Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole

DatoFOR-1999-06-16-4892
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 8
Ikrafttredelse16.06.1999
Sist endretFOR-2015-04-17-1187 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort02.09.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om translatøreksamen, NHH

Hjemmel: Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 16. juni 1999 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 og § 3-10.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 des 2010 nr. 1910 (kunngjort i sin helhet etter endringene), 17 april 2015 nr. 1187. 

Bestemmelsene i forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene), sist endret av Styret 8. desember 2005 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-3, § 3-9, § 3-10 og § 8-2, gjelder så langt disse passer.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for dem som går opp til autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole.

0Tilføyd ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015).
§ 2.Definisjoner 

Kandidat

Person som har fått adgang til å fremstille seg for autorisasjonsprøven. 

Prøve 1

Oversettelsesretning: Fra norsk til fremmedspråket. 

Prøve 2

Oversettelsesretning: Fra fremmedspråket til norsk. 

Faste språk

Eksamensspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk. 

Andre språk

Eksamensspråk fastsatt i vedtatt rulleringsplan. 

Autorisasjonsprøve

Prøving av kandidatens oversetterkompetanse. Autorisasjonsprøven består av to deler: a) hjemmeeksamen og b) skoleeksamen.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 1 og tidligere § 2 og § 4).
§ 3.Vilkår for adgang til og gjennomføring av autorisasjonsprøven

Adgang til autorisasjonsprøven gis ved at kandidaten har:

i.minimum 3-årig dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.
ii.meldt seg opp til autorisasjonsprøven innen fastsatt frist, jf. § 4.

Gjennomføring av autorisasjonsprøven forutsetter at det er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer.

0Tilføyd ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015).
§ 4.Oppmelding

Kandidaten melder seg opp til autorisasjonsprøven via elektronisk oppmeldingsskjema.

Kandidaten kan melde seg opp til prøve 1 og prøve 2 under ett, eller til bare én av prøvene.

Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er 1. september.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 3).
§ 5.Hjemmeeksamen – Omfang, vurderingsformer og gyldighet

Hjemmeeksamen består av to deler:

Del 1: Oversettelse av en allmennspråklig tekst

Del 2: Refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen.

Karakterene som benyttes for hjemmeeksamen er bestått/ikke bestått. Begge deler av hjemmeeksamen må være bestått før det gis adgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen.

Bestått hjemmeeksamen har kun gyldighet for skoleeksamen i direkte påfølgende vårsemester og mister sin gyldighet hvis kandidaten ikke møter opp.

Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6.Skoleeksamen – Omfang og vurderingsformer

Skoleeksamen består av oversettelse av tre fagspråklige tekster: én økonomisk-administrativ, én juridisk, én teknisk. Under prøve 1 kan begge målformene forekomme.

Karakterene som benyttes for skoleeksamen er bestått/ikke bestått. Hver av de tre oversettelsene må være bestått.

Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7.Eksamensforsøk – Trekk fra eksamen

En kandidat kan ikke gå opp til samme prøve (prøve 1 eller prøve 2) i samme språk mer enn tre ganger.

En kandidat som ønsker å trekke seg fra hjemmeeksamenen, må gjøre det skriftlig tre uker før elektronisk utlevering av hjemmeeksamensoppgaven. Trekk etter denne fristen gjelder som eksamensforsøk.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 6).
§ 8.Fullført og bestått autorisasjonsprøve

Autorisasjonsprøven regnes som fullført når både hjemmeeksamen og skoleeksamen i samme oversettelsesretning er bestått. Bestått eksamen fører til autorisasjon.

For fullført autorisasjonsprøve utferdiges det et bevillingsbrev fra Norges Handelshøyskole.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 7).
§ 9.Fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 17 april 2015 nr. 1187 (i kraft 1 juli 2015, tidligere § 8).