Forskrift om opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip

DatoFOR-1999-09-06-1047
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1999 2364
Ikrafttredelse01.10.1999, 01.01.2000
Sist endretFOR-2015-06-23-731 fra 01.07.2015
EndrerFOR-1991-03-15-152
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort
Rettet22.08.2003 (rettelse § 1)
KorttittelForskrift om passasjerregistrering på skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 6. september 1999 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 11, § 19, § 43 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56e (direktiv 98/41/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juni 2002 nr. 1000 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene), 29 juni 2007 nr. 1006, 23 juni 2015 nr. 731.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske passasjerskip som etter sitt sertifikat kan føre flere enn 12 passasjerer i fart til eller fra havner i EØS-området. Forskriften gjelder også for utenlandske passasjerskip som går i fart til eller fra norsk havn.

0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)beskyttet havområde: et havområde som er beskyttet mot bølger og vind fra åpent hav, hvor et skip på ikke noe som helst tidspunkt er mer enn 6 nautiske mil fra et sted hvor skipbrudne kan komme i land, og hvor det i nærheten finnes ettersøknings- og redningstjeneste.
b)sjøgående skip: Skip sertifisert for fartsområde 3 eller høyere, eller skip i klasse D eller høyere.
c)ISM-koden: (International Management (ISM) Code): Internasjonal norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt av IMO ved resolusjon A.741(18) med senere endringer.
d)personer om bord: alle som er om bord, uansett alder.
e)passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer.
f)rederiets registeransvarlige: en person i land, som et rederi har;
1.utpekt som ansvarlig for oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til ISM-koden, eller
2.pålagt ansvaret for å ivareta opplysningene om personene om bord på et skip som tilhører rederiet.
g)rutefart: en rekke overfarter med skip som seiler mellom to eller flere havner, enten
1.etter en offentliggjort ruteplan, eller
2.med så regelmessige eller hyppige overfarter at de får en klart systematisk karakter.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 4.Registreringssystem
(1) Rederiet skal etablere og opprettholde et system i land, for registrering som sikrer at bestemmelsene i § 5 og § 6 overholdes.
(2) Rederiet skal utpeke en registeransvarlig som skal ha ansvar for oppbevaring og utlevering av registrerte opplysninger dersom det oppstår en nødsituasjon, eller etter en ulykke.
(3) Registreringssystemet for norske passasjerskip skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Registreringssystemet for passasjerskip som er registrert i en EØS-stat, skal være godkjent av den aktuelle flaggstaten. Systemet skal oppfylle følgende krav:
a)Lesbarhet: Opplysningene skal være i et lett leselig format.
b)Tilgjengelighet: Opplysningene skal være lett tilgjengelige for redningstjenesten og andre relevante myndigheter i forbindelse med redningsarbeid.
c)Anvendelighet: Systemet skal være innrettet slik at det ikke skaper unødvendige forsinkelser for passasjerene i forbindelse med ombord- eller ilandstigning.
d)Sikkerhet: Opplysningene skal være tilstrekkelig sikret mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap og mot ulovlig endring, utlevering eller adgang.
(4) Det bør unngås å bruke ulike registreringssystemer på samme rute eller på tilsvarende ruter.
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 5.Opptelling
(1) Skipsfører skal før skipets avgang sørge for at alle personer om bord blir opptalt, og at skipet ikke har flere personer om bord enn det skipets sertifikat tillater.
(2) Antallet personer om bord skal før avgang meldes til fører eller ansvarshavende vaktoffiser på bro. Antallet personer om bord skal før avgang også meldes til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem. For skip som går i rutefart i fartsområde 2 eller mindre hvor overfarten mellom de enkelte havnene ikke overstiger 60 minutter, er det likevel ikke krav om en registeransvarlig eller et landbasert registreringssystem.
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6.Registrering
(1) På passasjerskip som foretar reiser hvor de enkelte strekningene er på 20 nautiske mil eller mer, skal følgende opplysninger om alle personer om bord registreres:
a)etternavn
b)fornavn eller initialer
c)kjønn
d)alderskategori (voksen, barn eller spedbarn), alder eller fødselsår.
(2) Dersom en passasjer ber om det skal rederiet forsikre seg om at opplysninger som er nødvendige for særlig behandling eller bistand i ulykkestilfeller registreres og meddeles skipets fører før avgang.
(3) Opplysningene som er nevnt i første ledd skal være innhentet før avgang, og skal rapporteres til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem, senest 30 minutter etter avgang.
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 7.Oppbevaring og utlevering av registrerte opplysninger

Opplysninger som er registrert etter bestemmelsene i § 5 og § 6, skal være tilgjengelige for redningstjenesten og andre relevante myndigheter i forbindelse med redningsarbeid, men skal ellers slettes senest 24 timer etter reisens slutt.

0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 8.Dispensasjon
(1) Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad unnta et passasjerskip i rutefart fra plikten til å melde antallet personer om bord til rederiets registeransvarlige eller rederiets landbaserte registreringssystem når følgende vilkår foreligger:
a)passasjerskipet seiler utelukkende i et beskyttet havområde.
b)reisetiden mellom de enkelte havnene ikke varer mer enn 60 minutter.
(2) Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad unnta et passasjerskip fra pliktene som følger av § 6 første og annet ledd, dersom reisen foregår utelukkende i beskyttet havområde, enten mellom to havner eller fra og til samme havn uten å anløpe andre havner.
(3) Sjøfartsdirektoratet skal straks underrette EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) om unntak som er gitt til sjøgående passasjerskip etter denne paragrafen. Med underretningen skal det følge en begrunnet uttalelse.
(4) Dersom ESA finner at et unntak er uberettiget eller kan få skadelige virkninger for konkurransen, kan ESA senest innen seks måneder kreve at Sjøfartsdirektoratet endrer eller opphever unntaket.
(5) Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad fra rederiet be ESA om helt eller delvis å unnta et sjøgående passasjerskip i rutefart fra pliktene i § 6 når skipet utelukkende seiler i innenriks fart eller mellom havner i to EØS-stater, og rederiet kan dokumentere at følgende vilkår er oppfylt:
a)det er upraktisk for rederiet å registrere informasjonen.
b)sannsynligheten for at bølgehøyden i området overstiger to meter, er mindre enn 10 % målt på årsbasis.
c)lengden på reisens enkelte strekninger ikke overstiger ca 30 nautiske mil, eller hovedformålet med ruten er å opprettholde regelmessige forbindelser til fjerntliggende samfunn av alminnelige hensyn.
d)området som passasjerskipet seiler i, er dekket av landbasert navigasjonssystem, og pålitelige værmeldinger for området er tilgjengelige.
e)det skal være passende og tilstrekkelig ettersøkings- og redningsapparat i området.
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 9.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 731 (i kraft 1 juli 2015).
§ 10.Ikrafttredelse mv.

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 1999. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. mars 1991 nr. 152 om registrering av ombordværende på passasjerskip i internasjonal rutefart.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 11).