Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt.

DatoFOR-1999-06-11-664
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1999 1473
Ikrafttredelse11.06.1999
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-01-950
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§3, LOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1995-06-23-39-§5-2, LOV-1995-06-23-39-§5-3, LOV-1995-06-23-39-§7-1, LOV-1995-06-23-39-§7-7 jf LOV-2003-07-04-83-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om jordstasjon for satelitt

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 11. juni 1999 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 3 og § 4 og lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 5-2, § 5-3, § 7-1 og § 7-7, jf. EØS-avtalen vedlegg XIV pkt. 13 (Kdir. 90/388/EØF, Kdir. 94/46/EF og Rdir. 97/13/EF). Fremmet av Samferdselsdepartementet.

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt. Forskriften kapittel 1, 2 og 4 gjelder ikke jordstasjon som bare mottar signaler.

På Svalbard gjelder forskriften også prosessering av data fra satellitt mottatt av jordstasjon.

Forskriften kapittel 3 gjelder bare på Svalbard. Bestemmelsene i kapittel 3 gjelder likevel ikke jordstasjon som bare mottar kringkastingsprogram, jordstasjon som er unntatt fra krav om tillatelse med hjemmel i teleloven § 5-3, brukerutstyr som er tilknyttet tillatt system og annet allment tilgjengelig brukerutstyr.

Post- og teletilsynet avgjør i tvilstilfeller om jordstasjon faller inn under kapittel 3.

På Svalbard gjelder forskriften i den utstrekning bestemmelsene ikke strider mot Svalbardtraktaten artikkel 4.

§ 2.Definisjoner

I forskriften forstås med

a)jordstasjon: fast eller mobilt utstyr for overføring av signaler til eller fra satellitt eller annet rombasert system
b)radiosystemkonsesjon: tillatelse utstedt på særskilte vilkår til innehaver av radiosystem bestående av flere jordstasjoner
c)prosessering av satellittdata: viderebehandling av signaler fra satellitt etter at disse signalene er mottatt ved jordstasjonen
d)traktatparter: stater som er part i Svalbardtraktaten.
§ 3.Krav om tillatelse

Etablering, drift og bruk av jordstasjon krever tillatelse fra Post- og teletilsynet.

Endring av jordstasjon eller radiosystem i forhold til de spesifikasjoner og planer som legges til grunn for en tillatelse, krever tillatelse fra Post- og teletilsynet.

Søknad om tillatelse sendes Post- og teletilsynet på fastsatt skjema. Skal jordstasjon drives av en annen enn søker, skal det opplyses om hvem som er driftsansvarlig.

Det kan fastsettes vilkår for tillatelse.

§ 4.Overdragelse

Tillatelsen kan ikke overdras.

Jordstasjon kan bare overdras til forhandler registrert for omsetting av slikt utstyr, eller til den som har nødvendig tillatelse for vedkommende type jordstasjon.

Endring av eierforhold skal meldes Post- og teletilsynet uten ugrunnet opphold.

§ 5.Endring av navn eller adresse

Endring av navn eller adresse skal meldes Post- og teletilsynet uten ugrunnet opphold.

Kapittel 2 Krav til etablering og drift

§ 6.Krav til jordstasjon

Jordstasjon skal tilfredsstille kravene i en av følgende forskrifter:

-Forskrift 2. september 1998 nr. 857 om nasjonal godkjenning av teleutstyr.
-Forskrift 7. september 1994 nr. 867 om teleterminalutstyr og satellittjordstasjonsutstyr der det foreligger felles tekniske reguleringer under EØS.

Jordstasjon som krever fagmessig installasjon, skal installeres av autorisert radioinstallatør.

Jordstasjon skal holdes i slik driftsteknisk stand at alle krav som følger av vilkår knyttet til den enkelte tillatelse blir oppfylt.

Jordstasjon skal sikres slik at uvedkommende ikke får adgang til stasjonen eller kjennskap til innholdet av telekommunikasjon eller andres bruk av telekommunikasjon.

§ 7.Oppbevaring av dokumentasjon

Tillatelsen og dokumentene som ligger til grunn for tillatelsen, skal være tilgjengelige ved jordstasjonen.

Det samme gjelder dokumentasjon om drift og bruk av jordstasjonen.

§ 8.Tilsyn

Post- og teletilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og tillatelse gitt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, med unntak av kapittel 3. Post- og teletilsynet kan nytte bistand fra andre til tilsynet.

Innehaver av tillatelse skal medvirke til gjennomføringen av tilsynet. Nødvendige opplysninger og dokumentasjon skal utleveres, jf. teleloven § 9-1.

Kapittel 3 Særlige regler om bruk av jordstasjon på Svalbard

§ 9.Formål

For å sikre at bruk av jordstasjon skjer i overensstemmelse med Svalbardtraktaten artikkel 9, fastsetter forskriften kapittel 3 særlige regler for tillatelse og bruk av jordstasjon på Svalbard, herunder prosessering av data, mottatt fra satellitt eller andre rombaserte system.

§ 10.Opplysningsplikt

I tillegg til de krav som følger av § 3 skal det på søknadstidspunktet opplyses om

a)jordstasjonens infrastruktur
b)funksjoner og tekniske ytelser for satellitt jordstasjonen skal nedlese
c)planlagt prosessering av satellittdata
d)planlagt dataflyt til og fra jordstasjon
e)forretningsplan for jordstasjon.
§ 11.Vilkår

Det er et vilkår for tillatelse at logg og andre dokumenter og data om bruk av jordstasjon utleveres dersom Sysselmannen krever det.

§ 12.Forbudt bruk

Det er ikke tillatt å

a)bruke jordstasjon og data nedlest til jordstasjon i krigsøyemed
b)utføre prosessering spesielt beregnet for militære formål av satellittdata ved jordstasjon
c)bruke data fra jordstasjon for militær ledelse og våpenkontroll fra Svalbard
d)utføre styring av satellitters instrumenter spesielt for militære formål fra jordstasjon.
§ 13.Plikt til loggføring og lagring

Den som har tillatelse plikter løpende å

a)loggføre alle satellittpasseringer som nedleses
b)loggføre all prosessering
c)lagre alle antennestyringsordrer på samme nivå loggføringen foretas
d)lagre all kontrollinformasjon sendt til satellitt.

Dataene skal lagres ved jordstasjonen i minimum 2 år.

§ 14.Tilsyn

Sysselmannen på Svalbard fører tilsyn med at bestemmelsene i kapittel 3 blir oppfylt. Sysselmannen kan nytte bistand fra andre til tilsynet.

Sysselmannen skal til en hver tid gis uhindret adgang til jordstasjon for anmeldt og uanmeldt tilsyn. Sysselmannen kan kreve at den som har tillatelsen eller representant for denne er til stede ved tilsyn.

Utgiftene til tilsynet av jordstasjon dekkes av innehaver av tillatelsen.

Tillatelsen og dokumentene som ligger til grunn for tillatelse etter kapittel 2 og 3, skal være tilgjengelige.

Sysselmannen kan kreve utlevert opplysninger og data som er nødvendig av hensyn til gjennomføringen av forskriften til seg eller den som bistår med tilsynet. Opplysningene kan kreves utlevert skriftlig, herunder i elektronisk format. Sysselmannen kan også gi andre pålegg om loggføring, lagring og utlevering av data enn det som er nevnt ovenfor.

Driver ikke den som har tillatelse selv jordstasjonen, kan pålegg gis til den driftsansvarlige, jf. § 3 fjerde ledd.

§ 15.Besøksadgang

Representanter for forskningsinstitusjon hjemmehørende i stat som er part i Svalbardtraktaten og som Sysselmannen finner har nødvendige faglige kvalifikasjoner, kan gis rett til med rimelig varslingstid å besøke jordstasjonen. Sysselmannen kan beslutte å ledsage representantene eller stille særlige vilkår for gjennomføringen av besøket. Innehaver av tillatelsen plikter å legge forholdene til rette for at godkjent besøk kan gjennomføres.

§ 16.Sanksjoner

Ved brudd på bestemmelse i kapittel 3 eller begrunnet mistanke om brudd på bestemmelse kan Sysselmannen forby bruk av jordstasjon. Etterkommes ikke forbudet kan jordstasjonen stenges.

Kapittel 4 Fellesbestemmelser

§ 17.Pålegg om endringer

Post- og teletilsynet kan gi pålegg om endringer av jordstasjon og driften av den dersom den tekniske utviklingen, hensynet til andre brukere av radiofrekvenser, eller andre forhold gjør dette nødvendig.

Etterkommes ikke pålegg etter første ledd kan Post- og teletilsynet forby bruk av jordstasjon eller stenge den.

§ 18.Opphør

Tillatelsen gjelder inntil videre, med mindre det er fastsatt tidsbegrensning.

Tillatelsen kan sies opp av innehaveren. Oppsigelsen skal være skriftlig og datert.

Tillatelsen kan trekkes tilbake ved gjentatte eller vesentlige brudd på bestemmelser i forskriften eller vilkår i tillatelse gitt med hjemmel i forskriften.

Dersom tillatelsen blir sagt opp eller trukket tilbake skal jordstasjonen tas ut av operativ drift. Antenne og strømforsyning skal frakobles der dette er mulig. Dersom ikke annet er bestemt skal tillatelsedokumentene på tydelig måte merkes «ugyldig» og oppbevares sammen med jordstasjonen.

Post- og teletilsynet skal ha skriftlig melding om at bestemmelsene i foregående ledd er oppfylt og at det ikke vil bli gjort bruk av jordstasjon inntil ny tillatelse er gitt.

Post- og teletilsynet kan forsegle jordstasjon når retten til bruk bortfaller.

§ 19.Beredskapssituasjon

Når hensynet til rikets sikkerhet, beredskapshensyn eller andre allmenne hensyn krever det, kan bruk av jordstasjon innskrenkes eller nektes. Dette gir ikke rett til erstatning.

§ 20.Klagemyndighet

Statens teleforvaltningsråd avgjør klage på enkeltvedtak fattet av Post- og teletilsynet etter forskriften.

Klagesak av prinsipiell betydning eller telepolitisk karakter avgjøres av Samferdselsdepartementet etter at Statens teleforvaltningsråd har grunngitt et forslag til vedtak.

Pålegg etter forskriften kapittel 3 kan påklages til Samferdselsdepartementet.

§ 21.Gebyr

Det skal betales årlig gebyr for tillatelse til Post- og teletilsynet etter gjeldende forskrift om gebyr mv til Post- og teletilsynet.

§ 22.Unntak

Når særlige hensyn tilsier det, kan telemyndigheten gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften.

§ 23.Straff

Brudd på forskriften kapittel 3 eller påbud gitt i medhold av forskriften kapittel 3 straffes etter svalbardloven § 4 annet ledd.

Brudd på forskriften for øvrig straffes etter teleloven § 10-4.

§ 24.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 1. desember 1995 nr. 950 om konsesjon for jordstasjon for satellittsamband.