Forskrift om gjødslingsplanlegging

DatoFOR-1999-07-01-791
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 1955
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1995-08-18-1213
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om gjødslingsplanlegging

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 5 juli 2000 nr. 760, 24 juni 2002 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd etter § 3, § 4 og § 5 i forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2000 nr. 760 (i kraft 1 juli 2000), 24 juni 2002 nr. 707 (i kraft 1 juli 2002).
§ 3.Gjødslingsplan
1.Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.
2.Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer, jf. forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket.
3.Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. - 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser. For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, ev. 2. året på rad med ett års leiekontrakt.
4.Foretak med husdyr, eller foretak som får tilført husdyrgjødsel, slam eller annen organisk gjødsel, skal beregne forsvarlig mengde forbruk av dette for kommende vekstsesong. I gjødslingsplanen skal denne mengden fordeles på jordbruksarealet i henhold til foretakets spredeareal og slamplan.
5.Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:
a)Jordbruksareal i dekar
b)Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
c)Fôrgrøde
d)Årets vekst
e)Forventa avlingsnivå pr. dekar
f)Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
g)Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
1.Type
2.Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt.
h)Mineralgjødsel
1.Type
2.Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt.
6.Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:
a)Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
b)Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
c)Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
d)Fôrgrøde.
7.Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behovet.
0Endret ved forskrifter 5 juli 2000 nr. 760 (i kraft 1 juli 2000), 24 juni 2002 nr. 707 (i kraft 1 juli 2002).
§ 4.Kontroll

Kommunen eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet, skal kontrollere at gjødslingsplan foreligger og at den tilfredsstiller de krav som forskriften setter. § 11 i forskrift av 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2000 nr. 760 (i kraft 1 juli 2000), 24 juni 2002 nr. 707 (i kraft 1 juli 2002), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet, eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet, kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Kommunen kan dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 5 juli 2000 nr. 760 (i kraft 1 juli 2000), 24 juni 2002 nr. 707 (i kraft 1 juli 2002), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Klage

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans.

0Endret ved forskrift 24 juni 2002 nr. 707 (i kraft 1 juli 2002).
§ 7.(Opphevet ved forskrift 24 juni 2002 nr. 707, i kraft 1 juli 2002).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 1999. Samtidig oppheves følgende forskrift:

-Forskrift for gjødslingsplanlegging av 18. august 1995 nr. 1213 fastsatt av Landbruksdepartementet.
0Endret ved forskrift 5 juli 2000 nr. 760 (i kraft 1 juli 2000).