Forskrift om dispasjører.

DatoFOR-1999-05-28-565
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 1395
Ikrafttredelse28.05.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§467
Kunngjort
KorttittelForskrift om dispasjører

Fastsatt ved kgl.res. 28. mai 1999 med hjemmel i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 467 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.For å oppnevnes som dispasjør etter § 467, jf. § 462 i lov om sjøfarten 24. juni 1994 nr. 39 (sjøloven) kreves at kandidaten ved en eksamen har godtgjort:
a)inngående kjennskap til de norske reglene om felleshavari og sjøforsikring og til de øvrige deler av den norske sjørett som er av betydning for havarioppgjør, og
b)kjennskap til hovedtrekkene i de tilsvarende deler av engelsk rett, og
c)tilfredsstillende kunnskaper i engelsk språk.
§ 2.Følgende eksamener anses å tilfredsstille vilkårene i § 1:
-Eksamen ved kurs i havarioppgjør avlagt ved Forsikringsakademiet etter 1. januar 1999.
§ 3.For å oppnevnes som dispasjør kreves to års praksis hos dispasjør.

I særlige tilfelle kan departementet dispensere fra kravet til praksis i første ledd, når kandidaten på annen måte har godtgjort å ha den nødvendige praktiske ferdighet i havarioppgjør.

§ 4.Myndigheten til å oppnevne dispasjører etter sjøloven § 462 legges til Justisdepartementet.
§ 5.Denne forskriften trer i kraft straks.