Forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon

DatoFOR-1999-06-30-1499
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1999 3379
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endretFOR-2014-03-03-247
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, FOR-1998-03-04-173-§2, FOR-1998-03-04-173-§5, FOR-1993-10-29-955
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i statsløse områder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. juni 1999 med hjemmel i forskrift av 4. mars 1998 nr. 173 om regulering av fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon § 2 og § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1526, 29 juni 2001 nr. 1062, 26 jan 2005 nr. 142, 11 mai 2007 nr. 505, 4 jan 2011 nr. 3, 18 april 2013 nr. 392, 3 mars 2014 nr. 247.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøy i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon som ikke er regulert av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller arrangementer med egne rapporteringsbestemmelser. Forskriften gjelder også i NEAFCs reguleringsområde.

0Endret ved forskrift 18 april 2013 nr. 392.
§ 2.Registrering

Fartøy som skal fiske i farvann som nevnt i § 1 må på forhånd være registrert gjennom melding til Fiskeridirektoratet:

a)før 1. januar hvert år hvis mulig eller
b)i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller
c)innen 3 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i registreringsmeldingen.

Meldingen skal sendes på telefaks eller e-post og skal inneholde følgende opplysninger:

Året som registreringsmeldingen gjelder for

Fartøyets navn

Fartøyets radiokallesignal

Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer

Fartøyeiers navn og adresse

Havområde/r det skal fiskes i

Fiskeslag som er hovedmål for fisket

Fartøytype

Fartøyets tonnasje

Fartøyets lengde

Fartøyets maskinkraft.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2005 nr. 142, 11 mai 2007 nr. 505, 4 jan 2011 nr. 3.
§ 3.Rapportering

Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende de meldingene som fremgår av denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

Meldinger sendt i henhold til denne forskriften anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK. 

1. Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 2 timer før inngang i området.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/Valgfritt:Innhold:
MeldingstypeTMPCOE, Melding om fiskestart
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer
Posisjon breddeLAPPosisjon bredde ved sending av melding, NDDMM
Posisjon lengdeLOPPosisjon lengde ved sending av melding, E/WDDDMM
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Planlagt fiskeriDSPArt det skal fiskes etter
FangstområdeRAVICES-område der fisket skal starte
DatoPDVDato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
 

2. Daglig fangstmelding

Fangstmelding skal sendes daglig og senest kl. 1200 UTC neste dag. På dager det ikke er tatt fangst skal det rapporteres 0 i den daglige fangstmeldingen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/Valgfritt:Innhold:
MeldingstypeTMPCAT, Daglig fangstmelding
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer
Daglig fangstCAPFangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedagerDFPAntall fiskedager i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding
FangstområdeRAP1Kode for område der fangsten er tatt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd i fiskerier der forvaltningstiltak krever det.
 

3. Omlastingsmelding

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/Valgfritt:Forklaring:
MeldingstypeTMPTRA, Melding om omlasting
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFP1Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført tilTTP1Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon breddeLAP2Antatt posisjon bredde for omlasting
Posisjon lengdeLOP2Antatt posisjon lengde for omlasting
DatoPDP2Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTP2Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Etter hva som er relevant.
2Påkrevd for fartøy som avgir fangst.
 

4. Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/Valgfritt:Forklaring:
MeldingstypeTMPPOR, Melding om havneanløp
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer
KyststatCSPLandingshavnens kyststat
HavnPOPNavnet på havnen der det skal landes
DatoPDPAntatt dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPAntatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPKvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
 

5. Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 8 timer og senest 2 timer før fartøyet går ut av området.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement:Kode:Påkrevd/Valgfritt:Forklaring:
MeldingstypeTMPCOX, Melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNPSerienummer for meldingen i inneværende år
AutentiseringAUPAvtalt autentiseringskode
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret eller IMO-nummer dersom fartøyet ikke har registreringsnummer
FangstCAP1Fangst siden forrige COE eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt.
Antall fiskedagerDFP1Antall fiskedager i området siden fiskestart eller siste daglige fangstmelding
FangstområdeRAP2Kode for område der fangsten er tatt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Meldingen skal inneholde fangst og antall fiskedager siden forrige daglige fangstmelding.
2Påkrevd i fiskerier der forvaltningstiltak krever det.
 
0Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1526, 29 juni 2001 nr. 1062 (i kraft 1 juli 2001), 26 jan 2005 nr. 142, 11 mai 2007 nr. 505, 4 jan 2011 nr. 3, 3 mars 2014 nr. 247.
§ 4.Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket og § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1999.

Vedlegg

Nedenfor følger oversikt over vedlegg til denne forskrift:

Vedlegg 1:1 Eksempler på meldinger som skal sendes iht. forskrift om registrering og rapportering ved fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon.

Vedlegg 2:1 FAOs fartøykoder.

Vedlegg 3:1 FAOs klassifisering av fiskeredskap.

Vedlegg 4:1 FAOs kodeliste over fiskearter.

1Vedleggene gjengis ikke her, men kan fås ved henvendelse til Fiskeridirektoratet, Postboks 185, 5002 Bergen. Tlf.: 55238000, telefaks 55238090.