Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum

DatoFOR-1999-08-13-1074
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 2428
Ikrafttredelse01.09.1999
Sist endretFOR-2013-03-11-269
EndrerFOR-1996-10-09-971
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om animalske produkter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. august 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 10, § 12, § 15, § 16, § 19, § 33 og § 36, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 7 (direktiv 92/118/EØF endret senest ved direktiv 2002/33/EF og forordning (EF) nr. 445/2004) og nr. 16 (direktiv 92/118/EØF endret senest ved direktiv 2002/33/EF og forordning (EF) nr. 445/2004), innledende del nr. 7 (vedtak 2003/779/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432, 10 sep 2009 nr. 1187, 11 mars 2013 nr. 269.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer i forbindelse med innførsel og utførsel av visse animalske produkter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder omsetning innenfor EØS og import fra land eller regioner i land utenfor EØS av følgende produkter av animalsk opprinnelse, herunder vareprøve av slike produkter:

1)Naturtarm,
2)Smult og utsmeltet fett,
3)Foredlede animalske proteiner,
4)Ben, horn, hover og klover, og produkter (unntatt mel) av disse.

Forskriften gjelder ikke produkter av fisk som er fanget i åpent hav1 og produkter som skal brukes i forskning.

0Endret ved forskrifter 30 april 2008 nr. 432, 11 mars 2013 nr. 269.
1Bestemmelser om produkter med slik opprinnelse gis av Fiskeridepartementet.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

1)Alvorlig smittsom sykdom, en av følgende meldepliktige sykdommer:

Munn- og klovsyke,

Klassisk svinepest,

Afrikansk svinepest,

Smittsomt blæreutslett hos gris,

Afrikansk hestepest,

Hønsepest,

Newcastle disease,

Kvegpest,

Peste des petits ruminants,

Bluetongue,

Ondartet smittsom griselammelse,

Rift valley fever,

Lumpy skin disease,

Sauekopper og geitekopper,

IHN - Infeksiøs hematopoietisk nekrose og

Bovin spongiform encephalopati (BSE).

2)Vareprøve: En prøve uten markedsverdi, tatt på vegne av eieren eller den ansvarlige for en bedrift, som er representativ for en gitt produksjon av produkter av animalsk opprinnelse fra vedkommende bedrift, eller er en modell av et produkt av animalsk opprinnelse tiltenkt produksjon, og som av hensyn til senere undersøkelse må være påført en angivelse av produktets art og sammensetning og hvilken dyreart den er fremstilt av.
3)Smittestoff: Enhver organisme eller samling av organismer (f.eks. virus, bakterie eller parasitt) som kan forårsake sykdom hos dyr.
4)Foredlede animalske proteiner til konsum: Bindevev (grever), benmel, kjøttmel og svorpulver.
5)Smult og utsmeltet fett: Varmebehandlet fett av storfe, småfe, svin og dyr av hestefamilien.
6)Offentlig veterinær: Veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent sentral myndighet.
7)Bedrift: Virksomhet som produserer, bearbeider eller lagrer produkter som kommer inn under denne forskrift, herunder landbruksvirksomheter.
8)Kompetent myndighet: Organ i det aktuelle land innen EØS som er gitt offentlig myndighet av kompetent sentral myndighet.
9)Land utenfor EØS: Land som verken er medlem i Den Europeiske Union eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU for handel med de produktene som er nevnt i § 2.
10)Omsetning: besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag, jf. matloven § 4.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Krav til omsetning og import

Ved omsetning innenfor EØS og ved import fra land eller regioner i land utenfor EØS, skal produktene oppfylle de generelle bestemmelsene i dette kapittelet og eventuelle særskilte bestemmelser i kapittel III som gjelder for vedkommende produkt.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 5.Krav til dokumentasjon

Alle produkter som omsettes innenfor EØS skal følges av et handelsdokument utferdiget av bedriften, med mindre det av den enkelte bestemmelse i kapittel III fremgår at forsendelsen skal følges av annen dokumentasjon. Handelsdokumentet skal inneholde opplysninger om produktets art og bedriftens navn og godkjenningsnummer, samt en bekreftelse på at eventuelle særskilte krav til de enkelte produktgrupper som fremgår av kapittel III er oppfylt.

Produkter som importeres fra land eller region i land utenfor EØS, skal følges av et helsesertifikat i original, utferdiget på et standardformular utarbeidet eller godkjent av Mattilsynet, med mindre det av den enkelte bestemmelse i kapittel III fremgår at forsendelsen skal følges av annen dokumentasjon. Helsesertifikatet skal være utferdiget av offentlig veterinær eller annen offentlig myndighet i avsenderlandet, og bekrefte at produktet oppfyller betingelsene i denne forskriften. Helsesertifikatet og/eller annen dokumentasjon skal videre bestå av ett ark, være utstedt på minimum ett av de offisielle språkene i det landet innenfor EØS hvor importkontrollen skal foretas og skal følge forsendelse helt frem til bestemmelsesstedet.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432.
§ 6.Krav til produktene

Produkter som omfattes av denne forskriften kan omsettes og importeres dersom de;

1)ikke stammer fra dyr som kommer fra land eller region som er pålagt restriksjoner på grunn av utbrudd av alvorlig smittsom sykdom som vedkommende dyreart er mottakelig for,
2)ikke stammer fra dyr som kommer fra en driftsenhet som ligger i en sone som er pålagt restriksjoner på grunn av smittsom sykdom som dyrene er mottakelige for,
3)kommer fra en bedrift som fyller kravene i § 7, og
4)ikke er omfattet av midlertidig forbud mot omsetning eller import.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 7.Krav til bedrifter

Bedrifter som skal omsette eller importere produkter omfattet av kapittel III i denne forskrift skal;

1)stå under offentlig tilsyn (i Norge Mattilsynet),
2)være registrert hos kompetent myndighet (i Norge Mattilsynet),
3)ikke være pålagt restriksjoner pga. smittsom dyresykdom,
4)overholde de spesifikke krav til produksjon som er nedfelt i denne forskrift,
5)utarbeide og gjennomføre overvåkningsmetoder og kontrollere kritiske punkter, avhengig av hvilke prosesser som benyttes,
6)kontrollere at kravene i forskriften blir oppfylt ved uttak av prøver til analyse i laboratorium som er godkjent kompetent myndighet (i Norge Landbruks- og matdepartementet),
7)nedtegne opplysninger i forbindelse med egenkontrollen som kan legges fram for tilsynsmyndigheten,
8)oppbevare kontroll- og testresultater fra egenkontrollen i minst to år,
9)sikre påføring av merker og etiketter,
10)underrette tilsynsmyndigheten dersom det mottas informasjon om, eller avdekkes forhold som setter folke- eller dyrehelse i fare, herunder funn av salmonellabakterier.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432.
§ 8.Tilleggskrav ved import fra land eller regioner i land utenfor EØS

Produkter av animalsk opprinnelse skal komme fra;

1)land eller region i land utenfor EØS som er godkjent for eksport til EØS-området i henhold til EUs regelverk. Unntatt fra dette kravet er naturtarm.
2)bedrifter som er godkjent for eksport til EØS-området i henhold til EUs regelverk eller som er godkjent av Mattilsynet.

Liste over godkjente land, regioner av land og godkjente eller registrerte bedrifter er publisert på Mattilsynets internettsider eller kan fås ved henvendelse til det lokale Mattilsynet.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432, 11 mars 2013 nr. 269.

Kapittel III. Særskilte krav til de enkelte produktgrupper

§ 9a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 9b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 10a.Naturtarm - omsetning innenfor EØS

Naturtarm skal ved omsetning innenfor EØS følges av et handelsdokument som omtalt i § 5 første ledd hvor det fremgår at bedriften:

1.når tarmene er tørket eller saltet ved bedriften og de deretter skal behandles videre, er godkjent i henhold til kjøttproduktforskriften1 eller tilsvarende regler gitt i henhold til direktiv 77/99/EØF,
2.i andre tilfeller er godkjent i henhold til kjøttkontrollforskriften2 eller tilsvarende regler gitt i medhold med direktiv 64/433/EØF for handel med ferskt kjøtt innenfor EØS. Transport skal skje på en slik måte at kontaminering unngås.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
1Jf. forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.
2Jf. forskrift 25. april 1994 nr. 320 om kjøttkontroll m.v.
§ 10b.Naturtarm - import fra land utenfor EØS

Naturtarm som importeres fra land utenfor EØS skal følges av et helsesertifikat som omtalt i § 5 annet ledd hvor det bekreftes at:

1.tarmene har vært rengjort, skrapet og enten saltet med NaCl i 14 dager, bleket eller tørket etter skrapingen, og
2.at det er tatt forholdsregler for å hindre kontaminering etter behandling.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 11a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 11b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 12a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 12b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 13.Ben, horn og klover og produkter av disse, unntatt melprodukter1 - omsetning innenfor EØS og import fra land utenfor EØS

Ben, horn og klover og produkter av disse som er beregnet på konsum skal ved omsetning innenfor EØS og import fra land utenfor EØS oppfylle kravene etter forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland og forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 102, 30 april 2008 nr. 432.
1Jf. § 14a og § 14b.
§ 14a.Foredlede animalske proteiner - omsetning innenfor EØS

Foredlede animalske proteiner beregnet på konsum, skal ved omsetning innenfor EØS følges av et handelsdokument eller helsesertifikat som beskrevet i hygieneforskriften for kjøttprodukter1 eller tilsvarende regler i direktiv 77/99/EØF og som bekrefter at betingelsene i forskriften er oppfylt.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
1Jf. forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.
§ 14b.Foredlede animalske proteiner - import fra land utenfor EØS

Foredlede animalske proteiner beregnet på konsum, skal ved import fra land utenfor EØS følges av et helsesertifikat som beskrevet i § 5 annet ledd utstedt av offentlig veterinær i avsenderlandet som bekrefter at betingelsene for handel med kjøttprodukter i forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland eller tilsvarende bestemmelser i direktiv 80/215/EØF er oppfylt, at det er tatt forholdsregler for å hindre kontaminasjon av produktet og at det er tatt prøver som er testet for salmonella med negativt resultat.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 15a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 15b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 16a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 16b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 17a.Smult og utsmeltet fett - omsetning innenfor EØS

Smult og utsmeltet fett kan omsettes innenfor EØS uten å være underlagt særskilte krav utover de generelle bestemmelsene i kapittel II.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 17b.Smult og utsmeltet fett - import fra land utenfor EØS

Smult og utsmeltet fett som importeres fra land utenfor EØS, skal følges av et handelsdokument. Dersom det har vært utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom de siste 12 månedene, skal forsendelsen følges av et helsesertifikat som omtalt i § 5 annet ledd som bekrefter at smultet og fettet er:

1)behandlet ved minst 70 °C i minimum 30 minutter, ved minst 90 °C i minimum 15 minutter, eller ved minst 80 °C i en kontinuerlig utsmeltingsprosess, og
2)pakket i nye beholdere og alle forhåndsregler er tatt for å forhindre kontaminering eller ved bulktransport, at alle ledninger, pumper og tanker som er anvendt ved bulktransport er inspisert før bruk og funnet rene.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 18a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 18b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 19a.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 19b.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 20.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 21.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser

§ 22.Tilsyn og kontroll ved omsetning og import

Produkter av animalsk opprinnelse skal ved omsetning og import kontrolleres i henhold til gjeldende forskrifter om tilsyn og kontroll ved omsetning og import.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 23.Utgifter

Alle utgifter forbundet med omsetning og import av animalske produkter er det offentlige uvedkommende.

0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.
§ 24.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 102.
§ 25.(Opphevet ved forskrift 30 april 2008 nr. 432.)
§ 26.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 102.
§ 27.Ikrafttreden og overgangsordninger

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1999. Samtidig oppheves forskrift 9. oktober 1996 nr. 971 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter mellom land innenfor EØS.

Innførselstillatelser gitt med hjemmel i forskrifter om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander og forskrift om innførsel og utførsel av akvatiske organismer, produkter og smitteførende gjenstander vil være gyldige frem til 31. desember 1999.

Vedlegg. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 11 mars 2013 nr. 269.