Forskrift om lokalisering av eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger

DatoFOR-1999-08-02-878
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 2039
Ikrafttredelse02.08.1999
Sist endretFOR-2006-08-11-967
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§1-1, LOV-1988-06-10-39-§3-5, LOV-1988-06-10-39-§7-4 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2, LOV-1988-06-10-40-§2-10, FOR-1997-04-23-377-§11, FOR-1993-02-19-117-§9 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om lokalisering av eiendeler

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 2. august 1999 med hjemmel i forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning § 11 og forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond § 9 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 7a (direktiv 92/49/EØF) og nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 11 aug 2006 nr. 967 (EØS-henv.).

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for forsikringsselskap som har tillatelse til å drive direkte forsikringsvirksomhet her i riket etter § 2-1 eller § 12-1 i lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet. Forskriften gjelder også for pensjonskasser.

§ 2.Definisjoner

Med forsikringsmessige avsetninger menes de avsetninger som er nevnt i § 3 i forskrift av 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning.

Ved avgjørelse av hvor forsikringsrisikoen består gjelder reglene i lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring.

§ 3.Nærmere regler om lokalisering av eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger

Eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger skal være lokalisert (være til stede) i stat innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Denne regel gjelder ikke forsikringsmessige avsetninger som refererer seg til forsikringsrisikoer som består (befinner seg) utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forsikringsselskapets og pensjonskassens eiendeler må bringes i samsvar med denne forskriften innen utgangen av 1999.