Forskrift om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

DatoFOR-1999-12-16-1342
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1999 3079
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2014-01-27-95
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1980-05-23-4, LOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§59
Kunngjort
KorttittelForskrift om satellittovervåkning av fiskefartøy

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 16. desember 1999 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen, delegering av fullmakt pkt. 4 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav s.
Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34 og § 59.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 feb 2001 nr. 167, 23 sep 2002 nr. 1060, 9 juli 2004 nr. 1119, 17 feb 2005 nr. 155, 23 jan 2012 nr. 88, 27 jan 2014 nr. 95.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for følgende fiskefartøy som oppholder seg i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen:

a)Fiskefartøy over 24 meter største lengde som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island
b)Fiskefartøy over 15 meter største lenge som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union
c)Øvrige utenlandske fiskefartøy uavhengig av lengde.

Med fiskefartøy forstås fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

0Endret ved forskrifter 21 feb 2001 nr. 167, 23 sep 2002 nr. 1060, 9 juli 2004 nr. 1119, 17 feb 2005 nr. 155 (i kraft 1 mars 2005), 23 jan 2012 nr. 88.
§ 2.Sporing

Fiskefartøy som oppholder seg i sonene som nevnt i § 1 skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr og skal være underlagt sporing med vidererapportering til Fiskeridirektoratet.

Sporingsutstyret skal automatisk sende fortløpende meldinger i maskinlesbar form minst 1 gang per time og ved inngang og utgang av sonene nevnt i § 1.

Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes med en hyppighet på minst en gang hver tolvte time.

Meldingen skal inneholde følgende:

a)entydig identifikasjon av fartøyet,
b)fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99%,
c)dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
d)fart og kurs i rapporteringsøyeblikket.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om vidererapportering til Fiskeridirektoratet av meldinger i henhold til denne bestemmelse.

0Endret ved forskrifter 23 sep 2002 nr. 1060, 9 juli 2004 nr. 1119.
§ 3.Utstyr

Fartøyet skal ha installert om bord satellittsporingsutstyr som tilfredsstiller kravene til godkjenning av slikt utstyr. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere bestemmelser om krav til utstyr som skal benyttes til satellittsporing.

I en overgangsperiode kan Fiskeridirektoratet etter særskilt søknad godkjenne utstyr som ikke tilfredsstiller kravene til melding fastsatt i § 2 bokstav c) og bokstav d), dersom slikt utstyr er installert om bord i fartøyet og i drift på det tidspunkt denne forskrift trer i kraft. Dispensasjon til å bruke slikt utstyr kan ikke påregnes etter 30. juni 2001.

0Endret ved forskrift 21 feb 2001 nr. 167.
§ 4.Forbud mot å slå av, skade, ødelegge eller manipulere utstyret

Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere satellittsporingsutstyret.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at:

a)dataene ikke blir endret,
b)antenner som er tilkoblet satellittsporingsutstyret ikke blokkeres,
c)strømforsyningen til satellittsporingsutstyret ikke brytes,
d)satellittsporingsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.
0Tilføyd ved forskrift 9 juli 2004 nr. 1119.
§ 5.Feil i forbindelse med satellittsporing

Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke mottar meldingene som nevnt i § 2, skal fartøyene minst én gang hver tolvte time sende slik melding via telefaks. Fartøy som fører flagg fra medlemsland i Den europeiske union skal sende slik melding minst en gang hver fjerde time. Dette gjelder også inngangs- og utgangsmelding som nevnt i § 2.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2004 nr. 1119 (tidligere § 4), 23 jan 2012 nr. 88.
§ 6.Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets satellittsporingsutstyr slik at kravene i denne forskriften ikke kan oppfylles, kan ikke fartøyet starte fiske på nytt uten utstyr som tilfredsstiller kravene i § 2 og § 3.

Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra Russland, Færøyene, Grønland og Island slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, skal utstyret repareres eller erstattes innen en måned. Etter denne fristen kan ikke fartøyet starte fiske i sonene nevnt i § 1 uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i § 2 og § 3. Dersom det oppstår slik feil mens fartøyet er på fiskefeltet og turen varer i mer enn en måned, må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn. Fartøyet kan ikke fortsette fisket eller starte fiske på nytt uten satellittsporingsutstyr som tilfredstiller kravene i § 2 og § 3.

Dersom det har oppstått feil ved satellittsporingsutstyret for fartøy som fører flagg fra medlemsland i Den europeiske union slik at kravene i § 2 ikke kan oppfylles, kan fartøyet ikke starte ny tur før utstyret er reparert eller erstattet. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette kravet dersom utstyret ikke kan repareres eller erstattes og dette skyldes forhold fartøyets eier eller skipper ikke kan lastes for.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2004 nr. 1119 (tidligere § 5), 23 jan 2012 nr. 88.
§ 7.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser om satellittsporing.

0Tilføyd ved forskrift 23 jan 2012 nr. 88.
§ 8.Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven.

0Tilføyd ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95.
§ 9.Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 53 og 54. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2004 nr. 1119 (tidligere § 6), 23 jan 2012 nr. 88 (tidligere § 7), 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 8).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2000.

0Endret ved forskrifter 9 juli 2004 nr. 1119 (tidligere § 7), 23 jan 2012 nr. 88 (tidligere § 8), 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 9).