Forskrift om krav til organisasjon som formidler barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon.

DatoFOR-1999-11-30-1195
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2810
Ikrafttredelse01.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-02-28-8-§16d
Kunngjort
KorttittelForskrift om adopsjonsformidling

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 30. november 1999 med hjemmel i lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon § 16d.

§ 1.Forskriftens virkeområde og formål

En organisasjon kan få tillatelse fra departementet til å formidle barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon.

Denne forskrift gjelder myndighetenes krav til formidlingsorganisasjonen, dens virksomhet og avvikling.

§ 2.Søknad om formidlingstillatelse

Søknad om tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon til søkere bosatt i Norge, avgjøres av Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Formidlingstillatelse gis for inntil tre år. Eventuell ny søknad må fremmes innen tre måneder før tillatelsens utløp.

Statens ungdoms- og adopsjonskontors vedtak kan påklages til Barne- og familiedepartementet.

§ 3.Tilsyn

Statens ungdoms- og adopsjonskontor fører tilsyn med alle sider av organisasjonens virksomhet. Organisasjonen skal gi tilsynsmyndigheten nødvendig informasjon og bistand til innsyn i organisasjonens virksomhet i inn- og utland.

Det kan gis pålegg om å rette på forhold som er i strid med lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen. Tillatelsen kan trekkes tilbake om lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen ikke er oppfylt.

§ 4.Generelle vilkår

Tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat med sikte på adopsjon kan bare gis og opprettholdes overfor organisasjon dersom:

Organisasjonen drives ut fra det som antas å være til gagn for barnet.

Organisasjonen har adopsjonsformidling som hovedformål og drives uten økonomisk vinning for øye.

Organisasjonen er ledet og bemannet av personer som ved sin etiske standard og ved sin utdanning eller erfaring er kvalifisert til å arbeide med internasjonal adopsjon.

Organisasjonen har tillatelse fra vedkommende fremmed stat til å opptre i staten.

§ 5.Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for en organisasjon med tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

§ 6.Oppbevaring av personopplysninger

Organisasjonens oppbevaring av personopplysninger er konsesjonspliktig i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m.

Organisasjonens opplysninger om adoptivbarnet og dets opprinnelse skal overføres Statens ungdoms- og adopsjonskontor som har ansvaret for å oppbevare opplysningene.

§ 7.Vedtekter

Organisasjonens vedtekter skal godkjennes av Statens ungdoms- og adopsjonskontor. Det samme gjelder endringer av vedtektene.

§ 8.Årsregnskap og årsmelding

Organisasjon med tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat skal utarbeide årsregnskap revidert av autorisert revisor og årsmelding i samsvar med de krav departementet stiller. Dersom organisasjonen driver hjelpearbeid eller annen virksomhet i tilknytning til formidlingsvirksomheten, skal det utarbeides egne regnskap for hvert virksomhetsområde.

Årsregnskap og årsmelding skal fremlegges for Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

§ 9.Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler organisasjonen vurderer å inngå med andre lands myndigheter, skal forelegges Statens ungdoms- og adopsjonskontor for godkjenning.

§ 10.Endringer

Organisasjon med tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat skal straks melde fra om endringer i organisasjonens virksomhet i Norge eller i utlandet som kan ha betydning for formidlingstillatelsen.

Organisasjonen skal videre straks melde fra om endringer i politiske-, juridiske- eller andre forhold i utlandet som kan ventes å få betydning for formidlingsvirksomheten.

Melding skal gis til Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Dersom organisasjonen vurderer å starte formidlingsvirksomhet i nytt land skal Statens ungdoms- og adopsjonskontor informeres.

§ 11.Formidlingsplikt

Alle søkere har krav på likeverdig assistanse fra organisasjon med tillatelse til å formidle barn fra fremmed stat.

Organisasjonen har plikt til å formidle adopsjon til søkere med forhåndssamtykke til adopsjon av utenlandsk barn der det er stilt krav om at adopsjonen skal formidles gjennom godkjent organisasjon. Organisasjonen har plikt til å informere Statens ungdoms- og adopsjonskontor dersom det kommer nye opplysninger i saken som organisasjonen mener kan danne grunnlag for omgjøring av vedtaket om forhåndssamtykke.

Plikten til å formidle adopsjon gjelder ikke dersom utenlandske myndigheter ikke finner å kunne tildele søkerne barn. Det samme gjelder dersom søkerne misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor organisasjonen. Søkerne skal i slike tilfeller gis skriftlig og begrunnet beskjed. Kopi av meddelelsen skal sendes Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

§ 12.Informasjon til søkerne

All informasjon som organisasjonen sender ut må være i samsvar med norske og andre berørte lands lover. Informasjonsmateriell av generell karakter skal forelegges Statens ungdoms- og adopsjonskontor for godkjenning.

§ 13.Avvikling av formidlingsvirksomhet

Det skal i årsmeldingen redegjøres for organisasjonens planer for den fremtidige drift. Dersom det er tvil om organisasjonen kan fortsette formidlingsvirksomheten, skal det redegjøres for denne usikkerheten i årsmeldingen.

Det skal straks meldes fra til Statens ungdoms- og adopsjonskontor dersom det er mulig at organisasjonens formidlingsvirksomhet vil bli avviklet.

Det skal gå frem av vedtektene hvordan mulige ubenyttede midler skal anvendes ved avviklingen av formidlingsvirksomheten. Det skal videre gå frem av vedtektene hvordan enkeltsaker der organisasjonen har påtatt seg formidlingsoppgaven skal avsluttes.

Statens ungdoms- og adopsjonskontor skal føre tilsyn med at avviklingen skjer i overensstemmelse med de godkjente vedtektene.

§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. desember 1999.