Forskrift om pass (passforskriften)

DatoFOR-1999-12-09-1263
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1999 2878
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2015-12-15-1606 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1997-06-19-624
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-82-§3, LOV-1997-06-19-82-§6, LOV-1997-06-19-82-§9
Kunngjort
KorttittelPassforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 9. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og § 9.
Endringer:Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 21 nov 2006 nr. 1290, 6 april 2010 nr. 495, 4 juni 2013 nr. 580, 6 aug 2013 nr. 953, 3 juli 2014 nr. 1020, 19 juni 2015 nr. 673, 15 des 2015 nr. 1606.
Endres ved forskrift 4 mai 2017 nr. 529 (i kraft 1 juni 2017).

§ 1.Personlig fremmøte

Passøkeren skal møte personlig hos passmyndigheten.

Dersom passøker er sterkt bevegelseshemmet eller om andre omstendigheter vanskeliggjør fremmøte, kan passmyndigheten, der forholdene ligger til rette for det, oppsøke søkeren og motta søknad og innhente biometri ved hjelp av mobilt utstyr.

Ved søknad om pass til mindreårige eller personer som er fratatt rettslig handleevne, må en av foreldrene som har foreldreansvar eller verge møte sammen med søkeren.

Har barnevernet overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal lederen av barneverntjenesten eller den lederen bemyndiger møte sammen med barnet. Vedkommende skal legitimere seg som leder av/ansatt i barneverntjenesten og eventuelt legge frem bemyndigelsen.

I situasjoner der det er vanskelig for ansatt i barneverntjenesten å møte sammen med barnet, kan fosterforeldre bemyndiges til å møte sammen med barnet hos passmyndigheten. Det må i slike tilfeller legges frem dokumentasjon på oppnevnelse som fosterforeldre, samt bemyndigelse fra barneverntjenesten.

0Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 6 april 2010 nr. 495, 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.(Opphevet ved forskrift 6 april 2010 nr. 495.)
§ 3.Søknad om pass

Passøker skal, under oppsyn av den som tar i mot søknad om pass med biometri, signere i et signaturfelt som er integrert i teknisk utstyr for opptak av biometri.

Vedkommende skal gjøres kjent med ansvaret ved å avgi uriktig forklaring til offentlig myndighet, jf. straffeloven § 221.

Ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke skal søkeren, under oppsyn av passmyndigheten, i tillegg til å signere på søknadsskjemaet, også undertegne i passbokens personaliaside.

Kravet om å signere gjelder ikke den som ikke kan skrive sitt navn. Det samme gjelder søkere under 10 år. I slike tilfelle angis «Not able to sign» i feltene for signering.

Passøknad for mindreårige eller personer som er fratatt rettslig handleevne skal også undertegnes av den eller de som har foreldreansvaret eller av verge. Har foreldrene felles foreldreansvar skal begge signere, jf. barneloven § 34 og § 35. Det er tilstrekkelig at en av foreldrene med foreldreansvar signerer søknaden, dersom det fremlegges fullmakt og original eller bekreftet kopi av legitimasjon fra den andre. For foreldre, eventuelt av verge, gjelder godtgjøring i § 7 om identitet og legitimasjon tilsvarende.

Ved utstedelse av pass i medhold av passloven § 4 første ledd tredje punktum, skal passøknaden undertegnes av den av foreldrene som i henhold til barneloven har anledning til å ta med barnet ut av landet, jf. barneloven § 43 og § 43a.

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal passøknaden undertegnes av lederen av barneverntjenesten eller den ansatte i barneverntjenesten som lederen har bemyndiget. I tilfelle som nevnt i § 1 femte ledd, kan fosterforeldre undertegne søknaden.

0Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 6 april 2010 nr. 495, 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013), 19 juni 2015 nr. 673 (i kraft 1 okt 2015), 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Fotografi

Ved søknad om pass med elektronisk brikke skal det tas bilde av søkeren ved hjelp av teknisk utstyr for opptak av biometri.

Ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke skal det innleveres to fotografier av søkeren. Det samme gjelder i tilfeller hvor det tekniske utstyret for utstedelse av ordinære reisepass ikke kan ta tilfredsstillende bilde av barn, eller i tilfelle hvor det tekniske utstyret ikke kan benyttes.

Fotografiet skal være analogt eller digitalt fremstilt. Det skal ha god kontrast og være skarpt. Digitale fotografier skal ha en kvalitet som minst tilsvarer et analogt fotografi. Fargebilder skal ha god fargebalanse.

Fotografiet skal ellers oppfylle følgende krav:

a)Fotografiet skal vise ansiktet til innehaveren slik vedkommende ser ut i dag uten hodebekledning eller lignende
b)Begge øynene og ørene skal være helt synlige
c)Blikket skal være rettet mot kameraets linse
d)Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket
e)Bakgrunnen skal være lys uten kraftige skygger
f)Ansiktet skal være jevnt belyst
g)Briller må ikke benyttes.

Ansiktet til passøkeren må være avbildet rett forfra.

Personer kan av religiøse eller andre særskilte grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller. Hodeplagget må ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig. Begge ørene skal være synlige.

0Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 21 nov 2006 nr. 1290 (i kraft 1 des 2006), 6 april 2010 nr. 495, 3 juli 2014 nr. 1020 (i kraft 1 sep 2014), 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Fingeravtrykk

Ved søknad om pass med elektronisk brikke skal det avgis fingeravtrykk av to fingre (fortrinnsvis pekefingre) på en fingeravtrykksleser.

Det skal ikke innhentes fingeravtrykk fra søkere under 12 år, eller fra søkere hvor innhenting av fingeravtrykk ikke er fysisk mulig.

I tilfelle hvor det ikke kan innhentes fingeravtrykk, og dette er midlertidig, kan det utstedes pass uten fingeravtrykk med gyldighet inntil ett år.

Det skal ikke avgis fingeravtrykk ved søknad om midlertidig pass uten elektronisk brikke.

0Opphevet ved forskrift 20 sep 2005 nr. 1188. Tilføyd ved forskrift 6 april 2010 nr. 495, endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Innlevering av gammelt pass

Tidligere utstedt pass for søkeren skal innleveres for makulering ved søknad om nytt pass, med mindre tidligere utstedt pass er ødelagt eller har kommet bort.

Om søkeren av særlige grunner har behov for det tidligere passet under den periode det tar å ferdigstille nytt pass, behøver tidligere pass ikke innleveres før nytt pass utleveres. Dersom det er innstemplet visum eller oppholdstillatelse i det tidligere passet, makuleres kun de deler av passet som ikke inneholder visum eller oppholdstillatelse.

Er passet ødelagt eller har det kommet bort, skal passøkeren på passøknaden eller i særskilt forklaring på ære og samvittighet gi opplysninger om hvordan dette har skjedd og, i tilfelle passet er kommet bort, hvilke skritt passøker har tatt for å få passet tilbake.

0Endret ved forskrift 20 sep 2005 nr. 1188.
§ 7.Dokumentasjon for identitet og statsborgerskap

Søkeren plikter å godtgjøre sin identitet og sitt norske statsborgerskap.

Er søkeren ikke kjent av passmyndigheten, skal søkeren godtgjøre sin identitet på følgende vis:

a)Ved søknad om fornyelse av pass: Med norsk pass, ikke senere enn tre måneder etter gyldighetstidens utløp.
b)Ved første gangs utstedelse av pass og ved fornyelse av pass senere enn tre måneder etter gyldighetstidens utløp: Med gyldig norsk førerkort eller med annet minst like sikkert identitetskort påført bilde og fødselsnummer.
c)Passmyndigheten kan i tillegg, og i situasjoner hvor slik dokumentasjon som nevnt i bokstav a og b ikke kan fremskaffes, kreve fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å fastsette rett identitet. Passmyndigheten kan også kreve skriftlig forsikring av en myndig norsk borger om at søkerens opplysninger er korrekte. Den som leverer en slik forsikring skal være tilstede ved identitetskontrollen av passøkeren og skal godtgjøre sin egen identitet med gyldig norsk pass.

Passmyndigheten skal kontrollere de fremlagte opplysningene mot folkeregisteret.

Dersom søkeren har endret navn, for eksempel ved vigsel, og endringen ikke fremgår av folkeregisteret, henvises passøkeren til folkeregisteret for å registrere endringen.

Har passøkeren tidligere vært utenlandsk statsborger fremlegges statsborgervedtaket. Nødvendiggjør statsborgervedtaket løsning fra annet statsborgerskap, må det fremlegges bevis for at norsk statsborgerskap er i behold, jf. statsborgerloven § 26 første ledd fjerde punktum, dersom pass skal utstedes utover det tidspunkt norsk statsborgerskap kan tilbakekalles etter statsborgerloven § 26 første ledd.

For passøker som bor/oppholder seg i utlandet bør det i tvilstilfelle kreves at passøkeren fremlegger erklæring fra bostedslandets/oppholdslandets myndigheter om at passøkeren ikke etter søknad har ervervet statsborgerskap i dette landet. Dersom slik erklæring ikke kan skaffes, kan det kreves at søkeren fremlegger gyldig oppholdstillatelse fra oppholdslandet eller avgir en egenerklæring om at han eller hun ikke har ervervet annet lands statsborgerskap som kan medføre tap av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 23.

Når det søkes om pass til mindreårige eller personer som er fratatt rettslig handleevne, skal den som møter sammen med søkeren legitimere seg som nevnt ovenfor.

0Endret ved forskrifter 21 nov 2006 nr. 1290 (i kraft 1 des 2006), 6 april 2010 nr. 495, 4 juni 2013 nr. 580 (i kraft 1 juli 2013), 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Passutstedelse til barn under 18 år

Når det søkes om pass til barn under 18 år, må det legges frem legitimasjon, jf. § 7. Det vises for øvrig til § 1 tredje, fjerde og femte ledd. Opplysninger om hvem som har foreldreansvar skal bekreftes ved oppslag i folkeregisteret.

Er en annen person enn foreldrene verge, skal dennes stilling dokumenteres gjennom kopi av dom eller lignende.

0Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 6 april 2010 nr. 495.
§ 9.Fødselsnummer

Dersom søkeren mangler fødselsnummer (fødselsdato med tillegg av personnummer), skal søkeren eller passmyndigheten overfor ansvarlig myndighet fremsette krav om tildeling av fødselsnummer. For barn født i utlandet, og som skal søke om pass, er det bare passmyndigheten som kan fremsette slikt krav. Ved tvil om dokumentasjonens ekthet, må utenriksstasjonen i vedkommende land kontaktes for å bistå med verifisering. Fødselsnummeret skal innføres i passet.

0Endret ved forskrifter 21 nov 2006 nr. 1290 (i kraft 1 des 2006), 6 april 2010 nr. 495.
§ 10.Kontroll av passøkerens opplysninger

Søkerens identitet skal kontrolleres nøye av passmyndigheten.

Fremvist dokumentasjon skal undersøkes med tanke på ekthet.

Når kopi av dom eller lignende fremlegges, skal dette føres i merknadsfeltet i passregisteret.

0Endret ved forskrift 6 april 2010 nr. 495.
§ 11.Ekstrapass

Innehaver av ordinært pass kan gis ekstrapass når det dokumenteres at tjenstlige eller andre grunner gjør det påkrevet å reise til flere land og det mellom disse landene råder slike politiske forhold at pass benyttet i ett land ikke kan benyttes i et annet.

Ekstrapass kan videre utstedes når tjenstlige eller andre grunner gjør det påkrevet å reise til flere land og en eller flere reiser vanskeliggjøres fordi passet i anledning annen reise må innleveres til utenlandske myndigheter i forbindelse med utstedelse av visa.

§ 11a.Midlertidig pass

Midlertidig pass kan utstedes til personer som på grunn av nært forestående reise ikke kan avvente utstedelse av et ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse skal være oppfylt.

Ved utstedelse av midlertidig pass til personer som innehar et gyldig ordinært pass registreres det ordinære passet som ugyldig i passregisteret. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak etter retningslinjer fastsatt av Politidirektoratet.

Passinnehaver plikter å innlevere det ordinære passet og det midlertidige passet til passmyndigheten straks etter at den forestående reisen er avsluttet.

0Tilføyd ved forskrift 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12.Gyldighetstid for pass

Ved utstedelse av pass til barn under 5 år skal gyldighetstiden være 2 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 5 og 10 år skal gyldighetstiden være 3 år. Ved utstedelse av pass til barn mellom 10 og 16 år skal gyldighetstiden være 5 år.

Dersom en av foreldrene må ha tillatelse til utenlandsreise med barnet etter barneloven § 41 første ledd, skal passets gyldighetstid begrenses til det tidsrom som er påkrevet for å gjennomføre reisen, med mindre forelderen med foreldreansvaret samtykker i utstedelse av pass med gyldighetstid som bestemt i første ledd.

Ved utstedelse av pass til person som kan miste sitt norske statsborgerskap etter statsborgerloven § 24 første ledd (tap ved fravær fra riket) eller etter § 26 første ledd (tilbakekall ved manglende løsning fra annet statsborgerskap), skal passet bare gis gyldighetstid frem til det tidspunktet søkeren kan miste sitt statsborgerskap.

Ekstrapass utstedt etter § 11 kan gis gyldighetstid for den tid behovet er dokumentert, dog ikke utover 2 år.

Midlertidig pass bør gis gyldighet for den perioden som er nødvendig for å gjennomføre reisen, dog ikke utover ett år.

Dersom passøkeren ikke har oppbevart tidligere utstedt pass betryggende eller dette er blitt funnet i uvedkommendes besittelse uten at det er truffet vedtak om innlevering av pass etter passloven § 7 første ledd bokstav e eller truffet vedtak om passhindring etter § 5 tredje ledd bokstav e, kan passets gyldighetstid begrenses i den utstrekning passmyndigheten finner påkrevet.

0Endret ved forskrifter 20 sep 2005 nr. 1188, 21 nov 2006 nr. 1290 (i kraft 1 des 2006), 6 april 2010 nr. 495 (tidligere § 13), 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12a.Gyldighetstid for vedtak om nektelse og tilbakekall av pass
0Tilføyes ved forskrift 4 mai 2017 nr. 529 (i kraft 1 juni 2017).
§ 13.Sentralt passregister

I sentralt passregister opprettet i medhold av passloven § 8 kan i tillegg til de opplysninger som fremgår av bestemmelsen, også registreres opplysninger om pass som er meldt tapt eller stjålet, beslutning om passhindring etter passloven § 5, beslutning om innlevering og beslag av pass etter passloven § 7, årsaken til at det ikke utstedes pass med fingeravtrykk etter forskriften her § 5, samt kopi av dom eller lignende, jf. § 10. Pass som er besluttet innlevert, eller som er ugyldige fordi innehaveren er død, skal registreres som ugyldig.

Registreringen skal ikke omfatte flere personopplysninger enn det som er nødvendig for forvaltningen av passregisteret og utstedelse av pass.

Ansatte i norsk grensekontroll, Kripos og passmyndigheten kan benytte opplysningene i passregisteret for passutstedelse, grensekontroll og ved innlevering og beslag etter passloven § 7. I tillegg kan politiet benytte registeret i de øvrige tilfeller som er nevnt i passloven § 8a.

0Tilføyd ved forskrift 6 april 2010 nr. 495, endret ved forskrifter 6 aug 2013 nr. 953, 15 des 2015 nr. 1606 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14.Ikrafttredelse

Med unntak av § 5 første og annet ledd, trer denne forskrift i kraft fra 1. januar 2000. Fra samme tid oppheves forskrift av 19. juni 1997 nr. 624 om gyldighetstiden for pass.

§ 5 første og annet ledd trer i kraft fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.