Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa.

DatoFOR-1999-06-25-708
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1999 1575
Ikrafttredelse01.08.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§1-5
Kunngjort
KorttittelForskr. om overordna mål og prinsipp i skolen

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 25. juni 1999 med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3 [som seinere endra paragrafnummer til § 1-5]. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet (no Kunnskapsdepartementet).

§ 1.Opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan for grunnskole, vidaregåande opplæring og vaksenopplæring Generell del.
§ 2.Forskrifta trer i kraft 1. august 1999.