Forskrift om overgangsbestemmelser for gjennomføring av lov av 18. februar 1999 nr. 7 om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.

DatoFOR-1999-09-07-1048
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2368
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-02-18-7, FOR-1999-06-04-570
Kunngjort
KorttittelForskr. om overg.bestemm., militærnektersaker

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 7. september 1999 med hjemmel i lov av 18. februar 1999 nr. 7 om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, jf. kgl.res. av 4. juni 1999 nr. 570.

§ 1.Søknader om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner som framkommer før lovens ikrafttredelsesdato 1. januar 2000, behandles etter de regler som gjaldt før ovennevnte endringslov.

Søknader som framkommer 1. januar 2000 eller senere behandles etter lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, slik den lyder etter endringslov av 18. februar 1999 nr. 7.

§ 2.En søknad anses framkommet når den er registrert innkommet hos vedtaksorganet eller forberedende myndighet.