gjelder utbetalinger til personer eller bedrifter mv. i Norge, gis den virkning fra 1. juli 1999.