Forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon

DatoFOR-1999-11-30-1194
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2808
Ikrafttredelse01.12.1999
Sist endretFOR-2015-01-30-73 fra 01.02.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§16c
Kunngjort
KorttittelForskrift om innenlandsadopsjon

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 30. november 1999 med hjemmel i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon § 16c.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1625, 11 sep 2014 nr. 1193, 30 jan 2015 nr. 73.

§ 1.Virkeområde og formål

Denne forskrift gjelder formidling av barn bosatt her i riket for adopsjon der foreldre med foreldreansvar samtykker til adopsjonen, jf. adopsjonsloven § 16c.

Formålet med formidlingen er å foreta utvelgelse av egnede foreldre til det enkelte barn slik at adopsjonen kan antas å bli til gagn for barnet.

§ 2.Faglig utvalg

Faglig utvalg for adopsjonssaker formidler barn for adopsjon etter denne forskrift, der de(n) med foreldreansvar samtykker til adopsjonen.

§ 3.Sekretariat for Faglig utvalg for adopsjonssaker

Til disposisjon for sitt arbeid har Faglig utvalg for adopsjonssaker et sekretariat.

Sekretariatet er administrativt underlagt Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen.

0Endret ved forskrift 4 des 2003 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2004).
§ 4.Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal utføre saksforberedelse og følge opp Faglig utvalgs beslutninger på utvalgets ansvarsområde vedrørende adopsjoner etter adopsjonsloven § 16c. Sekretariatet har videre ansvaret for å:

-gi informasjon til barnets biologiske foreldre om hva en adopsjon innebærer,
-tilrettelegge for at foreldre som ønsker det får rådgivning i spørsmålet om adopsjon av barnet,
-innhente og nedtegne opplysninger om biologiske foreldre,
-innhente og nedtegne opplysninger om barnet,
-opprettholde og vedlikeholde et register over adopsjonssøkere som er utredet med tanke på adopsjon.
0Endret ved forskrift 11 sep 2014 nr. 1193 (i kraft 1 feb 2015).
§ 5.Utredning og registrering av adoptivsøkere

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal utrede søkere etter adopsjonsloven § 16c. Søkere som er utredet kan kreve å bli registrert.

Søkere kan være registrert i ett år. Den som har adoptert barn med hjemmel i adopsjonsloven § 16c, kan igjen registreres som søker.

Ingen kan være registrert som søker for adopsjon etter adopsjonsloven § 16c etter at forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra fremmed stat er sendt utenlandske myndigheter.

Registrerte søkere plikter å melde fra til sekretariatet dersom det skjer eller forventes endringer i familiens økonomiske, sosiale eller helsemessige situasjon som har eller kan ha betydning for søknaden.

0Endret ved forskrifter 11 sep 2014 nr. 1193 (i kraft 1 feb 2015), 30 jan 2015 nr. 73 (i kraft 1 feb 2015).
§ 6.Utvelgelse av foreldre til barnet

Ved utvelgelse av foreldre til barnet, er det barnets beste som er avgjørende. Biologiske foreldres ønske om adoptivforeldre eller adoptivhjem for barnet skal tillegges vekt så langt det er forenlig med hensynet til barnets beste.

Faglig utvalg skal ved utvelgelse av foreldre legge vekt på bestemmelsene i retningslinjene for undersøkelse og godkjenning av adoptivhjem som gjelder for utenlandsadopsjon.

§ 7.Midlertidig plassering av barnet

Statlig regional barnevernmyndighet i den regionen barnet oppholder seg har ansvaret for å finne frem til midlertidig tiltak for barnet, dersom Faglig utvalg finner at barnet ikke kan plasseres direkte hos adoptivsøkerne.

0Endret ved forskrift 4 des 2003 nr. 1625 (i kraft 1 jan 2004).
§ 8.Klage

Faglig utvalgs avgjørelser etter denne forskrift kan ikke påklages.

§ 9.Iverksettelse

Denne forskrift trer i kraft 1. desember 1999.