Forskrift om årsregnskap m.m. for eiendomsmeglere.

DatoFOR-1999-10-14-1084
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 2472
Ikrafttredelse01.11.1999
Sist endretFOR-2007-11-23-1318 fra 01.01.2008
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om årsregnskap for eiendomsmeglere

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 14. oktober 1999 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-1 (nå § 10-1) tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1318.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 2-1 første ledd nr. 1.

0Endret ved forskrift 23 nov 2007 nr. 1318 (i kraft 1 jan 2008).
§ 2.Klientmidler

Midler som oppbevares av foretaket men som tilhører klientene (klientmidler) skal ikke regnskapsføres i foretakets balanse.

Dersom midler innestående på konto for klientmidler overstiger klientansvaret (klientgjelden), er det overskytende foretakets eiendel og skal regnskapsføres i foretakets balanse.

Dersom klientmidlene ikke fullt ut dekker klientansvaret, er underdekningen foretakets gjeld til klienten og skal regnskapsføres som kortsiktig gjeld i foretakets balanse.

§ 3.Noteopplysninger

Det skal opplyses om hvor mye foretaket oppbevarer av midler som tilhører klientene (klientmidler), samt om størrelsen på foretakets klientansvar (klientgjeld).

Dersom klientmidler ikke fullt ut dekker klientansvaret, skal underdekningen forklares. Tilsvarende gjelder dersom innestående på konto for klientmidler overstiger klientansvaret.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 1999.