Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr

DatoFOR-1999-05-07-437
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1999 1109
Ikrafttredelse11.05.1999
Sist endretFOR-2016-02-25-196 fra 01.06.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§31, LOV-1965-06-18-4-§31a, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskrift om gebyr for bruk av piggdekk

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1999 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 31 og § 31a og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 mai 1999 nr. 438 (ikrafttredelse), 23 aug 2000 nr. 878, 13 des 2002 nr. 1642, 20 feb 2003 nr. 214, 19 juli 2005 nr. 831, 31 aug 2007 nr. 1021, 25 sep 2015 nr. 1085, 25 feb 2016 nr. 196.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder bruk av bil jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 2-2 med piggdekk i nærmere fastsatt område (gebyrsone) jf. § 3, på veg skiltet med offentlig trafikkskilt.

Denne forskrift gjelder ikke bruk av følgende biler:

1.Bil som i følge opplysninger i vognkortet er godkjent som utrykningskjøretøy.
2.Annen bil i politiets tjeneste.
3.Bil hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede, jf. forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede. Ved parkering skal parkeringsbevis alltid være plassert godt synlig bak frontruten.
4.Bil som har montert synlig innretning slik som plog, strøredskap e.l., og er under oppdrag i forbindelse med brøyting, salting eller strøing.
5.Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn.
0Endret ved forskrift 23 august 2000 nr. 878.
§ 2.Innføring av piggdekkgebyr

En kommune kan ved forskrift innføre gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt gebyrsone, dersom omfang og utbredelse av miljøproblemer knyttet til piggdekkbruk krever det.

Vedtak om innføring av piggdekkgebyr i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger krever samtykke fra Vegdirektoratet.

Vedtak om innføring av gebyr for andre kommuner enn de som nevnt i annet ledd, krever samtykke fra Samferdselsdepartementet.

I særlige tilfelle kan Samferdselsdepartementet pålegge en kommune å gjennomføre ordning som nevnt i denne forskrift.

Med gebyr forstås den pris en eier eller fører av en bil må betale for å lovlig kunne benytte piggdekk, jf. forskriften § 4.

§ 3.Gebyrsonestørrelse

En kommune fastsetter størrelsen på gebyrsonen. Sonegrensen kan begrenses til en del av kommunen.

Flere nærliggende kommuner kan ved felles forskrift fastsette en felles gebyrsone, dersom miljøkrav jf. § 2 og administrative hensyn tilsier dette. Disse kommuner avtaler hvordan inntekter og kostnader ved ordningen skal fordeles.

§ 4.Gebyrets størrelse

Gebyret fastsettes til kr 1400 pr. sesong, kr 450 pr. måned og kr 35 pr. dag. Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyrsoner.

For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer skal gebyrsatsene i første ledd dobles.

0Endret ved forskrifter 19 juli 2005 nr. 831 (i kraft 15 aug 2005), 25 feb 2016 nr. 196 (i kraft 1 juni 2016).
§ 5.Betaling av gebyr

Kommunen er ansvarlig for informasjon om, tilretteleggelse og gjennomføring av et forsvarlig salgssystem for betaling av gebyr for bruk av piggdekk med varighet for en piggdekksesong, en kalendermåned eller ett døgn. Inntektene fra gebyrordningen tilfaller kommunen.

Betaling for sesong eller måned har gyldighet for inneværende vintersesong henholdsvis inneværende kalendermåned, på de dager piggdekk lovlig kan benyttes, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 1-4 nr. 3. Betaling av dagskort har tilsvarende gyldighet 24 timer fra påført tidspunkt, eventuelt 48 eller 72 timer, eller om det fremkommer av dagskortet ett eller flere døgn.

Betalt gebyr er kun gyldig for én bil.

Betalt gebyr for sesong med gyldighet ett år fra betalingsdato er gyldig inntil det utløper.

0Endret ved forskrift 19 juli 2005 nr. 831 (i kraft 15 aug 2005).
§ 6.Kontroll av gebyr

Utstedes oblat for betaling av piggdekkgebyr skal dette være påført bilens kjennemerke og gyldighetsperiode før piggdekk kan tas i bruk. For dagskort som er utstedt av betalingsautomat eller tilsvarende betalingssystemer er det ikke krav om å påføre bilens kjennemerke. For at kontroll enkelt skal la seg gjennomføre, må utstedt oblat være plassert godt synlig bak frontruten. Dersom det ikke utstedes oblat for gyldig betaling av piggdekkgebyr må enhver som lovlig vil benytte piggdekk følge de anvisninger som da gjelder for kontroll med betaling av piggdekkgebyr.

0Endret ved forskrift 19 juli 2005 nr. 831 (i kraft 15 aug 2005).
§ 7.Tilleggsgebyr

I områder der gebyr for bruk av piggdekk er innført, jf. § 2, kan tilleggsgebyr ilegges hvis gyldig betaling ikke foreligger eller dersom utstedt oblat ikke er utfylt og plassert som beskrevet i § 6 første og annet punktum. Tilsvarende kan det ilegges tilleggsgebyr dersom anvisninger for gyldig betaling av piggdekkgebyr som nevnt i § 6 tredje punktum ikke er fulgt.

Tilleggsgebyret er kr 750.

0Endret ved forskrift 19 juli 2005 nr. 831 (i kraft 15 aug 2005).
§ 8.Ansvar for betaling, forhøyet tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr blir ilagt fører av kjøretøyet på stedet. Dersom føreren av kjøretøyet er en annen enn den som var registrert som eier ved overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige, med mindre kjøretøyet var fravendt eieren ved et lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år.

Blanketten for tilleggsgebyr skal festes på kjøretøyet sammen med innbetalingskort, eller leveres føreren. I særlige tilfeller kan den likevel sendes fører eller eier i posten.

Er tilleggsgebyret ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om tilleggsgebyret er påklaget.

Betalingsplikt gjelder selv om det klages på ileggelsen.

Tilleggsgebyr/forhøyet tilleggsgebyr tilfaller kommunen dersom overtredelse er håndhevet av kommune som er tildelt myndighet etter § 10 annet ledd, og staten dersom overtredelse er håndhevet av politi/regionvegkontor, jf. § 10 første ledd.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2003 nr. 214, 25 sep 2015 nr. 1085 (i kraft 1 okt 2015).
§ 9.Inndriving av gebyr/tilleggsgebyr

Er tilleggsgebyr ikke betalt innen tre uker etter ileggelsen, kan tilleggsgebyr og forhøyet tilleggsgebyr inndrives i overensstemmelse med vegtrafikkloven § 38, men tidligst fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til den skyldige. Gebyret kan også inndrives hos eieren av kjøretøyet etter samme prinsipper. Skyldneren har ikke erstatningsplikt for kostnader ved utenrettslig inndriving.

§ 10.Håndheving

Politi og regionvegkontor kan ilegge tilleggsgebyr, jf. § 7.

En kommune kan etter å ha søkt Vegdirektoratet tildeles myndighet til å ilegge tilleggsgebyr, jf. vegtrafikkloven § 31 a. Uttalelse fra vedkommende politimester skal følge søknaden. Kommunal håndheving skal utføres av den etat som håndhever parkeringsreglene, jf. forskrift 1. oktober 1993 nr. 921 om offentlig parkeringsregulering mv. § 18. Personell skal være uniformert, og må ha fått tilfredsstillende opplæring. Dersom føreren krever det må personell legitimere seg, eventuelt med et tjenestenummer.

Dersom flere kommuner omfattes av en gebyrsone, kan disse gå sammen om felles administrasjon og håndheving.

0Endret ved forskrift 20 feb 2003 nr. 214.
§ 11.Klage

Ilagt tilleggsgebyr kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32.

Klagen fremsettes for politi eller regionvegkontor i det distrikt gebyret ble ilagt. Er gebyret ilagt av myndighet som nevnt i § 10 annet ledd, sendes klagen til kommunen der dette er ilagt.

Politi/regionvegkontor/kommunen behandler klagen og gir skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får medhold. Disse myndigheter kan, dersom særlige grunner tilsier det, frafalle tilleggsgebyret/forhøyet tilleggsgebyr.

Klage på ilagt tilleggsgebyr/forhøyet tilleggsgebyr som ikke gis medhold jf. tredje ledd, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet om resultatet kreves forelagt for tingretten. Politi/regionvegkontor/kommunen forbereder klagebehandlingen.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2003), 20 feb 2003 nr. 214.
§ 12.Kompetent tingrett

Politi/regionvegkontor/kommunen sender klagen til tingretten på stedet der gebyret ble ilagt.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2003), 20 feb 2003 nr. 214.
§ 13.Klagebehandlingen i tingretten

Tingrett som nevnt i § 12 behandler klagen, med mindre retten av særlige grunner mener klagen bør behandles av en annen tingrett.

Klageren skal innkalles til rettsmøte ved stevning. Klagen kan likevel avgjøres uten slikt rettsmøte, dersom retten finner det ubetenkelig.

Klageren trenger heller ikke kalles inn når det bare skal avsies kjennelse. Dersom klageren eller vitner blir innkalt til rettsmøte, skal også politi, regionvegkontor eller kommunen varsles.

Når det er bedt om oppfriskning for oversittelse av klagefrist i sak som skal behandles av tingretten, kan tingretten samtidig avgjøre selve saken.

Ellers gjelder reglene i straffeprosessloven, herunder reglene i kap. 30 om saksomkostninger så langt de passer, jf. også vegtrafikkloven § 31 a fjerde ledd. Reglene i straffeprosessloven kap. 9 om offentlig forsvarer gjelder ikke. Forkynnelse i klagesaker kan utføres av polititjenestemann.

0Endret ved forskrifter 13 des 2002 nr. 1642 (i kraft 1 jan 2003), 20 feb 2003 nr. 214, 31 aug 2007 nr. 1021 (i kraft 1 jan 2008).
§ 14.Opphør av piggdekkgebyrordningen

Når en kommune har innført piggdekkgebyrordning som beskrevet i denne forskrift plikter kommunen å overvåke utviklingen av piggdekkbruken etter beregningsmetoder fastsatt i samråd med Vegdirektoratet.

En kommune kan søke Vegdirektoratet om avvikling av ordning som beskrevet i denne forskrift.

Samferdselsdepartementet kan i særlige tilfelle pålegge en kommune å avvikle ordningen.

§ 15.Endringer av forskriften

Samferdselsdepartementet kan gjøre endringer i forskriften.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

0I kraft 11 mai 1999 (jf. forskrift 11 mai 1999 nr. 438).