Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven

DatoFOR-1999-10-15-1090
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2476
Ikrafttredelse01.11.1999
Sist endretFOR-2014-01-21-51 fra 01.02.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§6-10
Kunngjort
KorttittelForskrift om politiattest i barnevernet

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 15. oktober 1999 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 6-10 siste ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1423, 3 juni 2008 nr. 546, 5 juli 2011 nr. 739, 21 jan 2014 nr. 51.

§ 1.Politiattest for ansatte i den kommunale barneverntjenesten

Alle som skal ansettes i kommunens barneverntjeneste eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, jf. barnevernloven § 2-1, skal legge frem politiattest etter lovens § 6-10 første ledd. Krav om politiattest gjelder bare personer som utfører arbeid etter lovens § 2-1. Den som foretar ansettelsen har ansvaret for at politiattest blir krevet fremlagt.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 2.Politiattest for personale i institusjonene, sentrene for foreldre og barn og ved omsorgssentrene for mindreårige

Den som skal ansettes i en institusjon som er omfattet av barnevernloven § 5-1, eller i et statlig senter for foreldre og barn, en privat eller kommunal institusjon som er godkjent etter lovens § 5-8, eller et omsorgssenter for mindreårige etter lovens kapittel 5A, skal legge fram politiattest etter lovens § 6-10 annet ledd. Den som foretar ansettelsen har ansvaret for at politiattest blir krevet fremlagt. Den som skal utføre oppgaver for institusjonen, senteret for foreldre og barn eller omsorgssenteret og som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder seg der, skal legge fram politiattest etter lovens § 6-10 annet ledd. Styrer eller leder skal kreve fremlagt slik politiattest.

Dersom eier av privat institusjon, senter for foreldre og barn eller omsorgssenter for mindreårige som er godkjent etter lovens § 5-8 skal arbeide eller oppholde seg regelmessig der, skal vedkommende legge fram politiattest etter lovens § 6-10 annet ledd for statlig regional barnevernmyndighet.

0Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1423 (i kraft 1 jan 2004), 3 juni 2008 nr. 546 (i kraft 1 juli 2008), 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 3.Politiattest for fosterforeldre og personer som tar i mot barn som heldøgns avlastningstiltak

Den eller de som skal godkjennes som fosterforeldre, jf. barnevernloven § 4-22, skal legge frem uttømmende og utvidet politiattest etter lovens § 6-10 tredje ledd første punktum. Barneverntjenesten i den kommunen som skal godkjenne fosterhjemmet har ansvaret for at slik attest blir krevet fremlagt. Tilsvarende krav om politiattest gjelder private som tar i mot barn som heldøgns avlastningstiltak. Barneverntjenesten skal vurdere om andre som bor i fosterhjemmet eller avlastningshjemmet, skal fremlegge politiattest etter lovens § 6-10 tredje ledd tredje punktum.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 4.Politiattest for støttekontakter, personer som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak og personer som skal utøve tilsyn med barn i fosterhjem

Barneverntjenesten skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra støttekontakter og andre som utfører oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter lovens § 4-4. Kommunen skal kreve politiattest etter barnevernloven § 6-10 første ledd fra personer som skal utøve tilsyn med barn i fosterhjem etter barnevernloven § 4-22.

0Endret ved forskrifter 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011), 21 jan 2014 nr. 51 (i kraft 1 feb 2014).
§ 5.Politiattestens innhold

Politiattest etter forskriften § 1, § 2, § 3 siste punktum og § 4 skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller er dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd (avgrenset barneomsorgsattest).

Politiattest etter forskriften § 3 første og tredje punktum skal være uttømmende og utvidet i samsvar med politiregisterloven § 41 (uttømmende barneomsorgsattest).

Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 6.Fremgangsmåte

Søkere skal gjøres oppmerksom på at det vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. For stillinger, oppdrag eller lignende som blir utlyst eller annonsert, skal det gjøres oppmerksom på kravet om politiattest i utlysnings- eller annonseteksten. Det skal i utlysnings- eller annonseteksten også gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 7.Følger av anmerkninger på politiattest

Person med anmerkning på avgrenset barneomsorgsattest etter forskriften § 5 første ledd, skal ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige.

Person med anmerkning på uttømmende barneomsorgsattest etter forskriften § 5 andre ledd, skal ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige dersom anmerkningen ville gått frem av avgrenset barneomsorgsattest etter første ledd. Person med øvrige anmerkninger på uttømmende attest, skal ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige dersom anmerkningen kan skape tvil om vedkommende er egnet for oppgaven.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 8.Oppbevaring av politiattest

Politiattesten skal oppbevares hos det organ eller den institusjon som etter denne forskrift er ansvarlig for å kreve politiattest fremlagt. Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Den skal oppbevares så lenge vedkommende person innehar stillingen eller oppdraget. Attesten skal makuleres når vedkommende fratrer. Fremlagt attest fra person som ikke får tildelt stilling eller oppdrag skal makuleres.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 9.Taushetsplikt

Den som får kjennskap til opplysninger gjennom en politiattest, plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse. Overtredelse kan straffes etter straffeloven § 121.

§ 10.Tilsyn

Fylkesmannen kan som ledd i sitt tilsynsansvar, jf. lovens § 2-3b, kreve fremlagt politiattest for alle som omfattes av denne forskrift.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 11.Fornyet vandelskontroll

Brukeren av tidligere utstedt politiattest kan få utlevert nye opplysninger av betydning i samsvar med reglene i politiregisterloven § 43.

0Tilføyd ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011).
§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 1999.

0Endret ved forskrift 5 juli 2011 nr. 739 (i kraft 1 sep 2011, tidligere § 11).