Forskrift om tilskudd til produsentretta rådgiving i potetsektoren

DatoFOR-1999-09-09-1009
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 2324
Ikrafttredelse09.09.1999
Sist endretFOR-2014-09-22-1223
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om rådgivning i potetsektoren

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. september 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 22 sep 2014 nr. 1223.

§ 1.Formål

For å fremme omsetningen av norskproduserte poteter kan det gis tilskudd til tiltak for å bedre potetkvaliteten og til produsentretta informasjon om markedsforholdene gjennom informasjonstiltak overfor potetprodusenter.

§ 2.Søknad om tilskudd

Søknaden skal inneholde budsjett og omtale av bakgrunn, formål, konkrete mål og tiltak. Av budsjettforslaget skal det gå fram hvilken støtte det er søkt om fra andre enn Landbruksdirektoratet og hvor stor egenandel søkeren deltar med.

Det vil bli lagt vekt på om tiltaket er utformet slik at det når flest mulig produsenter.

Det vil også bli lagt vekt på om tiltak retta mot produsenter er organisert slik at produsentene er aktive i utforming og gjennomføring av tiltakene.

Ved fordeling av tilskudd kan det legges vekt på antall produsenter som er den primære målgruppen for søkeren og på om de planlagte tiltakene dekker produsentene i de ulike distriktene.

Frist for å sende søknad til Landbruksdirektoratet er 15. september.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 3.Tilskudd

Tilskudd kan ytes av midler til informasjons- og opplysningstiltak bevilget over jordbruksavtalen til markedsordningen for poteter.

Innen rammen for bevilgningen kan det gis delutbetalinger. Siste 25% av tilskuddet blir først utbetalt når sluttrapport og regnskap er godkjent av Landbruksdirektoratet. Jf. § 4.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 4.Rapportering om arbeidet

Innen 1. mars skal det sendes rapport til Landbruksdirektoratet om arbeidet i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde evaluering av arbeidet som er utført i forhold til planen og regnskapet for bruken av midler må være attestert av uavhengig revisor eller av et autorisert regnskapskontor.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 5.Klage

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel VI. Landbruksdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 22 sep 2014 nr. 1223.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 9. september 1999.