Forskrift om matpoteter.

DatoFOR-1999-04-30-634
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 1428
Ikrafttredelse30.04.1999
Sist endretFOR-2006-03-01-429 fra 01.05.2006
EndrerFOR-1960-09-30-9673, FOR-1986-01-15-2342
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om matpoteter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. april 1999 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 24 des 1999 nr. 1498, 29 mai 2000 nr. 551, 9 jan 2004 nr. 142 (bl.a hjemmel), 1 mars 2006 nr. 429.

§ 1.Formål og omfang

Denne forskrift skal sikre at matpoteter som omsettes har god kvalitet.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

1.Matpotet: rå, uskrellet potet i vasket eller uvasket tilstand, som omsettes til forbruker.
2.Holdbarhetsdato: siste dato m.h.t. bevaring av de kvalitetskrav som er nevnt i § 3, forutsatt riktig oppbevaring.
3.Omsetning: besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og en hver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142.
§ 3.Kvalitet

Matpoteter skal oppfylle de tradisjonelle kvalitetskrav som markedet har satt til matpotet som god handelsvare.

Herunder menes at matpoteter skal være:

1.normalt utviklet med typiske sortsegenskaper og med modnings- eller utviklingsgrad som gir full bruksverdi
2.tilnærmet fri for synlige tegn til sykdom
3.tørre og faste
4.uvasket potet kan ha høyst 1% vedhengende jord
5.fri for fremmed lukt og smak.
§ 4.Størrelse
1.Ved omsetning av sorterte matpoteter gjelder følgende:
SorteringsområdeMaksimum variasjonBetegnelse
Mindre eller lik 42 mm10 mmSmå poteter
40 - 52 mm12 mmMiddels poteter
50 - 70 mm15 mmStore poteter
Større eller lik 65 mm20 mmEkstra store poteter
 
Spesielle regler for mandelpoteter
Mindre eller lik 50 gSmå mandelpoteter
30 - 100 gMiddels mandelpoteter
70 - 150 gStore mandelpoteter
Større eller lik 130 gEkstra store mandelpoteter
2.Bestemmelsen i § 4 nr. 1 er ikke til hinder for omsetning av poteter som ikke er størrelsessortert.
0Endret ved forskrifter 29 mai 2000 nr. 551, 9 jan 2004 nr. 142, 1 mars 2006 nr. 429 (i kraft 1 mai 2006).
§ 5.Merking

Matpoteter skal være merket i henhold til gjeldende forskrifter om merking mv av næringsmidler, med følgende tillegg og presiseringer:

1.Varebetegnelse skal være;

«matpotet - sortsnavn»

2.pakkedato angitt med dag og måned
3.for poteter pakket i Norge skal holdbarhetsdato angis med;

«best før...» fulgt av dag, måned

4.oppbevaringsmåte
5.pakkeri og produsent. For importerte matpoteter skal opprinnelsesland angis.
6.For sorterte poteter angis størrelse i millimeter og betegnelse som bestemt i § 4. For ikke størrelsessorterte poteter skal det stå «Ikke størrelsessortert» e.l.
0Endret ved forskrift 29 mai 2000 nr. 551.
§ 6.Merking av matpoteter som selges i løs vekt

På salgsstedet skal de opplysninger om opprinnelsesland som kreves i henhold til gjeldende forskrift om merking mv av næringsmidler, samt de opplysninger som kreves i henhold til § 5 nr. 1 og nr. 6, angis ved oppslag eller liknende.

0Endret ved forskrift 1 mars 2006 nr. 429 (i kraft 1 mai 2006).
§ 7.Lagring

Matpoteter skal lagres mørkt og kjølig.

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142.
§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142.
§ 10.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 30. september 1960 nr. 9673 om omsetning av matpoteter og forskrift 15. januar 1986 nr. 2342 for kvalitetsbedømmelse, sortering, pakking og merking av norske matpoteter.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 142 (tidligere § 12).