Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro

DatoFOR-1999-08-30-980
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 2164
Ikrafttredelse30.08.1999
Sist endretFOR-2007-06-11-596
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort
KorttittelForskrift om tiltak mot bluetongue, Balkan

Fastsatt av Landbruksdepartementet 30. august 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2003/845/EF). Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58 (bl.a. tittel), 10 des 2003 nr. 1467 (bl.a tittel), 15 jan 2004 nr. 289 (bl.a hjemmel), 11 juni 2007 nr. 596 (bl.a. tittel og hjemmel).

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskrift er å forebygge spredning av bluetongue ved innførsel av levende drøvtyggere og sæd, egg og embryo av drøvtyggere fra Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58, 10 des 2003 nr. 1467.
§ 2.Forbud

Det er forbudt å innføre

1)Levende drøvtyggere som kommer fra eller via Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro.
2)Sæd, ova og embryo av drøvtyggere som kommer fra Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro.
0Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58, 10 des 2003 nr. 1467.
§ 3.Unntak

Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet i § 2 nr. 1 for levende drøvtyggere som har vært i transitt gjennom Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro, så fremt dette ikke medfører fare for at status, med hensyn til bluetoungesmitte, her i landet forverres.

0Tilføyd ved forskrift 10 des 2003 nr. 1467, endret ved forskrift 11 juni 2007 nr. 596.
§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58, 10 des 2003 nr. 1467 (tidligere § 3), 15 jan 2004 nr. 289.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 21 jan 2002 nr. 58, 10 des 2003 nr. 1467, tidligere § 4.