Forskrift om endring i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet.

DatoFOR-1999-06-04-571
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1999 Nr. 11
Ikrafttredelse04.06.1999
Sist endret
EndrerFOR-1997-06-27-653
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18, LOV-1967-02-10-§13c, LOV-1967-02-10-§19
Kunngjort
KorttittelEndr. i forskr. til petroleumsvirksomhetsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 1999 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 c tredje ledd og § 19 tredje ledd, jf. EØS-avtalen vedlegg XX (Rdir. 85/337/EØF og Rdir. 97/11/EF). Fremmet av Olje- og energidepartementet.

I

I forskrift av 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet gjøres følgende endringer:

---

II

Endringene trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet kan i samråd med Miljøverndepartementet og andre relevante offentlige myndigheter bestemme at dersom søknad om godkjennelse av plan for utbygging og drift eller plan for anlegg og drift er mottatt før denne forskriftens ikrafttredelse, skal forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 nr. 653, gjelde uten de endringer som følger av denne forskriften.