Forskrift om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.

DatoFOR-1999-12-10-1272
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1999 2904
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2001-12-05-1343 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om luftfartsmyndighet

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. desember 1999 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-3, jf. § 15-4. Endret 5 jan 2001 nr. 15, 5 des 2001 nr. 1343.

I

Luftfartstilsynet skal være luftfartsmyndighet etter luftfartsloven.

Luftfartstilsynet og Luftfartsverket har hjemmel til å treffe vedtak om dispensasjon etter § 9-1, pålegge et luftfartøy å lande etter § 9-3, treffe vedtak om tilbakeholdsrett mv. etter § 13-2 første ledd og annet ledd nr. 1 og til å treffe vedtak om statistikk og lignende etter § 13-4. Vilkårene for Luftfartsverkets myndighet etter § 9-1 fremgår av delegeringsvedtak av 5. januar 2001 nr. 9.

Forskrifter der Luftfartsverket er gitt myndighet med hjemmel i luftfartsloven, skal med hjemmel i § 15-3 endres slik at Luftfartstilsynet blir myndighet. Det gjøres unntak for forskrifter gitt med hjemmel i annet ledd der både Luftfartstilsynet og Luftfartsverket er gitt myndighet.

Den myndighet som Havarikommisjonen for sivil luftfart, politiet m.fl. er tillagt som «luftfartsmyndighet»/«vedkommende myndighet» etter luftfartsloven forblir uendret.

0Endret ved forskrift 5 jan 2001 nr. 15 (i kraft 10 feb 2001), 5 des 2001 nr. 1343 (i kraft 1 jan 2002).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2000.