Forskrift om en særskilt klagenemnd for behandling av klager over vedtak om erkjentlighetsbeløp til personer som i Norge ble rammet av antijødiske tiltak under den 2. verdenskrig

DatoFOR-1999-08-06-885
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2073
Ikrafttredelse06.08.1999
Sist endretFOR-2008-10-17-1119 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelForskr. om klagenemnd for erstatning til jøder

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 6. august 1999 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 17 okt 2008 nr. 1119.

§ 1.Klager over Justisdepartementets vedtak om erkjentlighetsbeløp til personer som i Norge ble rammet av antijødiske tiltak under den annen verdenskrig, avgjøres av en særskilt klagenemnd.

Den særskilte klagenemnda etter første ledd består av dem som til enhver tid er medlemmer av Stortingets billighetserstatningsutvalg. Varamedlemmene av Stortingets billighetserstatningsutvalg er varamedlemmer av klagenemnda. Klagenemnda ledes av den som er leder for Stortingets billighetserstatningsutvalg.

Justisdepartementet er sekretariat for klagenemnda.

§ 2.Klagenemnda treffer sine vedtak i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når leder og begge medlemmer er til stede. Nemndas vedtak treffes med simpelt flertall. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

Sekretariatet foretar den forberedelse av klagesaken som forvaltningsloven § 33 ellers legger til underinstansen. Spørsmål om å avvise en klage avgjøres av klagenemnda. Klageren har rett til å se sekretariatets innstilling til klagenemnda.

For øvrig gjelder forvaltningsloven og offentleglova for klagenemndas saksbehandling.

0Endret ved forskrift 17 okt 2008 nr. 1119 (i kraft 1 jan 2009).
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.