Regler om klageordning vedrørende kompetansevurdering i forbindelse med tilsetting av prester som ikke er cand.theol.

DatoFOR-1999-11-19-1585
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 2000 485
Ikrafttredelse01.02.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1988-06-17-3361-§2, FOR-1999-03-19-245-§2, LOV-1996-06-07-31-§34, FOR-1988-06-17-648, LOV-1983-03-04-3-§4
Kunngjort
KorttittelRegler om klageordning ved prestetilsetting

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirkemøtet 19. november 1999 med hjemmel i forskrift av 17. juni 1988 nr. 3361 om tilsetting av menighetsprest § 2 fjerde ledd, jf. kgl.res. av 19. mars 1999 nr. 245.

I

Med hjemmel i forskrift av 17. juni 1988 nr. 3361 om tilsetting av menighetsprest § 2 fjerde ledd, oppnevner Kirkemøtet Kirkerådet som klageinstans til å avgjøre klager vedrørende kompetansevurdering i forbindelse med tilsetting av prester som ikke er cand.theol., jf. regler fastsatt av Kirkerådet 31. januar 2000.

Når det gjelder søknad om tilsvarende kompetanse som cand.theol.-graden, er det søkeren selv som har klagerett. Når det gjelder forslag om fravik av kompetansekrav, er det den forslagsstillende biskop som har klagerett.

Nærmere regler for Kirkerådets behandling av klagesaker fastsettes av Kirkerådet selv.

II

Reglene trer i kraft 1. februar 2000.