Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland

DatoFOR-1999-10-18-1163
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1999 2734
Ikrafttredelse18.10.1999
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, FOR-1991-11-15-737, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
KorttittelKontrollforskrift for animalske produkter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 18. oktober 1999 med hjemmel i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3, jf. overføringsvedtak 15. november 1991 nr. 737, og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 97/78/EF, vedtak 93/14/EØF, vedtak 2002/349/EF, forordning (EF) nr. 136/2004, vedtak 2000/208/EF, vedtak 2000/571/EF og vedtak 2011/215/EU), vedlegg I nr. 12 (forordning (EF) nr. 999/2001 endret ved forordning (EF) nr. 1471/2004).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109 (bl.a. hjemmel), 30 des 2002 nr. 1842, 15 jan 2004 nr. 208 (bl.a hjemmel), 20 aug 2004 nr. 1244 (bl.a hjemmel), 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1346, 29 des 2005 nr. 1732, 1 april 2007 nr. 399, 27 okt 2007 nr. 1267, 30 april 2008 nr. 432, 26 juni 2008 nr. 727, 3 juli 2008 nr. 786, 25 juni 2009 nr. 1002, 10 sep 2009 nr. 1218, 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 25 okt 2010 nr. 1374, 4 mai 2012 nr. 399, 19 okt 2016 nr. 1217.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å sikre tilsyn og kontroll med animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. som innføres fra tredjeland, for å beskytte menneskers og dyrs helse, sikre at krav i særskilt forskrift er oppfylt og at krav til redelighet og kvalitet er ivaretatt.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv., som nevnt i § 3 nr. 1, fra tredjeland når endelig veterinærkontroll ikke er utført i EØS.

Bestemmelsene i denne forskrift gjelder ikke for:

1.Produkter som er om bord og som er bestemt til forpleining av mannskap og passasjerer i transportmidler som opererer internasjonalt, forutsatt at produktene ikke ilandføres i et land i EØS. Dersom slike produkter eller avfall i forbindelse med slike produkter, losses, skal produktene eller avfallet destrueres. Det er imidlertid ikke påkrevet å destruere produkter som overføres direkte fra et transportmiddel til et annet i samme havn eller lufthavn i henhold til godkjent tollprosedyre.
2.En begrenset mengde produkter som inngår i den reisendes personlige bagasje og er beregnet på eget forbruk, eller som sendes i små forsendelser til privatpersoner, forutsatt at det dreier seg om import av ikke-kommersiell art. Dette gjelder også produkter som har gjennomgått varmebehandling i hermetisk lukket beholder til en F0 -verdi på 3,00. Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 136/2004 artikkel 8 gjelder for disse produktene.1

Kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter er ikke omfattet av unntaket, og skal underkastes veterinær grensekontroll i samsvar med bestemmelsene i forskrift 31. januar 2006 nr. 103 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk.

3.Produkter som sendes som vareprøver eller som skal stilles ut. Det skal innhentes tillatelse fra tilsynsmyndigheten på forhånd, og produktene skal ikke frambys. Etter bruk skal produktene destrueres eller videresendes på de vilkår som tilsynsmyndigheten fastsetter.
4.Produkter som skal brukes i særskilte studier eller analyser. Ved kontroll skal det være mulig å fastslå at produktene ikke er bestemt til konsum. Etter bruk skal produktene, med unntak av materiale som er anvendt til analyse, destrueres eller videresendes på de vilkår som tilsynsmyndigheten fastsetter.
5.Fersk, iset og kjølt fisk, som er fanget av fiske- eller fabrikkfartøy fra tredjeland, og som landes direkte.
6.---
7.Ova, embryo og sæd fra kjæledyr, når importen ikke skjer i forretningsmessig øyemed.
0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 30 des 2002 nr. 1842 (i kraft 1 jan 2003), 30 nov 2005 nr. 1346, 1 april 2007 nr. 399.
1Forordning (EF) nr. 136/2004 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.Produkt:
a)animalske næringsmidler, herunder honning, egg, eggprodukt, melk, melkeprodukt, fisk, fiskevare, herunder levende skjell og skalldyr til konsum, ferskt kjøtt, kvernet eller tilberedt kjøtt, fjørfekjøtt, viltkjøtt, kjøtt av kanin og oppdrettsvilt, kjøttprodukt og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse i samsvar med definisjoner gitt i særskilt forskrift,1
b)produkter av animalsk opprinnelse som helt eller delvis stammer fra dyr og som er omfattet av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer og forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum,
c)ova, embryo, sæd, annet avlsmateriale og animalsk avfall i samsvar med definisjon i særskilt forskrift,2
d)---
e)høy og halm.
2.Veterinærkontroll: enhver kontroll med sikte på å beskytte menneskers og dyrs helse og sikre at krav til kvalitet og redelighet blir ivaretatt, herunder dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll.
3.Dokumentkontroll: kontroll av veterinærsertifikat eller annen dokumentasjon som følger et vareparti.
4.Identitetskontroll: visuell kontroll for å kontrollere overensstemmelse mellom veterinærsertifikat eller annen pålagt dokumentasjon og produktet.
5.Fysisk kontroll: kontroll av produktet, herunder eventuell kontroll av emballasje, temperatur, prøvetaking og testing, samt kontroll av transportmidlet.
6.Vareparti: avgrenset mengde produkter av samme type, som omfattes av det samme veterinærsertifikatet eller annen pålagt dokumentasjon, som sendes med samme transportmiddel og som kommer fra samme tredjeland eller del av tredjeland.
7.Grensekontrollstasjon: utpekt og godkjent kontrollstasjon innen EØS, som skal utføre veterinærkontroll av produkter fra tredjeland.
8.Import: produktet har vært eller skal kontrolleres på grensekontrollstasjon med sikte på å kunne frambys i EØS.
9.Importvilkår: lov- og forskriftsfastsatte vilkår i forhold til menneskers og dyrs helse, samt kvalitet og redelighet.
10.Tredjeland: land som verken er medlem i Den Europeiske Union eller som gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med Den Europeiske Union om handel med produkter av animalsk opprinnelse mv.
11.Veterinærsertifikat: hygienesertifikat, sunnhetsattest eller helsesertifikat som følger varepartiet fra opprinnelseslandet eller avsenderlandet.
12.Frisone: som definert i tollovgivningen.
13.Tollager: som definert i tollovgivningen.
14.Særskilt forskrift: forskrift som fastsetter helse-, kvalitets- og/eller redelighetskrav ved produksjon og omsetning av de produkter som er nevnt i nr. 1.1
15.Forordning (EF) nr. 136/2004: forordningen som gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.
16.CVED: felles veterinærdokument til bruk ved import, som fastsatt i forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg III.
0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 15 jan 2004 nr. 208, 20 aug 2004 nr. 1244, 12 sep 2005 nr. 1064, 30 nov 2005 nr. 1346, 29 des 2005 nr. 1732 (i kraft 1 jan 2006), 30 april 2008 nr. 432 (fotnoter), 26 juni 2008 nr. 727, 3 juli 2008 nr. 786 (fotnote), 25 juni 2009 nr. 1002 (fotnote), 10 sep 2009 nr. 1218 (fotnote), 22 des 2008 nr. 1635 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010), 25 okt 2010 nr. 1374, 19 okt 2016 nr. 1217.
1Kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer, forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter mv. av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater, forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum, forskrift 8. juli 2003 nr. 931 om honning, forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av spongiforme encefalopatier (TSE), forskrift 9. september 2005 nr. 1045 om generelle dyrehelsemessige vilkår for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum, forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene, forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.
2Forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS (Rdir. 1990/425/EØF og Rdir. 1991/496/EØF).

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Registrering

Importør av varepartiet skal være registrert hos tilsynsmyndigheten før varepartiet føres inn i landet.

Når det gjelder ova, sæd, embryo og animalsk avfall skal importør og første mottaker være registrert hos Mattilsynet senest 30 dager før første innførsel. Mattilsynet kan tillate senere registrering såfremt dette ikke er til hinder for utøvelse av tilsyn.

Registreringen etter første og annet ledd skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og inneholde navn, adresse, telefonnummer, organisasjons- eller fødselsnummer til importøren, og varegruppe angitt med minimum de fire første sifre for varegruppen i henhold til inndeling i norsk tolltariff. Registreringen foretas for den enkelte varegruppe og gjelder for to år etter siste registrerte import.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 208.
§ 5.Importsted og forhåndsmelding

Varepartier som omfattes av denne forskrift skal i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift innføres via en grensekontrollstasjon, eventuelt via et godkjent kontrollsenter knyttet til en grensekontrollstasjon.

Før forsendelsen fysisk ankommer EØS-området, skal den ansvarlige for varepartiet gi melding om produktenes ankomst til veterinærpersonalet ved grensekontrollstasjonen der produktene skal framlegges, ved hjelp av CVED.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 20 aug 2004 nr. 1244, 30 nov 2005 nr. 1346.
§ 6.Kontroll

Ethvert vareparti skal underkastes veterinærkontroll av tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjon, eventuelt tilknyttet kontrollsenter, i henhold til liste utarbeidet av Mattilsynet over norske grensekontrollstasjoner og kontrollsentre for import av levende dyr, næringsmidler og andre produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland.

Hvert vareparti som skal importeres til et land i EØS, skal følges av veterinærsertifikat i original eller av annen dokumentasjon i original som pålagt i særskilt forskrift. Disse dokumentene skal oppbevares på grensekontrollstasjonen i minst tre år. Dersom forsendelsen oppfyller importvilkårene, skal den offentlige veterinæren utlevere en bekreftet kopi av de originale attestene eller dokumentene til ansvarlig for varepartiet.

Hvert vareparti skal underkastes dokumentkontroll slik at det kan slås fast hvorvidt opplysningene i det medfølgende veterinærsertifikat eller annen dokumentasjon stemmer overens med de opplysninger som på forhånd er oppgitt, og at varepartiet oppfyller de gjeldende importvilkår for de aktuelle produkter. Dokumentkontrollen skal utføres som fastsatt i forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg I.

Hvert vareparti skal underkastes identitetskontroll. Med unntak for animalsk protein og fiskemel i bulk, skal identitetskontrollen omfatte følgende: Når produkter ankommer i containere, skal det kontrolleres at eventuell foreskrevet forsegling påført av offentlig myndighet er ubrutt, og at opplysningene på forseglingen stemmer overens med opplysningene i den medfølgende dokumentasjon. I andre tilfeller skal det kontrolleres at produktene er forsynt med stempler, offentlige merker og stempelmerker som angir opprinnelsesland og virksomhet, og at disse opplysningene stemmer overens med den medfølgende dokumentasjon. Produkter som er innpakket eller emballert, skal kontrolleres i forhold til krav til merking.

Med mindre annet er bestemt, skal hvert vareparti underkastes fysisk kontroll slik at det kan fastslås hvorvidt produktene er i samsvar med importvilkårene og tjenlige til den bruk som er angitt i den medfølgende dokumentasjon.

Tilsynsmyndigheten kan gjennomføre kontroll av alle fraktdokumenter.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 15 jan 2004 nr. 208, 30 nov 2005 nr. 1346.
§ 7.Gjennomført kontroll

Resultatene av gjennomført kontroll skal angis av tilsynsmyndigheten i del 2 av CVED.

Ved gjennomført fysisk kontroll skal tilsynsmyndigheten synliggjøre at slik kontroll er gjennomført, blant annet ved å reforsegle og stemple brutte pakninger og reforsegle åpnede containere. Plombenummer skal angis i CVED og andre dokumenter som følger varepartiet.

Utfylt CVED skal følge varepartiet så lenge dette er under tollvesenets befatning. Ved import skal dokumentet følge varepartiet fram til første virksomhet det er bestemt for.

Nærmere bestemmelser om prosedyre som skal følges etter gjennomført kontroll, er fastsatt i artiklene 3, 4 og 5 i forordning (EF) nr. 136/2004.

Varepartier kan ikke fortolles med mindre det kan dokumenteres at foreskreven veterinærkontroll er gjennomført med tilfredsstillende resultater, at CVED er utstedt, samt at det foreligger sikkerhet for dekning av gebyr ved veterinærkontroll i henhold til særskilt forskrift.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 30 nov 2005 nr. 1346.

Kapittel III. Særskilte importvilkår mv.

§ 8.Kontroll

Produkter som skal importeres til et land i EØS eller et område av et land i EØS hvor det er fastsatt særskilte krav for import, og produkter som har blitt godkjent for import til særskilte formål skal underkastes dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på den grensekontrollstasjon hvor varepartiet føres inn i EØS for å fastslå hvorvidt produktene tilfredsstiller gjeldende krav for import. Dersom produktene innføres via grensekontrollstasjon i et annet land enn bestemmelseslandet, skal nødvendige tiltak treffes for å sikre at produktene kommer fram til bestemmelseslandet.

Uflådd pelskledt vilt skal sendes til bestemmelsesvirksomheten under tollvesenets befatning og underkastes identitetskontroll eller fysisk kontroll i nevnte virksomhet. Denne kontrollen kommer i tillegg til den kontroll som skal foretas i henhold til forskrift av 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Resultatet av slike kontroller skal meddeles grensekontrollstasjonen hvor varepartiet ble ført inn.

0Endret ved forskrift 17 sep 2001 nr. 1109.
§ 9.Transport

Følgende varepartier skal overvåkes av tilsynsmyndigheten fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet:

1.Varepartier som skal importeres til et EØS-land eller et område av et EØS-land hvor det er fastsatt særskilte krav for import.
2.Varepartier som det er tatt prøver fra, men hvor resultatene ikke er kjent når transportmidlet forlater grensekontrollstasjonen.
3.Varepartier som har blitt godkjent for import til særskilte formål.

Varepartier som skal overvåkes av tilsynsmyndigheten fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet, skal transporteres i tett transportmiddel eller container, forseglet av tilsynsmyndigheten. Ledelsen ved virksomheten på bestemmelsesstedet, eller ved mellomlager for råstoff til fremstilling av animalske fôrvarer og farmasøytiske eller tekniske produkter, skal underrette tilsynsmyndigheten om at varepartiet har kommet fram. Tilsynsveterinæren skal innen 15 dager underrette tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen, og skal regelmessig kontrollere at varepartiet har kommet fram til bestemmelsesvirksomheten, særlig ved å kontrollere mottaksbøkene.

Varepartier bestående av produkter som har blitt godkjent for import til særskilte formål skal være underlagt godkjent tollprosedyre fram til bestemmelsesstedet.

Dersom varepartiet ikke har kommet fram til virksomheten på bestemmelsesstedet, skal tilsynsmyndigheten iverksette de nødvendige tiltak overfor ansvarlig person for varepartiet.

Tilsynsmyndigheten skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at varepartier som nevnt i første ledd nr. 1 og nr. 3, og som innføres til et annet land enn påtenkt bestemmelsesland, kommer fram til dette landet.

0Endret ved forskrift 17 sep 2001 nr. 1109.

Kapittel IV. Omlasting og videresending i havner og lufthavner

0Endret ved forskrift 17 sep 2001 nr. 1109.
§ 10.Omlasting og videresending

Vareparti som ankommer en havn eller lufthavn med grensekontrollstasjon, men som skal videre til annen grensekontrollstasjon i EØS, skal underkastes identitetskontroll og fysisk kontroll på grensekontrollstasjonen på bestemmelsesstedet. Dette forutsetter at varepartiet transporteres videre med skip eller luftfartøy.

Når et slikt vareparti ankommer første grensekontrollstasjon, skal den person som er ansvarlig for varepartiet melde fra til tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen. Det skal opplyses om anslått tid for omlasting, herunder avlessing og lasting, av varepartiet, bestemmelsesstedets grensekontrollstasjon, og eksakt lokalisering av varepartiet hvis det ikke omlastes direkte. Opplysningene skal gis på slik måte som angitt av tilsynsmyndigheten.

Følgende skal iverksettes på grensekontrollstasjonen hvor varepartiet først ankommer:

1.Når varepartiet lastes over fra et skip til et annet skip eller fra et luftfartøy til et annet luftfartøy direkte eller innen 7 dager via kai eller innen 12 timer via lufthavnterminal innenfor samme kai- eller lufthavnterminalområde, kan tilsynsmyndigheten unntaksvis, dersom det kan foreligge fare for menneskers eller dyrs helse, foreta dokumentkontroll på grunnlag av det originale veterinærsertifikatet eller annet originaldokument som følger varepartiet, eller en bekreftet kopi av disse.
2.Dersom varepartiet losses på annen måte enn foreskrevet i nr. 1, skal det lagres i minimum 12 timer og maksimum 48 timer på lufthavnterminal, eller i minimum 7 dager og maksimum 20 dager på kai, i påvente av videre forsendelse med henholdsvis luftfartøy eller skip til en annen grensekontrollstasjon. Varepartiet skal under lagringen stå under overvåkning av tilsynsmyndigheten for området. Varepartiet skal underkastes dokumentkontroll på grunnlag av dokumentene nevnt i nr. 1. Dersom det kan foreligge fare for menneskers eller dyrs helse, skal det foretas identitetskontroll og fysisk kontroll.
3.Dersom maksimumsperioden på henholdsvis 48 timer eller 20 dager overskrides, skal varepartiet underkastes endelig veterinærkontroll.
0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 30 nov 2005 nr. 1346, 4 mai 2012 nr. 399.

Kapittel V. Varepartier fra tredjeland til tredjeland via EØS

0Overskriften endret ved forskrift 30 nov 2005 nr. 1346.
§ 11.Godkjenning

Transitt av vareparti fra et tredjeland til et annet tredjeland via EØS skal på forhånd godkjennes av tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen hvor varepartiet føres inn. Slik godkjenning gis på CVED på vegne av de land i EØS varepartiet transitteres gjennom.

Transitt via EØS kan kun godkjennes dersom varepartiet har opprinnelse i et land eller område hvorfra det ikke er forbudt å føre produkter inn i EØS. Dette gjelder ikke dersom varepartiet ankommer med skip eller luftfartøy, og varepartiet umiddelbart skal lastes over fra et skip til et annet skip eller fra et luftfartøy til et annet luftfartøy på kai eller lufthavnterminal innenfor samme kai- eller lufthavnterminalområde, uten ytterligere opphold i EØS.

Varepartiet skal følges av veterinærsertifikat eller annen dokumentasjon i original, om nødvendig med autoriserte oversettelser.

Den som er ansvarlig for varepartiet må ha forpliktet seg til å ta tilbake varepartiet dersom det avvises, og å disponere over varepartiet i samsvar med § 17.

0Endret ved forskrift 30 nov 2005 nr. 1346.
§ 12.Veterinærkontroll

Varepartiet skal underkastes dokumentkontroll og identitetskontroll på grensekontrollstasjonen hvor varepartiet føres inn. Tilsynsmyndigheten kan fravike dette dersom varepartiet transporteres med skip eller luftfartøy, og:

1.varepartiet ikke losses. I så fall skal det kun foretas kontroll av skips- eller luftfartøymanifestet, eller
2.varepartiet umiddelbart lastes om fra et skip til et annet skip eller fra et luftfartøy til et annet luftfartøy på kai eller lufthavnterminal innenfor samme kai- eller lufthavnterminalområde, eller lastes om innen angitt tidsfrist, jf. § 10 tredje ledd nr. 1.

Varepartiet skal underkastes alle nødvendige kontroller dersom det kan foreligge fare for menneskers eller dyrs helse, eller ved mistanke om uregelmessigheter, jf. § 19.

Når et vareparti, som transporteres med skip eller luftfartøy, ankommer første grensekontrollstasjon, skal den person som er ansvarlig for varepartiet melde fra til tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen. Det skal opplyses om anslått tid for omlasting, herunder avlessing og lasting, av varepartiet, bestemmelsesstedets grensekontrollstasjon, og eksakt lokalisering av varepartiet hvis det ikke omlastes direkte.

0Endret ved forskrifter 30 nov 2005 nr. 1346, 4 mai 2012 nr. 399.
§ 13.Vilkår for varepartier som transitteres gjennom landområder i EØS

Varepartier som transporteres på vei, jernbane eller sjøverts gjennom EØS, skal oppfylle følgende vilkår:

1.Varepartiet skal sendes i henhold til godkjent tollprosedyre, og følges av veterinærsertifikat eller annen pålagt dokumentasjon og utfylt del 2 av CVED. Av dokumentasjonen skal det fremgå ved hvilken grensekontrollstasjon varepartiet skal sendes ut av EØS.
2.Varepartiet skal ikke losses eller deles opp etter at det har forlatt den grensekontrollstasjonen hvor varepartiet først ankom. Transporten skal skje i transportmiddel eller container forseglet av tilsynsmyndigheten. Under transporten er det ikke tillatt å håndtere varepartiet på noen måte.
3.Varepartiet må sendes ut av EØS via en grensekontrollstasjon innen 30 dager etter at varepartiet forlot grensekontrollstasjonen det først ankom. For varepartier som inneholder andre produkter enn fisk og fiskevarer skal grensekontrollstasjonen hvor varepartiet sendes ut av EØS ikke være en grensekontrollstasjon som er godkjent kun for kontroll av fisk og fiskevarer.
0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 30 nov 2005 nr. 1346, 1 april 2007 nr. 399.
§ 14.Attestasjon ved utsendelse

Tilsynsmyndigheten på den grensekontrollstasjonen hvor varepartiet sendes ut av EØS, skal på CVED bekrefte at varepartiet er sendt ut av EØS.

Tilsynsmyndigheten skal sende kopi av utfylt CVED til tilsynsmyndigheten ved den grensekontrollstasjonen hvor varepartiet ble ført inn i EØS. Dersom bekreftelse på at varepartiet er sendt ut av EØS ikke er mottatt innen 30 dager, jf. § 13 nr. 3, skal tilsynsmyndigheten ved den grensekontrollstasjonen hvor varepartiet ble ført inn i EØS melde fra til tollvesenet, som skal foreta de nødvendige undersøkelser for å fastslå hvor varepartiet befinner seg.

0Endret ved forskrift 30 nov 2005 nr. 1346.

Kapittel Va. Transport fra grensekontrollstasjon direkte til fartøy i internasjonal sjøfart av varepartier med produkter som ikke oppfyller gjeldende vilkår for innførsel til EØS

0Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.
§ 14a.Godkjenning og melding

Transport fra grensekontrollstasjon direkte til fartøy i internasjonal sjøfart av vareparti med produkter som ikke oppfyller gjeldende vilkår for innførsel til EØS, skal på forhånd godkjennes av tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen hvor varepartiet føres inn. Slik godkjenning gis på CVED på vegne av de land i EØS varepartiet transporteres gjennom.

Den som er ansvarlig for varepartiet skal som en del av melding etter § 5 annet ledd erklære sluttbruk for produktene og at produktene ikke oppfyller gjeldende vilkår for innførsel til EØS. Uten slik erklæring skal varepartiet behandles som om produktene er ment for fri omsetning i EØS-området.

I tillegg skal den som er ansvarlig for varepartiet melde fra til den lokale tilsynsmyndigheten på bestemmelsesstedet før partiets ankomst til grensekontrollstasjonen. Slik melding skal inneholde informasjon om dato for varepartiets ankomst til grensekontrollstasjonen og om stedet hvor varepartiet skal leveres om bord i fartøyet.

Transport via EØS kan kun godkjennes dersom varepartiet har opprinnelse i et land eller område hvorfra det ikke er forbudt å føre produkter inn i EØS.

Varepartiet skal følges av veterinærsertifikat eller annen dokumentasjon i original, om nødvendig med autoriserte oversettelser. Slikt sertifikat eller dokument skal minst angi varens art, opprinnelsesland, antall kolli, brutto og netto vekt og oppbevaringstemperatur. Sertifikatet eller dokumentet skal være signert av kompetent myndighet i tredjelandet produktene ankommer fra.

Den som er ansvarlig for varepartiet må ha forpliktet seg til å ta tilbake varepartiet dersom det avvises, og å disponere over varepartiet i samsvar med § 17.

0Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.
§ 14b.Veterinærkontroll

Varepartiet skal underkastes dokumentkontroll og identitetskontroll på grensekontrollstasjonen hvor varepartiet føres inn.

Varepartiet skal underkastes alle nødvendige kontroller dersom det er mistanke om fare for menneskers eller dyrs helse.

Tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen kan av hensyn til menneskers eller dyrs helse nekte varepartiet innført.

0Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.
§ 14c.Vilkår for transporten

Følgende vilkår skal oppfylles:

1.Varepartiet skal sendes i henhold til godkjent tollprosedyre og ikke omsettes i EØS.
2.Varepartiet skal transporteres fra grensekontrollstasjonen direkte til et fartøy i internasjonal sjøfart. Transporten skal skje i transportmiddel eller container forseglet av tilsynsmyndigheten. Under transporten er det ikke tillatt å håndtere varepartiet på noen måte.
3.Transporten skal skje slik at avrenning ikke kan forekomme.
4.Veterinærsertifikat eller annen dokumentasjon i original som ledsager varepartiet skal oppbevares sammen med varepartiet. Varepartiet skal i tillegg følges av CVED og av veterinærattest utformet i samsvar med modellen i vedlegg A, begge utstedt på grensekontrollstasjonen.
5.Produktene skal være beregnet på forpleining av mannskap og passasjerer på fartøy i internasjonal sjøfart, og skal etter levering om bord, jf. § 14d, ikke ilandføres i et land i EØS.

Transportmiddel eller container som har vært brukt til transport av produkter som ikke oppfyller gjeldende vilkår for innførsel til EØS, skal rengjøres og desinfiseres før de kan brukes til transport av produkter som oppfyller gjeldende vilkår for innførsel til EØS.

Varepartiet skal være levert om bord i fartøyet innen 30 dager etter at varepartiet forlot grensekontrollstasjonen det først ankom.

0Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.
§ 14d.Levering og attestasjon ved utsendelse

Når varepartiet er levert om bord i fartøyet, skal veterinærattesten, jf. § 14c første ledd nr. 4, kontrasigneres av den lokale tilsynsmyndigheten på bestemmelsesstedet og sendes tilbake til grensekontrollstasjonen hvor varepartiet ble ført inn i EØS, som bevis på levering.

Dersom bekreftelse på at varepartiet er levert om bord i fartøyet ikke er mottatt innen 30 dager, jf. § 14c tredje ledd, skal tilsynsmyndigheten ved den grensekontrollstasjonen hvor varepartiet ble ført inn i EØS melde fra til tollmyndighetene, som skal foreta de nødvendige undersøkelser for å fastslå hvor varepartiet befinner seg.

0Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.

Kapittel VI. Bestemmelser om tollager og frisone

§ 15.Innlegg på tollager og frisoner

Varepartier fra tredjeland kan, etter veterinærkontroll ved grensekontrollstasjon, legges inn på tollager eller frisone dersom ansvarlig for varepartiet på forhånd har angitt på del 1 av CVED om produktene er endelig bestemt til det indre marked (fri omsetning i EØS-området), og at produktene oppfyller importvilkårene.

Slike varepartier skal underkastes veterinærkontroll, herunder dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll som beskrevet i § 6, for å fastslå om gjeldende vilkår for innførsel til EØS er oppfylt. Slike varepartier skal følges av dokumentasjon som nevnt i § 6 annet ledd, og eventuelt autorisert oversettelse av slik dokumentasjon. Dersom dokumentkontrollen viser at vilkårene for innførsel til EØS ikke er oppfylt, er fysisk kontroll ikke påkrevet med mindre det er mistanke om fare for menneskers eller dyrs helse.

Når veterinærkontrollen viser at gjeldende vilkår for import til EØS er oppfylt, skal tilsynsmyndigheten fylle ut CVED og autorisere innlegg på tollager eller frisone.

Dersom veterinærkontrollen viser at gjeldende vilkår for import til EØS ikke er oppfylt, skal tilsynsmyndigheten angi dette på CVED. Slike varepartier avvises og tillates ikke innlagt på tollager eller frisone.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 20 aug 2004 nr. 1244, 30 nov 2005 nr. 1346.

Kapittel VII. Gjeninnførsel av produkter som er avvist av tredjeland

§ 16.Gjeninnførsel av produkter som er avvist av tredjeland

Vareparti med opprinnelse i EØS som er avvist importert av et tredjeland, skal tillates gjeninnført dersom varepartiet følges av det originale sertifikatet eller en kopi av dette attestert av utstedende myndighet. Det skal opplyses om bakgrunnen for avvisningen av varepartiet, sammen med en erklæring om at bestemmelsene om lagring og transport har blitt fulgt, og at produktene ikke har blitt håndtert på annen måte. Dersom varepartiet er lagret i forseglet container, skal det følge med en erklæring fra befrakteren om at innholdet ikke har blitt losset eller håndtert på annen måte.

Varepartiet skal etter dokumentkontroll og identitetskontroll, samt eventuell fysisk kontroll jf. § 19, returneres direkte til opprinnelsesvirksomheten i landet i EØS hvor sertifikat ble utstedt. Transporten skal foregå i henhold til vilkårene oppstilt i § 9 første og annet ledd.

Dersom transporten skal gå gjennom andre land i EØS, skal slik transitt på forhånd være godkjent av tilsynsmyndigheten på grensekontrollstasjonen i det land i EØS hvor varepartiet først ankommer. Slik godkjenning gis på vegne av alle land i EØS som varepartiet passerer gjennom.

Gjeninnførsel av et vareparti som har sin opprinnelse i et land i EØS, kan ikke nektes dersom tilsynsmyndigheten som utstedte det originale sertifikat har godkjent gjeninnførsel av varepartiet, og vilkårene i første til og med fjerde ledd er oppfylt.

0Endret ved forskrift 17 sep 2001 nr. 1109.

Kapittel VIII. Tiltak

§ 17.Importvilkår ikke oppfylt

Når veterinærkontrollen viser at produkter ikke oppfyller importvilkårene, eller avdekker ulovlige forhold, skal tilsynsmyndigheten, i samråd med den som er ansvarlig for varepartiet, avgjøre hva som skal skje med produktene, i henhold til følgende alternativer:

1.Innen maksimalt 60 dager å sende produktet med samme type transportmiddel fra grensekontrollstasjonen til et bestemmelsessted utenfor EØS som er avtalt med den som er ansvarlig for varepartiet. Dette forutsetter at resultatene fra veterinærkontrollen og helsekrav ikke er til hinder for en slik prosedyre. Tilsynsmyndigheten skal iverksette nærmere fastsatt informasjonsprosedyre og ugyldiggjøre veterinærsertifikat eller andre dokumenter som medfølger de avviste produktene slik at det ikke er mulig å innføre produktene til EØS via en annen grensekontrollstasjon.
2.Dersom det er umulig å sende produktene videre, fristen på 60 dager er utløpt eller den som er ansvarlig for varepartiet gir sitt samtykke umiddelbart, skal produktene destrueres i fasiliteter utpekt til dette formål i umiddelbar nærhet av grensekontrollstasjonen i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

I påvente av videre forsendelse eller bekreftelse av grunnlaget for avvisning, skal produktene lagres under tilsyn av tilsynsmyndigheten.

Forutsatt at det ikke foreligger noen fare for menneskers eller dyrs helse, og at tilsynsmyndigheten har gitt godkjenning til bruk av produktene i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, kommer bestemmelsene i annet ledd ikke til anvendelse.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 27 okt 2007 nr. 1267, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 18.Foreskrevet veterinærkontroll ikke oppfylt

Vareparti som er ført inn i EØS uten å ha gått gjennom foreskrevet veterinærkontroll, anses i utgangspunktet som mulig helsefarlig, og skal beslaglegges. Tilsynsmyndigheten skal avgjøre om varepartiet skal videresendes i samsvar med § 17 første ledd nr. 1 eller destrueres i samsvar med første ledd nr. 2.

§ 19.Kontroll ved mistanke

Tilsynsmyndigheten skal foreta alle nødvendige kontroller dersom det foreligger mistanke eller tvil om et produkts identitet eller faktiske bestemmelsessted eller om at vilkårene i lovgivningen ikke er oppfylt.

De aktuelle produkter skal stå under tilsynsmyndighetens tilsyn inntil resultatene av kontrollen foreligger.

Dersom mistanken bekreftes, skal kontrollen av produkter med samme opprinnelse intensiveres. Ti etterfølgende varepartier skal underkastes fysisk kontroll inkludert laboratorieprøver.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 30 nov 2005 nr. 1346.
§ 20.Sikkerhetstiltak

Dersom det i forbindelse med kontroll i henhold til denne forskrift viser seg at et vareparti kan utgjøre en fare for menneskers eller dyrs helse, skal tilsynsmyndigheten umiddelbart beslaglegge og destruere varepartiet, samt informere de øvrige grensekontrollstasjoner og overordnet myndighet om situasjonen og varepartiets opprinnelse.

§ 21.Kostnader

Kostnader forbundet med kontroll etter denne forskrift skal dekkes av ansvarlig person for varepartiet eller dennes representant. Kostnader forbundet med produkter som forbys importert og videre behandling av disse er det offentlige uvedkommende, jf. særskilte forskrifter.

Kapittel IX. Administrative bestemmelser

§ 22.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn, og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 208.
§ 23.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 208.
§ 24.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 17 sep 2001 nr. 1109, 15 jan 2004 nr. 208.
§ 25.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A

pdf.gif

0Opphevet ved forskrift 17 sep 2001 nr. 1109. Tilføyd ved forskrift 1 april 2007 nr. 399.

Vedlegg B.

0Opphevet ved forskrift 30 nov 2005 nr. 1346.

Vedlegg C

0Tilføyd ved forskrift 20 aug 2004 nr. 1244. Opphevet ved forskrift 26 juni 2008 nr. 727.